Uusi hankerahoitus oikeustieteelliseen tiedekuntaan

04.06.2021

Euroopan komissio myönsi noin 34 000 euron rahoituksen professori Tuulikki Mikkolan johtamalle projektille Esineoikeuksien muuntaminen kansainvälisessä perimyksessä Euroopan unionin sisällä. 

Projektin tarkoitus on yksinkertaistaa kansainvälistä perimystä tapauksissa, joissa koko perimykseen soveltuva laki myöntää kiinteää omaisuutta koskevan esineoikeuden, joka on tuntematon sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa oikeuteen vedotaan. Näissä tilanteissa Euroopan unionin perintöasetuksen artikla 31 määrää muuntamisesta ”lähinnä vastaavaksi kyseisen valtion lain mukaiseksi esineoikeudeksi ottaen huomioon kyseisellä esineoikeudella tavoitellut päämäärät ja edut sekä sen vaikutukset.” 

Tämä on haastava tehtävä, sillä ratkaistakseen asia, on oikeudellisten asiantuntijoiden tunnettava kummankin tapaukseen soveltuvan lain sisältämät esineoikeudet. Tulos voi myös olla osapuolten kannalta vaikeasti ennakoitavissa. 

Projekti analysoi ja kehittää työkaluja, jotka tuovat oikeusvarmuutta esineoikeuksien muuntamiseen kansainvälisissä perimysasioissa. Projekti pyrkii luomaan esineoikeuksien vastaavuusjärjestelmän, jonka avulla voidaan ennakoida, mikä lex situs -säännön mukaan valikoituvan lain mukainen esineoikeus vastaa perimykseen sovellettavan lain tarjoamaa esineoikeutta. Vastaavuusjärjestelmä olisi käytettävissä e-justice-verkkoalustan kautta, joka auttaisi perimysasiaa käsitteleviä viranomaisia löytämään perimysasiaan sovellettavan lain mukaisen, vastaavan esineoikeuden. 

Järjestelmän luomiseksi projekti analysoi eri jäsenvaltioiden voimassa olevia esineoikeuksia ja muodostaa yhtenäistettyjen kriteerien pohjalta jokaisesta esineoikeudesta luonnehdinnan, joka tukee vastaavan esineoikeuden tunnistamista (ei-velvoittavasti). Lisäksi projekti muotoilee englanninkielisen selityksen tavoitteistaan ja tarkoitusperistään, auttaen perimysasiaa käsitteleviä viranomaisia löytämään perimykseen sovellettavan lain (lex successionis) säätämää oikeutta lähinnä vastaavan esineoikeuden. Projekti pyrkii sisällyttämään suunnittelemansa e-justice-verkkopalvelun olemassa oleviin, jäsenvaltioiden perimysasioita käsittelevien viranomaisten (erityisesti kiinteistörekisteriviranomaisten) käyttämiin yhteistyöverkostoihin, luoden näin yhteistyökeinon eri jäsenvaltioiden viranomaisten välille.
 

Luotu 04.06.2021 | Muokattu 04.06.2021