Opetustapahtumien omaehtoinen välittäminen, tallentaminen, jakelu ja julkaisu

Tämä ohjeistus on hyväksytty opintohallinnon ohjausryhmässä 14.3.2019.

Ohje opiskelijoille
 • Turun yliopistossa noudatetaan Oppimisen eettisiä ohjeita ja yliopiston tietoturvapolitiikkaa.
 • Yliopiston opetus on lähtökohtaisesti julkista (Opintojohtosääntö, kohta 2.1.).
 • Opiskelijalla on oikeus tallentaa opetustapahtuma omaa henkilökohtaista käyttöään varten edellyttäen, ettei tallentaminen häiritse opetustilannetta tai sen järjestelyjä. Hyvän tavan mukaista on, että opiskelija ilmoittaa opettajalle, kun aikoo tallentaa opetustapahtuman.
 • Tekijänoikeus- ja tietosuojalainsäädäntö rajoittavat henkilökohtaiseen käyttöön tehdyn opetustallenteen käyttöä seuraavasti:
 • Opetustilanteet ovat vuorovaikutustilanteita, joihin osallistuvat opiskelijan ja opettajan lisäksi myös muut opintoryhmän jäsenet. Myös heidän oikeutensa yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan on syytä muistaa, kun käsittelee opetustilanteesta henkilökohtaiseen käyttöön tehtyä tallennetta.
 • Opiskelija vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, joita Turun yliopistolle aiheutuu näiden ohjeiden vastaisesta toiminnasta.
Ohje opettajille
 • Opintojen toteutusta suunniteltaessa on hyvä huomioida myös opiskelijoiden opiskeluaikatauluista, elämäntilanteista, oppimisvaikeuksista ym. johtuvat perustellut tarpeet saada tallenne opetustilanteesta.
 • Paras ja turvallisin tapa tarjota tallennemahdollisuus on tehdä se suunnitellusti hyödyntäen yliopiston ylläpitämiä tallennusjärjestelmiä (esim. Echo), jolloin myös opetusmateriaaliin liittyvät tekijänoikeusvaatimukset tulevat huomioiduksi.
 • Opiskelijoilla on lähtökohtaisesti oikeus tallentaa opetustapahtuma omaa henkilökohtaista käyttöään varten. Opettaja voi kuitenkin perustellusta syystä (esim. opetuksessa käytetyn aineiston – esim. potilastietojen - suojaamisvelvoitteen vuoksi) kieltää tallentamisen.  
 • Opettaja on vastuussa opetuksessa käyttämiensä materiaalien tekijänoikeuksista. Materiaalin käyttöoikeus, joka on mahdollinen opetustilassa, ei ulotu verkossa hallitsemattomasti tapahtuvaan opetuksen jakeluun (Tekijänoikeuslaki, 21 §). 
 • Opettajan on syytä muistuttaa opiskelijoita, että vaikka opetustapahtuman tallentaminen henkilökohtaiseen käyttöön onkin lähtökohtaisesti sallittua, tekijänoikeus- ja tietosuojalainsäädännöstä johtuen opetustapahtuman omaehtoinen välittäminen, lataaminen pilvipalveluihin, jakelu sosiaalisessa mediassa tai julkaisu verkossa ei ole luvallista. 
 • Nämä ohjeet eivät koske opetuksen toteutussuunnitelmaan kuuluvaa, opettajan ohjaamaa, opiskelijoiden toimesta tapahtuvaa opetustilanteiden tallentamista.