Punaisella taustalla valkoisia ikoneita

Akateemiset aakkoset

Mikä ihme on kyykkä tai mitä silliksessä tapahtuu? Miksi entisiä opiskelijoita kutsutaan tai kuka on Peppi? Akateemisia sanoja on yliopistomaailma pullollaan, mutta mitä ne kaikki oikein tarkoittavat? 

Kokosimme uusille opiskelijoille, hakijoille ja kaikille kiinnostuneille oman sanakirjan, jonka avulla voit tutustua usein yliopiston käytävillä kaikuviin akateemisiin sanoihin.

Turun yliopiston TikTokista (@uniturku) ja Instagramista (@uniturku) löydät videosarjan Akateemiset aakkoset, jossa meidän omat opiskelijat kertovat, mitä akateemisia sanoja heille tulee mieleen mistäkin kirjaimesta. 

A

Akateeminen vartti Luennot alkavat yleensä varttia yli tasatunnin. 10 alkava luento siis todellisuudessa alkaa 10.15 ja loppuu 11.45.

Assari Assarin ullakko on Unican suosittu opiskelijaravintola Ylioppilastalo A:ssa.

Alumni Alumnit ovat yliopistosta valmistuneita henkilöitä.

Agora Yksi Turun yliopiston rakennuksista, johon on keskitetty kielten opintoja ja josta löytyy Galilei-ravintola.

Anglica Englannin kielten opiskelijoiden ainejärjestö

Approt Opiskelijatapahtuma, jossa kierretään eri ravintoloita ja baareja keräten suorituspassiin leimoja. Turussa järjestettäviä suosittuja approja ovat muun muassa Aurasoudut, Glöggrundan ja Pikkulaskiainen.

Aineopinnot Perusopintojen jälkeen suoritettava opintokokonaisuus, joka syventää perusopinnoissa hankittuja tietoja.

Arcanum Humanistisen tiedekunnan rakennus, joka sijaitsee Yliopistonmäen juuressa.

F

Fuksipassi on pieni vihko tai lappu, joka jaetaan fukseille ensimmäisellä opiskeluviikolla. Passiin kerätään leimoja erilaisista tehtävistä ja tapahtumista. Käytännöt vaihtelevat ainejärjestöissä.

Feeniks Turun yliopiston pääkirjasto, joka sijaitsee Yliopistonmäellä.

Fuksi Ensimmäisen vuoden opiskelija. Riippuen ainejärjestöstä voidaan kutsua myös esimerkiksi pupuksi, fetukseksi tai piltiksi.

Fermentaatio Käyminen eli fermentaatio on aineenvaihduntareaktio tai -reaktiosarja.

Filosofian maisteri Ylempi korkeakoulututkinto, joka suoritetaan kandidaatintutkinnon jälkeen. Filosofian maisteriksi valmistutaan esimerkiksi humanistisilta aloilta.

Frank Frank-sovelluksesta löytyy digitaalinen opiskelijakortti ja kootusti opiskelijaetuja.

K

Kela Kansaneläkelaitos. Monelle opiskelijalle tärkeä tulon lähde.

Kandi Tarkoittaa joko kandidaatin tutkielmaa, alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaatin oppiarvon saavuttanutta opiskelijaa tai lääketieteen opintoja vähintään kaksi vuotta opiskellutta opiskelijaa.

Kandidaatintutkielma Opinnäytetyö, joka suoritetaan aineopintojen loppuvaiheessa yleensä kolmantena opiskeluvuonna.

Kilta Tietotekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden ainejärjestöt kantavat Suomen yliopistoissa nimeä kilta.

Kasvatustieteet Oppimisen ja koulutuksen tutkimuksen ala.

Kyykkä on vuosisatoja vanha karjalainen ulkopeli, jota myös opiskelijat tykkäävät pelata. Akateeminen MM-kyykkä järjestetään vuosittain.

Kirjatentti Kurssisuoritusmuoto, jossa kurssi tentitään lukemalla määrätty kirjallisuus.

Kampus Kampus tarkoittaa aluetta, jossa sijaitsevat korkeakoulun rakennukset ja tilat, kuten luentosalit, ruokalat ja kirjastot.

Kypsyysnäyte on lyhyt kirjoitelma, joka kirjoitetaan oman tutkielman pohjalta. 

O

Orientaatio Uusi tutkinto-opiskelija aloittaa opinnot orientoivilla opinnoilla opiskelijatuutorin johdolla tuutoriryhmissä. (ks. tuutori)

Opiskelijakulttuuri Opiskelijan arkeen kuuluu isona osana perinteikäs opiskelijakulttuuri. Siihen kuuluu muun muassa opiskelijahaalarit, haalarimerkkien keräily ja tapahtumissa käyminen.

Opintopiste Kurssisuorituksesta saa tietyn määrän opintopisteitä riippuen kurssin kestosta, työmäärästä ja vaativuudesta. Opintopisteitä kutsutaan opiskelijoiden keskuudessa usein nopiksi.

Opiskeluoikeus Yliopistossa opiskellessasi sinulla on oltava opiskeluoikeus. Se voi olla joko opiskeluoikeus tutkinnon suorittamista varten tai tutkintoon johtamattomien opintojen suoritusoikeus.

Opponentti Opponentin tehtävä on antaa palautetta kandidaatin tutkielman, pro gradun tai tohtoriväitöksen esittelyn jälkeen. Opponentti on myös opiskelija.

OPM Lyhenne sanoista Oma Pullo Mukaan. Lyhennettä käytetään usein opiskelijatapahtumien yhteydessä ja se kehottaa ottamaan mukaan omat virvokkeet.

P

Peppi Sähköinen järjestelmä, jonka kautta ilmoittaudutaan kursseille, tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja seurataan opintopisteiden kertymistä.

Pikkulaskiainen Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden järjestämä Suomen suurin opiskelijatapahtuma, jossa kierretään baareja, seurataan tai osallistutaan mäkikisaan ja jatkoillaan Turun ravintoloissa.

Professori on yliopiston ylimmän tason opetus- ja tutkimusviran haltija, joka työskentelee yliopistolla tai korkeakoululla. Professori on erikoistunut tiettyyn aihealueeseen ja jolla on johtava rooli tutkimuksessa ja opetuksessa.

Periodi = opintojakso. Turun yliopistossa lukuvuosi jakautuu viiteen periodiin eli opintojaksoon.

Publiikki Vanhan perinteen mukaisesti yliopistossa tutkinnon suorittaneille järjestetään juhlava valmistumistilaisuus, jota kutsutaan publiikiksi.

Perusopinnot Oppiaineen perusteet sisältävä opintokokonaisuus.

S

Sitsit Akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan ja lauletaan. Pöytäjuhlaa vetävät arvon toastmasterit.

Siirtohaku Siirtohaussa voivat hakea korkeakoulua tai alaa vaihtavat opiskelijat saman korkeakoulun sisällä tai kokonaan toiseen korkeakouluun.

Seminaari on opetuksen muoto, joka pitää usein sisällään osallistujien työskentelyä vuorovaikutteisesti.

Syventävät opinnot Aineopintojen jälkeen suoritettavat maisterivaiheen opinnot, jotka syventävät opiskelijan tietämystä tietyltä oppialalta.

Speksi Opiskelijoiden keskuudessa suosittu teatterinäytelmä, joka sisältää improvisaatioelementtejä ja yleisön osallistamista.

Sivuaine on yliopistotutkintoon kuuluva opintokokonaisuus, jonka opiskelija suorittaa pääaineen lisäksi.

Sillis Akateemiseen juhlaperinteeseen kuuluu, että juhlien jälkeisenä aamuna kokoonnutaan yhdessä viettämään aikaa. Silloin yleensä syödään, juodaan sekä saunotaan ja jopa paljuillaan. 

T

Tuutori on samassa tiedekunnassa opiskeleva vanhempi opiskelija. Tuutoriin tutustutaan orientaatioviikolla, kun tuutori tutustuttaa fuksit yliopistomaailmaan.

Teekkari on nimitys yliopistossa tekniikkaa tai arkkitehtuuria opiskelevalle henkilölle, joka on opiskellut vähintään vuoden verran. Arvonimi ”teekkari” täytyy opintojen aikana saavuttaa.

Tiedekunta on hallinnollinen yksikkö, joka kokoaa yhteen yhtenäisten tieteenalojen laitoksia. Turun yliopistossa toimii kahdeksan tiedekuntaa.

TYY Turun yliopiston ylioppilaskunta eli TYY on Turun yliopiston opiskelijoiden edunvalvoja ja palvelujen tarjoaja.

Tentti Kurssin lopuksi suoritettava kuulustelu kurssin aiheista. Tenttitapoja voi olla erilaisia.

Tähtitiede Tähtitiedettä voi opiskella Turun yliopistossa fysiikan ja tähtitieteen laitoksella. Opintojen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää maailmankaikkeutta kokonaisuutena, sekä tutkia maailmankaikkeudessa havaittuja kohteita.