Opiskelijaksi humanistiseen tiedekuntaan

Humanistisessa tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnon. Hakukohteet ja koulutukset liittyvät historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen alaan sekä kieli- ja käännöstieteisiin.

Valintaperusteet ja valintamenettely

Valintaperusteet

Yhteishaku: valintakokeisiin osallistuvat kandidaatin ja maisterin tutkintoon valittavat

Kaikkien tiedekuntaan hakevien on täytettävä hakulomake korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä. Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fiHakuaika alkaa 20.3.2019 ja päättyy 3.4.2019 klo 15.00. Samalla hakemuksella voi hakea kaikkiin yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin, yhteensä kuuteen eri koulutukseen.

Kaikkien hakijoiden on osallistuttava hakukohteen valintakokeeseen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä. Kieli- ja käännöstieteiden oppiaineiden valintakoe on kaksiosainen koostuen kaikille hakijoille yhteisestä koeosiosta ja kunkin hakukohteen omasta koeosiosta. Tullakseen valituksi hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että hakukohdekohtainen koeosio.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa ei järjestetä valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan ylioppilastutkinnon ja muiden todistusten pohjalta.

Valintakokeiden ajat paikat löytyvät kunkin hakukohteen valintaperusteista.

Yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintoon opinto-oikeutta hakevat opiskelijat valitaan valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen (tai IB-, EB- tai Suomessa tehdyn Reifeprüfung-tutkintotodistuksen) yhteispistemäärän tai pelkän valintakokeen perusteella. Mikäli hakijalla on useampi taustapisteisiin oikeuttava pohjatutkinto, huomioidaan niistä hakijalle edullisin.

IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2019 suorittaneilla huomioidaan taustapisteiden laskennassa oppilaitoksen antama ennakkoarvio arvosanoista. Mahdollinen valinta on ehdollinen, kunnes tulos on tarkistettu varsinaisten todistusarvosanojen perusteella.

Hakija, joka hakee samassa yhteishaussa useampaan humanistisen tiedekunnan hakukohteeseen ja tulee valituksi johonkin niistä, voi saada kyseisen hakukohteen pääaineoikeuden lisäksi sivuaineoikeuden sellaiseen hakukohteeseen, jonka valintakokeessa hän on saavuttanut riittävän pistemäärän.

Hakija, jolla on jo opiskeluoikeus Turun yliopistossa, ei voi ottaa yhteishaussa saatua opiskelupaikkaa vastaan sivuaineeksi vaan ainoastaan pääaineeksi. Sivuainevalinnat on keskitetty syyslukukauden alkuun. Tarkempaa tietoa sivuainevalinnoista löytyy humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä hakulomaketta, voit tilata paperisen lomakkeen Turun yliopiston hakijapalveluista hakuaikana puhelimitse 029 450 4300 tai sähköpostitse hakijapalvelut@utu.fi. TIlaa lomake hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Paperinen hakulomake tulee olla perillä yliopistossa hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakemiseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä humanistiseen tiedekuntaan tai yliopiston keskitettyyn hakijapalveluun:

Turun yliopiston hakijapalvelut​
Opiskelijakeskus Disco, Yliopistonmäki
029 450 4300, hakijapalvelut@utu.fi

Valintamenettely

Valintamenettely hakukohteissa, joissa on varattu aloituspaikkoja ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville

Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevilla (ensikertalaisilla) tarkoitetaan hakijoita, joilla ei ole aiemmin Suomessa suoritettua korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, tai jotka eivät ole vastaanottaneet opiskelupaikkaa Suomessa ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta kevään 2014 opiskelijavalinnassa tai sen jälkeen.

Lisätietoa ensikertalaisuudesta löytyy osoitteesta www.utu.fi/hae.

Seuraavissa humanistisen tiedekunnan hakukohteissa on varattu aloituspaikkoja ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville:

arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia
englannin kieli
folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede
kirjallisuustieteet
mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria
pohjoismaiset kielet
ranska
saksan kieli
suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville varattujen aloituspaikkojen täyttämisen jälkeen valittavien hakijoiden hyväksyminen tapahtuu valintaperusteiden mukaisesti riippumatta siitä, onko hakija ensikertalainen vai ei. Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeva voi tulla valituksi myös ensikertalaisille varatun aloituspaikkamäärän ulkopuolella, mikäli hänen menestyksensä valinnassa on riittävä. Mikäli hyväksyttävissä olevia ensikertalaisia hakijoita ei ole valittavissa sitä määrää, joka heille on varattu, voidaan ensikertalaisille varatuille aloituspaikoille valita ei-ensikertalaisia.

Edellä mainittujen hakukohteiden opiskelijavalinnassa puolet aloituspaikoista täytetään ensin ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja tämän jälkeen puolet valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli samalla pistemäärällä valintatapajonossa on useampi hakija, heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen taustapisteiden perusteella. Jos useammalla hakijalla on myös samat taustapisteet, valitaan heidät kaikki opiskelijoiksi. Tätä sääntöä noudatetaan myös varasijojen osalta.

Seuraavat hakijat valitaan pelkän valintakoemenestyksen perusteella:

- ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet
- ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet 
Ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneilta hakijoilta edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa, joka todetaan valintakokeessa (ellei hakukohteeseen ole valintakoetta, suomen kielen taito on osoitettava yliopiston ohjeistuksen mukaisesti). Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen Suomessa pohjakoulutuksensa saaneiden hakijoiden kanssa.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman aloituspaikat täytetään motivaatiotehtävän hyväksytysti suorittaneiden hakijoiden ylioppilastutkinnosta ja muista todistuksista saatavien pisteiden perusteella. Mikäli useammalla hakijalla on sama pistemäärä, heidän keskinäinen järjestyksensä ratkaistaan seuraavien kriteerien perusteella:
1) Hakukohteen ensisijaisuus hakijalle
2) Ylioppilastutkinnon perusteella saatavat taustapisteet
3) Ylioppilastutkinnon perusteella saatavat lisäpisteet

 

Hakukohteet ja niiden aloituspaikat ovat:

​Pääaine ​ ​Yhteispisteiden perusteella ​ ​Valintakokeiden perusteella Aloitus-paikat
​Yhteensä ​Ensikertalaisille ​Yhteensä ​Ensikertalaisille ​Yhteensä
​Arkeologia, kulttuurihistoria,
Suomen historia ja
yleinen historia
​25 ​18 ​25 ​18 ​50
​Englannin kieli ​30 ​21 ​30 ​21 ​60
​Folkloristiikka,
kansatiede ja
uskontotiede
​18 ​13 ​17 ​12 ​35
Kirjallisuustieteet ​14 ​10 ​13 ​9 ​27
​Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria ​20 ​14 ​19 ​13 ​39
​Pohjoismaiset kielet ​9 ​6 ​9 ​6 ​18
​Ranska ​10 ​7 ​10 ​7 ​20
​Saksan kieli ​10 ​7 ​10 ​7 ​20
​Suomen kieli ja
suomalais-ugrilainen kielentutkimus
​18 ​13 ​18 ​13 ​36
Kulttuurituotannon ja maisemantutk. koulutusohjelma (Pori) Todistusten perusteella 29 aloituspaikkaa, joista ensikertalaisille varataan 21​ ​ ​ ​ ​29

 

Valintamenettely hakukohteissa, joissa ei ole varattu aloituspaikkoja ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville

Seuraavissa humanistisen tiedekunnan hakukohteissa ei ole erikseen varattu aloituspaikkoja ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville:

espanja
italia
klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

Edellä mainittujen hakukohteiden opiskelijavalinnassa puolet aloituspaikoista täytetään ensin ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella ja tämän jälkeen puolet valintakoemenestyksen perusteella. Mikäli samalla pistemäärällä valintatapajonossa on useampi hakija, heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen taustapisteiden perusteella. Jos useammalla hakijalla on myös samat taustapisteet, valitaan heidät kaikki opiskelijoiksi. Tätä sääntöä noudatetaan myös varasijojen osalta. 

Seuraavat hakijat valitaan tiedekuntaan pelkän valintakoemenestyksen perusteella:

- ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen, ammatillisen opistoasteen tai vähintään kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet
- ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneet

Ulkomailla ylioppilastutkintoa vastaavan tutkinnon suorittaneilta hakijoilta edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa, joka todetaan valintakokeessa (ellei hakukohteeseen ole valintakoetta, suomen kielen taito on osoitettava yliopiston ohjeiden mukaisesti). Hakijat osallistuvat samaan valintakokeeseen Suomessa pohjakoulutuksensa saaneiden hakijoiden kanssa.https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/hakeminen/yhteishaku

 

Hakukohteet ja niiden aloituspaikat ovat:

​Pääaine ​Valitaan valintakokeen ja taustapisteiden perusteella ​Valitaan valintakoemenestyksen perusteella ​Aloituspaikat yhteensä
​Espanja ​8 ​8 ​16
​Italia ​4 ​4 ​8
​Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri (kreikkalainen filologia ja latinalainen filologia) ​4 ​4 ​8