Opiskelijaryhmä kampuksella

Tee elämäsi paras päätös ja hae meille opiskelijaksi korkeakoulujen yhteishaussa!

Turun yliopiston suomenkielisiin kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin haetaan pääsääntöisesti keväisin, korkeakoulujen toisessa yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelussa.

Syksyn 2022 yhteishaussa (31.8.-14.9. klo 15.00) Turun yliopiston hakukohteista on mukana ranska. Tutustu ranskan kielen koulutukseen! Alla olevat haun päivämäärät ja hakukohteet koskevat kevään yhteishakua.

Alta löydät tietoa hakukelpoisuudesta ja hakemisen perusasioista sekä tiedekuntakohtaisen yhteenvedon kandidaatti- ja maisterikoulutuksista eli hakukohteista. Jokaisen koulutuksen omalla alasivulla on linkki Opintopolkuun, mistä löydät hakulomakkeen ja saat lisätietoa hakemisesta ja valintaperusteista.

 • Jos sinulla on jo soveltuva korkeakoulututkinto ja alan opintoja (lähtökohtaisesti kandidaatin tutkinto), voit hakea suoraan maisterikoulutukseen. Hakeminen suomenkielisiin maisteriohjelmiin tapahtuu myös korkeakoulujen kevään toisesssa yhteishaussa. Löydät enemmän tietoa hakemisesta maisterikoulutuksiin täältä.
 • Jos olet kiinnostunut hakemaan englanninkielisiin maisteriohjelmiin, haku tapahtuu kevään ensimmäisessä yhteishaussa, seuraavan kerran tammikuussa 2023, lisätietoa kv. ohjelmista ja hakemisesta täältä.

Hakukelpoisuus

Kuka voi hakea yhteishaussa?

Yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintoon voit hakea, jos sinulla on yleinen korkeakoulukelpoisuus ja hyvä suomen kielen taito (kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin seuraavassa kohdassa).

Ollaksesi hakukelpoinen, sinulla tulee olla suoritettuna tai sinun tulee suorittaa hakukeväänä jokin seuraavista koulutuksista:

 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationale Abitur -tutkinto (DIA)
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Ulkomainen koulutus, joka asianosaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Suomessa suoritettu AICE-tutkinto (Cambridge Advanced International Certificate of Education)
 • Hakukelpoiseksi katsotaan myös sellainen hakija, jolle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa.

Hakukelpoiseksi katsotaan myös sellainen hakija, joka on suorittanut jonkin edellisiä ylemmän koulutusasteen tutkinnon.

Todistusvalinnassa voidaan huomioida suomalaisen ylioppilastutkinnon 17.5.2022 mennessä suorittaneet sekä EB/IB/RP/DIA-tutkinnon 15.7.2022 mennessä suorittaneet.

Valintakoevalinnassa voidaan huomioida suomalaiset ylioppilastutkinnot ja ammatilliset tutkinnot, jotka valmistuvat ja joista on saatu tiedot yliopistolle 17.6.2022 mennessä, sekä kansainväliset ylioppilastutkinnot ja ulkomailla suoritetut tutkinnot, jotka valmistuvat 15.7.2022 mennessä.

Erivapaus

Jos sinulla ei ole yllä mainittuja korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa, voit hakea erivapautta osallistua valintakokeeseen. Huomaa kuitenkin, että sinulla tulee olla suoritettuja opintoja ja/tai työkokemusta, jonka perusteella erivapaus voidaan myöntää. Erivapautta voi hakea erillisellä lomakkeella hakuaikana 1.2.-30.3.2022 klo 15.00 ja päätöksen hakukelpoisuudesta tekee hakukohteen tiedekunta/tiedekunnat. 

Hakulomake erivapaudella hakemiseksi

Turun yliopistossa parhaillaan opiskelevat tai aiemmin opiskelleet

Sinulla voi olla voimassa kerrallaan vain yksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa Turun yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä sanotun saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jota olet suorittamassa tai olet jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta seuraa. 

Pakolaisasemassa oleva hakija

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, yliopisto voi kutsua sinut valintakokeeseen. Sinulla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) ja sinun tulee toimittaa kopio siitä hakijapalveluihin viimeistään 6.4.2022.

Haku maisterivaiheeseen

Yhteishaussa voit hakea myös suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa suomen kielellä. Tällöin sinulla tulee olla suoritettuna alempi korkeakoulututkinto ja mahdollisesti myös muita opintoja. Ks. maisterihaku-sivu. Tarkista myös aina hakukohdekohtaiset vaatimukset Opintopolusta.

Todistus- ja valintakoevalinta

Vuodesta 2020 alkaen yhteishaussa kandidaatin+maisterin koulutuksiin on käytössä todistusvalinta, eli hakijoista yleensä reilu puolet valitaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Loput valitaan valintakokeen perusteella. Monilla aloilla todistusvalinta on varattu vain ensikertalaisille hakijoille.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa hakulomakkeella, haetko yliopistoon todistuvalinnassa, valintakokeen kautta vai molempia reittejä. Sinut huomioidaan automaattisesti molemmissa valintatavoissa, jos se on pohjakoulutuksesi perusteella mahdollista.

 • Jos olet ylioppilas tai vastaavan kansainvälisen tutkinnon (IB-, EB- ja RP/DIA-tutkinnot) suorittanut, voit tulla valituksi kyseisen tutkinnon arvosanojen perusteella (=todistusvalinta). Lue aina hakukohteen valintaperusteet, joista näet mahdolliset todistusvalintaan liittyvät rajoitteet.
 • Useimpiin hakukohteisiin järjestetään valintakoe. Matematiikan ja tilastotieteen, fysiikan ja kemian hakukohteisiin hakevista valintakokeeseen voivat osallistua ainoastaan sellaiset hakijat, joilla ei ole suoritettuna ylioppilastutkintoa tai vastaavaa. Lue huolellisesti hakukohteen tiedoista valintakokeeseen liittyvät tiedot.
Suomen kielen taidon osoittaminen

Kaikkien hakijoiden tulee osoittaa suomen kielen taito. Yleensä suomen kielen taito todentuu ylioppilastutkinnon tiedoilla, eikä sinun tarvitse toimittaa kielitaidosta erillistä todistusta. Mikäli sinun tulee osoittaa kielitaito erillisellä todistuksella, hakulomakkeelle tulee pyyntö kyseisen todistuksen liittämisestä hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15:00 mennessä.

Jos hakukeväänä valmistuva osoittaa kielitaitonsa valmistuvalla tutkinnollaan, lopullisen tutkintotodistuksen toimituspäivämäärät pätevät myös kielitaidon osoittamiseen.

Vaaditun kielitaidon voi osoittaa jollakin alla mainituista tavoista.

  1. Perusopetus ja toisen asteen opetus

  • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä.
  • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä
  • Etäkoulu Kulkurin perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu.

  Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä suoritettu arvosanalla laudatur (L)

  2. Kansainväliset ylioppilastutkinnot

  Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista:

  • B-tutkinnossa jokin seuraavista
   • A-tason, A1-tason tai A2-tason suomen kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 2
   • B-tason suomen kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • EB-tutkinnossa jokin seuraavista
   • Suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00)
   • Suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00
  • ​​​​​​RP- tai DIA-tutkinnossa jokin seuraavista
   • Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
   • Suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 suoritettu vähintään arvosanalla 8

  3. Korkeakouluopinnot 

  • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • Hakija on suorittanut korkeakoulussa tutkintoon sisältyvän kielikokeen suomen kielessä tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
  • Hakija on tehnyt suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
  • Hakija on suorittanut suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suomen kielen oppiaineessa (tai vastaavassa) vähintään 60op/35 ov opintokokonaisuuden
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi

  4. Kielitutkinto tai -koe

  • Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
  • Valtionhallinnon kielitutkinnossa suullinen ja kirjallinen taito suoritettu arvosanalla hyvä.
  • Yhdistelmä YKI-tutkinnosta ja valtionhallinnon kielitutkinnosta: YKI-tutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen taito suoritettu arvosanalla hyvä TAI YKI-tutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen taito suoritettu arvosanalla hyvä.
  • Korkeakoulun itse (tai yhteistyössä) järjestämä kielikoe, jossa hakijan suomen kielen taidon arvioidaan olevan vähintään tasolla B2
  Ensikertalaisuus

  Kuka on ensikertalainen hakija?

  Olet ensikertalainen

  • jos et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa hakuajan päättymishetkeen mennessä
  • jos et ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
  • vaikka olisit hakenut aikaisemmin korkeakouluun tai sinulle olisi tarjottu opiskelupaikkaa korkeakoulusta, mutta et ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan.

  Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville varattavat opiskelupaikat

  Ensikertalaisille varatut opiskelupaikat täytetään vain ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevista hakijoista.

  • Mikäli ensikertalaisia valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan ensikertalaisille varatut paikat täyttää muilla hakijoilla.
  • Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä sekä ensikertalaishakijoiden että muiden hakijoiden joukosta.
  • Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat ilmoitetaan kunkin hakukohteen valintaperusteissa Opintopolku.fi-portaalissa.

  Yliopistolain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.

  • Kaikki hakijat voivat edelleen hakea normaalisti yhteishaussa tutkinto-ohjelmiin,
  • Jos olet ei-ensikertalainen, tutustu myös muihin vaihtoehtoihin:
   • maisteriopinnot (yhteishaussa)
   • erillishaun siirtoväylä ja avoimen yliopiston väylä
   • englanninkieliset maisteriohjelmat

  Hakeminen ja liitteet

  Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun aikataulu
  • 1.11.2021 Turun yliopiston hakukohteet ja valintakriteerit julkaistaan Opintopolussa
  • 16.3.2022 klo 8:00 korkeakoulujen toinen yhteishaku alkaa
  • 30.3.2022 klo 15.00 korkeakoulujen toinen yhteishaku päättyy
  • 30.5.2022 julkaistaan todistusvalinnan tulokset viimeistään
  • 8.7.2022 julkaistaan kaikkien valintojen tulokset viimeistään
  • 15.7.2022 klo 15.00 mennessä on otettava opiskelupaikka vastaan, mikäli on saanut opiskelupaikan viimeistään 9.7.
  • 22.7.2022 klo 15.00 mennessä on jätettävä mahdollinen valintaa koskeva oikaisuvaatimus
  • 2.8.2022 klo 15.00 päättyy varasijalta hyväksyminen, ellei hakukohteen aloituspaikat ole jo aiemmin täyttyneet
  Sähköinen hakulomake

  Yhteishaussa haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

  Hakulomakkeen voit täyttää hakuaikana verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi.

  Voit hakea kuuteen eri hakukohteeseen ja sinun on asetettava hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen. (Joissakin tiedekunnissa hakukohteiden määrä on rajoitettu maisterihakukohteiden osalta.)

  Hakuajan päättymisen jälkeen et voi enää muuttaa hakukohteitasi tai hakulomakkeella ilmoittamaasi ensisijaisuusjärjestystä.

  Joissakin tapauksissa hakijan tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle myös liitteitä, lue tästä seuraavasta kohdasta.

  Tarkista huolellisesti, että valitset hakulomakkeelle sellaiset hakukohteet, joihin olet pohjakoulutuksesi perusteella hakukelpoinen. Esimerkiksi jos olet ylioppilas, et ole hakukelpoinen 2-vuotiseen ylempään korkeakoulututkintoon.

  Ohjeita yhteishaussa hakemiseen ja hakulomakkeen muuttamiseen hakuaikana on koottuna Opintopolkuun.

  Hakemuksen liitteet

  Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suoritat sen keväällä 2022, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta, sillä ylioppilastutkinnon tiedot saadaan ylioppilastutkinto-lautakunnalta.

  Mikäli olet suorittanut tai suoritat jonkin seuraavista, liite tarvitaan:

  • IB-, EB-, DIA/Reifeprüfung- tai AICE-tutkinnon
  • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen ennen vuotta 2017
  • tutkinnon ulkomailla
  • suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990.

  Todistuksen kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa alkuperäinen todistus nähtäväksi hakijapalveluihin määräaikaan mennessä tai opiskelupaikkasi perutaan.

  Jos tutkintosi on suoritettu ulkomailla:

  Mikäli ulkomailla suorittamasi tutkinnon todistus tai ennakkoarvio ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, sinun tulee toimittaa todistuksesta tai ennakkoarviosta myös auktorisoidun kääntäjän tekemä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (ei koske IB-, EB- tai Reifeprüfung–tutkintoja).

  Jos suoritat tutkinnon keväällä 2022:

  Jos suoritat suomalaisen ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon keväällä 2022, sinun ei tarvitse toimittaa ennakkoarviota tai lopullista todistusta, sillä tiedot saadaan valtakunnallisesta rekisteristä.

  Jos suoritat ulkomaista tutkintoa ja sen suorittaminen on hakuajan päätyessä kesken, sinun on liitettävä 6.4.2022 klo 15.00 mennessä oppilaitoksesi antama arvio tutkinnon valmistumisesta.

  Jos suoritat IB- tai EB -tutkinnon keväällä 2022, liitä hakemukselle ennakkoarvio tutkinnon arvosanoista ja tutkinnon kokonaispistemäärästä 6.4.2022 klo 15.00 mennessä. Jos suoritat DIA-tutkinnon keväällä 2022, liitä hakemukselle kopio tutkintotodistuksen arvosanasivusta ja vastaavuustodistuksesta samoin 6.4.2022 klo 15.00 mennessä.

  LIITTEIDEN TOIMITTAMINEN

  Yhteishaussa hakevan on liitettävä tarvittavat hakukelpoisuuden osoittavat liitteet hakulomakkeelle joko hakemuksen lähettämisen yhteydessä tai viimeistään 6.4.2022 klo 15.00 mennessä. Mikäli et liitä näitä hakemukseesi määräaikaan mennessä, sinua ei voida katsoa hakukelpoiseksi opiskelijavalinnassa etkä voi tulla hyväksytyksi.

  Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman hakukohteessa on joitakin liitteitä, joiden toimitusaika on myöhempi. Näet tämän päivämäärän hakulomakkeella sekä hakukohteen valintaperusteista.

  Valintakokeet ja yksilölliset järjestelyt

  Valintakokeista on koottu infosivu, josta löydät tietoa esim. koeajoista ja paikoista.

  Jos tarvitset valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä (kuten lisäaikaa lukivaikeuden takia), voit hakea järjestelyjä annettujen ohjeiden mukaisesti.

  Opiskelijavalinnan tulokset korkeakoulujen toisessa yhteishaussa

  Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimesitään 8.7.2022.

  Lisätietoja tulosten ilmoittamisesta ja paikan vastaanotosta.