Opiskelijalähettiläät pitävät kädessään UNI TURKU kylttejä

Hae meille kevään yhteishaussa!

Turun yliopiston kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin haetaan korkeakoulujen toisessa yhteishaussa.

Hakuaika on 17.-31.3.2021.

Alta löydät perustiedot hakemisesta sekä tiedekuntakohtaisen yhteenvedon kandidaatti- ja maisterikoulutuksista eli hakukohteista. Jokaisen koulutuksen omalla alasivulla on linkki Opintopolkuun, mistä löydät hakulomakkeen ja saat lisätietoa hakemisesta ja valintaperusteista.

Jos sinulla on jo soveltuva korkeakoulututkinto ja alan opintoja, voit hakea maisterikoulutukseen. Hakeminen tapahtuu myös korkeakoulujen kevään yhteishaussa. Löydät enemmän tietoa maisterihakukohteista täältä.

Hakukelpoisuus

Kuka voi hakea yhteishaussa?
Yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintoon voit hakea, jos sinulla on yleinen korkeakoulukelpoisuus ja hyvä suomen kielen taito (kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin seuraavassa kohdassa).
 
Ollaksesi hakukelpoinen, sinulla tulee olla suoritettuna tai sinun tulee suorittaa hakukeväänä jokin seuraavista koulutuksista:
 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureat -tutkinto (IB)
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP)/Deutsche Internationale Abitur -tutkinto (DIA)
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Ulkomainen koulutus, joka asianosaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Suomessa suoritettu AICE-tutkinto (Cambridge Advanced International Certificate of Education)
 • Hakukelpoiseksi katsotaan myös sellainen hakija, jolle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa.
Hakukelpoiseksi katsotaan myös sellainen hakija, joka on suorittanut jonkin edellisiä ylemmän koulutusasteen tutkinnon.

Todistusvalinnassa voidaan huomioida suomalaisen ylioppilastutkinnon 18.5.2021 mennessä suorittaneet sekä EB/IB/RP/DIA-tutkinnon 16.7.2021 mennessä suorittaneet.

Valintakoevalinnassa voidaan huomioida suomalaiset ylioppilastutkinnot ja ammatilliset tutkinnot, jotka valmistuvat ja joista on saatu tiedot yliopistolle 18.6.2021 mennessä, sekä kansainväliset ylioppilastutkinnot ja ulkomailla suoritetut tutkinnot, jotka valmistuvat 16.7.2021 mennessä.

Erivapaus

Jos sinulla ei ole yllä mainittuja korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa, voit hakea erivapautta osallistua valintakokeeseen. Huomaa kuitenkin, että sinulla tulee olla suoritettuja opintoja ja/tai työkokemusta, jonka perusteella erivapaus voidaan myöntää. Erivapautta voi hakea erillisellä lomakkeella hakuaikana 1.2.-31.3.2021 klo 15.00 ja päätöksen hakukelpoisuudesta tekee hakukohteen tiedekunta/tiedekunnat. 

Hakulomake erivapaudella hakemiseksi

Turun yliopistossa parhaillaan opiskelevat tai aiemmin opiskelleet

Sinulla voi olla voimassa kerrallaan vain yksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa Turun yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä sanotun saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jota olet suorittamassa tai olet jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta seuraa. 

Pakolaisstatuksella hakevat

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, yliopisto voi kutsua sinut valintakokeeseen. Sinulla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) ja sinun tulee toimittaa kopio siitä hakijapalveluihin viimeistään 7.4.2021.

Haku maisterivaiheeseen

Yhteishaussa voit hakea myös suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa suomen kielellä. Tällöin sinulla tulee olla suoritettuna alempi korkeakoulututkinto ja mahdollisesti myös muita opintoja. Ks. maisterihaku-sivu. Tarkista myös aina hakukohdekohtaiset vaatimukset Opintopolusta.

Todistus- ja valintakoevalinta

Vuodesta 2020 alkaen yhteishaussa kandidaatin+maisterin koulutuksiin on käytössä todistusvalinta, eli hakijoista yleensä reilu puolet valitaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Loput valitaan valintakokeen perusteella. Monilla aloilla todistusvalinta on varattu vain ensikertalaisille hakijoille.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa hakulomakkeella, haetko yliopistoon todistuvalinnassa, valintakokeen kautta vai molempia reittejä. Sinut huomioidaan automaattisesti molemmissa valintatavoissa, jos se on pohjakoulutuksesi perusteella mahdollista.

 • Jos olet ylioppilas tai vastaavan kansainvälisen tutkinnon (IB-, EB- ja RP/DIA-tutkinnot) suorittanut, voit tulla valituksi kyseisen tutkinnon arvosanojen perusteella (=todistusvalinta). Lue aina hakukohteen valintaperusteet, joista näet mahdolliset todistusvalintaan liittyvät rajoitteet.
 • Useimpiin hakukohteisiin järjestetään valintakoe. Matematiikan ja tilastotieteen, fysiikan ja kemian hakukohteisiin hakevista valintakokeeseen voivat osallistua ainoastaan sellaiset hakijat, joilla ei ole suoritettuna ylioppilastutkintoa tai vastaavaa. Lue huolellisesti hakukohteen tiedoista valintakokeeseen liittyvät tiedot.
Suomen kielen taidon osoittaminen

Kaikkien hakijoiden tulee osoittaa suomen kielen taito. Yleensä suomen kielen taito todentuu ylioppilastutkinnon tiedoilla, eikä sinun tarvitse toimittaa kielitaidosta erillistä todistusta. Mikäli sinun tulee osoittaa kielitaito erillisellä todistuksella, hakulomakkeelle tulee pyyntö kyseisen todistuksen liittämisestä hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15:00 mennessä.

Jos hakukeväänä valmistuva osoittaa kielitaitonsa valmistuvalla tutkinnollaan, lopullisen tutkintotodistuksen toimituspäivämäärät pätevät myös kielitaidon osoittamiseen.

Vaaditun kielitaidon voi osoittaa jollakin alla mainituista tavoista.

1. Kielitutkinto tai -koe
2. Koulusivistys
 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä.
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu.
3. Ylioppilastutkinto tai vastaava
 • Suomalaisessa ylioppilastutkinnossa jokin seuraavista
  • äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
  • pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  • keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettuarvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa jokin seuraavista
  • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa jokin seuraavista
  • Suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4 ennen vuotta 2021 suoritetut tutkinnot tai vähintään arvosana 5 vuonna 2021 suoritetut tutkinnot)
  • Suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • ​​​​​​RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa, jokin seuraavista
  • Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
  • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
  • Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8

4. Korkeakoulututkinto/opinnot
 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
 • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
 • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60op/35 ov opinnot
 • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
   
Ensikertalaisuus

Kuka on ensikertalainen hakija?

Olet ensikertalainen

 • jos et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa hakuajan päättymishetkeen mennessä
 • jos et ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
 • vaikka olisit hakenut aikaisemmin korkeakouluun tai sinulle olisi tarjottu opiskelupaikkaa korkeakoulusta, mutta et ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan.

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville varattavat opiskelupaikat

Ensikertalaisille varatut opiskelupaikat täytetään vain ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevista hakijoista.

 • Mikäli ensikertalaisia valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan ensikertalaisille varatut paikat täyttää muilla hakijoilla.
 • Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä sekä ensikertalaishakijoiden että muiden hakijoiden joukosta.
 • Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat ilmoitetaan kunkin hakukohteen valintaperusteissa Opintopolku.fi-portaalissa.

Yliopistolain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.

 • Kaikki hakijat voivat edelleen hakea normaalisti yhteishaussa tutkinto-ohjelmiin,
 • Jos olet ei-ensikertalainen, tutustu myös muihin vaihtoehtoihin:
  • maisteriopinnot (yhteishaussa)
  • erillishaun siirtoväylä ja avoimen yliopiston väylä
  • englanninkieliset maisteriohjelmat

 

Hakeminen ja liitteet

Korkeakoulujen toisen yhteishaun aikataulu
 • 27.10.2020 Turun yliopiston hakukohteet ja valintakriteerit julkaistaan Opintopolussa
 • 17.3.2021 klo 8:00 korkeakoulujen toinen yhteishaku alkaa
 • 31.3.2021 klo 15.00 korkeakoulujen toinen yhteishaku päättyy
 • 31.5.2021 julkaistaan todistusvalinnan tulokset viimeistään
 • 9.7.2021 julkaistaan kaikkien valintojen tulokset viimeistään
 • 16.7.2021 klo 15.00 mennessä on otettava opiskelupaikka vastaan, mikäli on saanut opiskelipaikan viimeistään 9.7.
 • 23.7.2021 klo 15.00 mennessä on jätettävä mahdollinen valintaa koskeva oikaisupyyntö
 • 2.8.2021 klo 15.00 päättyy varasijalta hyväksyminen, ellei hakukohteen aloituspaikat ole jo aiemmin täyttyneet
Sähköinen hakulomake

Yhteishaussa haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

 • Hakulomakkeen voit täyttää hakuaikana verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Voit hakea kuuteen eri hakukohteeseen ja sinun on asetettava hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen. (Joissakin tiedekunnissa hakukohteiden määrä on rajoitettu maisterihakukohteiden osalta.)
 • Hakuajan päättymisen jälkeen et voi enää muuttaa hakukohteitasi tai hakulomakkeella ilmoittamaasi ensisijaisuusjärjestystä.
 • Joissakin tapauksissa hakijan tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle myös liitteitä, lue tästä seuraavasta kohdasta.

Tarkista huolellisesti, että valitset hakulomakkeelle sellaiset hakukohteet, joihin olet pohjakoulutuksesi perusteella hakukelpoinen. Esimerkiksi jos olet ylioppilas, et ole hakukelpoinen 2-vuotiseen ylempään korkeakoulututkintoon.

Ohjeita yhteishaussa hakemiseen ja hakulomakkeen muuttamiseen hakuaikana on koottuna Opintopolkuun.

Hakemuksen liitteet

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suoritat sen keväällä 2021, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta, sillä ylioppilastutkinnon tiedot saadaan ylioppilastutkinto-lautakunnalta.

Mikäli olet suorittanut tai suoritat jonkin seuraavista, liite tarvitaan:

 • IB-, EB-, DIA/Reifeprüfung- tai AICE-tutkinnon
 • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen ennen vuotta 2017
 • tutkinnon ulkomailla
 • suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990.

Todistuksen kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa alkuperäinen todistus nähtäväksi hakijapalveluihin määräaikaan mennessä tai opiskelupaikkasi perutaan.

Jos tutkintosi on suoritettu ulkomailla:

Mikäli ulkomailla suorittamasi tutkinnon todistus tai ennakkoarvio ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, sinun tulee toimittaa todistuksesta tai ennakkoarviosta myös auktorisoidun kääntäjän tekemä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (ei koske IB-, EB- tai Reifeprüfung–tutkintoja).

Jos suoritat tutkinnon keväällä 2021:

Jos suoritat suomalaisen ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon keväällä 2021, sinun ei tarvitse toimittaa ennakkoarviota tai lopullista todistusta, sillä tiedot saadaan valtakunnallisesta rekisteristä.

Jos suoritat ulkomaista tutkintoa ja sen suorittaminen on hakuajan päätyessä kesken, sinun on liitettävä 7.4.2021 klo 15.00 mennessä oppilaitoksesi antama arvio tutkinnon valmistumisesta.

Jos suoritat IB- tai EB -tutkinnon keväällä 2021, liitä hakemukselle ennakkoarvio tutkinnon arvosanoista ja tutkinnon kokonaispistemäärästä 7.4.2021 klo 15.00 mennessä. Jos suoritat DIA-tutkinnon keväällä 2021, liitä hakemukselle kopio tutkintotodistuksen arvosanasivusta ja vastaavuustodistuksesta samoin 7.4.2021 klo 15.00 mennessä.

LIITTEIDEN TOIMITTAMINEN

Yhteishaussa hakevan on liitettävä tarvittavat hakukelpoisuuden osoittavat liitteet hakulomakkeelle joko hakemuksen lähettämisen yhteydessä tai viimeistään 7.4.2021 klo 15.00 mennessä. Mikäli et liitä näitä hakemukseesi määräaikaan mennessä, sinua ei voida katsoa hakukelpoiseksi opiskelijavalinnassa etkä voi tulla hyväksytyksi.

Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman hakukohteessa on joitakin liitteitä, joiden toimitusaika on myöhempi. Näet tämän päivämäärän hakulomakkeella sekä hakukohteen valintaperusteista.

Valintakokeet ja yksilölliset järjestelyt

Valintakokeista on koottu infosivu, josta löydät tietoa esim. koeajoista ja paikoista.

Jos tarvitset valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä (kuten lisäaikaa lukivaikeuden takia), voit hakea järjestelyjä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Opiskelijavalinnan tulokset korkeakoulujen toisessa yhteishaussa

Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 9.7.2021.

Lue lisää opiskelijavalinnan tuloksista

Tee elämäsi paras päätös ja hae Turun yliopistoon!