​Turun yliopiston kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin haetaan korkeakoulujen toisessa yhteishaussa, osoitteessa opintopolku.fi. Kevään 2020 toisen yhteishaun hakuaika on 18.3.- 1.4.2020.

Alta löydät ohjeita ja tietoa hakemisesta sekä tiedekuntakohtaisen yhteenvedon kandidaatti- ja maisterikoulutuksista eli hakukohteista. Jokaisen koulutuksen omalla alasivulla on linkki Opintopolkuun, mistä löydät hakulomakkeen ja saat lisätietoa hakemisesta ja valintaperusteista.

Valintaoppaasta löydät myös kaikkien tiedekuntien valintaperusteet toisen asteen koulutuksen perusteella yhteishaussa hakeville sekä yleisiä hakuohjeita.

Jos sinulla on jo soveltuva korkeakoulututkinto, voit hakea maisterikoulutukseen. Hakeminen tapahtuu myös korkeakoulujen kevään yhteishaussa. Löydät enemmän tietoa maisterihakukohteista täältä.

Hakukelpoisuus

Kuka voi hakea yhteishaussa?
Yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintoon voit hakea, jos sinulla on yleinen korkeakoulukelpoisuus ja hyvä suomen kielen taito.
 • Jos olet ylioppilas tai vastaavan tutkinnon suorittanut, voit tulla valituksi kyseisen tutkinnon arvosanojen perusteella (=todistusvalinta). Lue aina hakukohteen valintaperusteet, joista näet mahdolliset todistusvalintaan liittyvät rajoitteet.
 • Useimpiin hakukohteisiin järjestetään valintakoe. Matematiikan ja tilastotieteen, fysiikan ja kemian hakukohteisiin hakevista valintakokeeseen voivat osallistua ainoastaan sellaiset hakijat, joilla ei ole suoritettuna ylioppilastutkintoa tai vastaavaa. Lue huolellisesti hakukohteen tiedoista valintakokeeseen liittyvät tiedot.
Ollaksesi hakukelpoinen, sinulla tulee olla suoritettuna tai sinun tulee suorittaa hakukeväänä jokin seuraavista koulutuksista:
 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureat -tutkinto (IB)
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP)/Deutsche Internationale Abitur -tutkinto (DIA)
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Ulkomainen koulutus, joka asianosaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Suomessa suoritettu AICE-tutkinto (Cambridge Advanced International Certificate of Education)
Hakukelpoiseksi katsotaan myös sellainen hakija, joka on suorittanut jonkin edellisiä ylemmän koulutusasteen tutkinnon.

Keväällä suoritettavan suomalaisen ylioppilastutkinnon tai RP/DIA-tutkinnon on valmistuttava viimeistään 5.6.2020, IB  ja EB -tutkintojen ja ulkomaisen tai ammatillisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon viimeistään 15.7.2020.

Erivapaus

Jos sinulla ei ole yllä mainittuja korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa, voit hakea erivapautta osallistua valintakokeeseen. Huomaa kuitenkin, että sinulla tulee olla suoritettuja opintoja ja/tai työkokemusta, jonka perusteella erivapaus voidaan myöntää. Erivapautta voi hakea erillisellä lomakkeella hakuaikana 18.3.-1.4.2020 klo 15.00 ja päätöksen hakukelpoisuudesta tekee hakukohteen tiedekunta/tiedekunnat. 

Turun yliopistossa parhaillaan opiskelevat tai aiemmin opiskelleet

Sinulla voi olla voimassa kerrallaan vain yksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa Turun yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä sanotun saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jota olet suorittamassa tai olet jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta seuraa. 

Pakolaisstatuksella hakevat

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, yliopisto voi kutsua sinut valintakokeeseen. Sinulla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) ja sinun tulee toimittaa kopio siitä hakijapalveluihin viimeistään 8.4.2020.

Haku maisterivaiheeseen

Yhteishaussa voit hakea myös suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa suomen kielellä. Tällöin sinulla tulee olla suoritettuna alempi korkeakoulututkinto ja mahdollisesti myös muita opintoja. Ks. maisterihaku-sivu. Tarkista myös aina hakukohdekohtaiset vaatimukset Opintopolusta.

Suomen kielen taito -tiedot päivittämättä vuodelle 2020!

Sinun tulee osoittaa suomen kielen taitosi hakuvaiheessa, jos korkeakoulukelpoisuuden antavat opintosi on suoritettu ulkomailla tai Suomessa muulla kuin suomen kielellä. Mikäli haet lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen, sinun tulee osoittaa suomen kielen taito todistuksella, mikäli teet valintakokeen ruotsin kielellä.

Kielitaito osoitetaan yleensä suomen kielellä tehtävällä valintakokeella lukuun ottamatta seuraavia hakukohteita:

 • oikeustieteen hakukohde: katso kielitaidon osoittamisen tavat oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan www-sivuilta oikeustieteet.fi
 • lääketieteen ja hammaslääketieteen hakukohteet, jos teet valintakokeesi ruotsin kielellä: katso kielitaidon osoittamisen tavat lääketieteellisen alan yhteisvalinnan sivuilta www.laaketieteelliset.fi.
 • kauppatieteellisen alan hakukohteet: katso kielitaidon osoittamista koskevat tiedot kauppatieteen yhteisvalinnan sivulta kauppatieteet.fi
 • luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sellaiset hakukohteet, joissa valinta tapahtuu todistuksen perusteella: katso seuraavat kohdat 1-5
 • kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuksen hakukohteet: katso seuraavat kohdat 1-5

1. Kielitutkinto tai –koe:

2. Koulusivistys

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä.

3. Ylioppilastutkinto tai vastaava

 • Suomalainen ylioppilastutkinto:
  • äidinkielen koe (suomi) vähintään arvosanalla approbatur, suomi toisena kielenä –koe (S2) vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur tai
  • toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä: pitkä oppimäärä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur tai keskipitkä oppimäärä arvosanalla laudatur
 • IB-tutkinto: hyväksytty arvosana suomen kielessä A-tason kokeessa
 • EB-tutkinto: hyväksytty arvosana suomen kielessä L1-kielenä
 • Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa: suomi äidinkielenä –koe suoritettu hyväksytysti

4. Korkeakouluopinnot

 • Korkeakoulututkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (toisena kotimaisena kielenä), vähintään arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot TAI oppimäärän cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 • Korkeakoulututkinto suomen kielellä TAI korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa suomen kielellä annettu kypsyysnäyte.
Ensikertalaisuus

Kuka on ensikertalainen hakija?

Olet ensikertalainen

 • jos et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa hakuajan päättymishetkeen mennessä
 • jos et ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
 • vaikka olisit hakenut aikaisemmin korkeakouluun tai sinulle olisi tarjottu opiskelupaikkaa korkeakoulusta, mutta et ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan.

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville varattavat opiskelupaikat

Ensikertalaisille varatut opiskelupaikat täytetään vain ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevista hakijoista.

 • Mikäli ensikertalaisia valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan ensikertalaisille varatut paikat täyttää muilla hakijoilla.
 • Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä sekä ensikertalaishakijoiden että muiden hakijoiden joukosta.
 • Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat ilmoitetaan kunkin hakukohteen valintaperusteissa Opintopolku.fi-portaalissa.

Yliopistolain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.

 • Kaikki hakijat voivat edelleen hakea normaalisti yhteishaussa tutkinto-ohjelmiin,
 • Jos olet ei-ensikertalainen, tutustu myös muihin vaihtoehtoihin:
  • maisteriopinnot (yhteishaussa)
  • erillishaun siirtoväylä ja avoimen yliopiston väylä
  • englanninkieliset maisteriohjelmat

 

Hakeminen ja liitteet

Korkeakoulujen toisen yhteishaun aikataulu
 • 28.10.2019 Turun yliopiston hakukohteet ja valintakriteerit julkaistaan Opintopolussa
 • marras-joulukuussa 2019 ilmestyyTurun yliopiston valintaopas
 • 18.3.2020 klo 8:00 korkeakoulujen toinen yhteishaku alkaa
 • 1.4.2020 klo 15.00 korkeakoulujen toinen yhteishaku päättyy
 • 27.5.2020 julkaistaan todistusvalinnan tulokset viimeistään
 • 8.7.2020 julkaistaan kaikkien valintojen tulokset viimeistään
 • 15.7.2020 klo 15.00 mennessä on otettava opiskelupaikka vastaan, mikäli on saanut opiskelipaikan viimeistään 8.7.2020
 • 22.7.2020 klo 15.00 mennessä on jätettävä mahdollinen valintaa koskeva oikaisupyyntö
 • 31.7.2020 klo 15.00 päättyy varasijalta hyväksyminen, ellei hakukohteen aloituspaikat ole jo aiemmin täyttyneet
Sähköinen hakulomake

Yhteishaussa haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

 • Hakulomakkeen voit täyttää hakuaikana verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Voit hakea kuuteen eri hakukohteeseen ja sinun on asetettava hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen. (Joissakin tiedekunnissa hakukohteiden määrä on rajoitettu maisterihakukohteiden osalta.)
 • Hakuajan päättymisen jälkeen et voi enää muuttaa hakukohteitasi tai hakulomakkeella ilmoittamaasi ensisijaisuusjärjestystä.
 • Joissakin tapauksissa hakijan tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle myös liitteitä, lue tästä seuraavasta kohdasta.

Tarkista huolellisesti, että valitset hakulomakkeelle sellaiset hakukohteet, joihin olet pohjakoulutuksesi perusteella hakukelpoinen. Esimerkiksi jos olet ylioppilas, et ole hakukelpoinen 2-vuotiseen ylempään korkeakoulututkintoon.

Ohjeita yhteishaussa hakemiseen ja hakulomakkeen muuttamiseen hakuaikana on koottuna Opintopolkuun.

Hakemuksen liitteet

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suoritat sen keväällä 2020, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta, sillä ylioppilastutkinnon tiedot saadaan ylioppilastutkinto-lautakunnalta.

Mikäli olet suorittanut tai suoritat jonkin seuraavista, liite tarvitaan:

 • IB-, EB-, Reifeprüfung/DIA- tai AICE-tutkinnon
 • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen
 • tutkinnon ulkomailla
 • suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990.

Todistuksen kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa alkuperäinen todistus nähtäväksi hakijapalveluihin, minkä jälkeen opiskelupaikkasi voidaan katsoa lopulliseksi.

Jos tutkintosi on suoritettu ulkomailla:

Mikäli ulkomailla suorittamasi tutkinnon todistus tai ennakkoarvio ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, sinun tulee toimittaa todistuksesta tai ennakkoarviosta myös auktorisoidun kääntäjän tekemä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (ei koske IB-, EB- tai Reifeprüfung–tutkintoja).

Jos suoritat tutkinnon keväällä 2019:

Jos suoritat edellä mainittua tutkintoa ja sen suorittaminen on hakuajan päätyessä kesken, sinun on toimitettava 8.4.2020 mennessä oppilaitoksesi antama väliaikainen arvio tutkinnon valmistumisesta. Suomessa suoritettavasta ammatillisesta tutkinnosta voit toimittaa vaihtoehtoisesti opintorekisteriotteen. Hyväksytyn opiskelijan on esitettävä lopullinen tutkintotodistus viimeistään 15.7.2020.

Lisäksi IB- ja EB-tutkinnon keväällä suorittavan tulee toimittaa lopulliset arvosanat viimeistään 15.7.2020 klo 15.00.

LIITTEIDEN TOIMITTAMINEN

Yhteishaussa hakevan on liitettävä tarvittavat hakukelpoisuuden osoittavat liitteet hakulomakkeelle joko hakemuksen lähettämisen yhteydessä tai viimeistään 8.4.2020 klo 15.00 mennessä. Mikäli et liitä näitä hakemukseeesi määräaikaan mennessä, sinua ei voida katsoa hakukelpoiseksi opiskelija-valinnassa eikä hakemustasi yliopistoon voida hyväksyä.

Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman hakukohteessa on joitakin liitteitä, joiden toimitusaika on myöhempi. Näet tämän päivämäärän hakulomakkeella sekä hakukohteen valintaperusteista.

Valintakokeet

Valintakokeisiin ei pääsääntöisesti lähetetä kutsua, vaan paikalle tulee saapua omatoimisesti oikeaan aikaan.

Valintakokeiden aikataulut, tietoa aiemmista kokeista ja yleistä tietoa kokeista löydät täältä.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Valintakokeeseen voi hakea erityisjärjestelyjä, kuten lisäaikaa, vamman, sairauden tai oppimis-/lukivaikeuden vuoksi. Ohjeet ja hakulomakkeen löydät täältä.

Opiskelijavalinnan tulokset korkeakoulujen toisessa yhteishaussa

Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 8.7.2020.

Lue lisää opiskelijavalinnan tuloksista

Vain ylempään korkeakoulututkintoon tähtääviin hakukohteisiin voit tutustua täältä: Hakeminen suomenkielisiin maisteriopintoihin.

> Tilastoja yhteishauista