Opiskelijalähettiläät pitävät kädessään UNI TURKU kylttejä

Hae meille kevään yhteishaussa!

Turun yliopiston kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin haetaan korkeakoulujen toisessa yhteishaussa.

Hakuaika on 18.3.–1.4.2020.
Syksyn yhteishaun hakuaika on 2.-16.9.2020 (mukana vain saksan kieli)

Alta löydät perustiedot hakemisesta sekä tiedekuntakohtaisen yhteenvedon kandidaatti- ja maisterikoulutuksista eli hakukohteista. Jokaisen koulutuksen omalla alasivulla on linkki Opintopolkuun, mistä löydät hakulomakkeen ja saat lisätietoa hakemisesta ja valintaperusteista.

Jos sinulla on jo soveltuva korkeakoulututkinto, voit hakea maisterikoulutukseen. Hakeminen tapahtuu myös korkeakoulujen kevään yhteishaussa. Löydät enemmän tietoa maisterihakukohteista täältä.

Hakukelpoisuus

Kuka voi hakea yhteishaussa?
Yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintoon voit hakea, jos sinulla on yleinen korkeakoulukelpoisuus ja hyvä suomen kielen taito (kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin seuraavassa kohdassa).
 • Jos olet ylioppilas tai vastaavan tutkinnon suorittanut, voit tulla valituksi kyseisen tutkinnon arvosanojen perusteella (=todistusvalinta). Lue aina hakukohteen valintaperusteet, joista näet mahdolliset todistusvalintaan liittyvät rajoitteet.
 • Useimpiin hakukohteisiin järjestetään valintakoe. Matematiikan ja tilastotieteen, fysiikan ja kemian hakukohteisiin hakevista valintakokeeseen voivat osallistua ainoastaan sellaiset hakijat, joilla ei ole suoritettuna ylioppilastutkintoa tai vastaavaa. Lue huolellisesti hakukohteen tiedoista valintakokeeseen liittyvät tiedot.
Ollaksesi hakukelpoinen, sinulla tulee olla suoritettuna tai sinun tulee suorittaa hakukeväänä jokin seuraavista koulutuksista:
 • Suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureat -tutkinto (IB)
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP)/Deutsche Internationale Abitur -tutkinto (DIA)
 • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • Ulkomainen koulutus, joka asianosaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Suomessa suoritettu AICE-tutkinto (Cambridge Advanced International Certificate of Education)
Hakukelpoiseksi katsotaan myös sellainen hakija, joka on suorittanut jonkin edellisiä ylemmän koulutusasteen tutkinnon. Psykologian hakukohteeseen hakukelpoiseksi katsotaan lisäksi sellainen hakija, jolla on jo opiskeluoikeus yliopistossa. 

Keväällä suoritettavan suomalaisen ylioppilastutkinnon tai RP/DIA-tutkinnon on valmistuttava viimeistään 5.6.2020, IB  ja EB -tutkintojen ja ulkomaisen tai ammatillisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon viimeistään 15.7.2020.

Erivapaus

Jos sinulla ei ole yllä mainittuja korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa, voit hakea erivapautta osallistua valintakokeeseen. Huomaa kuitenkin, että sinulla tulee olla suoritettuja opintoja ja/tai työkokemusta, jonka perusteella erivapaus voidaan myöntää. Erivapautta voi hakea erillisellä lomakkeella hakuaikana 4.2.-1.4.2020 klo 15.00 ja päätöksen hakukelpoisuudesta tekee hakukohteen tiedekunta/tiedekunnat. 

Hakulomake erivapaudella hakemiseksi

Turun yliopistossa parhaillaan opiskelevat tai aiemmin opiskelleet

Sinulla voi olla voimassa kerrallaan vain yksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa Turun yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä sanotun saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jota olet suorittamassa tai olet jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta seuraa. 

Pakolaisstatuksella hakevat

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, yliopisto voi kutsua sinut valintakokeeseen. Sinulla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) ja sinun tulee toimittaa kopio siitä hakijapalveluihin viimeistään 8.4.2020.

Haku maisterivaiheeseen

Yhteishaussa voit hakea myös suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa suomen kielellä. Tällöin sinulla tulee olla suoritettuna alempi korkeakoulututkinto ja mahdollisesti myös muita opintoja. Ks. maisterihaku-sivu. Tarkista myös aina hakukohdekohtaiset vaatimukset Opintopolusta.

Suomen kielen taidon osoittaminen

Kaikkien hakijoiden tulee osoittaa suomen kielen taito. Yleensä suomen kielen taito todentuu ylioppilastutkinnon tiedoilla, eikä sinun tarvitse toimittaa kielitaidosta erillistä todistusta. Mikäli sinun tulee osoittaa kielitaito erillisellä todistuksella, hakulomakkeelle tulee pyyntö kyseisen todistuksen liittämisestä. Suomen kielen taidon osoittamiseksi tarvittava todistus tulee liittää hakulomakkeelle 8.4.2020 klo 15:00 mennessä.

Hakukeväänä valmistuvien tulee osoittaa kielitaito todistusvalintaa varten 12.5.2020 mennessä ja valintakoevalintaa varten viimeistään 5.6.2020 mennessä.

Vaaditun kielitaidon voi osoittaa jollakin alla mainituista tavoista. Katso oikeustieteen hakukohteen vaatimukset oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan sivuilta.

1. Kielitutkinto tai -koe

Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
tai
Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä

2. Koulusivistys

Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (mikäli päättötodistuksessa suomi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla).

3. Ylioppilastutkinto tai vastaava
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettuarvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa:
  • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa:
  • Suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
  • Suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • ​​​​​​RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa:
  • Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
  • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
  • Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

4. Korkeakoulututkinto/opinnot
 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
 • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
 • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60op/35 ov opinnot
 • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
   
Ensikertalaisuus

Kuka on ensikertalainen hakija?

Olet ensikertalainen

 • jos et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa hakuajan päättymishetkeen mennessä
 • jos et ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
 • vaikka olisit hakenut aikaisemmin korkeakouluun tai sinulle olisi tarjottu opiskelupaikkaa korkeakoulusta, mutta et ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan.

Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville varattavat opiskelupaikat

Ensikertalaisille varatut opiskelupaikat täytetään vain ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevista hakijoista.

 • Mikäli ensikertalaisia valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan ensikertalaisille varatut paikat täyttää muilla hakijoilla.
 • Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä sekä ensikertalaishakijoiden että muiden hakijoiden joukosta.
 • Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat ilmoitetaan kunkin hakukohteen valintaperusteissa Opintopolku.fi-portaalissa.

Yliopistolain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.

 • Kaikki hakijat voivat edelleen hakea normaalisti yhteishaussa tutkinto-ohjelmiin,
 • Jos olet ei-ensikertalainen, tutustu myös muihin vaihtoehtoihin:
  • maisteriopinnot (yhteishaussa)
  • erillishaun siirtoväylä ja avoimen yliopiston väylä
  • englanninkieliset maisteriohjelmat

 

Hakeminen ja liitteet

Korkeakoulujen toisen yhteishaun aikataulu
 • 28.10.2019 Turun yliopiston hakukohteet ja valintakriteerit julkaistaan Opintopolussa
 • marras-joulukuussa 2019 ilmestyyTurun yliopiston valintaopas
 • 18.3.2020 klo 8:00 korkeakoulujen toinen yhteishaku alkaa
 • 1.4.2020 klo 15.00 korkeakoulujen toinen yhteishaku päättyy
 • 27.5.2020 julkaistaan todistusvalinnan tulokset viimeistään
 • 15.7.2020 julkaistaan kaikkien valintojen tulokset viimeistään
 • 22.7.2020 klo 15.00 mennessä on otettava opiskelupaikka vastaan, mikäli on saanut opiskelipaikan viimeistään 15.7.2020
 • 29.7.2020 klo 15.00 mennessä on jätettävä mahdollinen valintaa koskeva oikaisupyyntö
 • 3.8.2020 klo 15.00 päättyy varasijalta hyväksyminen, ellei hakukohteen aloituspaikat ole jo aiemmin täyttyneet
Sähköinen hakulomake

Yhteishaussa haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

 • Hakulomakkeen voit täyttää hakuaikana verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Voit hakea kuuteen eri hakukohteeseen ja sinun on asetettava hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen. (Joissakin tiedekunnissa hakukohteiden määrä on rajoitettu maisterihakukohteiden osalta.)
 • Hakuajan päättymisen jälkeen et voi enää muuttaa hakukohteitasi tai hakulomakkeella ilmoittamaasi ensisijaisuusjärjestystä.
 • Joissakin tapauksissa hakijan tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle myös liitteitä, lue tästä seuraavasta kohdasta.

Tarkista huolellisesti, että valitset hakulomakkeelle sellaiset hakukohteet, joihin olet pohjakoulutuksesi perusteella hakukelpoinen. Esimerkiksi jos olet ylioppilas, et ole hakukelpoinen 2-vuotiseen ylempään korkeakoulututkintoon.

Ohjeita yhteishaussa hakemiseen ja hakulomakkeen muuttamiseen hakuaikana on koottuna Opintopolkuun.

Hakemuksen liitteet

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suoritat sen keväällä 2020, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta, sillä ylioppilastutkinnon tiedot saadaan ylioppilastutkinto-lautakunnalta.

Mikäli olet suorittanut tai suoritat jonkin seuraavista, liite tarvitaan:

 • IB-, EB-, Reifeprüfung/DIA- tai AICE-tutkinnon
 • ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen
 • tutkinnon ulkomailla
 • suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990.

Todistuksen kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu. Mikäli tulet hyväksytyksi, sinun tulee toimittaa alkuperäinen todistus nähtäväksi hakijapalveluihin, minkä jälkeen opiskelupaikkasi voidaan katsoa lopulliseksi.

Jos tutkintosi on suoritettu ulkomailla:

Mikäli ulkomailla suorittamasi tutkinnon todistus tai ennakkoarvio ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, sinun tulee toimittaa todistuksesta tai ennakkoarviosta myös auktorisoidun kääntäjän tekemä suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (ei koske IB-, EB- tai Reifeprüfung–tutkintoja).

Jos suoritat tutkinnon keväällä 2020:

Jos suoritat edellä mainittua tutkintoa ja sen suorittaminen on hakuajan päätyessä kesken, sinun on toimitettava 8.4.2020 mennessä oppilaitoksesi antama väliaikainen arvio tutkinnon valmistumisesta. Suomessa suoritettavasta ammatillisesta tutkinnosta voit toimittaa vaihtoehtoisesti opintorekisteriotteen. Hyväksytyn opiskelijan on esitettävä lopullinen tutkintotodistus viimeistään 15.7.2020.

Lisäksi IB- ja EB-tutkinnon keväällä suorittavan tulee toimittaa lopulliset arvosanat viimeistään 15.7.2020 klo 15.00.

LIITTEIDEN TOIMITTAMINEN

Yhteishaussa hakevan on liitettävä tarvittavat hakukelpoisuuden osoittavat liitteet hakulomakkeelle joko hakemuksen lähettämisen yhteydessä tai viimeistään 8.4.2020 klo 15.00 mennessä. Mikäli et liitä näitä hakemukseeesi määräaikaan mennessä, sinua ei voida katsoa hakukelpoiseksi opiskelija-valinnassa eikä hakemustasi yliopistoon voida hyväksyä.

Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelman hakukohteessa on joitakin liitteitä, joiden toimitusaika on myöhempi. Näet tämän päivämäärän hakulomakkeella sekä hakukohteen valintaperusteista.

Valintakokeet

Yhteishaun valintaperusteita on jouduttu muuttamaan poikkeustilanteesta johtuen niissä hakukohteissa, joiden valintatapaan liittyy valintakoe. Löydät tiedot näistä muutoksista tältä sivulta.

Valintakokeiden yleinen infosivu.

Jos tarvitset valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä (kuten lisäaikaa lukivaikeuden takia), voit hakea järjestelyjä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Valintakokeeseen voi hakea yksilöllisiä järjestelyjä, kuten lisäaikaa, vamman, sairauden tai oppimis-/lukivaikeuden vuoksi. Ohjeet ja hakulomakkeen löydät täältä.

Opiskelijavalinnan tulokset korkeakoulujen toisessa yhteishaussa

Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 15.7.2020.

Lue lisää opiskelijavalinnan tuloksista