opiskelija tietokoneella

Tee elämäsi paras päätös ja hae meille opiskelijaksi yhteishaussa!

Tänä vuonna kevään toisessa yhteishaussa (15.3. - 30.3.2023) Turun yliopistossa oli tarjolla ennätysmäärä koulutuksia, yli 100 hakukohdetta! Lue uutinen

Alta löydät tiedekuntakohtaisen yhteenvedon kandidaatti- ja maisterikoulutuksistamme eli hakukohteista sekä tietoa hakukelpoisuudesta ja hakemisen perusasioista. Tarkat valintaperusteet ovat Opintopolussa.

  Hakukelpoisuus

  Kuka voi hakea yhteishaussa?

  Yhteishaussa kandidaatin ja maisterin tutkintoon voit hakea, jos sinulla on yleinen korkeakoulukelpoisuus ja hyvä suomen kielen taito (kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin seuraavassa kohdassa).

  Ollaksesi hakukelpoinen, sinulla tulee olla suoritettuna tai sinun tulee suorittaa hakukeväänä jokin seuraavista koulutuksista:

  • Suomalainen ylioppilastutkinto
  • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
  • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
  • Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP) / Deutsches Internationale Abitur -tutkinto (DIA)
  • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
  • Ulkomainen koulutus, joka asianosaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • Suomessa suoritettu AICE-tutkinto (Cambridge Advanced International Certificate of Education)
  • Hakukelpoiseksi katsotaan myös sellainen hakija, jolle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa.

  Hakukelpoiseksi katsotaan myös sellainen hakija, joka on suorittanut jonkin edellisiä ylemmän koulutusasteen tutkinnon.

  Todistusvalinnassa voidaan huomioida suomalaisen ylioppilastutkinnon 16.5.2023 mennessä suorittaneet sekä EB/IB/RP/DIA-tutkinnon 14.7.2023 mennessä suorittaneet.

  Valintakoevalinnassa voidaan huomioida suomalaiset ylioppilastutkinnot ja ammatilliset tutkinnot, jotka valmistuvat ja joista on saatu tiedot yliopistolle 16.6.2023 mennessä, sekä kansainväliset ylioppilastutkinnot ja ulkomailla suoritetut tutkinnot, jotka valmistuvat 14.7.2023 mennessä.

  Erivapaus

  Jos sinulla ei ole yllä mainittuja korkeakoulukelpoisuuden antavaa tutkintoa, voit hakea erivapautta osallistua valintakokeeseen. Huomaa kuitenkin, että sinulla tulee olla suoritettuja opintoja ja/tai työkokemusta, jonka perusteella erivapaus voidaan myöntää. Erivapautta voi hakea erillisellä lomakkeella hakuaikana 1.2.-30.3.2023 klo 15.00 ja päätöksen hakukelpoisuudesta tekee hakukohteen tiedekunta/tiedekunnat. Huom. erivapautta ei voi saada tekniikan alan DIA-yhteisvalinnan hakukohteisiin.

  Hakulomake erivapauden hakemiseksi

  Pakolaisasemassa oleva hakija

  Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, yliopisto voi kutsua sinut valintakokeeseen. Sinulla tulee olla pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) ja sinun tulee toimittaa kopio siitä hakijapalveluihin viimeistään 6.4.2023.

  Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

  Opiskelijaksi ottamisen alakohtaiset rajoitukset yliopistossa

  Joillakin yliopistoaloilla korkeakouluopinnoissa on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Lue lisää täältä.

   

  Turun yliopistossa parhaillaan opiskelevat tai aiemmin opiskelleet

  Et voi saada uutta tutkinnon suoritusoikeutta sellaiseen koulutukseen, jota olet suorittamassa tai jonka olet jo suorittanut. Tämä koskee myös opiskeluoikeutta, joka on päättynyt opintoajan rajaukseen tai siirretty passiivirekisteriin. Lue lisätietoa näistä seuraavilta sivulta: Opintoajan rajaus ja Passiivinen opiskeluoikeus.

  Tiedekuntakohtaiset rajoitukset samanaikaisten opiskeluoikeuksien määrään liittyen:

  Humanistinen tiedekunta: Opiskelijalla voi olla olemassa vain yksi perustutkintotason opiskeluoikeus kerrallaan humanistisessa tiedekunnassa.

  Kasvatustieteiden tiedekunta: Opiskelijalla voi olla saman tasoisen tutkinnon opiskeluoikeus yhdessä kasvatustieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmassa kerrallaan.

  Turun kauppakorkeakoulu: Tutkinto-opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi opiskeluoikeus samalla tutkintonimikkeellä Turun kauppakorkeakoulussa. Tutkinto-opiskelijalla voi kuitenkin olla samanaikaisesti opiskeluoikeus kauppakorkeakoulun KTM-, VTM- ja FM-tutkintoihin. Opiskelijavalintaperusteissa voidaan asettaa rajoituksia uuden opiskeluoikeuden myöntämiselle samalta alalta.

  Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: Opiskelija voi suorittaa samanaikaisesti vain yhtä kandidaatin tai maisterin/diplomi-insinöörin tutkintoa Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Mikäli hakija ottaa tiedekunnasta vastaan uuden opiskeluoikeuden ja hänellä on jo tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeus alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, hän menettää aiemman opiskeluoikeutensa.

  Teknillinen tiedekunta: Opiskelija voi suorittaa samanaikaisesti vain yhtä kandidaatin tai maisterin/diplomi-insinöörin tutkintoa Turun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa. Mikäli hakija ottaa tiedekunnasta vastaan uuden opiskeluoikeuden ja hänellä on jo tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeus alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, hän menettää aiemman opiskeluoikeutensa.

  Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Opiskelija voi suorittaa samanaikaisesti vain yhtä samaan tutkintoon johtavaa kandidaatin tai maisterin tutkintoa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkinto-opiskelijalla voi kuitenkin olla samanaikaisesti opiskeluoikeus VTM-, FM- ja PsM-tutkintoihin. Mikäli hakija ottaa tiedekunnasta vastaan uuden opiskeluoikeuden ja hänellä on jo tiedekunnassa tutkinnonsuoritusoikeus samaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, hän menettää aiemman opiskeluoikeutensa.

  Suomen kielen taidon osoittaminen

  Kielitaidon todentamisesta on oma sivunsa.

  Todistus- ja valintakoevalinta

  Yhteishaun kandidaatin+maisterin koulutuksiin on käytössä todistusvalinta, eli hakijoista yleensä reilu puolet valitaan ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella. Loput valitaan valintakokeen perusteella. Monilla aloilla todistusvalinta on varattu vain ensikertalaisille hakijoille.

  Sinun ei tarvitse ilmoittaa hakulomakkeella, haetko yliopistoon todistuvalinnassa, valintakokeen kautta vai molempia reittejä. Sinut huomioidaan automaattisesti molemmissa valintatavoissa, jos se on pohjakoulutuksesi perusteella mahdollista.

  • Jos olet ylioppilas tai vastaavan kansainvälisen tutkinnon (IB-, EB- ja RP/DIA-tutkinnot) suorittanut, voit tulla valituksi kyseisen tutkinnon arvosanojen perusteella (=todistusvalinta). Lue aina hakukohteen valintaperusteet, joista näet mahdolliset todistusvalintaan liittyvät rajoitteet.
  • Useimpiin hakukohteisiin järjestetään valintakoe. Matematiikan ja tilastotieteen, fysiikan ja kemian hakukohteisiin hakevista valintakokeeseen voivat osallistua ainoastaan sellaiset hakijat, joilla ei ole suoritettuna ylioppilastutkintoa tai vastaavaa. Lue huolellisesti hakukohteen tiedoista valintakokeeseen liittyvät tiedot.
  Ensikertalaisuus

  Kuka on ensikertalainen hakija?

  Olet ensikertalainen

  • jos et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa hakuajan päättymishetkeen mennessä
  • jos et ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
  • vaikka olisit hakenut aikaisemmin korkeakouluun tai sinulle olisi tarjottu opiskelupaikkaa korkeakoulusta, mutta et ole ottanut opiskelupaikkaa vastaan.

  Ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville varattavat opiskelupaikat

  Ensikertalaisille varatut opiskelupaikat täytetään vain ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevista hakijoista.

  • Mikäli ensikertalaisia valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole tarpeeksi, voidaan ensikertalaisille varatut paikat täyttää muilla hakijoilla.
  • Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä sekä ensikertalaishakijoiden että muiden hakijoiden joukosta.
  • Ensikertalaisille varattavat opiskelupaikat ilmoitetaan kunkin hakukohteen valintaperusteissa Opintopolku.fi-portaalissa.

  Yliopistolain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.

  • Kaikki hakijat voivat edelleen hakea normaalisti yhteishaussa tutkinto-ohjelmiin,
  • Jos olet ei-ensikertalainen, tutustu myös muihin vaihtoehtoihin:
   • maisteriopinnot (yhteishaussa)
   • erillishaun siirtoväylä ja avoimen yliopiston väylä
   • englanninkieliset maisteriohjelmat
  Hakeminen maisterivaiheeseen

  Jos sinulla on jo soveltuva korkeakoulututkinto ja alan opintoja, voit hakea suoraan maisterikoulutukseen.

  Hakeminen ja liitteet

  Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun aikataulu
  • 31.10.2023 Turun yliopiston hakukohteet ja valintakriteerit julkaistaan Opintopolussa
  • 15.3.2023 klo 8:00 korkeakoulujen toinen yhteishaku alkaa
  • 30.3.2023 klo 15.00 korkeakoulujen toinen yhteishaku päättyy
  • 29.5.2023 julkaistaan todistusvalinnan tulokset viimeistään
  • 7.7.2023 julkaistaan kaikkien valintojen tulokset viimeistään
  • 14.7.2023 klo 15.00 mennessä on otettava opiskelupaikka vastaan, mikäli on saanut opiskelupaikan viimeistään 7.7.
  • 21.7.2023 klo 15.00 mennessä on jätettävä mahdollinen valintaa koskeva oikaisuvaatimus
  • 1.8.2023 klo 15.00 päättyy varasijalta hyväksyminen, elleivät hakukohteen aloituspaikat ole jo aiemmin täyttyneet
  Sähköinen hakulomake

  Yhteishaussa haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.

  • Voit hakea kuuteen eri hakukohteeseen ja sinun on asetettava hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen.
  • Hakuajan päättymisen jälkeen et voi enää muuttaa hakukohteitasi tai ensisijaisuusjärjestystä.

  Ohjeita yhteishaussa hakemiseen löydät Opintopolusta.

  Hakemuksen liitteet

  HAKUKELPOISUUS

  Jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista, sinun tulee liittää hakemuksellesi kuva/skannaus tutkintotodistuksestasi 6.4.2023 klo 15.00 mennessä. Muissa tapauksissa tiedot saadaan valtakunnallisesta rekisteristä, eikä liitettä tarvita.

  IB- ja EB-tutkinto tai AICE-tutkinto

  • IB-, EB tai AICE-diploma (kaikki sivut)
  • Jos IB- tai EB-tutkintosi valmistuu keväällä 2023, ennakkoarvio tutkinnon arvosanoista ja tutkinnon kokonaispistemäärästä. Valmiin tutkinnon lopulliset arvosanat on pyydettävä toimittamaan Turun yliopistoon IBO-organisaation kautta. Turun yliopiston numero on 000182 University of Turku (Turun yliopisto).

  DIA/Reifeprüfung -tutkinto

  • Tutkintotodistuksen arvosanasivu ja vastaavuustodistus

  Ammatillinen perustutkinnto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava koulutus ennen vuotta 2017

  • Tutkintotodistus

  Ulkomainen tutkinto

  • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote + niiden suomen, ruotsin tai englanninkieliset viralliset käännökset, jos tutkinto on suoritettu jollain muulla kielellä.
  • Jos tutkintosi valmistuu keväällä 2023, oppilaitoksesi antama ennakkoarvio (arvio tutkintosi valmistumisajankohdasta) + mahdollinen virallinen käännös

  Suomalainen ylioppilastutkinto ennen vuotta 1990

  • Ylioppilastutkintotodistus

   

  KIELITAITO

  Mikäli osoitat kielitaitosi erillisellä todistuksella, saat hakulomakkeellesi pyynnön todistuksen liittämisestä. Kielitaidon osoittava liite on liitettävä hakemukselle 6.4.2023 klo 15.00 mennessä.


  Mikäli et liitä näitä hakemukseesi määräaikaan mennessä, sinua ei voida katsoa hakukelpoiseksi opiskelijavalinnassa etkä voi tulla hyväksytyksi. Mikäli tulet hyväksytyksi, yliopisto saattaa pyytää alkuperäisen todistuksen nähtäväksi hakijapalveluihin määräaikaan mennessä. Jos et toimita pyydettyä todistusta, opiskelupaikkasi perutaan.

  Valintakokeet ja yksilölliset järjestelyt

  Tervetuloa valintakokeisiin -sivulta löydät tietoa esim. koeajoista ja paikoista sekä muuta lisätietoa kokeisiin liittyen.

  Jos tarvitset valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä (kuten lisäaikaa lukivaikeuden takia), voit hakea järjestelyjä annettujen ohjeiden mukaisesti.

  Opiskelijavalinnan tulokset korkeakoulujen toisessa yhteishaussa

  Korkeakoulujen toisessa yhteishaussa opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 7.7.2023.

  Lisätietoja tulosten ilmoittamisesta ja paikan vastaanotosta.