Yliopistossa on aktiivisten opiskeluoikeuksien lisäksi myös ns. passiivisia opiskeluoikeuksia (passiivirekisteri). Passiivisista opiskeluoikeuksista on säädetty Turun yliopiston opintojohtosäännössä (5 §).

Tämä koskee perustutkinto-opiskelijoiden opiskeluoikeuksia, jotka ovat vastaanottaneet opiskelupaikkansa ennen lukuvuoden 2005–2006 opiskelijavalintaa, jolloin opintoajan rajausjärjestelmä tuli voimaan. Passiivisuusmerkintä on opiskeluoikeuskohtainen, jolloin opiskelijalla voi samanaikaisesti olla muita, aktiivisia opiskeluoikeuksia. Opiskeluoikeuden passiivisuus ei tarkoita sitä, että opiskelija menettää kokonaan opiskeluoikeutensa.

Opiskelija, jolla ei ole yhtään aktiivista opiskeluoikeutta, ei voi olla yliopistossa kirjoilla läsnä- tai poissaolevana.

Opintoajan lisäajan hakuaika 31.7. päättyvissä opiskeluoikeuksissa on 1.-31.3.

Hakuajan päättymiseen mennessä toimitetut hakemukset käsitellään siten, että opiskeluoikeuteen ei tule katkosta.

Passiivisen opiskeluoikeuden vaikutukset opiskelijalle

Opiskelija, jolla ei ole yhtään aktiivista opinto-oikeutta Turun yliopistossa,

 • ei voi saada merkintää suoritetusta opintojaksosta, opintokokonaisuudesta tai tutkinnosta
 • ei voi ilmoittautua yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi
 • ei voi kuulua ylioppilaskuntaan
 • ei voi nostaa opintotukea
 • ei voi hyödyntää muita opintososiaalisia etuuksia kuten esimerkiksi YTHS:n palveluita. 
 • käyttäjätunnus lakkaa toimimasta, eikä opiskelija voi enää käyttää esimerkiksi yliopiston sähköpostiosoitetta eikä kirjautua intraan, opintotietojärjestelmään tai Moodleen. Opiskelijalle käyttäjätunnuksen lakkaaminen tarkoittaa sitä, että hänen pääsynsä yliopiston järjestelmiin ja palveluihin loppuvat. Kevätlukukaudella kirjoilla olleella opiskelijalla, jonka opinto-oikeus päättyy 31.7.,  tunnus säilyy tunnus voimassa 1.10. saakka.
 • Turun Ylioppilaskyläsäätiö on ilmoittanut, ettei opiskelija, jonka opiskeluoikeus on passiivinen, voi enää asua TYS:n asunnossa vuoden kuluttua siitä, kun opiskelijan opiskeluoikeus on siirretty passiiviseksi. Lisätietoa Turun ylioppilaskyläsäätiöltä.
 • Kirjaston käytöstä tarkempaa tietoa saa Turun yliopiston kirjaston lainauspalveluista.
Passiivirekisterissä olevan opiskeluoikeuden uudelleen aktivointi

Passiivinen opiskeluoikeus voidaan muuttaa uudelleen aktiiviseksi. Opiskeluoikeuksia muutetaan aktiivisiksi vain kerran vuodessa, mutta käsittelyjä voidaan erityistapauksissa tehdä myös lukuvuoden aikana (jos hakijan elämäntilanne muuttuu olennaisesti, esim. työttömyys).

 • Opiskeluoikeus kannattaa aktivoida vasta silloin, kun sinulla on mahdollisuus osallistua opetukseen ja suorittaa tutkintosi valmiiksi.
 • Aiemmin myönnetyt lisäajat vaikuttavat aina päätökseen.
 • Jos haluat aktivoida opiskeluoikeutesi takaisin aktiiviseksi, laadi toteuttamiskelpoinen HOPS ja palauta se tiedekuntaan yhdessä aktivoimislomakkeen kanssa. Katso alta tiedekunnan tarkemmat ohjeet.
 • Jatkoaikaa myönnetään maksimissaan seuraavan kahden lukuvuoden loppuun (31.7.) asti.

Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoinnista.

 • Katso ohjeet lisäajan hakemisesta!
 • Tieto uudesta voimassaoloajasta merkitään Peppiin ja sinulle lähetetään tarvittaessa erikseen lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet opiskelijakeskus Discosta.
 • Passiivisen opiskeluoikeuden uudelleen aktivoinnin yhteydessä peritään valtioneuvoston asetuksen 1082/2009, 4 §:n mukainen 35 euron suuruinen kirjoittautumismaksu.

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat

Milloin perustutkinnon opiskeluoikeus merkitään passiiviseksi?

Yliopisto on siirtänyt passiiviseksi niiden perustutkinto-opiskelijoiden opiskeluoikeuksia, jotka ovat vastaanottaneet opiskelupaikkansa ennen lukuvuoden 2005–2006 opiskelijavalintaa, jolloin opintoajan rajausjärjestelmä tuli voimaan (Turun yliopiston opintojohtosääntö).

Saat utu-sähköpostiisi tiedon sinä keväänä, jolloin opiskeluoikeutesi on siirtymässä passiiviseksi.

 • Jos et palauta HOPSia ja muita tarvittavia liitteitä tiedekunnan ohjeistamalla tavalla viimeistään 31.3., merkitään opiskeluoikeus passiiviseksi 1.8. lähtien.
 • Tämän jälkeen sinulle ei enää lähetetä muistutuskirjeitä.
Hae opiskeluoikeuden pitämistä aktiivisena tai uudelleenaktivointia

Voit hakea viivästyneisiin opintoihin lisäaikaa tiedekunnalta.


Lisäajan myöntämisen tärkeimpänä edellytyksenä on toteuttamiskelpoinen, valmistumiseen tähtäävä opintosuunnitelma (HOPS)

 • Hakemukseen liitetään opintojaksokohtainen ja aikataulutettu opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi.
 • Jos opintoja on jäljellä enää vähän, yksilöity ja toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma riittää lisäajan myöntämiseen.
 • Mitä enemmän opintoja puuttuu, sitä paremmin sinun on perusteltava hakemuksesi.
 • Opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden aiottu suorittamisajankohta.
 • Maisterintutkintoa suorittavalta selvitys pro gradu -tutkielman tilanteesta: tutkielman vaihe, tiedot graduryhmään osallistumisesta, ohjaajatiedot, graduohjaajan lausunto gradun tilanteesta (esim. sähköpostiviesti) sekä suunnitelma tutkielman loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).
 • Mikäli perustelet opintojen viivästymistä terveydellisillä syillä, tulee hakemuksen liitteenä aina olla lääkärintodistus, josta käy ilmi opintojen viivästymisen ja sairauden välinen yhteys.

Jos opiskeluoikeutesi oli jo siirtynyt passiiviseksi:

 • Passiivisen opiskeluoikeuden palauttaminen aktiiviseksi edellyttää hakemusta tiedekunnalle, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista ja niiden hyväksymistä tiedekunnassa kuten edellä on kuvattu opiskeluoikeuden aktiivisena pitämisestä.

Määräajat

 • Lisäaikahakemuksen hakuaika on 1.-31.3., jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.7.

Hakemuksia aletaan käsitellä hakuajan päättymisen jälkeen. Hakuajan päättymiseen mennessä toimitetut hakemukset käsitellään siten, että opiskeluoikeuteen ei tule katkosta.


Päätös

 • Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoimisesta. Jos päätös on myönteinen, opinto-oikeus kirjataan aktiiviseksi.
 • Opiskeluoikeus jatkuu aktiivisena enintään kahden lukuvuoden ajan.
 • Päätös toimitetaan tiedoksi myös opiskelijakeskus Discoon, josta lähetetään lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet.

Tarkasta tästä tiedekuntasi täydentävät ohjeet

Humanistinen tiedekunta
 • Jos olet yliopistossa kirjoilla ja haet opiskeluoikeuden aktiivisena pitämistä, sinun tulee täyttää sähköinen hakemuslomake.

 • Jos et ole yliopistossa kirjoilla ja haet passiivirekisteriin siirtyneen opiskeluoikeuden uudelleenaktivointia, pääset sähköiselle hakemuslomakkeelle Suomi.fi-tunnistautumisen kautta. 

 • Ennen hakemuslomakkeen toimittamista opiskelijan on otettava yhteyttä oman oppiaineensa ohjaushenkilöstöön ja selvitettävä, mitä opintoja pääaineesta ja muilta osin tutkinnosta puuttuu. Tarvittaessa on varattava ohjausaika opintotilanteen selvittämistä varten. Pääaineen HOPS-ohjaaja vahvistaa opintosuunnitelman allekirjoituksellaan tai jos tämä ei ole mahdollista, lähettää opiskelijalle sähköpostiviestissä tai sen liitteeksi laitetussa lausunnossa vahvistustiedon. Käytettäessä sähköistä hakemuslomaketta opiskelija liittää HOPS-tiedoston ja vahvistustiedon sähköiseen hakemuslomakkeeseen, Muussa tapauksessa opiskelija lähettää ne osoitteeseen hum-info@utu.fi. Opintosuunnitelman laatimiseen voit käyttää HOPS-lomakepohjaa tai laatia ohjaajan kanssa vapaamuotoisen suunnitelman.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelija hakee opiskeluoikeuden aktivointia sähköisellä hakulomakkeella (ks. linkki sivun alareunassa). 

Ennen hakulomakkeen lähettämistä opiskelijan tulee huomioida seuraavat:

 • Hakemuksen käsittelyä varten opiskelijan tulee päivittää Pepin hopsinsa siten että siitä käy ilmi, mitä tutkinno(i)sta vielä puuttuu ja milloin opiskelija aikoo suorittaa ko. opinnot (ajoitus). Vaihtoehtoisesti, jos opiskelijalla ei ole aktiivista utu-käyttäjätunnusta, voi opintosuunnitelman laatia erilliseen opintosuunnitelmapohjaan.
 • Jos lomakkeen liitteeksi tarvitaan myös lääkärintodistus, tulee se lähettää sähköpostitse opintopäällikölle tai postittaa osoitteeseen Kasvatustieteiden tiedekunta, Opintopäällikkö, 20014 Turun yliopisto tai tuoda henkilökohtaisesti Educariumiin 4. kerroksen opintoasioihin (huoneet 443-450). Kuoren voi jättää myös opintoasioiden postilaatikkoon (Educarium, 4. kerros). Kuoreen merkintä: "Opintopäällikkö". Raumalla kirjeen voi toimittaa opintoasioihin Kirjastorakennuksen 2. kerrokseen. Kuoreen merkintä "Opintopäällikkö".
 • Mikäli opiskelija on jo aloittanut opinnäytetyön, tulee sen tilanteesta olla ohjaajan antama lausunto (esim. sähköpostiviesti ohjaajalta riittää) hakemuksen liitteenä. Lausunnosta tulee käydä ilmi:
  • Opinnäytetyön tämän hetkinen tilanne
  • Onko opinnäytetyö edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
  • Arvio opinnäytetyön valmistumisajasta
 • Jos opinnäytetyö on ainoa tutkinnosta puuttuva suoritus, mutta sitä ei ole vielä aloitettu, tarvitaan liitteeksi suunnitelma opinnäytetyön suorittamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).

Ennen lomakkeen palauttamista opiskelija voi tarvittaessa olla yhteydessä ohjaushenkilöstöön ja varata henkilökohtaisen ohjausajan opintosuunnitelman laatimista varten:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Selvitä tutkinnostasi puuttuvat opinnot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee laatia siten, että se tähtää tutkinnon suorittamiseen. Jos haluat suorittaa vain kandidaatin tutkinnon, voit laatia hopsin vain alemman tutkinnon osalta.

Aloita suunnitelman tekeminen selvittämällä, kuinka hyvin opintosi vastaavat nykyisiä tutkintovaatimuksia. Opintosuoritukset eivät pääsääntöisesti vanhene. Saat oman opintorekisteriotteesi tiedekunnan opintotoimistosta tai yliopiston opiskelijakeskus Discosta. Nykyiset tutkintovaatimukset löytyvät sähköisestä opinto-oppaasta.

Jos et ole varma, mitä suorituksia tutkinnostasi puuttuu, ota yhteyttä oman pääaineesi opettajatuutoriin vähintään kaksi kuukautta ennen hakuajan päättymistä. Mikäli et tiedä omaa opettajatuutoriasi, ota yhteyttä tiedekunnan opintoneuvojiin oposci(a)utu.fi.

Lisäaikaa haetaan sähköisellä lomakkeella. 

Pdf-hakemus (vain jos et pääse sähköiseen lomakkeeseen utu-tunnuksella tai Suomi.fi-tunnistautumisen kautta) liitteineen lähetetään sähköpostitse osoitteeseen oposci(a)utu.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti opintotoimiston aukioloaikoina ma - ke klo 12 - 14 (Natura, 1. krs) tai postitse osoitteeseen Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Opintotoimisto, 20014 Turun yliopisto.

Mikäli hakemuksen liitteeksi toimitetaan lääkärintodistus, lähetetään se sähköpostilla koulutussuunnittelija Päivi Rastaalle (pairit(a)utu.fi).

Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Hops laaditaan ensisijaisesti Peppi-järjestelmässä.
 • Mikäli et pysty laatimaan sähköistä hopsia, voit tehdä hopsin vapaamuotoisesti tai käyttää hops-lomaketta.
 • Hops tulee hyväksyttää laitoksen opettajatuutorilla ennen hakemuksen toimittamista. Opettajatuutorin hyväksyntä tulee näkyä hopsissa.
 • Voit liittää hopsin hakemukseen joko erillisenä tiedostona tai ilmoittamalla lisätiedoissa, että hyväksytty hops on nähtävissä Pepissä. 
 • Hopsista tulee käydä ilmi kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat.
 • Hopsit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin erikseen.

Ohjaajan lausunto opinnäytetyön tilanteesta

Mikäli olet jo aloittanut opinnäytetyön, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi.
Lausunnosta tulee käydä ilmi:

 • Opinnäytetyön tämän hetkinen tilanne
 • Onko opinnäytetyö edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
 • Arvio opinnäytetyön valmistumisajasta
 • Jos opinnäytetyö on ainoa tutkinnosta puuttuva suoritus, mutta sitä ei ole vielä aloitettu, tarvitaan liitteeksi ohjaajan hyväksymä suunnitelma opinnäytetyön loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).

Lisätietoa: tiedekunnan opintoneuvojat oposci(a)utu.fi.

Lääketieteellinen tiedekunta

Hakiessaan opiskeluoikeuden aktiivisena pitämistä tai uudelleenaktivoimista hakemuksen liitteenä tulee toimittaa henkilökohtainen opintosuunnitelma jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi.
 
Opintosuunnitelman laatimiseksi opiskelijan on otettava yhteyttä opintoneuvojaan ja tarvittaessa varattava ohjausaika opintotilanteen selvittämistä varten:

Sähköinen hakulomake ja liitteitä koskeva ohje löytyy tiedekuntakohtaisten osien jälkeen.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Opiskeluoikeuden aktivoimiseksi on passiivisen opiskeluoikeuden aktivointilomakkeen lisäksi laadittava henkilökohtainen opintojaksokohtainen ja aikataulutettu opintosuunnitelma (docx) opintojen loppuun saattamiseksi. Lomake löytyy myös sähköiseltä hakulomakkeelta.

Opintosuunnitelma (HOPS) tulee laatia niin, että opinnot etenevät vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi. Jos opiskelija haluaa laatia valmistumissuunnitelman, jossa opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op / lukuvuosi, hänen tulee liittää hakemukseensa selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu.

Mikäli opiskelijan tutkielma on kesken, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta, jossa ohjaaja hyväksyy tutkielman aikataulusuunnitelman. Tämä tulee liittää mukaan sähköisen lomakkeen yhteyteen liitetiedostona.

Opiskelija täyttää HOPS-lomakkeen itsenäisesti ja palauttaa liitetiedostona sähköisen lomakkeen yhteydessä. Jos opiskelija tarvitsee neuvontaa HOPS-lomakkeen täyttämisessä, hän voi varata sähköpostitse (opolaw@utu.fi) tapaamisajan opintoneuvojan kanssa käytävää keskustelua varten.

HOPSin hyväksytettyään opiskelija saa jatkoaikaa opinnoilleen maksimissaan seuraavan kahden lukuvuoden loppuun (31.7.) asti.
Passiivisen opiskeluoikeuden aktivointilomake täytetään sähköisesti ja henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan järjestelmän kautta liitteenä.

 

 

Teknillinen tiedekunta

Selvitä tutkinnostasi puuttuvat opinnot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee laatia siten, että se tähtää tutkinnon suorittamiseen. Jos haluat suorittaa vain kandidaatin tutkinnon, voit laatia hopsin vain alemman tutkinnon osalta.

Aloita suunnitelman tekeminen selvittämällä, kuinka hyvin opintosi vastaavat nykyisiä tutkintovaatimuksia. Opintosuoritukset eivät pääsääntöisesti vanhene. Saat oman opintorekisteriotteesi tiedekunnan opintotoimistosta tai yliopiston opiskelijakeskus Discosta. Nykyiset tutkintovaatimukset löytyvät sähköisestä opinto-oppaasta.

Jos et ole varma, mitä suorituksia tutkinnostasi puuttuu, ota yhteyttä oman pääaineesi opettajatuutoriin vähintään kaksi kuukautta ennen hakuajan päättymistä. Mikäli et tiedä omaa opettajatuutoriasi, ota yhteyttä tiedekunnan opintoneuvojiin opotech(a)utu.fi.

Lisäaikaa haetaan sähköisellä lomakkeella. 

Pdf-hakemus (vain jos et pääse sähköiseen lomakkeeseen utu-tunnuksella tai Suomi.fi-tunnistautumisen kautta) liitteineen lähetetään sähköpostitse osoitteeseen opotech(a)utu.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti opintotoimiston aukioloaikoina ma - ke klo 12 - 14 (Natura, 1. krs) tai postitse osoitteeseen Teknillinen tiedekunta, Opintotoimisto, 20014 Turun yliopisto.

Mikäli hakemuksen liitteeksi toimitetaan lääkärintodistus, lähetetään se sähköpostilla koulutussuunnittelija Päivi Rastaalle (pairit(a)utu.fi).

Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Hops laaditaan ensisijaisesti Peppi-järjestelmässä.
 • Mikäli et pysty laatimaan sähköistä hopsia, voit tehdä hopsin vapaamuotoisesti tai käyttää hops-lomaketta.
 • Hops tulee hyväksyttää laitoksen opettajatuutorilla ennen hakemuksen toimittamista. Opettajatuutorin hyväksyntä tulee näkyä hopsissa.
 • Voit liittää hopsin hakemukseen joko erillisenä tiedostona tai ilmoittamalla lisätiedoissa, että hyväksytty hops on nähtävissä Pepissä. 
 • Hopsista tulee käydä ilmi kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat.
 • Hopsit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterin/diplomi-insinöörin tutkintoihin erikseen.

Ohjaajan lausunto opinnäytetyön tilanteesta

Mikäli olet jo aloittanut opinnäytetyön, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi.
Lausunnosta tulee käydä ilmi:

 • Opinnäytetyön tämän hetkinen tilanne
 • Onko opinnäytetyö edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
 • Arvio opinnäytetyön valmistumisajasta

Jos opinnäytetyö on ainoa tutkinnosta puuttuva suoritus, mutta sitä ei ole vielä aloitettu, tarvitaan liitteeksi ohjaajan hyväksymä suunnitelma opinnäytetyön loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).

Lisätietoa: tiedekunnan opintoneuvojat opotech(a)utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu

Lisäaikaa haetaan sähköisellä lomakkeella. 

Huom! Hanki kaikki tarvittavat liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, jotta saat lähetettyä hakemuksen ajallaan. Sähköiseen lomakkeeseen liitetään mm. tutkintokohtaiset hopsit (hops-järjestelmästä tai erillinen dokumentti) sekä tutkielmaohjaajan lausunto ja selvitys tutkielman tilanteesta (mikäli tutkielma on kesken). Tarkemmat tiedot liitteistä alla.

Hakiessa opiskeluoikeuden aktiivisena pitämistä tai uudelleenaktivoimista tulee toimittaa seuraavat pakolliset liitteet:

1. Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Hops laaditaan ensisijaisesti sähköiseen hops-järjestelmään (ohjeita järjestelmän käyttöön on saatavilla intrassa)
 • Mikäli sähköistä hopsia ei päättyneen opinto-oikeuden vuoksi pysty laatimaan, voi hopsin laatimisen apuna käyttää hops-taulukkoa
 • Hopsista tulee käydä ilmi tavoitetutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat
 • Ennen hopsin laatimista tutustu tutkintovaatimuksiin
 • Mikäli opiskelija on suorittanut sekä kandidaatin että maisterintutkintoihin kuuluvia opintoja, eikä hän ole vielä suorittanut kandidaatintutkintoa, hopsit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterintutkintoihin erikseen siten, että niistä ilmenee, kumpaan tutkintoon jo suoritetut ja vielä suorittamattomat opintojaksot aiotaan sisällyttää
Lisätietoa hopsin laatimisesta:

KTK/KTM-tutkintoa suorittavat: opotse(a)utu.fi

VTK/VTM-tutkintoa suorittavat: tseopintotoimisto(a)utu.fi 

Porin yksikön opiskelijat: opotse-pori(a)utu.fi

Muut opiskelijat: opotse(a)utu.fi

 

2. Tutkielmaohjaajan lausunto tutkielman tilanteesta

Mikäli tutkielmasi (pro gradu -/kandidaatintutkielma) on kesken, sinun tulee liittää hakemukselle ohjaajan antama lausunto tutkielman tilanteesta. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta.

Olethan hyvissä ajoin yhteydessä ohjaajaasi, jotta hän ehtii antaa lausunnon ennen lisäaikahaun päättymistä. Lausunnon laatimiseksi toimita ohjaajalle tutkielmasi tämänhetkinen versio. Kerro samalla ohjaajallesi, oletko jo aiemmin saanut lisäaikaa ja paljonko lisäaikaa olet hakemassa.

Tutkielmaohjaajan lausunnosta tulee käydä ilmi:

 1. mikä on tutkielman tilanne
 2. onko tutkielma edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
 3. arvio opinnäytetyön valmistumisajasta

Tutkielmaohjaajan tulee toimittaa lausunto opiskelijalle, joka liittää lausunnon lisäaikahakemukselle.

Jos ohjaajalla on kysyttävää lausunnon suhteen, hän voi ottaa yhteyttä opintotoimistoon: TURKU tseopintotoimisto@utu.fi / PORI poriopintotoimisto@utu.fi.

 

3. Oma selvityksesi keskeneräisen tutkielman tilanteesta

Selvityksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • ohjaajatiedot
 • tiedot tutkielmaryhmään osallistumisesta (ajankohta, suoritustilanne)
 • tutkielman vaihe ja suunnitelma tutkielman loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat täyttävät sähköisen hakulomakkeen (ks. linkki sivun alareunassa) ja liittävät siihen opintosuunnitelman sekä muut tarvittavat liitteet. Jos lomakkeen liitteeksi tarvitaan myös lääkärintodistus, tulee se tuoda tai postittaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon.

Pdf-hakemus (vain jos et pääse sähköiseen lomakkeeseen utu-tunnuksella tai Suomi.fi-tunnistautumisen kautta) liitteineen tuodaan tai postitetaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon. Lomakkeeseen liitetään opintosuunnitelma, opintorekisteriote sekä muut tarvittavat liitteet.

Ennen lomakkeiden palauttamista opiskelija voi ottaa yhteyttä pääaineensa ohjaushenkilöstöön ja tarvittaessa varata ohjausajan  opintotilanteen selvittämistä varten.

Lisätietoa: oposoc[at]utu.fi

 

Jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat

Milloin jatkotutkinnon opiskeluoikeus merkitään passiiviseksi?

Jatko-opiskelijan opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi, mikäli hänen tutkintonsa suorittaminen ei ole edennyt.

 • Väitöskirjatutkija toimittaa seurantaraportin tohtoriohjelmaan kerran vuodessa tohtoriohjelman ohjeistuksen mukaisesti.
 • Seurantaraportilla arvioidaan tutkinnon suorittamisen etenemistä, ja se sisältää ohjaajan kannan väitöskirjatutkijan tilanteesta.
 • Lisensiaatintutkinnon suorittajan tutkinnon etenemistä seuraa tiedekunta.

Opiskeluoikeuden merkintä passiiviseksi tehdään lukuvuoden päättyessä (31.7.).

Lisätietoa: Väitöskirjatutkijan aktiivisuus ja passiivirekisteriohjeet jatko-opiskelijalle

Hakulomakkeet

Sähköinen hakulomake

 • Opintoaikahakemus
 • Lomakkeelle suositellaan kirjauduttavan UTU-käyttäjätunnuksella. Jos UTU-tunnuksesi ei ole aktiivinen, valitse kirjautumissivulta vaihtoehto "Muut käyttäjät" ja luo toiseen sähköpostiosoitteeseesi liitettävä PIN-koodi hakemukselle. Tämä vaihtoehto edellyttää Suomi.fi -tunnistautumista.
  • Lomake aukeaa suomen tai englanninkielisenä selaimen asetuksista riippuen. Voit vaihtaa kielen lomakkeen yläreunasta.
  • Mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa utu-tunnusta eikä mahdollisuutta Suomi.fi -tunnistautumiseen, hae paperisella lomakkeella (pdf-lomake).
 • Lomaketta ei voi lähettää ilman liitteitä eikä sitä voi välillä tallentaa.
  • Hanki valmiksi kaikki hakemuksen liitteet valmiiksi ennen hakemuksen täyttämistä.
 • Onnistuneesta sähköisen lomakkeen lähettämisestä tulee viesti sähköpostiisi.
 • Lisäaikahakemukseen vaaditut liitteet:
  • Hops, joko päivitettynä Pepissä tai erillisenä liitteenä tiedekunnan ohjeiden mukaisesti
  • Jos esität hakemuksen tueksi elämäntilanteeseen liittyviä syitä, sinun tulee toimittaa myös syyn olemassaoloa tukevat dokumentit (esim. lääkärintodistus, jossa oleellista on syy-yhteys opintojen viivästymiseen, ei diagnoosi sinänsä). Näitä ei liitetä hakemukselle, vaan ne on toimitettava erikseen lomakkeen ohjeiden mukaisesti.
  • Voit toimittaa terveystietoja sisältävät liitteet suoraan opintopäällikölle (tiedot alla). UTU sähköpostista toiseen nämä voi lähettää tietoturvallisesti.
  • Opintosuunnitelmat ja muut liitteet liitetään sähköiselle hakemukselle normaalisti, vain lääkärintodistukset ja muut vastaavat lähetetään sähköpostilla!

Tiedekuntien opintopäälliköiden yhteystiedot terveystietoja sisältävien liitteiden toimittamista varten.

 • Humanistinen tiedekunta: Sanna Mäkilä: sanna.makila@utu.fi
 • Kasvatustieteiden tiedekunta: Pirjo Lehti: pirjole@utu.fi
 • Lääketieteellinen tiedekunta: Henriikka Salminen: henriikka.salminen@utu.fi
 • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta: koulutussuunnittelija Päivi Rastas: pairit(a)utu.fi
 • Oikeustieteellinen tiedekunta: Katja Arola: katja.arola@utu.fi
 • Turun kauppakorkeakoulu: Niina Simanainen: niina.simanainen@utu.fi
 • Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Hanna Erola hanna.erola@utu.fi

Käytä pdf-muotoista lomaketta vain, jos sinulla ei ole voimassaolevaa utu-tunnusta eikä mahdollisuutta Suomi.fi -tunnistautumiseen

 


Ennen lomakkeen lähettämistä: luethan edeltä tarkasti yleiset ohjeet ja tiedekuntasi tarkennukset ja muistathan myös liittää mukaan tarvittavat liitteet!