Yliopistossa on aktiivisten opiskeluoikeuksien lisäksi myös ns. passiivisia opiskeluoikeuksia (passiivirekisteri). Passiivisista opiskeluoikeuksista on säädetty Turun yliopiston opintojohtosäännössä (5 §).

Passiivisuusmerkintä on opiskeluoikeuskohtainen, jolloin opiskelijalla voi samanaikaisesti olla muita, aktiivisia opiskeluoikeuksia. Opiskeluoikeuden passiivisuus ei tarkoita sitä, että opiskelija menettää kokonaan opiskeluoikeutensa.

Opiskelija, jolla ei ole yhtään aktiivista opiskeluoikeutta, ei voi olla yliopistossa kirjoilla läsnä- tai poissaolevana.

Passiivisen opiskeluoikeuden vaikutukset opiskelijalle

Opiskelija, jolla ei ole yhtään aktiivista opinto-oikeutta Turun yliopistossa,

 • ei voi ilmoittautua yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi
 • ei voi kuulua ylioppilaskuntaan
 • ei voi nostaa opintotukea
 • ei voi hyödyntää muita opintososiaalisia etuuksia kuten esimerkiksi YTHS:n palveluita. 
 • käyttäjätunnus lakkaa toimimasta, eikä opiskelija voi enää käyttää esimerkiksi yliopiston sähköpostiosoitetta eikä kirjautua moodleen tai Nettiopsuun. Opiskelijalle käyttäjätunnuksen lakkaaminen tarkoittaa sitä, että hänen pääsynsä yliopiston järjestelmiin ja palveluihin loppuvat. Kevätlukukaudella kirjoilla olleella opiskelijalla, jonka opinto-oikeus päättyy 31.7.,  tunnus säilyy tunnus voimassa 1.10. saakka.
 • Turun Ylioppilaskyläsäätiö on ilmoittanut, ettei opiskelija, jonka opiskeluoikeus on passiivinen, voi enää asua TYS:n asunnossa vuoden kuluttua siitä, kun opiskelijan opiskeluoikeus on siirretty passiiviseksi. Lisätietoa Turun ylioppilaskyläsäätiöltä.
 • Kirjaston käytöstä tarkempaa tietoa saa Turun yliopiston kirjaston lainauspalveluista.
Passiivirekisterissä olevan opiskeluoikeuden uudelleen aktivointi

Passiivinen opiskeluoikeus voidaan uudelleen muuttaa aktiiviseksi. Opiskeluoikeuksia muutetaan aktiivisiksi vain kerran vuodessa, mutta käsittelyjä voidaan erityistapauksissa tehdä myös lukuvuoden aikana (jos hakijan elämäntilanne muuttuu olennaisesti, esim. työttömyys).

 • Opiskeluoikeus kannattaa aktivoida vasta silloin, kun sinulla on mahdollisuus osallistua opetukseen ja suorittaa tutkintosi valmiiksi.
 • Aiemmin myönnetyt lisäajat vaikuttavat aina päätökseen.
 • Jos haluat aktivoida opiskeluoikeutesi takaisin aktiiviseksi laadi toteuttamiskelpoinen HOPS ja palauta se tiedekuntaan yhdessä aktivoimislomakkeen kanssa. Katso alta tiedekunnan tarkemmat ohjeet.
 • Jatkoaikaa myönnetään maksimissaan seuraavan kahden lukuvuoden loppuun (31.7.) asti.

Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoinnista.

 • Kun päätös lisäajasta on tehty, saat siitä ilmoituksen tiedekunnalta.
 • Tieto uudesta voimassaoloajasta merkitään Nettiopsuun ja sinulle lähetetään tarvittaessa erikseen lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet opiskelijakeskus Discosta.
 • Passiivisen opiskeluoikeuden uudelleen aktivoinnin yhteydessä peritään valtioneuvoston asetuksen 1082/2009, 4 §:n mukainen 35 euron suuruinen kirjoittautumismaksu.

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat

Milloin perustutkinnon opiskeluoikeus merkitään passiiviseksi?

Yliopisto on aiempien määräysten mukaisesti siirtänyt passiiviseksi niiden perustutkinto-opiskelijoiden opiskeluoikeuksia, jotka ovat vastaanottaneet opiskelupaikkansa ennen lukuvuoden 2005–2006 opiskelijavalintaa, jolloin opintoajan rajausjärjestelmä tuli voimaan.

Passiivisen opiskeluoikeuden palauttaminen aktiiviseksi edellyttää hakemusta tiedekunnalle, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista ja niiden hyväksymistä tiedekunnassa.

Vältät opiskeluoikeuden merkitsemisen passiiviseksi, jos laadit ja palautat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) oman tiedekuntasi ohjeiden mukaisesti:

 • Lisäaikaa on haettava 1.1.-31.3. välisenä aikana sinä vuonna, jolloin opiskeluoikeus on menossa passiiviseksi.
 • HOPSin laatimisen lähtökohtana on tutkinnon suorittaminen valmiiksi eli valmistuminen.
 • HOPSin hyväksytettyään opiskelija saa jatkoaikaa opinnoilleen maksimissaan seuraavan kahden lukuvuoden loppuun (31.7.) asti.

Saat utu-sähköpostiisi tiedon sinä keväänä, jolloin opiskeluoikeus on siirtymässä passiiviseksi. Jos opiskelija passiivikirjeen saatuaan ei palauta HOPSia tiedekunnan ohjeistamalla tavalla viimeistään 31.3. merkitään opiskeluoikeus passiiviseksi 1.8. lähtien. Tämän jälkeen opiskelijalle ei enää lähetetä muistutuskirjeitä.

Perusteet, joilla perustutkinto-oikeus on merkitty passiiviseksi (31.7.2018 asti voimassa ollut opintojohtosääntö)

 • Passiivirekisteri koskee vain niitä perustutkinto-opiskelijoita, jotka ovat tulleet hyväksytyksi Turun yliopiston opiskelijaksi syksyllä 2004 tai sitä ennen.
 • Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi, jos hänen kyseinen opiskeluoikeutensa on alkanut vähintään 10 lukuvuotta sitten tai jos hän on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen kokonaan viimeisenä kolmena lukuvuotena.
Hae opiskeluoikeuden pitämistä aktiivisena tai uudelleenaktivointia

Jos haet perustutkinnon opiskeluoikeuden pitämistä aktiivisena tai uudelleen aktivointia:

 • Toimita alla oleva passiivirekisterilomake liitteineen tiedekuntasi opintotoimistoon, TuKKK:n Porin yksikön opiskelijat Porin opintotoimistoon.

Hakuaika

 • Hakuaika 31.7. päättyvissä opiskeluoikeuksissa on 1.1.-31.3.

Liitä hakemukseesi tarvittavat liitteet

 • Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma, josta käy ilmi tavoitetutkintoon sisältyvät opinnot opintokokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat

 • Maisterintutkintoa suorittavalta selvitys pro gradu -tutkielman tilanteesta: tutkielman vaihe, tiedot graduryhmään osallistumisesta, ohjaajatiedot, graduohjaajan lausunto gradun tilanteesta (esim. sähköpostiviesti), suunnitelma tutkielman loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu)

 • Mikäli perustelet opintojen viivästymistä terveydellisillä syillä, tulee hakemuksen liitteenä aina olla lääkärintodistus, josta käy ilmi opintojen viivästymisen ja sairauden välinen yhteys.

Päätös

 • Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoimisesta ja ilmoittaa siitä sinulle. Jos päätös on myönteinen, opinto-oikeus kirjataan aktiiviseksi.
 • Opiskeluoikeus jatkuu aktiivisena enintään kahden lukuvuoden ajan.
 • Päätös toimitetaan tiedoksi myös opiskelijakeskus Discoon, josta lähetetään lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet.

Tarkasta tästä tiedekuntasi täydentävät ohjeet

Humanistinen tiedekunta
 • Päivitys työn alla
Kasvatustieteiden tiedekunta

Hakiessaan opiskeluoikeuden aktiivisena pitämistä tai uudelleenaktivoimista hakemuksen liitteenä tulee toimittaa henkilökohtainen opintosuunnitelma jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi.
 
Ennen lomakkeiden palauttamista opiskelijan on otettava yhteyttä ohjaushenkilöstöön ja tarvittaessa varattava ohjausaika opintotilanteen selvittämistä varten:

 • Turku: eduopo@utu.fi
 • Rauma: oporauma@utu.fi

Hakemuslomake ja opintosuunnitelma palautetaan osoitteeseen: Kasvatustieteiden tiedekunta, Opintopäällikkö Mari Broberg, 20014 Turun yliopisto.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

Passiivirekisterihakemuksen liitteenä tulee toimittaa ajantasainen tutkinto-ohjelman vaatimusten mukaan (vuoden 2014 tai uudempi opinto-opas) laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops). Jos opinnäytetyö on aloitettu, liitetään mukaan myös ohjaajan lausunto.


Selvitä tutkinnostasi puuttuvat opinnot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee laatia siten, että se tähtää tutkinnon suorittamiseen. Jos haluat suorittaa vain kandidaatin tutkinnon, voit laatia hopsin vain alemman tutkinnon osalta.
Aloita suunnitelman tekeminen selvittämällä, kuinka hyvin opintosi vastaavat nykyisiä tutkintovaatimuksia. Opintosuoritukset eivät pääsääntöisesti vanhene. Saat oman opintorekisteriotteesi tiedekunnan opintotoimistosta tai yliopiston opiskelijakeskus Discosta. Nykyiset tutkintovaatimukset löytyvät sähköisestä opinto-oppaasta.
Jos et ole varma, mitä suorituksia tutkinnostasi puuttuu, ota yhteyttä oman tutkinto-ohjelmasi opettajatuutoriin vähintään kaksi kuukautta ennen hakuajan päättymistä. Mikäli et tiedä omaa opettajatuutoriasi, ota yhteyttä tiedekunnan opintoneuvojiin opo-ml@utu.fi.


Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Hops laaditaan ensisijaisesti sähköiseen hops-järjestelmään
 • Mikäli et pysty laatimaan sähköistä hopsia, voit tehdä hopsin vapaamuotoisesti tai käyttää Hops-lomaketta.
 • Hopsista tulee käydä ilmi kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat
 • Hopsit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterin/diplomi-insinöörin tutkintoihin erikseen
 • Hops tulee hyväksyttää laitoksen opettajatuutorilla ennen hakemuksen toimittamista
 • Tulosta sähköiseen järjestelmään laadittu hops hakemuksen liitteeksi

 

Ohjaajan lausunto opinnäytetyön tilanteesta

Mikäli olet jo aloittanut opinnäytetyön tekemisen, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi.
Lausunnosta tulee käydä ilmi:

 • Opinnäytetyön tämän hetkinen tilanne
 • Onko opinnäytetyö edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
 • Arvio opinnäytetyön valmistumisajasta

Lähetä hakemus liitteineen sähköpostitse osoitteeseen opo-ml(a)utu.fi tai postitse Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, Opintotoimisto, 20014 Turun yliopisto. Voit myös tuoda hakemuksen tiedekunnan opintotoimistoon, Natura 1. kerros. Puutteellista hakemusta ei oteta käsittelyyn.
Lisätietoa: tiedekunnan opintoneuvojat opo-ml@utu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta

Hakiessaan opiskeluoikeuden aktiivisena pitämistä tai uudelleenaktivoimista hakemuksen liitteenä tulee toimittaa henkilökohtainen opintosuunnitelma jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi.
 
Opintosuunnitelman laatimiseksi opiskelijan on otettava yhteyttä opintoneuvojaan ja tarvittaessa varattava ohjausaika opintotilanteen selvittämistä varten:

Hakemuslomake ja opintosuunnitelma palautetaan osoitteeseen: Lääketieteellinen tiedekunta, Opintopäällikkö Henriikka Salminen, 20014 Turun yliopisto.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Opiskeluoikeuden aktivoimiseksi on passiivisen opiskeluoikeuden aktivointilomakkeen lisäksi laadittava henkilökohtainen opintojaksokohtainen ja aikataulutettu opintosuunnitelma (PDF) opintojen loppuun saattamiseksi.

Opintosuunnitelma (HOPS) tulee laatia niin, että opinnot etenevät vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi. Jos opiskelija haluaa laatia valmistumissuunnitelman, jossa opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op / lukuvuosi, hänen tulee liittää hakemukseensa selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu.

Mikäli opiskelijan tutkielma on kesken, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta, jossa ohjaaja hyväksyy tutkielman aikataulusuunnitelman.

Opiskelija täyttää HOPS-lomakkeen itsenäisesti ja palauttaa sen tiedekuntaan. Jos opiskelija tarvitsee neuvontaa HOPS-lomakkeen täyttämisessä, hän voi varata sähköpostitse (oik-opi@utu.fi) tapaamisajan opintoneuvojan kanssa käytävää keskustelua varten.

HOPSin hyväksytettyään opiskelija saa jatkoaikaa opinnoilleen maksimissaan seuraavan kahden lukuvuoden loppuun (31.7.) asti.

Passiivisen opiskeluoikeuden aktivointilomake ja henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan joko sähköpostitse osoitteeseen oik-opintopaallikko@utu.fi tai postitse: Oikeustieteellinen tiedekunta, Opintopäällikkö Katja Arola, 20014 Turun yliopisto.

Turun kauppakorkeakoulu

Hakiessa opiskeluoikeuden aktiivisena pitämistä tai uudelleenaktivoimista tulee toimittaa seuraavat pakolliset liitteet:

1. Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Hops laaditaan ensisijaisesti sähköiseen hops-järjestelmään (ohjeita järjestelmän käyttöön on saatavilla intrassa)
 • Mikäli sähköistä hopsia ei päättyneen opinto-oikeuden vuoksi pysty laatimaan, voi hopsin laatimisen apuna käyttää hops-taulukkoa
 • Hopsista tulee käydä ilmi tavoitetutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat
 • Ennen hopsin laatimista tutustu tutkintovaatimuksiin
 • Mikäli opiskelija on suorittanut sekä kandidaatin että maisterintutkintoihin kuuluvia opintoja, eikä hän ole vielä suorittanut kandidaatintutkintoa, hopsit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterintutkintoihin erikseen siten, että niistä ilmenee, kumpaan tutkintoon jo suoritetut ja vielä suorittamattomat opintojaksot aiotaan sisällyttää
Lisätietoa hopsin laatimisesta:

KTK/KTM-tutkintoa suorittavat: tseopo(a)utu.fi

VTK/VTM-tutkintoa suorittavat: jouni.jokinen(a)utu.fi 

Porin yksikön opiskelijat: poriopintotoimisto(a)utu.fi

Muut opiskelijat: tseopintotoimisto(a)utu.fi

 

2. Tutkielmaohjaajan lausunto tutkielman tilanteesta

Mikäli opiskelijan tutkielma on kesken, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta

Lausunnosta tulee käydä ilmi:

 1. mikä on gradun tilanne
 2. onko gradu edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
 3. voiko tutkielma valmistua nyt haetun lisäajan puitteissa

 

3. Selvitys keskeneräisen tutkielman tilanteesta

Selvityksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • ohjaajatiedot
 • tiedot tutkielmaryhmään osallistumisesta
 • tutkielman vaihe ja suunnitelma tutkielman loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Hakiessaan opiskeluoikeuden aktiivisena pitämistä tai uudelleenaktivoimista hakemuksen liitteenä tulee toimittaa henkilökohtainen opintosuunnitelma jäljellä olevien opintojen suorittamisesta.
 
Ennen lomakkeiden palauttamista opiskelijan tulee ottaa yhteyttä pääaineensa ohjaushenkilöstöön ja tarvittaessa varattava ohjausaika opintotilanteen selvittämistä varten.

Hakemuslomake ja opintosuunnitelma palautetaan osoitteeseen: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, opintopäällikkö Hanna Erola, 20014 Turun yliopisto.

Lisätietoa: opo-yht@utu.fi

 

Jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat

Milloin jatkotutkinnon opiskeluoikeus merkitään passiiviseksi?

Jatko-opiskelijan opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi, mikäli hänen tutkintonsa suorittaminen ei ole edennyt.

 • Tohtorikoulutettava toimittaa seurantaraportin tohtoriohjelmaan kerran vuodessa tohtoriohjelman ohjeistuksen mukaisesti.
 • Seurantaraportilla arvioidaan tutkinnon suorittamisen etenemistä, ja se sisältää ohjaajan kannan tohtorikoulutettavan tilanteesta.
 • Lisensiaatintutkinnon suorittajan tutkinnon etenemistä seuraa tiedekunta.

Opiskeluoikeuden merkintä passiiviseksi tehdään lukuvuoden päättyessä (31.7.).

Lisätietoa: Tohtorikoulutettavan aktiivisuus ja passiivirekisteriohjeet jatko-opiskelijalle

Lomake opiskeluoikeuden uudelleen aktivoimiseksi tai perustutkinto-oikeuden pitämiseksi aktiivisena