Yliopistossa on aktiivisten opiskeluoikeuksien lisäksi myös ns. passiivisia opiskeluoikeuksia (passiivirekisteri). Passiivisista opiskeluoikeuksista on säädetty Turun yliopiston opintojohtosäännössä (5 §).

Huom. Peppi-järjestelmän käyttö laajenee Turun yliopistossa kesällä 2021. Uusi Peppi-opintotietojärjestelmä korvaa kesällä 2021 nykyisistä Turun yliopiston järjestelmistä Nettiopsun, Opsun, hops-järjestelmän, avoimen yliopiston Nettiopsun ja Rekan, jotka poistuvat käytöstä 24.6.2021 alkaen.

Turun yliopiston opintorekisteri on näin ollen kiinni 24.6.–1.8.2021. Tämä aiheuttaa katkon myös lisäaikapäätösten käsittelyyn ja kirjaamiseen!

Pepin opetussuunnitelma- ja opetusohjelmaosio, opinto-opas ja Lukkarikone toimivat kuitenkin opintorekisterin ollessa kiinni. Lue lisää poikkeusaikatauluista!

--

 

Passiivisuusmerkintä on opiskeluoikeuskohtainen, jolloin opiskelijalla voi samanaikaisesti olla muita, aktiivisia opiskeluoikeuksia. Opiskeluoikeuden passiivisuus ei tarkoita sitä, että opiskelija menettää kokonaan opiskeluoikeutensa.

Opiskelija, jolla ei ole yhtään aktiivista opiskeluoikeutta, ei voi olla yliopistossa kirjoilla läsnä- tai poissaolevana.

Opintoajan lisäajan hakuaika 31.7. päättyvissä opiskeluoikeuksissa on 1.-31.3.

Hakuajan päättymiseen mennessä toimitetut hakemukset käsitellään siten, että opiskeluoikeuteen ei tule katkosta.

Passiivisen opiskeluoikeuden vaikutukset opiskelijalle

Opiskelija, jolla ei ole yhtään aktiivista opinto-oikeutta Turun yliopistossa,

 • ei voi saada merkintää suoritetusta opintojaksosta, opintokokonaisuudesta tai tutkinnosta
 • ei voi ilmoittautua yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi
 • ei voi kuulua ylioppilaskuntaan
 • ei voi nostaa opintotukea
 • ei voi hyödyntää muita opintososiaalisia etuuksia kuten esimerkiksi YTHS:n palveluita. 
 • käyttäjätunnus lakkaa toimimasta, eikä opiskelija voi enää käyttää esimerkiksi yliopiston sähköpostiosoitetta eikä kirjautua Moodleen tai Nettiopsuun. Opiskelijalle käyttäjätunnuksen lakkaaminen tarkoittaa sitä, että hänen pääsynsä yliopiston järjestelmiin ja palveluihin loppuvat. Kevätlukukaudella kirjoilla olleella opiskelijalla, jonka opinto-oikeus päättyy 31.7.,  tunnus säilyy tunnus voimassa 1.10. saakka.
 • Turun Ylioppilaskyläsäätiö on ilmoittanut, ettei opiskelija, jonka opiskeluoikeus on passiivinen, voi enää asua TYS:n asunnossa vuoden kuluttua siitä, kun opiskelijan opiskeluoikeus on siirretty passiiviseksi. Lisätietoa Turun ylioppilaskyläsäätiöltä.
 • Kirjaston käytöstä tarkempaa tietoa saa Turun yliopiston kirjaston lainauspalveluista.
Passiivirekisterissä olevan opiskeluoikeuden uudelleen aktivointi

Passiivinen opiskeluoikeus voidaan muuttaa uudelleen aktiiviseksi. Opiskeluoikeuksia muutetaan aktiivisiksi vain kerran vuodessa, mutta käsittelyjä voidaan erityistapauksissa tehdä myös lukuvuoden aikana (jos hakijan elämäntilanne muuttuu olennaisesti, esim. työttömyys).

 • Opiskeluoikeus kannattaa aktivoida vasta silloin, kun sinulla on mahdollisuus osallistua opetukseen ja suorittaa tutkintosi valmiiksi.
 • Aiemmin myönnetyt lisäajat vaikuttavat aina päätökseen.
 • Jos haluat aktivoida opiskeluoikeutesi takaisin aktiiviseksi, laadi toteuttamiskelpoinen HOPS ja palauta se tiedekuntaan yhdessä aktivoimislomakkeen kanssa. Katso alta tiedekunnan tarkemmat ohjeet.
 • Jatkoaikaa myönnetään maksimissaan seuraavan kahden lukuvuoden loppuun (31.7.) asti.

Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoinnista.

 • Katso ohjeet lisäajan hakemisesta!
 • Tieto uudesta voimassaoloajasta merkitään Nettiopsuun ja sinulle lähetetään tarvittaessa erikseen lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet opiskelijakeskus Discosta.
 • Passiivisen opiskeluoikeuden uudelleen aktivoinnin yhteydessä peritään valtioneuvoston asetuksen 1082/2009, 4 §:n mukainen 35 euron suuruinen kirjoittautumismaksu.

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat

Milloin perustutkinnon opiskeluoikeus merkitään passiiviseksi?

Yliopisto on siirtänyt passiiviseksi niiden perustutkinto-opiskelijoiden opiskeluoikeuksia, jotka ovat vastaanottaneet opiskelupaikkansa ennen lukuvuoden 2005–2006 opiskelijavalintaa, jolloin opintoajan rajausjärjestelmä tuli voimaan (Turun yliopiston opintojohtosääntö).

Saat utu-sähköpostiisi tiedon sinä keväänä, jolloin opiskeluoikeutesi on siirtymässä passiiviseksi.

 • Jos et palauta HOPSia ja muita tarvittavia liitteitä tiedekunnan ohjeistamalla tavalla viimeistään 31.3., merkitään opiskeluoikeus passiiviseksi 1.8. lähtien.
 • Tämän jälkeen sinulle ei enää lähetetä muistutuskirjeitä.
Hae opiskeluoikeuden pitämistä aktiivisena tai uudelleenaktivointia

Voit hakea viivästyneisiin opintoihin lisäaikaa tiedekunnalta.


Lisäajan myöntämisen tärkeimpänä edellytyksenä on toteuttamiskelpoinen, valmistumiseen tähtäävä opintosuunnitelma (HOPS)

 • Hakemukseen liitetään opintojaksokohtainen ja aikataulutettu opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi.
 • Jos opintoja on jäljellä enää vähän, yksilöity ja toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma riittää lisäajan myöntämiseen.
 • Mitä enemmän opintoja puuttuu, sitä paremmin sinun on perusteltava hakemuksesi.
 • Opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden aiottu suorittamisajankohta.
 • Maisterintutkintoa suorittavalta selvitys pro gradu -tutkielman tilanteesta: tutkielman vaihe, tiedot graduryhmään osallistumisesta, ohjaajatiedot, graduohjaajan lausunto gradun tilanteesta (esim. sähköpostiviesti) sekä suunnitelma tutkielman loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).
 • Mikäli perustelet opintojen viivästymistä terveydellisillä syillä, tulee hakemuksen liitteenä aina olla lääkärintodistus, josta käy ilmi opintojen viivästymisen ja sairauden välinen yhteys.

Jos opiskeluoikeutesi oli jo siirtynyt passiiviseksi:

 • Passiivisen opiskeluoikeuden palauttaminen aktiiviseksi edellyttää hakemusta tiedekunnalle, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista ja niiden hyväksymistä tiedekunnassa kuten edellä on kuvattu opiskeluoikeuden aktiivisena pitämisestä.

Määräajat

 • Lisäaikahakemuksen hakuaika on 1.-31.3., jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.7.

Hakemuksia aletaan käsitellä hakuajan päättymisen jälkeen. Hakuajan päättymiseen mennessä toimitetut hakemukset käsitellään siten, että opiskeluoikeuteen ei tule katkosta.


Päätös

 • Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoimisesta. Jos päätös on myönteinen, opinto-oikeus kirjataan aktiiviseksi.
 • Opiskeluoikeus jatkuu aktiivisena enintään kahden lukuvuoden ajan.
 • Päätös toimitetaan tiedoksi myös opiskelijakeskus Discoon, josta lähetetään lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet.

Tarkasta tästä tiedekuntasi täydentävät ohjeet

Humanistinen tiedekunta
 • Jos olet yliopistossa kirjoilla ja haet opiskeluoikeuden aktiivisena pitämistä, sinun tulee täyttää sähköinen hakemuslomake.

 • Jos et ole yliopistossa kirjoilla ja haet passiivirekisteriin siirtyneen opiskeluoikeuden uudelleenaktivointia, sinun tulee täyttää tulostettava hakemus. Hakemus toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen hum-info@utu.fi.

 • Ennen hakemuslomakkeen toimittamista opiskelijan on otettava yhteyttä oman oppiaineensa ohjaushenkilöstöön ja selvitettävä, mitä opintoja pääaineesta ja muilta osin tutkinnosta puuttuu. Tarvittaessa on varattava ohjausaika opintotilanteen selvittämistä varten. Pääaineen HOPS-ohjaaja vahvistaa opintosuunnitelman allekirjoituksellaan tai jos tämä ei ole mahdollista, lähettää opiskelijalle sähköpostiviestissä tai sen liitteeksi laitetussa lausunnossa vahvistustiedon. Käytettäessä sähköistä hakemuslomaketta opiskelija liittää HOPS-tiedoston ja vahvistustiedon sähköiseen hakemuslomakkeeseen, Muussa tapauksessa opiskelija lähettää ne osoitteeseen hum-info@utu.fi. Opintosuunnitelma laatimiseen voit käyttää HOPS-lomakepohjaa tai laatia ohjaajan kanssa vapaamuotoisen suunnitelman.

 • Huom! Koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa voimme toimia vain sähköisesti. Turun yliopistoon ei tule lähettää kirjepostia.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat täyttävät sähköisen hakulomakkeen (ks. linkki sivun alareunassa) ja liittävät siihen opintosuunnitelman sekä muut tarvittavat liitteet (mm. ohjaajan selvitys opinnäytetyön vaiheesta). Jos lomakkeen liitteeksi tarvitaan myös lääkärintodistus, tulee se joko postittaa osoitteeseen

Kasvatustieteiden tiedekunta
Opintopäällikkö
20014 Turun yliopisto

tai tuoda henkilökohtaisesti Educariumiin 4. kerroksen opintoasioihin (huoneet 443-450). Kuoren voi jättää myös opintoasioiden postilaatikkoon (Educarium, 4. kerros). Kuoreen merkintä: "Opintopäällikkö". Raumalla kirjeen voi toimittaa opintoasioihin Kirjastorakennukseen 2. kerrokseen. Kuoreen merkintä "Opintopäällikkö".

Opiskelija, jolla ei ole voimassaolevaa utu-käyttäjätunnusta täyttää pdf-lomakkeen (ks. tiedosto sivun alareunassa). Lomakkeeseen liitetään opintosuunnitelma, opintorekisteriote sekä muut tarvittavat liitteet. Anomus liitteineen tuodaan tai postitetaan kasvatustieteiden tiedekunnan opintoasioihin.

 Ennen lomakkeen palauttamista opiskelija voi tarvittaessa olla yhteydessä ohjaushenkilöstöön ja varata henkilökohtaisen ohjausajan opintosuunnitelman laatimista varten:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Selvitä tutkinnostasi puuttuvat opinnot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee laatia siten, että se tähtää tutkinnon suorittamiseen. Jos haluat suorittaa vain kandidaatin tutkinnon, voit laatia hopsin vain alemman tutkinnon osalta.

Aloita suunnitelman tekeminen selvittämällä, kuinka hyvin opintosi vastaavat nykyisiä tutkintovaatimuksia. Opintosuoritukset eivät pääsääntöisesti vanhene. Saat oman opintorekisteriotteesi tiedekunnan opintotoimistosta tai yliopiston opiskelijakeskus Discosta. Nykyiset tutkintovaatimukset löytyvät sähköisestä opinto-oppaasta.

Jos et ole varma, mitä suorituksia tutkinnostasi puuttuu, ota yhteyttä oman pääaineesi opettajatuutoriin vähintään kaksi kuukautta ennen hakuajan päättymistä. Mikäli et tiedä omaa opettajatuutoriasi, ota yhteyttä tiedekunnan opintoneuvojiin opo-ml(a)utu.fi.

Lisäaikaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Mikäli sinulla ei tällä hetkellä ole aktiivista opiskeluoikeutta eikä utu-käyttäjätunnusta, hakemus tehdään pdf-lomakkeella (tiedosto sivun alalaidassa). 

Pdf-hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse osoitteeseen opo-ml(a)utu.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti opintotoimiston aukioloaikoina ma - to klo 12 - 14 (Natura, 1. krs) tai postitse osoitteeseen Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Opintotoimisto, 20014 Turun yliopisto.

Mikäli hakemuksen liitteeksi toimitetaan lääkärintodistus, lähetetään se sähköpostilla koulutussuunnittelija Päivi Rastaalle (pairit(a)utu.fi).

Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Hops laaditaan ensisijaisesti Peppi-järjestelmässä.
 • Mikäli et pysty laatimaan sähköistä hopsia, voit tehdä hopsin vapaamuotoisesti tai käyttää hops-lomaketta .
 • Voit liittää hopsin sähköiseen hakemukseen joko erillisenä tiedostona tai ilmoittamalla lisätiedoissa, että hyväksytty hops on nähtävissä Pepissä. Mikäli sinulla on ajantasainen, viime lukuvuoden aikana hyväksytty hops Nettiopsun hops-järjestelmässä, voit lisätä hakemukseen suoran linkin hopsiin.  
 • Pdf-hakemuksen liitteenä tulee olla tiedostomuotoinen hops. 
 • Hops tulee hyväksyttää laitoksen opettajatuutorilla ennen hakemuksen toimittamista. Opettajatuutorin hyväksyntä tulee näkyä hopsissa.
 • Hopsista tulee käydä ilmi kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat.
 • Hopsit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterin/diplomi-insinöörin tutkintoihin erikseen.

Ohjaajan lausunto opinnäytetyön tilanteesta

Mikäli olet jo aloittanut opinnäytetyön, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi.
Lausunnosta tulee käydä ilmi:

 • Opinnäytetyön tämän hetkinen tilanne
 • Onko opinnäytetyö edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
 • Arvio opinnäytetyön valmistumisajasta
 • Jos opinnäytetyö on ainoa tutkinnosta puuttuva suoritus, mutta sitä ei ole vielä aloitettu, tarvitaan liitteeksi ohjaajan hyväksymä suunnitelma opinnäytetyön loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).

Lisätietoa: tiedekunnan opintoneuvojat opo-ml@utu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta

Hakiessaan opiskeluoikeuden aktiivisena pitämistä tai uudelleenaktivoimista hakemuksen liitteenä tulee toimittaa henkilökohtainen opintosuunnitelma jäljellä olevien opintojen suorittamiseksi.
 
Opintosuunnitelman laatimiseksi opiskelijan on otettava yhteyttä opintoneuvojaan ja tarvittaessa varattava ohjausaika opintotilanteen selvittämistä varten:

Sähköinen hakulomake ja liitteitä koskeva ohje löytyy tiedekuntakohtaisten osien jälkeen ja PDF-lomake (jos ei enää utu-tunnuksia) sivun lopusta.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Opiskeluoikeuden aktivoimiseksi on passiivisen opiskeluoikeuden aktivointilomakkeen lisäksi laadittava henkilökohtainen opintojaksokohtainen ja aikataulutettu opintosuunnitelma (docx) opintojen loppuun saattamiseksi. Lomake löytyy myös sähköiseltä hakulomakkeelta.

Opintosuunnitelma (HOPS) tulee laatia niin, että opinnot etenevät vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi. Jos opiskelija haluaa laatia valmistumissuunnitelman, jossa opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op / lukuvuosi, hänen tulee liittää hakemukseensa selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu.

Mikäli opiskelijan tutkielma on kesken, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta, jossa ohjaaja hyväksyy tutkielman aikataulusuunnitelman. Tämä tulee liittää mukaan sähköisen lomakkeen yhteyteen liitetiedostona.

Opiskelija täyttää HOPS-lomakkeen itsenäisesti ja palauttaa liitetiedostona sähköisen lomakkeen yhteydessä. Jos opiskelija tarvitsee neuvontaa HOPS-lomakkeen täyttämisessä, hän voi varata sähköpostitse (oik-opi@utu.fi) tapaamisajan opintoneuvojan kanssa käytävää keskustelua varten.

HOPSin hyväksytettyään opiskelija saa jatkoaikaa opinnoilleen maksimissaan seuraavan kahden lukuvuoden loppuun (31.7.) asti.
Passiivisen opiskeluoikeuden aktivointilomake täytetään sähköisesti ja henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan järjestelmän kautta liitteenä.

 

 

Teknillinen tiedekunta

Selvitä tutkinnostasi puuttuvat opinnot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops) tulee laatia siten, että se tähtää tutkinnon suorittamiseen. Jos haluat suorittaa vain kandidaatin tutkinnon, voit laatia hopsin vain alemman tutkinnon osalta.

Aloita suunnitelman tekeminen selvittämällä, kuinka hyvin opintosi vastaavat nykyisiä tutkintovaatimuksia. Opintosuoritukset eivät pääsääntöisesti vanhene. Saat oman opintorekisteriotteesi tiedekunnan opintotoimistosta tai yliopiston opiskelijakeskus Discosta. Nykyiset tutkintovaatimukset löytyvät sähköisestä opinto-oppaasta.

Jos et ole varma, mitä suorituksia tutkinnostasi puuttuu, ota yhteyttä oman pääaineesi opettajatuutoriin vähintään kaksi kuukautta ennen hakuajan päättymistä. Mikäli et tiedä omaa opettajatuutoriasi, ota yhteyttä tiedekunnan opintoneuvojiin opo-ml(a)utu.fi.

Lisäaikaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Mikäli sinulla ei tällä hetkellä ole aktiivista opiskeluoikeutta eikä utu-käyttäjätunnusta, hakemus tehdään pdf-lomakkeella (tiedosto sivun alalaidassa). 

Pdf-hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse osoitteeseen opo-ml(a)utu.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti opintotoimiston aukioloaikoina ma - to klo 12 - 14 (Natura, 1. krs) tai postitse osoitteeseen Teknillinen tiedekunta, Opintotoimisto, 20014 Turun yliopisto.

Mikäli hakemuksen liitteeksi toimitetaan lääkärintodistus, lähetetään se sähköpostilla koulutussuunnittelija Päivi Rastaalle (pairit(a)utu.fi).

Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Hops laaditaan ensisijaisesti Peppi-järjestelmässä.
 • Voit liittää hopsin sähköiseen hakemukseen joko erillisenä tiedostona tai ilmoittamalla lisätiedoissa, että hyväksytty hops on nähtävissä Pepissä. Mikäli sinulla on ajantasainen, viime lukuvuoden aikana hyväksytty hops Nettiopsun hops-järjestelmässä, voit lisätä hakemukseen suoran linkin hopsiin.  
 • Hops liitetään sähköiseen hakemukseen joko erillisenä tiedostona tai antamalla linkki sähköiseen järjestelmään.
 • Pdf-hakemuksen liitteenä tulee olla tiedostomuotoinen hops. 
 • Hops tulee hyväksyttää laitoksen opettajatuutorilla ennen hakemuksen toimittamista. Opettajatuutorin hyväksyntä tulee näkyä hopsissa.
 • Hopsista tulee käydä ilmi kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat.
 • Hopsit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterin/diplomi-insinöörin tutkintoihin erikseen.

Ohjaajan lausunto opinnäytetyön tilanteesta

Mikäli olet jo aloittanut opinnäytetyön, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi.
Lausunnosta tulee käydä ilmi:

 • Opinnäytetyön tämän hetkinen tilanne
 • Onko opinnäytetyö edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
 • Arvio opinnäytetyön valmistumisajasta

Jos opinnäytetyö on ainoa tutkinnosta puuttuva suoritus, mutta sitä ei ole vielä aloitettu, tarvitaan liitteeksi ohjaajan hyväksymä suunnitelma opinnäytetyön loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).

Lisätietoa: tiedekunnan opintoneuvojat opo-ml@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu

Lisäaikaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Mikäli sinulla ei ole aktiivista utu-tunnusta, haet paperilomakkeella. 

Huom! Hanki kaikki tarvittavat liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, jotta saat lähetettyä hakemuksen ajallaan. Sähköiseen lomakkeeseen liitetään mm. opintosuoritusote (saat Nettiopsusta pdf-otteen), tutkintokohtaiset hopsit (hops-järjestelmästä tai erillinen dokumentti) sekä tutkielmaohjaajan lausunto ja selvitys tutkielman tilanteesta (mikäli tutkielma on kesken). Tarkemmat tiedot liitteistä alla.

Hakiessa opiskeluoikeuden aktiivisena pitämistä tai uudelleenaktivoimista tulee toimittaa seuraavat pakolliset liitteet:

1. Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Hops laaditaan ensisijaisesti sähköiseen hops-järjestelmään (ohjeita järjestelmän käyttöön on saatavilla intrassa)
 • Mikäli sähköistä hopsia ei päättyneen opinto-oikeuden vuoksi pysty laatimaan, voi hopsin laatimisen apuna käyttää hops-taulukkoa
 • Hopsista tulee käydä ilmi tavoitetutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat
 • Ennen hopsin laatimista tutustu tutkintovaatimuksiin
 • Mikäli opiskelija on suorittanut sekä kandidaatin että maisterintutkintoihin kuuluvia opintoja, eikä hän ole vielä suorittanut kandidaatintutkintoa, hopsit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterintutkintoihin erikseen siten, että niistä ilmenee, kumpaan tutkintoon jo suoritetut ja vielä suorittamattomat opintojaksot aiotaan sisällyttää
Lisätietoa hopsin laatimisesta:

KTK/KTM-tutkintoa suorittavat: tseopo(a)utu.fi

VTK/VTM-tutkintoa suorittavat: tseopintotoimisto(a)utu.fi 

Porin yksikön opiskelijat: poriopintotoimisto(a)utu.fi

Muut opiskelijat: tseopintotoimisto(a)utu.fi

 

2. Tutkielmaohjaajan lausunto tutkielman tilanteesta

Mikäli opiskelijan tutkielma on kesken, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta

Lausunnosta tulee käydä ilmi:

 1. mikä on gradun tilanne
 2. onko gradu edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
 3. voiko tutkielma valmistua nyt haetun lisäajan puitteissa

 

3. Selvitys keskeneräisen tutkielman tilanteesta

Selvityksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • ohjaajatiedot
 • tiedot tutkielmaryhmään osallistumisesta
 • tutkielman vaihe ja suunnitelma tutkielman loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat täyttävät sähköisen hakulomakkeen (ks. linkki sivun alareunassa) ja liittävät siihen opintosuunnitelman sekä muut tarvittavat liitteet. Jos lomakkeen liitteeksi tarvitaan myös lääkärintodistus, tulee se tuoda tai postittaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon.

Opiskelija, jolla ei ole voimassaolevaa utu-käyttäjätunnusta täyttää pdf-lomakkeen (ks. tiedosto sivun alareunassa). Lomakkeeseen liitetään opintosuunnitelma, opintorekisteriote sekä muut tarvittavat liitteet. Anomus liitteineen tuodaan tai postitetaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon.

Ennen lomakkeiden palauttamista opiskelija voi ottaa yhteyttä pääaineensa ohjaushenkilöstöön ja tarvittaessa varata ohjausajan  opintotilanteen selvittämistä varten.

Lisätietoa: opo-yht[at]utu.fi

 

Jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat

Milloin jatkotutkinnon opiskeluoikeus merkitään passiiviseksi?

Jatko-opiskelijan opiskeluoikeus siirretään passiiviseksi, mikäli hänen tutkintonsa suorittaminen ei ole edennyt.

 • Tohtorikoulutettava toimittaa seurantaraportin tohtoriohjelmaan kerran vuodessa tohtoriohjelman ohjeistuksen mukaisesti.
 • Seurantaraportilla arvioidaan tutkinnon suorittamisen etenemistä, ja se sisältää ohjaajan kannan tohtorikoulutettavan tilanteesta.
 • Lisensiaatintutkinnon suorittajan tutkinnon etenemistä seuraa tiedekunta.

Opiskeluoikeuden merkintä passiiviseksi tehdään lukuvuoden päättyessä (31.7.).

Lisätietoa: Tohtorikoulutettavan aktiivisuus ja passiivirekisteriohjeet jatko-opiskelijalle

Hakulomakkeet

Sähköinen hakulomake

 • Opintoaikahakemus
 • Lomakkeen käyttö edellyttää voimassaolevaa utu-käyttäjätunnusta
 • Lomaketta ei voi tallentaa keskeneräisenä - hanki kaikki hakemuksen liitteet valmiiksi ennen hakemuksen täyttämistä. Lomaketta ei voi lähettää ilman liitteitä. Vaaditut liitteet lomakkeella:
  • Hops joko sähköisessä järjestelmässä tai erillisenä liitteenä
 • Onnistuneesta sähköisen lomakkeen lähettämisestä tulee viesti sähköpostiisi.
 • Jos esität hakemuksen tueksi elämäntilanteeseen liittyviä syitä, sinun tulee toimittaa myös syyn olemassaoloa tukevat dokumentit (esim. lääkärintodistus, jossa oleellista on syy-yhteys opintojen viivästymiseen, ei diagnoosi sinänsä). Näitä ei liitetä hakemukselle, vaan ne on toimitettava erikseen lomakkeen ohjeiden mukaisesti.
 • HUOM! Nyt poikkeustilanteessa terveystietoja sisältäviä liitteitä ei voi tuoda paikan päälle eikä myöskään kannata postittaa, koska henkilökunta on määrätty etätöihin. UTU-sähköpostista toiseen nämä voi lähettää tietoturvallisesti.

  Voit toimittaa terveystietoja sisältävät liitteet suoraan opintopäällikölle (tiedot alla).
  Opintosuunnitelmat ja muut liitteet liitetään sähköiselle hakemukselle normaalisti, vain lääkärintodistukset ja muut vastaavat lähetetään sähköpostilla!

Humanistinen tiedekunta: Sanna Mäkilä: sanna.makila "at" utu.fi
Kasvatustieteiden tiedekunta Mari Broberg: mari.broberg "at" utu.fi
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja Teknillinen tiedekunta: koulutussuunnittelija Päivi Rastas: pairit "at" utu.fi
Lääketieteellinen tiedekunta Henriikka Salminen: henriikka.salminen "at" utu.fi
Oikeustieteellinen tiedekunta Katja Arola: katja.arola "at" utu.fi
Turun kauppakorkeakoulu: Niina Simanainen: niina.simanainen "at" utu.fi
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Hanna Erola hanna.erola "at" utu.fi

 

Käytä pdf-muotoista lomaketta, jos sinulla ei ole voimassaolevaa utu-tunnusta


Ennen lomakkeen lähettämistä: luethan edeltä tarkasti yleiset ohjeet ja tiedekuntasi tarkennukset ja muistathan myös liittää mukaan tarvittavat liitteet!