Opintoajan rajaus on tullut voimaan 1.8.2005 ja sen jälkeen alkaneissa perustutkintojen opiskeluoikeuksissa. Opintoajan rajauksesta on säädetty yliopistolaissa (558/2009, 40§, 41§).

Opintoajan rajaus tarkoittaa sitä, että tutkinto pitää suorittaa määrätyssä ajassa.

 • Tutkinnoista on ilmoitettu tavoitteelliset suoritusajat. Lukuvuosi-ilmoittautuminen voi vaikuttaa opintoaikaan.
 • Voit tarkastaa opintoaikasi Pepistä. Tiedon saa tarvittaessa myös opiskelijakeskus Discosta, disco@utu.fi. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskeluoikeusnumerosi.

Lisäajan tai pidennyksen hakeminen opintoihin

 • Jos opinnot ovat viivästyneet, voi niihin hakea lisäaikaa tiedekunnasta. Tiedekuntakohtaiset ohjeet lisäajan hakemiseen löydät tämän sivun alaosasta. 
 • Yliopistolaissa määriteltyjen poissaolojen (mm. ase- ja siviilipalvelus, vanhempainvapaa) vuoksi pidentyneisiin opintoihin voi hakea pidennystä opiskelijakeskus Discosta. Ohjeet pidennyksen hakemiseen löytyvät sivun alaosasta. 

Hakemusten määräajat

 • Hakuaika on 1.-31.3., jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.7.
 • Hakuaika on 1.-31.10., jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.12.

Mikäli opintoaikasi on jo päättynyt ja haluat jatkaa opintojasi seuraavan lukuvuoden alusta (1.8. alkaen), hae lisäaikaa edellisen maaliskuun aikana. Mikäli haluat jatkaa opintoja vuoden alusta (1.1. alkaen), hae lisäaikaa edellisen lokakuun aikana. 

 

Lisäaikahakemuksia aletaan käsitellä monissa tiedekunnissa vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Hakuajan päättymiseen mennessä toimitetut hakemukset käsitellään siten, että opiskeluoikeuteen ei tule katkosta.

Turun yliopistossa suoritettavien tutkintojen tavoiteajat ja kestot

Tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat on kerrottu yliopistolaissa

 • Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on viisi lukuvuotta lukuun ottamatta psykologian koulutusta, jossa tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta. 
 • Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa suorittamaan hyväksytyillä tavoiteaika on kolme lukuvuotta.
 • Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa suorittamisen hyväksytyillä tavoiteaika on kaksi lukuvuotta, lukuun ottamatta psykologian maisterin tutkintoa, jossa ylemmän tutkinnon tavoiteaika on kaksi ja puoli lukuvuotta.
 • Lääketieteen lisensiaatin yksiportaisen tutkinnon tavoiteaika on kuusi lukuvuotta. 
 • Hammaslääketieteen lisensiaatin yksiportaisen tutkinnon tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta 1.8.2011 ja sen jälkeen aloittaneilla. Aiemmin aloittaneilla tavoiteaika on viisi lukuvuotta.
 • Yliopistolaki 558/2009, 40§

Voit suorittaa tutkinnon tavoiteaikaa pitemmässä ajassa

 • Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa tai yksiportaista tutkintoa (LL, HLL) opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 • Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto yhtä vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 • Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla on oikeus suorittaa tutkinto kahta vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 • Yliopistolaki 558/2009, 41§
Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen sinä vuonna kun hän ottaa opiskelupaikan vastaan. 
 
Lukuvuosi-ilmoittautumiset vaikuttavat opintoaikaan

Opintoajan pituus riippuu hyväksymisvuodesta

Syyslukukaudella 2015 ja sen jälkeen alkaneet opiskeluoikeudet:

 • Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään kahden lukukauden (yhteensä 1 vuosi) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tällainen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle lukuun ottamatta opiskelujen ensimmäistä vuotta, jolloin poissaoloon tulee olla lakisääteinen syy vuodesta 2015 alkaen.
 • Laki yliopistolain 39 ja 41 §:n muuttamisesta 324/2015
Kevätlukukaudella 2015 ja sitä ennen alkaneet opiskeluoikeudet:
 • Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään neljän lukukauden (yhteensä 2 vuosi) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tällainen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle.

Lukuvuosi-ilmoittautumiset vaikuttavat opintoaikaan

 • Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, tutkinnon suorittamisaika kuluu (=kuluttaa läsnäololukukausia) joka tapauksessa.
 • Poissaolevaksi ilmoittautumisia ei oteta enää huomioon, jos sinulle on jo kertaalleen myönnetty lisäaikaa tai pidennystä.
 • Aiemmin (1.1.2013 saakka) käytössä ollut työvoimahallinnon tarpeita palveleva, vähintään vuodeksi tehty määräaikainen opintojen keskeyttäminen rinnastetaan yliopistolain 18c §:ssä tarkoitettuun poissaolevaksi ilmoittautumiseen.
 • Lukukauden ilmoittautumisstatus määräytyy kyseisen lukukauden viimeisen päivän statuksen mukaan.
Päättyneen opiskeluoikeuden voi aktivoida takaisin

Jos opiskeluoikeutesi on päättynyt opintoajan rajauksen vuoksi, voidaan se aktivoida takaisin sinulle sopivana, parempana ajankohtana.

 • Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoinnista. Katso ohjeet lisäajan hakemisesta sivun alaosasta.
 • Kun tiedekunta on tehnyt päätöksen opiskeluoikeuden aktivoinnista, voit ilmoittautua yliopistoon.
 • Lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet lähetetään opiskelijakeskus Discosta sen jälkeen, kun tiedekunta on tehnyt päätöksen opiskeluoikeuden aktivoinnista.
 • Lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä peritään uudelleenkirjoittautumismaksu, kun rajaukseen päättynyt opiskeluoikeus aktivoidaan takaisin (Valtioneuvoston asetus 1082/2009, 4 §)
 

Lakiperusteisissa syissä voit hakea opintoaikaan pidennystä opiskelijakeskus Discosta

Lakiperusteiset syyt

Yliopistolaissa on mainittu ne sallitut poissaolot  - asevelvollisuus, vapaaehtoinen asepalvelus, lapsen syntymän tai adoption yhteydessä pidettävä vapaa - jotka eivät kuluta opintoaikaa. Mahdollista lisäaikaa haettaessa perhevapaa otetaan kuitenkin huomioon opintojen etenemistä hidastavana tekijänä.

Poissaolojen huomioiminen opintoajan rajauksessa

Niitä lukukausia, joiden aikana edellä mainittu poissaoloperuste alkaa tai päättyy, arvioidaan tapauskohtaisesti opintoajan rajauksen yhteydessä.

 • Tällaisia lukukausia ei yleensä lasketa tutkinnon suorittamisaikaan, jos perustellusti esität poissaolon häirinneen opiskelua.
 • Jos olet tällöin ilmoittautunut alku- tai loppulukukaudeksi poissaolevaksi, yliopisto voi samoin perustein katsoa, ettei tällainen lukukausi kuluta poissaololukukausia.
 • Huomaa, että opintoajan rajaukseen liittyvät säädökset poikkeavat ensimmäisen lukuvuoden poissaoloperusteiden säädöksistä.

Hae lakisääteistä opintoajan pidennystä sinä lukukautena, kun opintoaikasi on päättymässä. Katso hakuajat sivun yläosasta.

 • Pidennystä on haettava opintoajan ollessa vielä voimassa, ei enää takautuvasti opintoajan päätyttyä.
 • Opintoajan pidennysperusteet otetaan huomioon myös tiedekunnan myöntämän lisäajan kuluessa.
 • Ilmoitus tehdään opiskelijakeskus Discoon, jossa tehdään myös ratkaisu jäljellä olevasta opiskeluajasta. 
 • Ilmoitus tehdään sähköisellä opintoaikalomakkeella, joka löytyy käyttöohjeineen tämän sivun alaosasta. 

Viivästyneisiin opintoihin lisäaikaa haetaan tiedekunnalta

TIETOA KAIKKIEN TIEDEKUNTIEN OPISKELIJOILLE

Vaikka sinulla ei olisi lakiperusteisia syitä, voit hakea opintojen viivästymisen vuoksi lisäaikaa. Lisäaikaa haetaan tiedekunnalta.


Lisäajan myöntämisen tärkeimpänä edellytyksenä on toteuttamiskelpoinen, valmistumiseen tähtäävä opintosuunnitelma (HOPS)

 • Hakemukseen liitetään opintojaksokohtainen ja aikataulutettu opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. Osa tiedekunnista hyväksyy myös Peppiin päivitetyn HOPSin.
 • Jos opintoja on jäljellä enää vähän, yksilöity ja toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma riittää lisäajan myöntämiseen.
 • Mitä enemmän opintoja puuttuu, sitä paremmin sinun on perusteltava hakemuksesi.
 • Opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden aiottu suorittamisajankohta.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee laatia niin, että opinnot etenevät vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi.

 • Jos haluat laatia valmistumissuunnitelman, jossa opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op / lukuvuosi, liitä hakemukseensa selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu. Hyväksyttäviä syitä ovat alla mainitut opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.

Elämäntilanne voidaan ottaa huomioon harkintaa tehtäessä. Jos sinulla on erityisiä opintoja viivästyttäneitä syitä, hakemukseen tarvitaan myös selvitys näistä syistä.

 • Lisäajan myöntämistä puoltavia tekijöitä ovat mm. sairaus tai muu vaikea elämäntilanne, opiskeluaikainen yhteiskunnallinen aktiivisuus, kansainväliseen opiskelija- tai harjoitteluvaihtoon osallistuminen sekä systemaattinen huippu-urheilu.
 • Jos esität hakemuksen tueksi elämäntilanteeseen liittyviä syitä, hakemukseen tulee liittää syyn olemassaoloa tukevat dokumentit (esim. lääkärintodistus, jossa oleellista on syy-yhteys opintojen viivästymiseen, ei diagnoosi sinänsä).
 • Hyväksyttävä syy opintojen hitaammalle etenemiselle voi olla jonkin yllä mainitun elämäntilanteeseen liittyvän tekijän lisäksi myös opiskelijasta riippumaton opetusjärjestelyihin tai opetustarjontaan liittyvä syy.
 • Opiskelijan esittämällä hyväksyttävällä syyllä tulee olla selvä syy-yhteys opintojen viivästymiseen.
 • Työssäkäynti ei yksinään ole hyväksyttävä syy opintojen etenemättömyydelle.

Lisäaikaa myönnettäessä arvioidaan myös sen myöntämisen kohtuullisuutta.

 • Lisäaika myönnetään, jos sinulla on edellytykset suorittaa tutkinto loppuun kohtuullisessa ajassa.
 • Jos olet saanut opiskeluoikeuden alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, eikä alempi korkeakoulututkinto ole valmis lain salliman opiskeluajan päättyessä, valmistumissuunnitelman tulee tähdätä ensin alemman korkeakoulututkinnon loppuun saattamiseen.
 • Arvioinnissa otetaan huomioon suoritettujen ja jäljellä olevien opintojen määrä ja laajuus suhteessa tutkinnon tavoiteaikaan sekä mahdollinen aiemmin myönnetty lisäaika.

Kielteinen päätös

 • Jos opintoja ei ole suoritettu juuri lainkaan, eikä sinulla ole hyväksyttäviä syitä (esim. elämäntilanne) opintojen viivästymiseen, lisäaikaa ei yleensä myönnetä.
 • Lisäaikaa myönnetään vain tutkinnon tavoitteellista suorittamista varten.
 • Jos opinnot eivät lisäaikana etene suunnitelman mukaan eikä hyväksyttäviä syitä viivästymiselle ole, uutta lisäaikaa ei myöskään tässä tapauksessa yleensä myönnetä.

Kun päätös lisäajasta on tehty, saat siitä ilmoituksen

 • Lisäaika myönnetään lukukausina. Kerrallaan lisäaika myönnetään vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi.
 • Jos opintojen loppuun saattaminen kestäisi hyväksytyn valmistumissuunnitelman mukaan pidempään kuin neljä lukukautta, lisäaika myönnetään tällöinkin enintään neljäksi lukukaudeksi. Loput lisäaikalukukaudet on haettava uudella hakemuksella.
 • Mahdolliset lakiperusteiset tutkinnon suorittamisaikaa kuluttamattomat poissaolot (asevelvollisuus, vapaaehtoinen asepalvelus äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa) otetaan huomioon myös lisäajan kuluessa, kunhan teet asianmukaisen pidennysilmoituksen opiskelijakeskus Discoon.
 • Tieto uudesta voimassaoloajasta merkitään Peppiin. Sinulle lähetetään tarvittaessa erikseen lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet opiskelijakeskus Discosta.
Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan opiskelijat täyttävät sähköisen hakulomakkeen (ks. linkki sivun alareunassa).

Opiskelija, jolla ei ole voimassa olevaa utu-käyttäjätunnusta tai ei pääse sähköiseen lomakkeeseen suomi.fi-tunnistautumisen kautta, täyttää pdf-lomakkeen (ks. tiedosto sivun alareunassa). Hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen hum-info@utu.fi tai postitse osoitteeseen Humanistisen tiedekunnan opintotoimisto, 20014 Turun yliopisto.

Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet, joista on lista alla. Hankithan liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

 

LIITTEET

1. HOPS

 • Laadi ajantasainen HOPS tutkintovaatimusten pohjalta (HOPS-lomake [pdf]; HOPS-lomake [rtf])
 • Saat HOPSin tekemiseen tarvittaessa apua oppiaineesi HOPS-ohjaajalta.
 • Pääaineen HOPS-ohjaaja vahvistaa opintosuunnitelman allekirjoituksellaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelija toimittaa hakemuksen liitteeksi ohjaajalta sähköpostitse saamansa vahvistuksen. Tarvittaessa apua voi kysyä myös tiedekunnan opintoneuvojalta opohum@utu.fi.

2. Selvitys mahdollisen keskeneräisen pro gradu -tutkielman tilanteesta

Selvityksestä täytyy tulla ilmi tutkielman vaihe, tiedot graduryhmään osallistumisesta, ohjaajatiedot, sekä suunnitelma tutkielman loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).

3. Tutkielmaohjaajan lausunto mahdollisen keskeneräisen pro gradu -tutkielman tilanteesta

Lausunnosta tulee käydä ilmi tutkielman tilanne, onko tutkielma edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana, ja voiko se valmistua nyt haetun lisäajan puitteissa. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta.

4. Jos hakemuksen liitteeksi tarvitaan myös lääkärintodistus, se tulee toimittaa sähköpostitse tiedekunnan opintopäällikölle: sanna.makila(at)utu.fi tai postitse: Sanna Mäkilä, Humanistisen tiedekunnan opintotoimisto, 20014 Turun yliopisto.

Hakemusasiakirjat voi toimittaa opintotoimistoon (Arcanum, 1. krs h. A142, Arcanuminkuja 1) myös henkilökohtaisesti vastaanottoaikana maanantaista torstaihin klo 12-14.

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelija hakee lisäaikaa sähköisellä hakulomakkeella (ks. linkki sivun alareunassa). Mikäli opiskelijalla ei ole voimassa olevaa utu-käyttäjätunnusta tai ei pääse sähköiseen lomakkeeseen suomi.fi-tunnistautumisen kautta, lisäaikaa haetaan pdf-lomakkeella (ks. linkki sivun alareunassa). Pdf-lomake toimitetaan liitteineen tiedekunnan opintoasioihin.

Ennen hakulomakkeen lähettämistä opiskelijan tulee huomioida seuraavat:

 • Lisäaikahakemuksen käsittelyä varten opiskelijan tulee päivittää Pepin hopsinsa siten että siitä käy ilmi, mitä tutkinno(i)sta vielä puuttuu ja milloin opiskelija aikoo suorittaa ko. opinnot (ajoitus). Vaihtoehtoisesti, jos opiskelijalla ei ole aktiivista utu-käyttäjätunnusta, voi opintosuunnitelman laatia erilliseen opintosuunnitelmapohjaan
 • Lisäksi opiskelijan tulee liittää hakemukseen muut mahdolliset liitteet (ks. lisätietoa tarvittavista liitteistä yllä olevista ohjeista kaikkien tiedekuntien opiskelijoille).
 • Mikäli opiskelija on jo aloittanut opinnäytetyön, tulee sen tilanteesta olla ohjaajan antama lausunto (esim. sähköpostiviesti ohjaajalta riittää) hakemuksen liitteenä. Lausunnosta tulee käydä ilmi:
  • Opinnäytetyön tämän hetkinen tilanne
  • Onko opinnäytetyö edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
  • Arvio opinnäytetyön valmistumisajasta
 • Jos opinnäytetyö on ainoa tutkinnosta puuttuva suoritus, mutta sitä ei ole vielä aloitettu, tarvitaan liitteeksi suunnitelma opinnäytetyön suorittamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).

Ennen lomakkeen palauttamista opiskelija voi tarvittaessa olla yhteydessä ohjaushenkilöstöön ja varata henkilökohtaisen ohjausajan opintosuunnitelman laatimista varten:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Lisäaikaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Mikäli sinulla ei tällä hetkellä ole aktiivista opiskeluoikeutta eikä utu-käyttäjätunnusta tai et pääse sähköiseen lomakkeeseen suomi.fi-tunnistautumisen kautta, hakemus tehdään pdf-lomakkeella (tiedosto sivun alalaidassa). 

Pdf-hakemus liitteineen suositellaan lähetettäväksi sähköpostitse osoitteeseen oposci@utu.fi. Hakemuksen voi myös toimittaa henkilökohtaisesti opintotoimiston aukioloaikoina ma -  ke klo 12 - 14 (Natura, 1. kerros) tai postitse osoitteeseen Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Opintotoimisto, 20014 Turun yliopisto.

Mikäli hakemuksen liitteeksi toimitetaan lääkärintodistus, lähetetään se sähköpostilla koulutussuunnittelija Päivi Rastaalle (pairit@utu.fi).

Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Hops laaditaan ensisijaisesti Peppi-järjestelmässä. Hopsissa tulee näkyä opettajatuutorin hyväksyntä.  
 • Mikäli et pysty laatimaan sähköistä hopsia, voit tehdä hopsin vapaamuotoisesti tai käyttää hops-lomaketta.  Hyväksytä hops hyvissä ajoin laitoksen opettajatuutorilla ennen hakemuksen toimittamista. Opettajatuutorin hyväksyntä tulee näkyä hopsissa.
 • Voit liittää hopsin hakemukseen joko erillisenä tiedostona tai ilmoittamalla lisätiedoissa, että hyväksytty hops on nähtävissä Pepissä.
 • Hopsista tulee käydä ilmi kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat
 • Hopsit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin erikseen

Ohjaajan lausunto opinnäytetyön tilanteesta

Mikäli olet jo aloittanut opinnäytetyön, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi.

Lausunnosta tulee käydä ilmi:

 • Opinnäytetyön tämän hetkinen tilanne
 • Onko opinnäytetyö edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
 • Arvio opinnäytetyön valmistumisajasta

Jos opinnäytetyö on ainoa tutkinnosta puuttuva suoritus, mutta sitä ei ole vielä aloitettu, tarvitaan liitteeksi suunnitelma opinnäytetyön loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).

Lisätietoa: tiedekunnan opintoneuvojat oposci@utu.fi

 

Lääketieteellinen tiedekunta

Lisäaikahakemuksen liitteeksi tulee laatia opintoneuvojan kanssa opintosuunnitelma jäljellä olevien opintojen suorittamisesta. Opintosuunnitelma tulee pyrkiä laatimaan niin, että opinnot etenevät vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi. Jos opiskelija haluaa laatia opintosuunnitelman, jossa opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op / lukuvuosi, hänen tulee liittää hakemukseensa selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu.

Jos opiskelijalla on erityisiä opintoja viivästyttäneitä syitä, hakemukseen tarvitaan myös selvitys näistä syistä (esimerkiksi lääkärintodistus).

Mikäli opiskelijan tutkielma on kesken, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta, jossa ohjaaja hyväksyy tutkielman aikataulusuunnitelman.

Opintosuunnitelman laatimiseksi opiskelijan tulee varata henkilökohtainen ohjausaika (lähi- tai etätapaaminen) opintosuunnitelman laatimista varten.

Sähköinen ajanvarausjärjestelmä: linkki ajanvaraukseen.

Lääketieteellisen tiedekunnan opintoneuvojat tavoittaa myös osoitteesta: opomed@utu.fi.

Sähköinen hakulomake ja liitteitä koskeva ohje löytyy tiedekuntakohtaisten osien jälkeen ja PDF-lomake (jos ei enää utu-tunnuksia tai ei pääse sähköiseen lomakkeeseen suomi.fi-tunnistautumisen kautta) sivun lopusta.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Lisäaikahakemuksen liitteeksi tulee laatia henkilökohtainen opintojaksokohtainen ja aikataulutettu opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. Opintosuunnitelman voi tehdä Peppi-opintotietojärjestelmässä tai erilliselle tiedostolle (opintosuunnitelma). Lomake löytyy myös sähköiseltä lisäaikalomakkeelta.

Jos opiskelijalla on erityisiä opintoja viivästyttäneitä syitä, hakemukseen tarvitaan myös selvitys näistä syistä (esimerkiksi lääkärintodistus). Tämä tulee toimittaa suoraan tiedekunnan opintopalveluihin, lääkärintodistuksia ei tule lisätä sähköisen hakemuksen liitteeksi.

Opintosuunnitelma (HOPS) tulee laatia niin, että opinnot etenevät vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi. Jos opiskelija haluaa laatia valmistumissuunnitelman, jossa opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op / lukuvuosi, hänen tulee liittää hakemukseensa selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu.

Mikäli opiskelijan tutkielma on kesken, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta, jossa ohjaaja hyväksyy tutkielman aikataulusuunnitelman. Tämä tulee liittää mukaan sähköisen lisäaikalomakkeen yhteyteen liitetiedostona.

Lisäaika myönnetään lukukausina. Kerrallaan lisäaika myönnetään vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi.

Toimita lääkärintodistus/-todistukset joko postitse osoitteeseen

Oikeustieteellinen tiedekunta,
Opintopäällikkö
20014 Turun yliopisto

tai lähettämällä ne sähköpostitse opintopäällikölle osoitteeseen oik-opintopaallikko@utu.fi. Liitteet on siinä tapauksessa lähetettävä omasta utu-sähköpostiosoitteestasi.
Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan sähköisen lisäaikahakemuksen yhteydessä.

 

 

Teknillinen tiedekunta

Lisäaikaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Mikäli sinulla ei tällä hetkellä ole aktiivista opiskeluoikeutta eikä utu-käyttäjätunnusta tai et pääse sähköiseen lomakkeeseen suomi.fi-tunnistautumisen kautta, hakemus tehdään pdf-lomakkeella (tiedosto sivun alalaidassa). 

Pdf-hakemus liitteineen pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen opotech@utu.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti opintotoimiston aukioloaikoina ma - ke klo 12 - 14 (Natura, 1. kerros) tai postitse osoitteeseen Teknillinen tiedekunta, Opintotoimisto, 20014 Turun yliopisto.

Mikäli hakemuksen liitteeksi toimitetaan lääkärintodistus, lähetetään se sähköpostilla koulutussuunnittelija Päivi Rastaalle (pairit@utu.fi).

Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Hops laaditaan ensisijaisesti Peppi-järjestelmässä. Opettajatuutorin/omaopettajan hyväksyntä tulee näkyä hopsissa.
 • Voit liittää hopsin hakemukseen joko erillisenä tiedostona tai ilmoittamalla lisätiedoissa, että hyväksytty hops on nähtävissä Pepissä. 
 • Mikäli et pysty laatimaan sähköistä hopsia, voit tehdä hopsin vapaamuotoisesti tai käyttää hops-lomaketta. Hyväksytä hops hyvissä ajoin laitoksen opettajatuutorilla ennen hakemuksen toimittamista. Opettajatuutorin/omaopettajan hyväksyntä tulee näkyä hopsissa.
 • Hopsista tulee käydä ilmi kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat
 • Hopsit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterin/diplomi-insinöörin tutkintoihin erikseen

Ohjaajan lausunto opinnäytetyön tilanteesta

Mikäli olet jo aloittanut opinnäytetyön, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi.

Lausunnosta tulee käydä ilmi:

 • Opinnäytetyön tämän hetkinen tilanne
 • Onko opinnäytetyö edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
 • Arvio opinnäytetyön valmistumisajasta

Jos opinnäytetyö on ainoa tutkinnosta puuttuva suoritus, mutta sitä ei ole vielä aloitettu, tarvitaan liitteeksi suunnitelma opinnäytetyön loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).

Lisätietoa: tiedekunnan opintoneuvojat opotech@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu

Lisäaikaa haetaan sähköisellä lomakkeella (linkki sivulla alempana). Mikäli sinulla ei ole aktiivista utu-tunnusta tai et pääse sähköiseen lomakkeeseen suomi.fi-tunnistautumisen kautta, käytä sivun alalaidassa olevaa pdf-lomaketta.

LISÄAIKAHAKEMUKSEN PAKOLLISET LIITTEET:

Huom! Hanki kaikki tarvittavat liitteet hyvissä ajoin ennen hakemuksen täyttämistä, jotta saat lähetettyä sen ennen hakuajan päättymistä.

1. Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Laadi Hops ensisijaisesti Peppi-järjestelmässä (ohjeita löydät intrasta)
 • Mikäli et voi laatia sähköistä hopsia päättyneen opinto-oikeuden vuoksi, voit käyttää hopsin laatimisen apuna hops-taulukkoa
 • Hopsista tulee käydä ilmi tavoitetutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat
 • Ennen hopsin laatimista tutustu tutkintovaatimuksiin
 • Mikäli olet suorittanut sekä KTK- että KTM-opintoja, etkä ole vielä valmistunut kauppatieteiden kandidaatiksi, sinun tulee laatia hopsit sekä kandidaatin että maisterintutkintoihin erikseen siten, että niistä ilmenee, kumpaan tutkintoon jo suoritetut ja vielä suorittamattomat opintojaksot aiot sisällyttää
Lisätietoa hopsin laatimisesta:
 • KTK/KTM-tutkintoa Turussa suorittavat: opotse(a)utu.fi
 • VTK/VTM-tutkintoa Turussa suorittavat: tseopintotoimisto(a)utu.fi 
 • Porin yksikön opiskelijat: poriopintotoimisto(a)utu.fi
 • Muut opiskelijat: tseopintotoimisto(a)utu.fi

2. Tutkielmaohjaajan lausunto tutkielman tilanteesta

Mikäli tutkielmasi (pro gradu -/kandidaatintutkielma) on kesken, sinun tulee liittää hakemukselle ohjaajan antama lausunto tutkielman tilanteesta. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta.

Olethan hyvissä ajoin yhteydessä ohjaajaasi, jotta hän ehtii antaa lausunnon ennen lisäaikahaun päättymistä. Lausunnon laatimiseksi toimita ohjaajalle tutkielmasi tämänhetkinen versio. Kerro samalla ohjaajallesi, oletko jo aiemmin saanut lisäaikaa ja paljonko lisäaikaa olet hakemassa.

Tutkielmaohjaajan lausunnosta tulee käydä ilmi:

 1. mikä on tutkielman tilanne
 2. onko tutkielma edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
 3. arvio opinnäytetyön valmistumisajasta

Tutkielmaohjaajan tulee toimittaa lausunto opiskelijalle, joka liittää lausunnon lisäaikahakemukselle.

Jos ohjaajalla on kysyttävää lausunnon suhteen, hän voi ottaa yhteyttä opintotoimistoon: TURKU tseopintotoimisto@utu.fi / PORI poriopintotoimisto@utu.fi.

3. Oma selvityksesi keskeneräisen tutkielman tilanteesta

Selvityksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • ohjaajatiedot
 • tiedot tutkielmaryhmään osallistumisestasi (ajankohta, suoritustilanne)
 • tutkielman vaihe ja suunnitelma tutkielman loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu, ÄLÄ liitä varsinaista tutkielmaasi)

 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat täyttävät sähköisen hakulomakkeen (ks. linkki sivun alareunassa) ja liittävät siihen opintosuunnitelman sekä muut tarvittavat liitteet. Jos lomakkeen liitteeksi tarvitaan myös lääkärintodistus, tulee se tuoda tai postittaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon.

Opiskelija, jolla ei ole voimassaolevaa utu-käyttäjätunnusta tai ei pääse sähköiseen lomakkeeseen suomi.fi-tunnistautumisen kautta, täyttää pdf-lomakkeen (ks. tiedosto sivun alareunassa). Lomakkeeseen liitetään opintosuunnitelma, opintorekisteriote sekä muut tarvittavat liitteet. Anomus liitteineen tuodaan tai postitetaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon.

Ennen lomakkeiden palauttamista opiskelija voi ottaa yhteyttä pääaineensa ohjaushenkilöstöön ja tarvittaessa varata ohjausajan  opintotilanteen selvittämistä varten.

Lisätietoa: oposoc[at]utu.fi

Hakulomakkeet

Sähköinen hakulomake
 • Opintoaikalomake
 • Lomakkeella on mahdollista hakea joko lakiperusteista pidennystä tai opintojen viivästymiseen liittyvää lisäaikaa.
 • Lomakkeelle suositellaan kirjauduttavan UTU-käyttäjätunnuksella. Jos UTU-tunnuksesi ei ole aktiivinen, valitse kirjautumissivulta vaihtoehto "Muut käyttäjät" ja luo toiseen sähköpostiosoitteeseesi liitettävä PIN-koodi hakemukselle. Tämä vaihtoehto edellyttää Suomi.fi -tunnistautumista.
  • Lomake aukeaa suomen tai englanninkielisenä selaimen asetuksista riippuen. Voit vaihtaa kielen lomakkeen yläreunasta.
  • Mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa UTU-tunnusta eikä mahdollisuutta Suomi.fi -tunnistautumiseen, hae lisäaikaa/pidennystä paperisella lomakkeella (pdf-lomake).
 • Hanki valmiksi kaikki hakemuksen liitteet valmiiksi ennen hakemuksen täyttämistä. Lomaketta ei voi välillä tallentaa!
 • Onnistuneesta sähköisen lomakkeen lähettämisestä tulee viesti sähköpostiisi.
 • Lisäaikahakemukseen vaaditut liitteet:
  • Hops, joko päivitettynä Pepissä tai erillisenä liitteenä tiedekunnan ohjeiden mukaisesti
  • Jos esität hakemuksen tueksi elämäntilanteeseen liittyviä syitä, sinun tulee toimittaa myös syyn olemassaoloa tukevat dokumentit (esim. lääkärintodistus, jossa oleellista on syy-yhteys opintojen viivästymiseen, ei diagnoosi sinänsä). Näitä ei liitetä hakemukselle, vaan ne on toimitettava erikseen lomakkeen ohjeiden mukaisesti.
  • Voit toimittaa terveystietoja sisältävät liitteet suoraan opintopäällikölle (tiedot alla). UTU-sähköpostista toiseen nämä voi lähettää tietoturvallisesti.
  • Opintosuunnitelmat ja muut liitteet liitetään sähköiselle hakemukselle normaalisti, vain lääkärintodistukset ja muut vastaavat lähetetään sähköpostilla tai toimitetaan opintopäällikölle postitse tai viemällä ne tiedekunnan opintotoimistoon!
 • Lakiperusteisin syin pidennystä hakevalta edellytetään liitteenä dokumentti vain lakiperusteisen syyn toteutumisesta, eli muita edellä mainittuja liitteitä ei tarvita.Nämä liitteet liitetään aina hakemukselle sähköisenä.

Tiedekuntien opintopäälliköiden yhteystiedot terveystietoja sisältävien liitteiden toimittamista varten.

 • Humanistinen tiedekunta: Sanna Mäkilä: sanna.makila@utu.fi
 • Kasvatustieteiden tiedekunta: Mari Broberg: mari.broberg@utu.fi
 • Lääketieteellinen tiedekunta: Henriikka Salminen: henriikka.salminen@utu.fi
 • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta: koulutussuunnittelija Päivi Rastas: pairit@utu.fi
 • Oikeustieteellinen tiedekunta: Katja Arola: katja.arola@utu.fi
 • Turun kauppakorkeakoulu: Niina Simanainen: niina.simanainen@utu.fi
 • Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Hanna Erola hanna.erola@utu.fi
Käytä pdf-muotoista lomaketta vain, jos sinulla ei ole voimassaolevaa utu-tunnusta eikä mahdollisuutta Suomi.fi -tunnistautumiseen

Ennen lomakkeen lähettämistä: luethan edeltä tarkasti yleiset ohjeet ja tiedekuntasi tarkennukset ja muistathan myös liittää mukaan tarvittavat liitteet!