Opintoajan rajaus on tullut voimaan 1.8.2005 ja sen jälkeen alkaneissa perustutkintojen opiskeluoikeuksissa. Opintoajan rajauksesta on säädetty yliopistolaissa (558/2009, 40§, 41§).

Voit tarkastaa opintoaikasi Nettiopsun opintoajan laskurilla (voimassaolevan opiskeluoikeuden alapuolella "Opintoajan rajaus"). Tiedon saa tarvittaessa myös opiskelijakeskus Discosta, disco [at] utu.fi.   ​
Turun yliopistossa suoritettavien tutkintojen tavoiteajat ja kestot

Tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat on kerrottu yliopistolaissa

 • Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on viisi lukuvuotta lukuun ottamatta psykologian koulutusta, jossa tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta. 
 • Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa suorittamaan hyväksytyillä tavoiteaika on kolme lukuvuotta.
 • Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa suorittamisen hyväksytyillä tavoiteaika on kaksi lukuvuotta, lukuun ottamatta psykologian maisterin tutkintoa, jossa ylemmän tutkinnon tavoiteaika on kaksi ja puoli lukuvuotta.
 • Lääketieteen lisensiaatin yksiportaisen tutkinnon tavoiteaika on kuusi lukuvuotta. 
 • Hammaslääketieteen lisensiaatin yksiportaisen tutkinnon tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta 1.8.2011 ja sen jälkeen aloittaneilla. Aiemmin aloittaneilla tavoiteaika on viisi lukuvuotta.
 • Yliopistolaki 558/2009, 40§

Voit suorittaa tutkinnon tavoiteaikaa pitemmässä ajassa

 • Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa tai yksiportaista tutkintoa (LL, HLL) opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 • Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto yhtä vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 • Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla on oikeus suorittaa tutkinto kahta vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 • Yliopistolaki 558/2009, 41§
Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen sinä vuonna kun hän ottaa opiskelupaikan vastaan. 
 
Lukuvuosi-ilmoittautumiset vaikuttavat opintoaikaan

Opintoajan pituus riippuu hyväksymisvuodesta

Kevätlukukaudella 2015 ja sitä ennen alkaneet opiskeluoikeudet:
 • Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään neljän lukukauden (yhteensä 2 vuosi) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tällainen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle.
Syyslukukaudella 2015 ja sen jälkeen alkaneet opiskeluoikeudet:
 • Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään kahden lukukauden (yhteensä 1 vuosi) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tällainen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle lukuun ottamatta opiskelujen ensimmäistä vuotta, jolloin poissaoloon tulee olla lakisääteinen syy vuodesta 2015 alkaen.

Lukuvuosi-ilmoittautumiset vaikuttavat opintoaikaan

 • Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, tutkinnon suorittamisaika kuluu (=kuluttaa läsnäololukukausia).
 • Poissaolevaksi ilmoittautumisia ei oteta enää huomioon, jos sinulle on jo kertaalleen myönnetty lisäaikaa tai pidennystä.
 • Työvoimahallinnon tarpeita palveleva, vähintään vuodeksi tehty opintojen keskeyttäminen rinnastetaan yliopistolain 18c §:ssä tarkoitettuun poissaolevaksi ilmoittautumiseen (opintojen määräaikainen keskeyttämismenettely ollut käytössä 1.1.2013 saakka).
 • Lukukauden ilmoittautumisstatus määräytyy kyseisen lukukauden viimeisen päivän statuksen mukaan.
Päättyneen opiskeluoikeuden voi aktivoida takaisin

Jos opiskeluoikeus on päättynyt opintoajan rajauksen vuoksi, voidaan se aktivoida takaisin sinulle sopivana, parempana ajankohtana.

 • Pidennystä (lakiperusteiset syyt) ei voi hakea takautuvasti.
 • Voit kuitenkin anoa lisäaikaa tiedekunnalta jo päättyneeseen opiskeluoikeuteen. Sinun tulee laatia toteuttamiskelpoinen HOPS ja palauttaa se tiedekuntaan yhdessä aktivoimislomakkeen kanssa. Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoinnista. Katso ohjeet lisäajan hakemisesta!

Kun tiedekunta on tehnyt päätöksen opiskeluoikeuden aktivoinnista, voit ilmoittautua yliopistoon

 • Lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet lähetetään opiskelijakeskus Discosta sen jälkeen, kun tiedekunta on tehnyt päätöksen opiskeluoikeuden aktivoinnista.
 • Lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä peritään uudelleenkirjoittautumismaksu, kun rajaukseen päättynyt opiskeluoikeus aktivoidaan takaisin (Valtioneuvoston asetus 1082/2009, 4 §)
 

Lakiperusteisissa syissä voit hakea opintoaikaan pidennystä opiskelijakeskus Discosta

Lakiperusteiset syyt

Yliopistolaissa on mainittu ne sallitut poissaolot  - asevelvollisuus, vapaaehtoinen asepalvelus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa - jotka eivät kuluta opintoaikaa. Mahdollista lisäaikaa haettaessa perhevapaa otetaan kuitenkin huomioon opintojen etenemistä hidastavana tekijänä.

Poissaolojen huomioiminen opintoajan rajauksessa

Niitä lukukausia, joiden aikana edellä mainittu poissaoloperuste alkaa tai päättyy, arvioidaan tapauskohtaisesti opintoajan rajauksen yhteydessä.

 • Tällaisia lukukausia ei yleensä lasketa tutkinnon suorittamisaikaan, jos perustellusti esität poissaolon häirinneen opiskelua.
 • Jos olet tällöin ilmoittautunut alku- tai loppulukukaudeksi poissaolevaksi, yliopisto voi samoin perustein katsoa, ettei tällainen lukukausi kuluta poissaololukukausia.
 • Huomaa, että opintoajan rajaukseen liittyvät säädökset poikkeavat ensimmäisen lukuvuoden poissaoloperusteiden säädöksistä.
Ilmoita poissaoloperusteet opiskelijakeskus Discoon määräajassa
Ilmoita sallittuun poissaoloon kulunut aika vasta opiskeluajan päättymisen lähestyessä.
 • Pidennystä on kuitenkin haettava opintoajan ollessa vielä voimassa, ei enää opintoajan päätyttyä.
 • Opintoajan pidennysperusteet otetaan huomioon myös tiedekunnan myöntämän lisäajan kuluessa.
Ilmoitus tehdään opiskelijakeskus Discoon, jossa tehdään myös ratkaisu jäljellä olevasta opiskeluajasta.
 • Pidennyshakemuksen määräaika on 31.3., jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.7.
 • Pidennyshakemuksen määräaika on 30.11., jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.12.

Lomakkeen liitteenä on toimitettava dokumentit, joista käyvät ilmi sallittu poissaolo ja sen kesto.

Kun päätös opintoajan pidennyksestä on tehty, saat siitä ilmoituksen opiskelijakeskus Discosta. Tieto uudesta voimassaoloajasta merkitään Nettiopsuun ja sinulle lähetetään tarvittaessa erikseen lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet.

Viivästyneisiin opintoihin lisäaikaa haetaan tiedekunnalta

Lisäajan myöntämisen tärkein edellytys on HOPS

Opintojen viivästymisen vuoksi lisäaikaa haetaan tiedekunnalta.

 • Hakemus tehdään erillisellä opintoajan rajauksen lomakkeella, johon liitetään tarvittavat liitteet.

Lisäajan myöntämisen tärkeimpänä edellytyksenä on toteuttamiskelpoinen, valmistumiseen tähtäävä opintosuunnitelma (HOPS)

 • Hakemukseen liitetään opintojaksokohtainen ja aikataulutettu opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi.
 • Jos opintoja on jäljellä enää vähän, yksilöity ja toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma riittää lisäajan myöntämiseen.
 • Mitä enemmän opintoja puuttuu, sitä paremmin sinun on perusteltava hakemuksesi.
 • Opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden aiottu suorittamisajankohta.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee laatia niin, että opinnot etenevät vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi.

 • Jos haluat laatia valmistumissuunnitelman, jossa opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op / lukuvuosi, liitä hakemukseensa selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu. Hyväksyttäviä syitä ovat alla mainitut opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.

  Elämäntilanne voidaan ottaa huomioon harkintaa tehtäessä

  Jos sinulla on erityisiä opintoja viivästyttäneitä syitä, hakemukseen tarvitaan myös selvitys näistä syistä.
  • Lisäajan myöntämistä puoltavia tekijöitä ovat mm. sairaus tai muu vaikea elämäntilanne, opiskeluaikainen yhteiskunnallinen aktiivisuus, kansainväliseen opiskelija- tai harjoitteluvaihtoon osallistuminen sekä systemaattinen huippu-urheilu.
  • Jos esität hakemuksen tueksi elämäntilanteeseen liittyviä syitä, hakemukseen tulee liittää syyn olemassaoloa tukevat dokumentit (esim. lääkärintodistus, jossa oleellista on syy-yhteys opintojen viivästymiseen, ei diagnoosi sinänsä).
  • Hyväksyttävä syy opintojen hitaammalle etenemiselle voi olla jonkin yllä mainitun elämäntilanteeseen liittyvän tekijän lisäksi myös opiskelijasta riippumaton opetusjärjestelyihin tai opetustarjontaan liittyvä syy.
  • Opiskelijan esittämällä hyväksyttävällä syyllä tulee olla selvä syy-yhteys opintojen viivästymiseen.
  • Työssäkäynti ei yksinään ole hyväksyttävä syy opintojen etenemättömyydelle.

    

  Lisäaikaa myönnettäessä arvioidaan myös sen myöntämisen kohtuullisuutta.

  • Lisäaika myönnetään, jos sinulla on edellytykset suorittaa tutkinto loppuun kohtuullisessa ajassa.
  • Jos olet saanut opiskeluoikeuden alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, eikä alempi korkeakoulututkinto ole valmis lain salliman opiskeluajan päättyessä, valmistumissuunnitelman tulee tähdätä ensin alemman korkeakoulututkinnon loppuun saattamiseen.
  • Arvioinnissa otetaan huomioon suoritettujen ja jäljellä olevien opintojen määrä ja laajuus suhteessa tutkinnon tavoiteaikaan sekä mahdollinen aiemmin myönnetty lisäaika.

  Kielteinen päätös

  • Jos opintoja ei ole suoritettu juuri lainkaan, eikä sinulla ole hyväksyttäviä syitä (esim. elämäntilanne) opintojen viivästymiseen, lisäaikaa ei yleensä myönnetä.
  • Lisäaikaa myönnetään vain tutkinnon tavoitteellista suorittamista varten.
  • Jos opinnot eivät lisäaikana etene suunnitelman mukaan eikä hyväksyttäviä syitä viivästymiselle ole, uutta lisäaikaa ei myöskään tässä tapauksessa yleensä myönnetä.

  Lisäajan kesto

  • Lisäaika myönnetään lukukausina.
  • Kerrallaan lisäaika myönnetään vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi.
  • Jos opintojen loppuun saattaminen kestäisi hyväksytyn valmistumissuunnitelman mukaan pidempään kuin neljä lukukautta, lisäaika myönnetään tällöinkin enintään neljäksi lukukaudeksi. Loput lisäaikalukukaudet on haettava uudella hakemuksella.
  Mahdolliset lakiperusteiset tutkinnon suorittamisaikaa kuluttamattomat poissaolot (asevelvollisuus, vapaaehtoinen asepalvelus äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa) otetaan huomioon myös lisäajan kuluessa, kunhan teet asianmukaisen pidennysilmoituksen opiskelijakeskus Discoon.
  Täytä hakemus huolellisesti ja hae lisäaikaa määräajassa

  Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen tarvittavat liitteet.

   

  Lisäaikaa haetaan erillisellä pdf-lomakkeella, johon liitetään tarvittavat liitteet (ks. ohje tältä sivulta)

  • Lomake liitteineen palautetaan tiedekunnan opintotoimistoon. TuKKK:n Porin yksikön opiskelijat palauttavat lomakkeen Porin yksikön opintotoimistoon.

  Määräajat

  • Lisäaikahakemuksen määräaika on 31.3., jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.7.
  • Lisäaikahakemuksen määräaika on 31.10., jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.12.

  Hakemuksia aletaan käsitellä hakuajan päättymisen jälkeen. Hakuajan päättymiseen mennessä toimitetut hakemukset käsitellään siten, että opiskeluoikeuteen ei tule katkosta.

   

  Kun päätös lisäajasta on tehty, saat siitä ilmoituksen tiedekunnalta. Tieto uudesta voimassaoloajasta merkitään Nettiopsuun ja sinulle lähetetään tarvittaessa erikseen lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet opiskelijakeskus Discosta.

  Tiedekuntien tarkentavat ohjeet lisäajan hakemisesta

  Humanistinen tiedekunta
  • Lisäaikahakemuksen liitteeksi tulee laatia opintosuunnitelma jäljellä olevien opintojen suorittamisesta. Ennen lomakkeiden palauttamista opiskelija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä ohjaushenkilöstöön ja halutessaan varata henkilökohtaisen ohjausajan opintosuunnitelman laatimista varten.

   Ensisijaisesti henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnassa avustaa opiskelijan oman pääaineen hops-ohjaaja. Tarvittaessa apua voi kysyä myös tiedekunnan opintoneuvojalta hum-info@utu.fi.

   Lisäaika-anomus ja opintosuunnitelma palautetaan osoitteeseen: Humanistinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto tai sähköpostitse osoitteeseen hum-info@utu.fi.

  Kasvatustieteiden tiedekunta

  Lisäaikahakemuksen liitteeksi tulee laatia opintosuunnitelma jäljellä olevien opintojen suorittamisesta.  Hyväksyttävässä opintosuunnitelmassa tulisi olla vähintään 30 op/ lukuvuosi. Ennen lomakkeiden palauttamista opiskelija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä ohjaushenkilöstöön ja halutessaan varata henkilökohtaisen ohjausajan opintosuunnitelman laatimista varten:

  • Turku: eduopo@utu.fi
  • Rauma:oporauma@utu.fi

  Lisäaika-anomus ja opintosuunnitelma palautetaan osoitteeseen: Kasvatustieteiden tiedekunta, Opintopäällikkö Mari Broberg, 20014 Turun yliopisto.

  Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta

  Lisäaikahakemuksen liitteenä tulee toimittaa ajantasainen tutkinto-ohjelman vaatimusten mukaan (vuoden 2014 tai uudempi opinto-opas) laadittu hops. Jos opinnäytetyö on aloitettu, liitetään mukaan myös ohjaajan lausunto.


  Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

  • Hops laaditaan ensisijaisesti sähköiseen hops-järjestelmään
  • Mikäli et pysty laatimaan sähköistä hopsia, voit tehdä hopsin vapaamuotoisesti tai käyttää Hops-lomaketta
  • Hopsista tulee käydä ilmi kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat
  • Hopsit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterin/diplomi-insinöörin tutkintoihin erikseen
  • Hyväksytä hops laitoksen opettajatuutorilla ennen hakemuksen toimittamista
  • Tulosta sähköiseen järjestelmään laadittu hops hakemuksen liitteeksi


  Ohjaajan lausunto opinnäytetyön tilanteesta

  Mikäli olet jo aloittanut opinnäytetyön tekemisen, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi.
  Lausunnosta tulee käydä ilmi:

  • Opinnäytetyön tämän hetkinen tilanne
  • Onko opinnäytetyö edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
  • Arvio opinnäytetyön valmistumisajasta


  Lähetä hakemus liitteineen sähköpostitse osoitteeseen opo-ml(a)utu.fi tai postitse Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta, Opintotoimisto, 20014 Turun yliopisto. Voit myös tuoda hakemuksen tiedekunnan opintotoimistoon, Natura 1. kerros. Puutteellista hakemusta ei oteta käsittelyyn.
  Lisätietoa: tiedekunnan opintoneuvojat opo-ml@utu.fi

  Lääketieteellinen tiedekunta

  Lisäaikahakemuksen liitteeksi tulee laatia opintosuunnitelma jäljellä olevien opintojen suorittamisesta.  Opintosuunnitelma (HOPS) tulee pyrkiä laatimaan niin, että opinnot etenevät vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi. Jos opiskelija haluaa laatia opintosuunnitelman, jossa opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op / lukuvuosi, hänen tulee liittää hakemukseensa selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu.

  Jos opiskelijalla on erityisiä opintoja viivästyttäneitä syitä, hakemukseen tarvitaan myös selvitys näistä syistä (esimerkiksi lääkärintodistus).

  Mikäli opiskelijan tutkielma on kesken, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta, jossa ohjaaja hyväksyy tutkielman aikataulusuunnitelman.

  Opintosuunnitelman laatimiseksi opiskelija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä opintoneuvojaan ja varata henkilökohtaisen ohjausajan opintosuunnitelman laatimista varten:

  Lisäaika-anomus ja opintosuunnitelma palautetaan osoitteeseen: Lääketieteellinen tiedekunta, Opintopäällikkö Henriikka Salminen, 20014 Turun yliopisto.

  Oikeustieteellinen tiedekunta

  Lisäaikahakemuksen liitteeksi tulee laatia henkilökohtainen opintojaksokohtainen ja aikataulutettu opintosuunnitelma (PDF) opintojen loppuun saattamiseksi.

  Jos opiskelijalla on erityisiä opintoja viivästyttäneitä syitä, hakemukseen tarvitaan myös selvitys näistä syistä (esimerkiksi lääkärintodistus).

  Opintosuunnitelma (HOPS) tulee laatia niin, että opinnot etenevät vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi. Jos opiskelija haluaa laatia valmistumissuunnitelman, jossa opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op / lukuvuosi, hänen tulee liittää hakemukseensa selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu.

  Mikäli opiskelijan tutkielma on kesken, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta, jossa ohjaaja hyväksyy tutkielman aikataulusuunnitelman.

  Lisäaika myönnetään lukukausina. Kerrallaan lisäaika myönnetään vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi.

  Lisäaika-anomus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan joko sähköpostitse osoitteeseen oik-opintopaallikko@utu.fi tai postitse: Oikeustieteellinen tiedekunta, Opintopäällikkö Katja Arola, 20014 Turun yliopisto.

   

  Turun kauppakorkeakoulu

  Lisäaikahakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat pakolliset liitteet:

  1. Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

  • Hops laaditaan ensisijaisesti sähköiseen hops-järjestelmään (ohjeita järjestelmän käyttöön on saatavilla intrassa)
  • Mikäli sähköistä hopsia ei päättyneen opinto-oikeuden vuoksi pysty laatimaan, voi hopsin laatimisen apuna käyttää hops-taulukkoa
  • Hopsista tulee käydä ilmi tavoitetutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat
  • Ennen hopsin laatimista tutustu tutkintovaatimuksiin
  • Mikäli opiskelija on suorittanut sekä kandidaatin että maisterintutkintoihin kuuluvia opintoja, eikä hän ole vielä suorittanut kandidaatintutkintoa, hopsit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterintutkintoihin erikseen siten, että niistä ilmenee, kumpaan tutkintoon jo suoritetut ja vielä suorittamattomat opintojaksot aiotaan sisällyttää
  Lisätietoa hopsin laatimisesta:

  KTK/KTM-tutkintoa suorittavat: tseopo(a)utu.fi

  VTK/VTM-tutkintoa suorittavat: jouni.jokinen(a)utu.fi 

  Porin yksikön opiskelijat: poriopintotoimisto(a)utu.fi

  Muut opiskelijat: tseopintotoimisto(a)utu.fi

   

  2. Tutkielmaohjaajan lausunto tutkielman tilanteesta

  Mikäli opiskelijan tutkielma on kesken, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta

  Lausunnosta tulee käydä ilmi:

  1. mikä on gradun tilanne
  2. onko gradu edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
  3. voiko tutkielma valmistua nyt haetun lisäajan puitteissa

   

  3. Selvitys keskeneräisen tutkielman tilanteesta

  Selvityksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

  • ohjaajatiedot
  • tiedot tutkielmaryhmään osallistumisesta
  • tutkielman vaihe ja suunnitelma tutkielman loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu)

   

  Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

  Lisäaikahakemuksen liitteeksi tulee laatia opintosuunnitelma jäljellä olevien opintojen suorittamisesta.

  Ennen lomakkeiden palauttamista opiskelijan tulee ottaa yhteyttä pääaineensa ohjaushenkilöstöön ja tarvittaessa varattava ohjausaika opintotilanteen selvittämistä varten.

  Lisäaika-anomus ja opintosuunnitelma palautetaan osoitteeseen: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, opintopäällikkö Hanna Erola, 20014 Turun yliopisto.

  Lisätietoa: opo-yht@utu.fi