Opintoajan rajaus on tullut voimaan 1.8.2005 ja sen jälkeen alkaneissa perustutkintojen opiskeluoikeuksissa. Opintoajan rajauksesta on säädetty yliopistolaissa (558/2009, 40§, 41§).

Huom. Uusi Peppi-opintotietojärjestelmä korvasi 2.8.2021 Turun yliopiston vanhat järjestelmät (Nettiopsu, Opsu, hops-järjestelmä, avoimen yliopiston Nettiopsu ja Rekka). Vanhat järjestelmät ovat lukutilassa 31.5.2022 asti. Tämä tarkoittaa, että poistuvista järjestelmistä voi tarkastella tietoja, mutta mitään tietoja ei voi päivittää niihin. Lue lisää Pepistä!

--

Opintoajan rajaus tarkoittaa sitä, että tutkinto pitää suorittaa määrätyssä ajassa.

 • Tutkinnoista on ilmoitettu tavoitteelliset suoritusajat. Lukuvuosi-ilmoittautuminen voi vaikuttaa opintoaikaan.
 • Voit tarkastaa opintoaikasi Pepistä. Tiedon saa tarvittaessa myös opiskelijakeskus Discosta, disco [at] utu.fi. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskeluoikeusnumerosi.

Lisäajan hakeminen opintoihin

 • Jos opinnot ovat viivästyneet, voi niihin hakea lisäaikaa tiedekunnasta. Tiedekuntakohtaiset ohjeet lisäajan hakemiseen löydät tämän sivun alaosasta. 
 • Yliopistolaissa määriteltyjen poissaolojen vuoksi pidentyneisiin opintoihin voi hakea pidennystä opiskelijakeskus Discosta. Ohjeet pidennyksen hakemiseen löytyvät sivun alaosasta. 

Määräajat

 • Lisäaikahakemuksen hakuaika on 1.-31.3., jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.7.
 • Lisäaikahakemuksen hakuaika on 1.-31.10., jos opiskeluoikeus on päättymässä 31.12.

Lisäaikahakemuksia aletaan käsitellä monissa tiedekunnissa vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Hakuajan päättymiseen mennessä toimitetut hakemukset käsitellään siten, että opiskeluoikeuteen ei tule katkosta.

Turun yliopistossa suoritettavien tutkintojen tavoiteajat ja kestot

Tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat on kerrottu yliopistolaissa

 • Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on viisi lukuvuotta lukuun ottamatta psykologian koulutusta, jossa tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta. 
 • Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa suorittamaan hyväksytyillä tavoiteaika on kolme lukuvuotta.
 • Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa suorittamisen hyväksytyillä tavoiteaika on kaksi lukuvuotta, lukuun ottamatta psykologian maisterin tutkintoa, jossa ylemmän tutkinnon tavoiteaika on kaksi ja puoli lukuvuotta.
 • Lääketieteen lisensiaatin yksiportaisen tutkinnon tavoiteaika on kuusi lukuvuotta. 
 • Hammaslääketieteen lisensiaatin yksiportaisen tutkinnon tavoiteaika on viisi ja puoli lukuvuotta 1.8.2011 ja sen jälkeen aloittaneilla. Aiemmin aloittaneilla tavoiteaika on viisi lukuvuotta.
 • Yliopistolaki 558/2009, 40§

Voit suorittaa tutkinnon tavoiteaikaa pitemmässä ajassa

 • Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa tai yksiportaista tutkintoa (LL, HLL) opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 • Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto yhtä vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 • Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla on oikeus suorittaa tutkinto kahta vuotta tavoiteaikaa pitemmässä ajassa.
 • Yliopistolaki 558/2009, 41§
Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen sinä vuonna kun hän ottaa opiskelupaikan vastaan. 
 
Lukuvuosi-ilmoittautumiset vaikuttavat opintoaikaan

Opintoajan pituus riippuu hyväksymisvuodesta

Kevätlukukaudella 2015 ja sitä ennen alkaneet opiskeluoikeudet:
 • Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään neljän lukukauden (yhteensä 2 vuosi) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tällainen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle.
Syyslukukaudella 2015 ja sen jälkeen alkaneet opiskeluoikeudet:
 • Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa yhteensä enintään kahden lukukauden (yhteensä 1 vuosi) pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Tällainen poissaolo ei edellytä poissaolon syyn ilmoittamista yliopistolle lukuun ottamatta opiskelujen ensimmäistä vuotta, jolloin poissaoloon tulee olla lakisääteinen syy vuodesta 2015 alkaen.

Lukuvuosi-ilmoittautumiset vaikuttavat opintoaikaan

 • Jos et ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, tutkinnon suorittamisaika kuluu (=kuluttaa läsnäololukukausia) joka tapauksessa.
 • Poissaolevaksi ilmoittautumisia ei oteta enää huomioon, jos sinulle on jo kertaalleen myönnetty lisäaikaa tai pidennystä.
 • Aiemmin (1.1.2013 saakka) käytössä ollut työvoimahallinnon tarpeita palveleva, vähintään vuodeksi tehty määräaikainen opintojen keskeyttäminen rinnastetaan yliopistolain 18c §:ssä tarkoitettuun poissaolevaksi ilmoittautumiseen.
 • Lukukauden ilmoittautumisstatus määräytyy kyseisen lukukauden viimeisen päivän statuksen mukaan.
Päättyneen opiskeluoikeuden voi aktivoida takaisin

Jos opiskeluoikeutesi on päättynyt opintoajan rajauksen vuoksi, voidaan se aktivoida takaisin sinulle sopivana, parempana ajankohtana.

 • Tiedekunta tekee päätöksen opiskeluoikeuden aktivoinnista. Katso ohjeet lisäajan hakemisesta sivun alaosasta.
 • Kun tiedekunta on tehnyt päätöksen opiskeluoikeuden aktivoinnista, voit ilmoittautua yliopistoon.
 • Lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet lähetetään opiskelijakeskus Discosta sen jälkeen, kun tiedekunta on tehnyt päätöksen opiskeluoikeuden aktivoinnista.
 • Lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä peritään uudelleenkirjoittautumismaksu, kun rajaukseen päättynyt opiskeluoikeus aktivoidaan takaisin (Valtioneuvoston asetus 1082/2009, 4 §)
 

Lakiperusteisissa syissä voit hakea opintoaikaan pidennystä opiskelijakeskus Discosta

Lakiperusteiset syyt

Yliopistolaissa on mainittu ne sallitut poissaolot  - asevelvollisuus, vapaaehtoinen asepalvelus, lapsen syntymän tai adopiton yhteydessä pidettävä vapaa - jotka eivät kuluta opintoaikaa. Mahdollista lisäaikaa haettaessa perhevapaa otetaan kuitenkin huomioon opintojen etenemistä hidastavana tekijänä.

Poissaolojen huomioiminen opintoajan rajauksessa

Niitä lukukausia, joiden aikana edellä mainittu poissaoloperuste alkaa tai päättyy, arvioidaan tapauskohtaisesti opintoajan rajauksen yhteydessä.

 • Tällaisia lukukausia ei yleensä lasketa tutkinnon suorittamisaikaan, jos perustellusti esität poissaolon häirinneen opiskelua.
 • Jos olet tällöin ilmoittautunut alku- tai loppulukukaudeksi poissaolevaksi, yliopisto voi samoin perustein katsoa, ettei tällainen lukukausi kuluta poissaololukukausia.
 • Huomaa, että opintoajan rajaukseen liittyvät säädökset poikkeavat ensimmäisen lukuvuoden poissaoloperusteiden säädöksistä.

Ilmoita sallittuun poissaoloon kulunut aika vasta opiskeluajan päättymisen lähestyessä.

 • Pidennystä on kuitenkin haettava opintoajan ollessa vielä voimassa, ei enää takautuvasti opintoajan päätyttyä.
 • Opintoajan pidennysperusteet otetaan huomioon myös tiedekunnan myöntämän lisäajan kuluessa.
 • Ilmoitus tehdään opiskelijakeskus Discoon, jossa tehdään myös ratkaisu jäljellä olevasta opiskeluajasta. 
 • Ilmoitus tehdään sähköisellä opintoaikalomakkeella, joka löytyy käyttöohjeineen tämän sivun alaosasta. 

Viivästyneisiin opintoihin lisäaikaa haetaan tiedekunnalta

TIETOA KAIKKIEN TIEDEKUNTIEN OPISKELIJOILLE

Vaikka sinulla ei olisi lakiperusteisia syitä, voit hakea opintojen viivästymisen vuoksi lisäaikaa. Lisäaikaa haetaan tiedekunnalta.


Lisäajan myöntämisen tärkeimpänä edellytyksenä on toteuttamiskelpoinen, valmistumiseen tähtäävä opintosuunnitelma (HOPS)

 • Hakemukseen liitetään opintojaksokohtainen ja aikataulutettu opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi.
 • Jos opintoja on jäljellä enää vähän, yksilöity ja toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma riittää lisäajan myöntämiseen.
 • Mitä enemmän opintoja puuttuu, sitä paremmin sinun on perusteltava hakemuksesi.
 • Opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden aiottu suorittamisajankohta.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee laatia niin, että opinnot etenevät vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi.

 • Jos haluat laatia valmistumissuunnitelman, jossa opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op / lukuvuosi, liitä hakemukseensa selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu. Hyväksyttäviä syitä ovat alla mainitut opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät tekijät.

Elämäntilanne voidaan ottaa huomioon harkintaa tehtäessä. Jos sinulla on erityisiä opintoja viivästyttäneitä syitä, hakemukseen tarvitaan myös selvitys näistä syistä.

 • Lisäajan myöntämistä puoltavia tekijöitä ovat mm. sairaus tai muu vaikea elämäntilanne, opiskeluaikainen yhteiskunnallinen aktiivisuus, kansainväliseen opiskelija- tai harjoitteluvaihtoon osallistuminen sekä systemaattinen huippu-urheilu.
 • Jos esität hakemuksen tueksi elämäntilanteeseen liittyviä syitä, hakemukseen tulee liittää syyn olemassaoloa tukevat dokumentit (esim. lääkärintodistus, jossa oleellista on syy-yhteys opintojen viivästymiseen, ei diagnoosi sinänsä).
 • Hyväksyttävä syy opintojen hitaammalle etenemiselle voi olla jonkin yllä mainitun elämäntilanteeseen liittyvän tekijän lisäksi myös opiskelijasta riippumaton opetusjärjestelyihin tai opetustarjontaan liittyvä syy.
 • Opiskelijan esittämällä hyväksyttävällä syyllä tulee olla selvä syy-yhteys opintojen viivästymiseen.
 • Työssäkäynti ei yksinään ole hyväksyttävä syy opintojen etenemättömyydelle.

Lisäaikaa myönnettäessä arvioidaan myös sen myöntämisen kohtuullisuutta.

 • Lisäaika myönnetään, jos sinulla on edellytykset suorittaa tutkinto loppuun kohtuullisessa ajassa.
 • Jos olet saanut opiskeluoikeuden alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon, eikä alempi korkeakoulututkinto ole valmis lain salliman opiskeluajan päättyessä, valmistumissuunnitelman tulee tähdätä ensin alemman korkeakoulututkinnon loppuun saattamiseen.
 • Arvioinnissa otetaan huomioon suoritettujen ja jäljellä olevien opintojen määrä ja laajuus suhteessa tutkinnon tavoiteaikaan sekä mahdollinen aiemmin myönnetty lisäaika.

Kielteinen päätös

 • Jos opintoja ei ole suoritettu juuri lainkaan, eikä sinulla ole hyväksyttäviä syitä (esim. elämäntilanne) opintojen viivästymiseen, lisäaikaa ei yleensä myönnetä.
 • Lisäaikaa myönnetään vain tutkinnon tavoitteellista suorittamista varten.
 • Jos opinnot eivät lisäaikana etene suunnitelman mukaan eikä hyväksyttäviä syitä viivästymiselle ole, uutta lisäaikaa ei myöskään tässä tapauksessa yleensä myönnetä.

Kun päätös lisäajasta on tehty, saat siitä ilmoituksen

 • Lisäaika myönnetään lukukausina. Kerrallaan lisäaika myönnetään vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi.
 • Jos opintojen loppuun saattaminen kestäisi hyväksytyn valmistumissuunnitelman mukaan pidempään kuin neljä lukukautta, lisäaika myönnetään tällöinkin enintään neljäksi lukukaudeksi. Loput lisäaikalukukaudet on haettava uudella hakemuksella.
 • Mahdolliset lakiperusteiset tutkinnon suorittamisaikaa kuluttamattomat poissaolot (asevelvollisuus, vapaaehtoinen asepalvelus äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa) otetaan huomioon myös lisäajan kuluessa, kunhan teet asianmukaisen pidennysilmoituksen opiskelijakeskus Discoon.
 • Tieto uudesta voimassaoloajasta merkitään Peppiin. Sinulle lähetetään tarvittaessa erikseen lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet opiskelijakeskus Discosta.
Humanistinen tiedekunta

Humanistisen tiedekunnan opiskelijat täyttävät sähköisen hakulomakkeen (ks. linkki sivun alareunassa).

Opiskelija, jolla ei ole voimassa olevaa utu-käyttäjätunnusta, täyttää pdf-lomakkeen (ks. tiedosto sivun alareunassa). Huom! Koronavirusedidemian aikana hakemuksen voi toimittaa vain sähköpostitse osoitteeseen: hum-info@utu.fi. 

Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet, joista on lista alla. Hankithan liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

 

LIITTEET

1. HOPS

 • Laadi ajantasainen HOPS tutkintovaatimusten pohjalta (HOPS-lomake)
 • Saat HOPSin tekemiseen tarvittaessa apua oppiaineesi HOPS-ohjaajalta.
 • Pääaineen HOPS-ohjaaja vahvistaa opintosuunnitelman allekirjoituksellaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelija toimittaa hakemuksen liitteeksi ohjaajalta sähköpostitse saamansa vahvistuksen. Tarvittaessa apua voi kysyä myös tiedekunnan opintoneuvojalta hum-info@utu.fi.

2. Selvitys keskeneräisen tutkielman tilanteesta

Selvityksestä täytyy tulla ilmi tutkielman vaihe, tiedot graduryhmään osallistumisesta, ohjaajatiedot, sekä suunnitelma tutkielman loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).

3. Tutkielmaohjaajan lausunto keskeneräisen tutkielman tilanteesta

Lausunnosta tulee käydä ilmi tutkielman tilanne, onko tutkielma edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana, ja voiko se valmistua nyt haetun lisäajan puitteissa. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta.

4. Jos hakemuksen liitteeksi tarvitaan myös lääkärintodistus, se tulee toimittaa sähköpostitse tiedekunnan opintopäällikölle: sanna.makila(at)utu.fi

Huom! Koronavirusepidemian aikana hakemusasiakirjoja ei voi toimittaa opintotoimistoon postitse tai henkilökohtaisesti käymällä.

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisäaikaa haetaan sähköisellä hakulomakkeella (ks. linkki sivun alareunassa). Mikäli opiskelijalla ei ole voimassa olevaa utu-käyttäjätunnusta täytetään pdf-lomake (ks. tiedosto sivun alareunassa). Lomake liitteineen lähetetään sähköpostitse eduopo@utu.fi (Turun kampuksen opiskelijat) / oporauma@utu.fi (Rauman kampuksen opiskelijat) tai postitetaan kasvatustieteiden tiedekunnan opintoasioihin.

Lomakkeeseen liitetään opintosuunnitelma sekä muut mahdolliset liitteet (ks. lisätietoa tarvittavista liitteistä yllä olevista ohjeista kaikkien tiedekuntien opiskelijoille). Lisäksi mikäli olet jo aloittanut opinnäytetyön, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi.

Lausunnosta tulee käydä ilmi:

 • Opinnäytetyön tämän hetkinen tilanne
 • Onko opinnäytetyö edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikan
 • Arvio opinnäytetyön valmistumisajasta

Jos opinnäytetyö on ainoa tutkinnosta puuttuva suoritus, mutta sitä ei ole vielä aloitettu, tarvitaan liitteeksi suunnitelma opinnäytetyön loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).

Ennen lomakkeen palauttamista opiskelija voi tarvittaessa olla yhteydessä ohjaushenkilöstöön ja varata henkilökohtaisen ohjausajan opintosuunnitelman laatimista varten:

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Lisäaikaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Mikäli sinulla ei tällä hetkellä ole aktiivista opiskeluoikeutta eikä utu-käyttäjätunnusta, hakemus tehdään pdf-lomakkeella (tiedosto sivun alalaidassa). 

Pdf-hakemus liitteineen suositellaan lähetettäväksi sähköpostitse osoitteeseen oposci(a)utu.fi. Hakemuksen voi myös toimittaa henkilökohtaisesti opintotoimiston aukioloaikoina ma -  to klo 12 - 14 (Natura, 1. kerros) tai postitse osoitteeseen Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Opintotoimisto, 20014 Turun yliopisto.

Mikäli hakemuksen liitteeksi toimitetaan lääkärintodistus, lähetetään se sähköpostilla koulutussuunnittelija Päivi Rastaalle (pairit(a)utu.fi).

Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Hops laaditaan ensisijaisesti Peppi-järjestelmässä. 
 • Mikäli et pysty laatimaan sähköistä hopsia, voit tehdä hopsin vapaamuotoisesti tai käyttää hops-lomaketta.  Hyväksytä hops hyvissä ajoin laitoksen opettajatuutorilla ennen hakemuksen toimittamista. Opettajatuutorin hyväksyntä tulee näkyä hopsissa.
 • Voit liittää hopsin hakemukseen joko erillisenä tiedostona tai ilmoittamalla lisätiedoissa, että hyväksytty hops on nähtävissä Pepissä.
 • Hopsista tulee käydä ilmi kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat
 • Hopsit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin erikseen

Ohjaajan lausunto opinnäytetyön tilanteesta

Mikäli olet jo aloittanut opinnäytetyön, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi.

Lausunnosta tulee käydä ilmi:

 • Opinnäytetyön tämän hetkinen tilanne
 • Onko opinnäytetyö edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
 • Arvio opinnäytetyön valmistumisajasta

Jos opinnäytetyö on ainoa tutkinnosta puuttuva suoritus, mutta sitä ei ole vielä aloitettu, tarvitaan liitteeksi suunnitelma opinnäytetyön loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).

Lisätietoa: tiedekunnan opintoneuvojat oposci@utu.fi

 

Lääketieteellinen tiedekunta

Lisäaikahakemuksen liitteeksi tulee laatia opintosuunnitelma jäljellä olevien opintojen suorittamisesta.  Opintosuunnitelma (HOPS) tulee pyrkiä laatimaan niin, että opinnot etenevät vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi. Jos opiskelija haluaa laatia opintosuunnitelman, jossa opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op / lukuvuosi, hänen tulee liittää hakemukseensa selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu.

Jos opiskelijalla on erityisiä opintoja viivästyttäneitä syitä, hakemukseen tarvitaan myös selvitys näistä syistä (esimerkiksi lääkärintodistus).

Mikäli opiskelijan tutkielma on kesken, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta, jossa ohjaaja hyväksyy tutkielman aikataulusuunnitelman.

Opintosuunnitelman laatimiseksi opiskelija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä opintoneuvojaan ja varata henkilökohtaisen ohjausajan opintosuunnitelman laatimista varten:

Sähköinen hakulomake ja liitteitä koskeva ohje löytyy tiedekuntakohtaisten osien jälkeen ja PDF-lomake (jos ei enää utu-tunnuksia) sivun lopusta.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Lisäaikahakemuksen liitteeksi tulee laatia henkilökohtainen opintojaksokohtainen ja aikataulutettu opintosuunnitelma (docx) opintojen loppuun saattamiseksi. Lomake löytyy myös sähköiseltä lisäaikalomakkeelta.

Jos opiskelijalla on erityisiä opintoja viivästyttäneitä syitä, hakemukseen tarvitaan myös selvitys näistä syistä (esimerkiksi lääkärintodistus). Tämä tulee toimittaa suoraan tiedekunnan opintopalveluihin, lääkärintodistuksia ei tule lisätä sähköisen hakemuksen liitteeksi.

Opintosuunnitelma (HOPS) tulee laatia niin, että opinnot etenevät vähintään 30 opintopistettä / lukuvuosi. Jos opiskelija haluaa laatia valmistumissuunnitelman, jossa opinnot etenevät hitaammin kuin 30 op / lukuvuosi, hänen tulee liittää hakemukseensa selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu.

Mikäli opiskelijan tutkielma on kesken, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta, jossa ohjaaja hyväksyy tutkielman aikataulusuunnitelman. Tämä tulee liittää mukaan sähköisen lisäaikalomakkeen yhteyteen liitetiedostona.

Lisäaika myönnetään lukukausina. Kerrallaan lisäaika myönnetään vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi.

Toimita lääkärintodistus/-todistukset joko postitse osoitteeseen

Oikeustieteellinen tiedekunta,
Opintopäällikkö
20014 Turun yliopisto

tai lähettämällä ne sähköpostitse opintopäällikölle osoitteeseen oik-opintopaallikko@utu.fi. Liitteet on siinä tapauksessa lähetettävä omasta utu-sähköpostiosoitteestasi.
Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan sähköisen lisäaikahakemuksen yhteydessä.

 

 

Teknillinen tiedekunta

Lisäaikaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Mikäli sinulla ei tällä hetkellä ole aktiivista opiskeluoikeutta eikä utu-käyttäjätunnusta, hakemus tehdään pdf-lomakkeella (tiedosto sivun alalaidassa). 

Pdf-hakemus liitteineen pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen opotech(a)utu.fi. Hakemuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti opintotoimiston aukioloaikoina ma - to klo 12 - 14 (Natura, 1. kerros) tai postitse osoitteeseen Teknillinen tiedekunta, Opintotoimisto, 20014 Turun yliopisto.

Mikäli hakemuksen liitteeksi toimitetaan lääkärintodistus, lähetetään se sähköpostilla koulutussuunnittelija Päivi Rastaalle (pairit(a)utu.fi).

Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Hops laaditaan ensisijaisesti Peppi-järjestelmässä.
 • Voit liittää hopsin hakemukseen joko erillisenä tiedostona tai ilmoittamalla lisätiedoissa, että hyväksytty hops on nähtävissä Pepissä. 
 • Mikäli et pysty laatimaan sähköistä hopsia, voit tehdä hopsin vapaamuotoisesti tai käyttää hops-lomaketta. Hyväksytä hops hyvissä ajoin laitoksen opettajatuutorilla ennen hakemuksen toimittamista. Opettajatuutorin hyväksyntä tulee näkyä hopsissa.
 • Hopsista tulee käydä ilmi kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat
 • Hopsit tulee laatia sekä kandidaatin että maisterin/diplomi-insinöörin tutkintoihin erikseen

Ohjaajan lausunto opinnäytetyön tilanteesta

Mikäli olet jo aloittanut opinnäytetyön, tulee sen tilanteesta liittää ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi.

Lausunnosta tulee käydä ilmi:

 • Opinnäytetyön tämän hetkinen tilanne
 • Onko opinnäytetyö edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
 • Arvio opinnäytetyön valmistumisajasta

Jos opinnäytetyö on ainoa tutkinnosta puuttuva suoritus, mutta sitä ei ole vielä aloitettu, tarvitaan liitteeksi suunnitelma opinnäytetyön loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu).

Lisätietoa: tiedekunnan opintoneuvojat opotech@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu

Lisäaikaa haetaan sähköisellä lomakkeella. Mikäli sinulla ei ole aktiivista utu-tunnusta, käytä sivun alalaidassa olevaa pdf-lomaketta.

Huom! Hanki kaikki tarvittavat liitteet hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, jotta saat lähetettyä hakemuksen ajallaan. Sinun tulee liittää sähköiseen lomakkeeseen mm. opintosuoritusote (saat Pepistä pdf-otteen), tutkintokohtaiset hopsit (hops-järjestelmästä tai erillinen dokumentti) sekä tutkielmaohjaajan lausunto ja selvitys tutkielman tilanteesta (mikäli tutkielma on kesken). Tarkemmat tiedot liitteistä alla.

Lisäaikahakemuksen liitteenä sinun tulee toimittaa seuraavat pakolliset liitteet:

1. Hops eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

 • Hops laaditaan ensisijaisesti sähköiseen hops-järjestelmään (ohjeita järjestelmän käyttöön on saatavilla intrassa)
 • Mikäli sähköistä hopsia ei päättyneen opinto-oikeuden vuoksi pysty laatimaan, voi hopsin laatimisen apuna käyttää hops-taulukkoa
 • Hopsista tulee käydä ilmi tavoitetutkintoon sisältyvät opinnot kokonaisuuksittain sekä puuttuvien opintojen osalta suunnitellut suoritusajankohdat
 • Ennen hopsin laatimista tutustu tutkintovaatimuksiin
 • Mikäli olet suorittanut sekä kandidaatin että maisterintutkintoihin kuuluvia opintoja, etkä ole vielä suorittanut kandidaatintutkintoa, sinun tulee laatia hopsit sekä kandidaatin että maisterintutkintoihin erikseen siten, että niistä ilmenee, kumpaan tutkintoon jo suoritetut ja vielä suorittamattomat opintojaksot aiot sisällyttää
Lisätietoa hopsin laatimisesta:

KTK/KTM-tutkintoa suorittavat: tseopo(a)utu.fi

VTK/VTM-tutkintoa suorittavat: tseopintotoimisto(a)utu.fi 

Porin yksikön opiskelijat: poriopintotoimisto(a)utu.fi

Muut opiskelijat: tseopintotoimisto(a)utu.fi

 

2. Tutkielmaohjaajan lausunto tutkielman tilanteesta

Mikäli tutkielmasi (gradu/kanditutkielma) on kesken, tulee sinun liittää sen tilanteesta ohjaajan antama lausunto hakemuksen liitteeksi. Lausunnoksi käy esimerkiksi sähköpostiviesti ohjaajalta

Lausunnosta tulee käydä ilmi:

 1. mikä on tutkielman tilanne
 2. onko tutkielma edennyt mahdollisen aiemman lisäajan aikana
 3. voiko tutkielma valmistua nyt haetun lisäajan puitteissa

 

3. Selvitys keskeneräisen tutkielman tilanteesta

Selvityksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

 • ohjaajatiedot
 • tiedot tutkielmaryhmään osallistumisesta
 • tutkielman vaihe ja suunnitelma tutkielman loppuunsaattamisesta (lyhyt tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi myös aikataulu)

 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijat täyttävät sähköisen hakulomakkeen (ks. linkki sivun alareunassa) ja liittävät siihen opintosuunnitelman sekä muut tarvittavat liitteet. Jos lomakkeen liitteeksi tarvitaan myös lääkärintodistus, tulee se tuoda tai postittaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon.

Opiskelija, jolla ei ole voimassaolevaa utu-käyttäjätunnusta täyttää pdf-lomakkeen (ks. tiedosto sivun alareunassa). Lomakkeeseen liitetään opintosuunnitelma, opintorekisteriote sekä muut tarvittavat liitteet. Anomus liitteineen tuodaan tai postitetaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintotoimistoon.

Ennen lomakkeiden palauttamista opiskelija voi ottaa yhteyttä pääaineensa ohjaushenkilöstöön ja tarvittaessa varata ohjausajan  opintotilanteen selvittämistä varten.

Lisätietoa: opo-yht[at]utu.fi

Hakulomakkeet

Sähköinen hakulomake
 • Opintoaikalomake
 • Lomakkeella on mahdollista hakea joko lakiperusteista pidennystä tai opintojen viivästymiseen liittyvää lisäaikaa.
 • Lomakkeen käyttö edellyttää voimassaolevaa utu-käyttäjätunnusta.
  • Lomake aukeaa suomen tai englanninkielisenä selaimen asetuksista riippuen. Voit vaihtaa kielen lomakkeen yläreunasta.
  • Mikäli sinulla ei ole voimassa olevaa utu-tunnusta, hae paperisella lomakkeella (pdf-lomake).
 • Lomaketta ei voi lähettää ilman liitteitä eikä sitä voi välillä tallentaa, Hanki valmiksi kaikki hakemuksen liitteet valmiiksi ennen hakemuksen täyttämistä.
 • Onnistuneesta sähköisen lomakkeen lähettämisestä tulee viesti sähköpostiisi.
 • Lisäaikahakemukseen vaaditut liitteet:
  • Hops, joko päivitettynä Pepissä tai erillisenä liitteenä tiedekunnan ohjeiden mukaisesti
  • Jos esität hakemuksen tueksi elämäntilanteeseen liittyviä syitä, sinun tulee toimittaa myös syyn olemassaoloa tukevat dokumentit (esim. lääkärintodistus, jossa oleellista on syy-yhteys opintojen viivästymiseen, ei diagnoosi sinänsä). Näitä ei liitetä hakemukselle, vaan ne on toimitettava erikseen lomakkeen ohjeiden mukaisesti.
  • Voit toimittaa terveystietoja sisältävät liitteet suoraan opintopäällikölle (tiedot alla). UTU sähköpostista toiseen nämä voi lähettää tietoturvallisesti.
  • Opintosuunnitelmat ja muut liitteet liitetään sähköiselle hakemukselle normaalisti, vain lääkärintodistukset ja muut vastaavat lähetetään sähköpostilla!
 • Lakiperusteisin syin pidennystä hakevalta edellytetään liitteenä dokumentti vain lakiperusteisen syyn toteutumisesta, eli muita edellä mainittuja liitteitä ei tarvita.Nämä liitteet liitetään aina hakemukselle sähköisenä.

Tiedekuntien opintopäälliköiden yhteystiedot terveystietoja sisältävien liitteiden toimittamista varten.

 • Humanistinen tiedekunta: Sanna Mäkilä: sanna.makila@utu.fi
 • Kasvatustieteiden tiedekunta: Mari Broberg: mari.broberg@utu.fi
 • Lääketieteellinen tiedekunta: Henriikka Salminen: henriikka.salminen@utu.fi
 • Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja teknillinen tiedekunta: koulutussuunnittelija Päivi Rastas: pairit(a)utu.fi
 • Oikeustieteellinen tiedekunta: Lina Suominen: lina.suominen@utu.fi
 • Turun kauppakorkeakoulu: Niina Simanainen: niina.simanainen@utu.fi
 • Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta: Hanna Erola hanna.erola@utu.fi
Käytä pdf-muotoista lomaketta, jos sinulla ei ole voimassaolevaa utu-tunnusta

Ennen lomakkeen lähettämistä: luethan edeltä tarkasti yleiset ohjeet ja tiedekuntasi tarkennukset ja muistathan myös liittää mukaan tarvittavat liitteet!