Hakeminen suomenkielisiin maisteriopintoihin

Maisteriopinnoissa hakukohteena on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Voit hakea suomenkielisiin maisteriopintoihin, jos sinulla on:

 • suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto (esim. AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto - soveltuva tutkinto määritellään valintaperusteissa hakukohdekohtaisesti),
 • hakukohteen edellyttämät opinnot,
 • hyvä suomen kielen taito.

Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen valintaperusteisiin. Valintaperusteet löytyvät Opintopolku.fi palvelusta kunkin hakukohteen kohdalta. Alta löydät kaikki maisterihaussa olevat hakukohteet ja linkit hakukohteisiin Opintopolussa.

Maisterihaun aikataulu

Hakuaika alkaa 16.3.2022 ja päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

 • Haku on osa korkeakoulujen yhteishakua.
 • Hae sähköisellä yhteishaun hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Yhteishaussa voit hakea yhteensä kuuteen (6) eri koulutukseen ja sinun on asetettava hakukohteet hakulomakkeelle ensisijaisuusjärjestykseen.
 • Hakemuksen liitteet on liitettävä hakemukseen tiedostoina viimeistään 6.4.2022.
 • Sinut valitaan ensisijaisuusjärjestyksen mukaan siihen korkeimmalle asettamaasi hakukohteeseen, johon valintamenestyksesi riittää.

Haun perusteena olevaan tutkintoon suoritettavien opintojen sekä hakukohteen edellyttämien opintojen on oltava suoritettuina ja rekisteröitynä seuraaviin määräaikoihin mennessä:

 • Turun kauppakorkeakouluun ja yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan sekä oikeustieteeseen ulkomaisella tutkinnolla hakevilla 6.4.2022 mennessä
 • Muihin tiedekuntiin ja oikeustieteeseen kotimaisella tutkinnolla hakevilla 31.5.2022 mennessä.

Humanistisen tiedekunnan Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelmaan hakeminen tapahtuu erillishaussa, jonka hakuaika alkaa 5.1.2022 ja päättyy 19.1.2022 klo 15.00. Tämä ohjelma ei kuulu yhteishaun enintään kuuden hakukohteen rajoituksen piiriin. Katso ohjelman tarkemmat hakutiedot Opintopolusta.
 

 

Hakemukseen liitettävät liitteet

Yhteishaussa hakevan on liitettävä tarvittavat hakukelpoisuuden osoittavat ja muut liitteet hakulomakkeelle joko hakemuksen lähettämisen yhteydessä tai viimeistään 6.4.2022 klo 15.00 mennessä.

 • Joissain hakukohteissa on mahdollista toimittaa liitteet tutkinnosta ja opinnoista myös 6.4. jälkeen.Tarkista asia aina hakukohteen tiedoista. Näet määräajat myös hakulomakkeella vastatessasi hakukohteen kysymyksiin.
 • Sinulta saatetaan edellyttää myös esim. motivaatiokirjettä tai suunnitelmaa opintojen suorittamisesta. Tarkista asia aina hakukohteen tiedoista.
Suomen kielen taidon osoittaminen

Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavat opintosi ulkomailla tai Suomessa muulla kuin suomen kielellä, sinun tulee osoittaa suomen kielen taitosi jollakin alla luetelluista tavoista.

Mikäli sinun tulee osoittaa kielitaito todistuksella, sinulle tulee hakulomakkeelle pyyntö kyseisen todistuksen liittämisestä.

Vaaditun kielitaidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista: 

1. Koulusivistys
 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä.
 • Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä
 • ​​​​​​​​​​​​​​Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
2. Ylioppilastutkinto tai vastaava
 • Suomalaisessa ylioppilastutkinnossa jokin seuraavista
  • äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A)
  •  pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
  •  keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettuarvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa jokin seuraavista
  • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa jokin seuraavista
  • Suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4 ennen vuotta 2021 suoritetut tutkinnot tai vähintään arvosana 5 vuonna 2021 suoritetut tutkinnot)
  • Suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • ​​​​​​​​​​​​​RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa, jokin seuraavista
  • Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
  • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
  • Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8
3. Korkeakoulututkinto/opinnot
 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
 • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
 • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60op/35 ov opinnot
 • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
4. Kielitutkinto tai -koe
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissaosakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason (taitotasot 5 ja 6) kokeesta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä
 • Yhdistelmä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta: Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä TAI Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä.
Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 8.7.2022.

Lue lisää opiskelijavalinnan tuloksista

Turun yliopistossa parhaillaan opiskelevat tai aiemmin opiskelleet

Sinulla voi olla voimassa kerrallaan vain yksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa Turun yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä sanotun saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jota olet suorittamassa tai olet jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta seuraa. 

Voiko ylemmän korkeakoulututkinnon opinnot suorittaa etäopiskeluna tai työn ohessa?

Maisteritutkintojen opinnoissa annetaan merkittävä painoarvo lähiopetukselle, joka mahdollistaa tärkeiden vuorovaikutustaitojen kehittymisen. Lähiopetus järjestetään päiväopetuksena arkisin klo 8-16. Itsenäisesti etäopiskeluna suoritettavia opintojaksoja voi maisteriopinnoissa olla muutamia. Opiskelijan kurssivalinnoista pitkälti riippuu, paljonko läsnäoloa vaativia opetustunteja yksittäiselle viikolle tulee.

Työn ohessa opiskelua harkitsevien on hyvä tiedostaa, että maisteriohjelman opinnot edellyttävät aktiivista osallistumista lähiopetukseen.  Maisteriohjelmien opiskelijat ovat hyötyneet opintovapaasta ja muista joustavista työjärjestelyistä. Varsinaista monimuotomallia tai työn ohessa opiskelun mallia yliopistossa ei ole tällä hetkellä tarjolla.

Turun yliopiston maisterihaun hakukohteet 2022

Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teknillinen tiedekunta
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta