Biologia, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos tunnet jonkin seuraavista omaksesi:

 • olet kiinnostunut luonnosta ja ympäristöstä
 • olet kiinnostunut perinnöllisyydestä ja eliöiden toiminnasta
 • olet kiinnostunut biologian alaan liittyvästä tutkimuksesta
 • haluat työskennellä bioalan asiantuntijana yrityksissä
 • haluat toimia asiantuntijana, joka pystyy tuottamaan ja soveltamaan tietoa ympäristöongelmien ratkaisemiseksi
 • haluat vaikuttaa ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen hallinnossa tai kansalaisjärjestöissä
 • haluat opettaa biologiaa yläkoulussa tai lukiossa

Biologian pääaineen maisteriopinnoissa erikoistutaan alusta saakka joko ekologiaan ja evoluutiobiologiaan, fysiologiaan ja genetiikkaan tai biologian aineenopettajaksi.

Biologian syventävät opinnot perustuvat laitoksella tehtävään tutkimukseen, johon sinulla on myös mahdollisuus osallistua osana opintojasi.

Biologina voit toimia monipuolisissa ja vaativissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnan eri sektoreilla. Opettajan pätevyys mahdollistaa työskentelyn opettajana monella eri koulutusasteella.


Ekologian ja evoluutiobiologian linja

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut luonnosta ja ympäristöstä
 • sinua kiehtovat eliökunta, sen monimuotoisuus, eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä, eliöidenväliset vuorovaikutukset
 • olet kiinnostunut ihmisestä luonnon osana ja ihmisen vaikutuksesta ympäristöön


Ekologian ja evoluutiobiologian opiskelijana opit ymmärtämään elämän monimuotoisuutta, sen syntyä ja kehitystä, luonnon toimintaa sekä ihmisen vaikutusta näihin. Opit soveltamaan biologista osaamista ja tieteellistä lähestymistapaa kentällä ja kirjoituspöydän ääressä.

Turun yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian opetus pohjautuu biologian laaja-alaiseen ja vahvaan tutkimukseen ja tarjoaa laajan kirjon erikoistumismahdollisuuksia. Opintoja voi joustavasti ottaa myös Åbo Akademin puolelta.

Ekologit ja evoluutiobiologit toimivat biologian ja ympäristöalan tutkimus-, asiantuntija- ja hallintotehtävissä järjestöissä, julkisen hallinnon tai kansainvälisten organisaatioiden palveluksessa.


Fysiologian ja genetiikan linja

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut elintoimintojen ja ympäristösopeutumisen mekanismeista sekä geenien ja perimän vaikutuksesta niihin
 • tähtäät tutkijan uralle, terveydenhoitoalan tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin tai haluat hyödyntää osaamistasi ympäristökysymysten ratkaisemiseen

Biotieteiden tutkimus on Turussa vahvaa. Opinnoissa hyödynnetään uusinta tutkimuskäytössä olevaa teknologiaa ja opiskelijat saavat hyvän menetelmäosaamisen alalla.

Ihminen on tärkeä, mutta ei ainoa tutkimuskohde fysiologian ja genetiikan opinnoissa. Biologi ymmärtää myös muiden eliöiden toimintaa ja perinnöllisyyden lainalaisuuksia. Tällöin voimme paremmin ymmärtää itseämme ja vaikutustamme ympäristöömme.

Biotieteissä tehdään paljon alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Opiskelijoiden on mahdollista osallistua oman laitoksen ja tiedekunnan lisäksi myös lääketieteellisen tiedekunnan tai Åbo Akademin tutkimusprojekteihin. Fysiologit ja geneetikot toimivat bio- ja ympäristöalojen tutkija-, asiantuntija- ja kehitystehtävissä. Monille päämääränä on tutkijanura yliopistolla.

Erityisesti solu- ja molekyylibiologian syventäville kursseille pääsy edellyttää solu- ja molekyylibiologian aineopintojen sisältöjen hallintaa ennen maisteriopintoja, koska kanditason kursseille ei välttämättä mahdu maisteriopiskelijoita. Mikäli soveltuvuutesi näihin opintoihin mietityttää, voit ottaa yhteyttä tostren@utu.fi.


Biologian opettajan linja

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut luonnosta, eliöiden toimintamekanismeista ja sopeutumisesta ympäristöönsä sekä niiden opettamisesta


Biologian opettajaksi opiskellessasi omaksut laajaa biologista ymmärrystä ja taitoja sovellettavaksi opettajan tai muissa tehtävissä. Koulutus yhdistää biologiaa sekä opetuksen ja sen kasvatuksellisia periaatteita. LuK-tutkinnon sivuaineena olevan toisen opetettavan aineen myötä opetustehtävät ovat yleensä biologiaa laajempia.

Turun yliopisto on monitieteinen ja kampusalue tiivis, joten mm. sivuaineiden opiskelu sujuu jouhevasti. Biologian laitoksen tutkimus on laaja-alaista, mikä tukee biologian opettajaksi opiskelevan tietojen ja taitojen monipuolisuutta.

Voit toimia peruskoulun, lukion, mutta myös muiden oppilaitosten opettajana sekä saat riittävän perustan jatko-opintoihin (tohtorikoulutus) ja valmiudet toimia biologista ja/tai pedagogista näkemystä edellyttävissä tehtävissä esim. valtionhallinnossa, kustannus- ja tiedotusaloilla sekä kansalaisjärjestöissä.


 

Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit ideoida ja innovoida uutta.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • tutkija
 • opettaja
 • geneetikko
 • solubiologi
 • ympäristöbiologi
 • ekologi
 • toksikologi
 • ympäristösihteeri
 • suunnittelija
 • koordinaattori