Opiskelu biologian laitoksella

Biologiaa opiskellaan pienissä ryhmissä käytännönläheisesti jo ensimmäisestä vuodesta alkaen. Opinnoissa voi suuntautua ekologiaan, fysiologiaan, genetiikkaan, solu- ja molekyylibiologiaan ja näitä kaikkia yhdistävään evoluutiotutkimukseen. Meillä opiskelijat ovat osa tutkijayhteisöä koko opiskelun ajan.

Biologian LuK-tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää eliöiden toiminnan lainalaisuudet molekyylitasolta aina ekosysteemitasolle saakka. Opiskelija tietää, miten uutta tietoa biologian alalla tuotetaan, kykenee itsenäisesti etsimään tietoa ja arvioimaan sen luotettavuutta, sekä raportoimaan tutkimustuloksista äidinkielellään. 

FM-vaiheessa opitaan tuottamaan itse uutta tutkimustietoa, harjoitellaan tutkimusasetelmien ja koejärjestelyjen suunnittelua ja tulosten analysointia. Tavoitteena on oppia kriittisesti arvioimaan omaa ja muiden tuottamaan tutkimustietoa sekä soveltamaan tietoa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen.

Biologian opintoihin kuuluu

  • teoriaopintoja, jotka perustuvat luentoihin ja pääosin englanninkieliseen kirjallisuuteen
  • harjoitustöitä, joissa tutustutaan tutkimusmenetelmiin laboratoriossa, maastossa ja tietokoneella analysoiden ja niistä raportoiden
  • kieli- ja viestintäopintoja, joissa opitaan suullisesti ja kirjallisesti raportoimaan omasta ja muiden tekemästä tutkimuksesta ja viestimään alan sanastoa käyttäen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi