Soveltava kielentutkimus

Soveltava kielentutkimus on tohtoriohjelma Utulingin pääaine. Otamme vastaan hakemuksia tohtoriopintoihin.

Ota yhteyttä soveltavan kielentutkimuksen vastuuhenkilöihin tai johonkuhun ohjaajista vähintään kuukautta ennen hakemuksen jättämistä. Kun otat yhteyttä, lähetä ohjaajalle CV:si ja lyhyt abstrakti aikomastasi tutkimuksesta.
 

Otamme vastaan hakemuksia tohtoriopintoihin seuraavilta soveltavan kielentutkimuksen aloilta:

 • Monikielisyys ja kielipolitiikka
  – yksilöiden monikielisyys
  – yhteisöjen monikielisyys
  – organisaatioiden monikielisyys
  – kielipolitiikka
  – kielimaisematutkimus
   
 • Kielenelvytys ja uudet kielenpuhujat
  – uuden kielen aktivointi
  – kieliaktivismi
   
 • Kieli yhteiskunnassa
  – kielelliset käytänteet organisaatioissa
  – kielelliset käytänteet kieliyhteisöissä
  – monikulttuurisuus, identiteetit
  – kieli ja tila
  – toimijuus ja toimintarakenteet
  – identiteetit ja niiden rakentuminen
   
 • Vähemmistökielet
 • Sosiaalinen media
  – viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisen median alustoilla
  – multimodaalisuus
   
 • Digitaalinen/Multimodaalinen lukutaito
 • Vuorovaikutuksen tutkimus
 • Äidinkielet ja vanhat äidinkielet
 • Maahanmuuttajien oman kielen oppiminen
 • Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen
  – vieraan kielen sanaston oppiminen
  – puhuttu kieli
  – formaalit ja informaalit oppimisympäristöt
  – kielitietoisuus ja vieraan kielen oppiminen
  – kielen oppijan/opettajan identiteetit
  – rajattu kielenkäyttö (esim. kääntämisen ja L2-kielenkäytön leikkauspinta)
  – kulttuuritietoinen kielten oppiminen
  – oppikirjatutkimus
  – kielten opettajan asiantuntijuus
   
 • Kirjoitusprosessit ja niiden sujuvuus
  – kirjoittaminen prosessina (äidinkielessä ja vieraassa kielessä)
  – kääntäminen prosessina
  – tekstigenetiikka kielentutkimuksen alana
  – verkkoteoria (visualisointi) sovellettuna tekstin tuottamiseen

Menetelmistä:
– kyselyt
– observointi
– elisitaatio
– narratiivit
– visuaaliset menetelmät
– vuorovaikutus- ja diskurssianalyysi
– multimodaalinen analyysi
– sisällönanalyysi
– tilastolliset menetelmät
– määrällisten ja laadullisten menetelmien triangulaatio
– kirjoittamista tallentavat ohjelmat – kielen opettaminen ja oppiminen sekä kääntäminen