Humanistisen tiedekunnan ja Turun museokeskuksen yhteistyö

Humanistinen tiedekunta ja Turun museokeskus solmivat maaliskuussa 2018 kuusivuotisen yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa jo entuudestaan tiivistä yhteistyötä.

Yhteistyön pohjaksi on nyt luotu toimintamalli, joka otetaan käyttöön vuonna 2020. Näkyvin uudistus ovat säännölliset yhteiset tapaamiset, jotka ovat avoimia molempien organisaatioiden työntekijöille ja opiskelijoille. Toimintamallin väliarviointia tehdään vuosittain.

Yhteistyön kehittäminen vahvistaa verkostoitumista henkilökuntien välillä, lisää yhteishankkeita ja näyttely-yhteistyötä, yhteistä opetusta, koulutusta ja vierailuja, syventää alan opiskelijoiden uraohjausta ja parantaa tiedonkulkua kumppaneiden välillä.

Yhteistyöhankkeita

Arkeologisten kokoelmien 3D-digitoinnin opetus, tutkimus ja tiedotus

Arkeologisten kokoelmien 3D-digitointi on Suomessa käynnistymisvaiheessa. Tässä vaiheessa tarvitaan pohjatutkimusta, eri toimijoiden koulutusta ja opetusta sekä suosituksia toimivista käytänteistä.

Turun yliopiston arkeologian oppiaineen, Aboa Vetus & Ars Nova -museon ja Turun museokeskuksen hanke pilotoi, testaa ja opettaa arkeologisten kokoelmien 3D-digitointia yliopiston, maakunnallisen museon ja yksityisen museon yhteistyönä. Tavoitteena on tutkia ja kehittää 3D-digitoinnin yhteiskäytettävää infrastruktuuria ja edistää sen toimivuutta koko prosessin laajuudelta: esineiden valikoinnista niiden 3D-digitointien saattamiseen Finna.fi-palveluun sekä osaksi opetus- ja näyttelytoimintaa.

Hanke saattaa kattavan 3D-aineiston laajan kohdeyleisön ulottuville sekä luo mallin ja suositukset hyvin erilaisten kokoelmien tehokkaaseen ja monikäyttöiseen 3D-digitointiin. Mallin raportti saatetaan kaikille avoimeen käyttöön.

Hanke on käynnissä 2019–2020

Lisätietoja: prof. Visa Immonen

Historian museo Turkuun

Turkuun ollaan toteuttamassa uusi Historian museo. Tavoitteena on osana museon jatkovalmistelua sekä myöhemmin toteutusvaiheessa löytää uusia yhteistyönmuotoja museoiden ja yliopistojen välille. Nämä uudet yhteistyön muodot voivat konkretisoitua esimerkiksi suunnittelussa ja sisältötuotannossa, museotilojen yhteiskäytössä sekä uudenlaisina museossa tapahtuvina opintopolkuina. Museon suunnitteluun on alusta alkaen haluttu mukaan tutkijoiden näkökulma sekä myös ajatus siitä, miten yhteistyö näkyy museossa sen valmistuttua. 

Hankkeen jatkovalmisteluvaihe on vuosina 2018–2020, toteutusvaihe hankkeistetaan 2021 alkaen.

Lisätietoja: hankepäällikkö Joanna Kurth

Tie meren yli. Kulttuurinen vuorovaikutus yliopistokaupunkien Turun ja Uppsalan välillä 1640–1828

Tie meren yli -hanke tutkii Turkua yhtenä Ruotsin valtakunnan keskeisistä yliopisto- ja hallintokaupungeista yliopiston perustamisesta 1640 yliopiston siirtämiseen Helsinkiin 1828. Selvitämme, miten Turun inhimillinen ja kulttuurinen vuorovaikutus toisen yliopistokaupungin, Uppsalan, kanssa näkyi turkulaisten arjessa. Analysoimme Turun akatemian ylioppilaiden, opettajien ja alumnien kontakteja, verkostoja ja älyllistä vuorovaikutusta Turussa, Turun seudulla sekä Turun ja Uppsalan välillä. Tarkastelemme ihmisten liikkuvuuden ja vuorovaikutuksen synnyttämiä pääomavirtoja ja aineellisen kulttuurin ilmenemismuotoja. Tapaustutkimukset kaupunkikulttuurista, ylioppilaselämästä ja yliopiston professoreiden henkilökohtaisista ja ammatillisista kontakteista valaisevat Turun roolia merkittävänä kulttuurin ja oppineisuuden keskuksena ja tuovat esiin kaupungin kytkökset eurooppalaisiin ja globaaleihin verkostoihin ja vuorovaikutusmekanismeihin.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin konsortiohankkeen johtajina toimivat apulaisprofessori Johanna Ilmakunnas (ÅA) ja professori Charlotta Wolff (TY).

Lisätietoja:

dekaani Jaakko Suominen, humanistinen tiedekunta

vuorovaikutussuunnittelija Pia Hovi, Turun museokeskus
p. 040 638 6924, pia.hovi@turku.fi