Täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut Sat@Oppi

Sat@Oppi on Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Raumalla toimiva täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelujen tuottaja.

Sat@Oppi tarjoaa opettajankoulutuksen, opetuksen ja kasvatuksen alueilla:

  • ammatillista täydennyskoulutusta
  • tilauskoulutusta
  • lyhytkursseja
  • seminaari- ja symposiumpalveluja

Koulutukset

Rohkaisua ja menetelmiä ruotsin kielen opettamiseen alaluokilla 3 op (2018-2019)

Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Opin järjestämä koulutus keskittyy ruotsin kielen opettamiseen peruskoulun alaluokilla. Tavoitteena on sekä vahvistaa ja aktivoida opettajan omaa ruotsin kielen taitoa että rohkaista ja antaa välineitä ruotsin kielen käyttöön opetuksessa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan saman sisältöisenä Porissa (syksy 2018) ja Turussa (kevät 2019) sisältäen 36 tuntia kontaktiopetusta ja 44 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kontaktiopetus toteutetaan perjantai-lauantai -jaksoina noin kerran kuukaudessa. Itsenäinen työskentely koostuu harjoituksista ja moodle -työskentelystä.

Kohderyhmä

Erityisesti luokanopettajat, mutta myös kieltenopettajat

Valintaperusteet

Porin koulutukseen valitaan 10-12 ja Turun koulutukseen 12-14 kohderyhmän mukaista hakijaa ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävänä hakijan tulee lyhyesti perustella hakeutumistaan koulutukseen.

Hakeminen

Porin koulutus: Haku koulutukseen päättynyt!

Turun koulutus: Haku koulutukseen päättynyt!

Koulutusesite

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja se on osallistujille maksuton (mahdollisia sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksia ei korvata).

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op

pettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää ensisijassa perusopetuksen opettajille suunnatun täydennyskoulutuskokonaisuuden. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, joten se on osallistujille maksutonta.
​Koulutus sisältää viisi erillistä koulutusosiota

Kulttuurinen moninaisuus opetustyössä 3 op
Suomen kieli oppijan näkökulmasta 3 op
S2-oppilas opetettavana 5 op
Kielitietoisuus oman aineen opetuksen apuna 3 op
Vierailut monikielisiin opintoryhmiin 1 op 
Opintojaksoista voi valita ne, jotka parhaiten tukevat omaa työnkuvaa, tai suorittaa koko 15 opinto-pisteen kokonaisuuden. Koulutukset järjestetään Turussa.

 Opintojen tavoitteena on

vahvistaa opiskelijan tietoisuutta kielestä ja kulttuurista 
saada laaja-alainen ymmärrys, tieto ja tietotaito S2-oppilaasta oppijana ja opetettavana suomalaisessa opetusryhmässä, koulussa ja yhteiskunnassa
perehtyä erilaisiin kulttuurisesti ja kielellisesti moninaisen ryhmän opetusmenetelmiin 
tulla tietoiseksi omien oppiaineiden kielestä ja tekstilajeista ja saada menetelmiä näiden avaamiseen kaikille oppilaille 
saada kielellisiä ja kulttuurisia valmiuksia kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön
Kohderyhmä

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus -opintokokonaisuuden kohderyhmänä ovat suomalais- ja maahanmuuttajataustaiset luokan- aineen- ja erityisopettajat, joiden opetusryhmissä on eri kulttuureista tulevia oppilaita. Koulutukseen voivat osallistua myös muut asiasta kiinnostuneet opetusalan työtehtävissä toimivat.

Valintaperusteet

Jokaiseen opintojaksoon valitaan vähintään 16 ja enintään 18 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan kuhunkin osioon erikseen ilmoittautumisjärjestyksessä. 

ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja se on osallistujille maksuton (mahdollisia sijais-, ruokailu-, matka- ja majoitus-kustannuksia ei korvata). Ilmoittautuminen on sitova.

Lisätietoja: ESITE
(ml. opetussuunnitelma, ilmoittautumisajat ja ajoitussuunnitelma)

Lisätietoja myös
Sisältö: Yliopisto-opettaja Jenni Alisaari, jenali@utu.fi
Organisointi ja koordinointi: Koulutuskoordinaattori Jyri Halme, jyrhal@utu.fi ja sataoppi@utu.fi

Lukemattomat lukemaan - Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op

Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää esi- ja perusopetuksen opettajille suunnatun 3-18 opintopisteen laajuisen täydennyskoulutuskokonaisuuden. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja se on osallistujille maksuton (mahdollisia sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakuluja ei korvata).

Opintokokonaisuuden tavoitteena on
antaa opiskelijalle välineitä vähän/vastahakoisesti lukevien oppilaiden taitojen kehittämiseen ja lukemisen motivointiin

kehittää opiskelijan näkemyksiä lukemisesta, lukumateriaaleista, lukemisen tavoista ja lukemisen pedagogisista toimintamalleista

antaa opiskelijalle valmiuksia ottaa vastaan entistä heterogeenisempiä ryhmiä ja kykyä ymmärtää erilaisten lukijoiden tarpeita esi- ja perusopetuksen OPS:in mukaisesti syrjäytymistä ehkäisten

KOHDERYHMÄ
Esi- ja perusopetuksen opettajat

TOTEUTUS
Koulutus koostuu viidestä erillisestä opintokokonaisuudesta, joista opiskelija voi valita yhden tai useampia. Jokainen kokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetus toteutetaan opintokokonaisuuskohtaisesti joko Raumalla tai Turussa. Lähiopetusta voidaan toteuttaa myös ilta- ja viikonloppuopetuksena. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelijat suorittavat ohjattua omatoimista työskentelyä, jota tuetaan sosiaalisen median oppimisympäristöiksi muokattavilla sovelluksilla.

SISÄLTÖ
Monenlaisia lukijoita - Miten saada kaikki lukemaan? 3 op (Rauma)
Lukumateriaalin valinta lukemisen mahdollistajana ja motivoijana 5 op (Turku)
Monikulttuuristen ryhmien lukeminen, lukumateriaalit ja kirjallisuus 3 op (Turku)
Toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä lukemiseen ja lukemisen motivointiin 3 op (Rauma)
Toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä luetun käsittelyyn ja tulkintaan 4 op (Rauma)
VALINNAN EHDOT JA VALINTAMENETTELY 
Jokaiseen viiteen opintokokonaisuuteen valitaan vähintään 16 ja enintään 18 kohderyhmän mukaista hakijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeella voi ilmoittautua joko yhteen tai useampaan opintokokonaisuuteen. Ilmoittautuminen on sitova!

ILMOITTAUTUMISAJAT
Opintokokonaisuus 1: Ilmoittautuminen päättynyt!
Opintokokonaisuus 2: Ilmoittautuminen päättynyt!
Opintokokonaisuus 3: Ilmoittautuminen päättynyt!
Opintokokonaisuus 4: Ilmoittautuminen päättynyt!
Opintokokonaisuus 5: Ilmoittautuminen päättynyt!

Lähetämme aina kunkin opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä koulutukseen hyväksytyille tiedon opiskelupaikasta sähköpostitse.

Koulutusesite (ml. ops ja ajoitus)

LISÄTIETOJA
Koulutuksen sisältö:
Yliopistonlehtori Juli-Anna Aerila, juli-anna.aerila@utu.fi

Koordinointi ja organisointi.
Koulutuskoordinaattori Jyri Halme, jyri.halme@utu.fi

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni -koulutukset

Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajille sekä suomea maahanmuuttajataustaisille opettaville opettajille suunnattuja täydennyskoulutuksia. Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamia opetustoimen henkilöstökoulutuksia, joten osallistujille maksuttomia.
​Suomen kielen oppija opetusryhmässäni kokonaisuus sisältää kolme erillistä koulutusjaksoa, jotka järjestetään eri paikkunnilla:

Suomi toisena kielenä -opetuksen perusteet 6 op, toteutuspaikkakuntana Pori 
Monikielinen lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op, toteutuspaikkakuntana Turku
Kielitietoinen opetus 3 op, toteutuspaikkakuntana Helsinki ja Pori (saman sisältöiset koulutukset  molemmilla paikkakunnilla)
Koulutusten tavoitteina on esim.

opiskelija tuntee toisen kielen oppimisen teorioita ja tietää miten toista kieltä opitaan ja miten monikielisen lapsen kieli kehittyy alle kouluikäisenä
opiskelija tuntee S2-opetuksen ja arvioinnin menetelmiä ja työtapoja
opiskelija tiedostaa mitkä suomen kielen ominaispiirteet tuottavat vaikeuksia S2-oppijoille
opiskelija tietää, miten S2-oppilaan voi huomioida eri oppiaineiden opetuksessa ja miten tukea oppilaan oppimista vähäiselläkin kielitaidolla
opiskelija osaa tarkastella, kehittää ja arvioida S2-oppilaiden opettamiseen soveltuvia materiaaleja
opiskelija ymmärtää oman äidinkielen ja identiteetin merkityksen oppimisessa ja tietää, miten omaa äidinkieltä voi tukea sekä myös hyödyntää muiden oppiaineiden oppimisessa.
Kohderyhmä
Koulutusten  kohderyhmänä ovat perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajat sekä suomea maahanmuuttajataustaisille opettavat opettajat. 

Ilmoittautumislomake:  LINKISTÄ
Hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkemmat koulutuskohtaiset valintaperusteet löydät oheisesta esitteestä. ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYNYT!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja se on osallistujille maksuton (mahdollisia sijais-, ruokailu-, matka- ja majoitus-kustannuksia ei korvata). Ilmoittautuminen on sitova. 

Lisätietoja: ESITE
(ml. opetussuunnitelmat,  ilmoittautumisajat, ajoitussuunnitelmat)

Lisätietoja myös
Sisältöasiat: Yliopisto-opettaja Jenni Alisaari,  jenali@utu.fi
Koordinointi ja organisointi: koulutuskoordinaattori Jyri Halme, jyrhal@utu.fi tai sataoppi@utu.fi

VäKä - Välineitä käsityönopetuksen muutokseen 3-26 op (2017-2018)

​Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää luokanopettajille ja käsityön aineenopettajille suunnatun täydennyskoulutuskokonaisuuden. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja se on osallistujille maksuton (mahdollisia sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakuluja ei korvata).

Opintokokonaisuuden tavoitteena on
antaa käsityötä opettavalle opettajalle välineitä monimateriaalisen käsityön toteuttamiseen ja käsityön oppimisympäristöjen kehittämiseen

tutustuttaa opiskelija käsityöoppiaineeseen uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden näkökulmasta monimateriaalisena, luovuutta, ongelmanratkaisua ja itsetuntoa kehittävänä oppiaineena

tutustuttaa opiskelija käsityön uusiin pedagogisiin lähestymistapoihin, materiaaleihin ja teknologioihin sekä käsityöhön ilmiöpohjaisen oppimisen välineenä

KOHDERYHMÄ
Luokanopettajat ja käsityön aineenopettajat

TOTEUTUS
Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä erillisestä opintokokonaisuudesta, joista opiskelija voi valita yhden tai useampia. Jokainen kokonaisuus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetusjaksot sisältävät luento-opetusta, ryhmätyöskentelyä ja opintokäyntejä. Lähiopetus toteutetaan Raumalla ja sitä voidaan toteuttaa myös ilta- ja viikonloppuopetuksena. Lähiopetusjaksojen välillä opiskelijat suorittavat ohjattua omatoimista työskentelyä, johon kuuluu erilaisia yksilö- ja ryhmätöitä.

SISÄLTÖ
Älykkäät tuotteet käsityön opetuksessa ja oppimisympäristöissä 10 op
Kokonaisen käsityöprosessin ohjaaminen 5 op
Monimateriaaliset käsityöteknologiat 8 op
Ilmiölähtöinen opetus käsityössä 3 op
VALINNAN EHDOT JA VALINTAMENETTELY 
Jokaiseen neljään opintokokonaisuuteen valitaan vähintään 28 ja enintään 32 kohderyhmän mukaista hakijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Lomakkeella voi ilmoittautua joko yhteen tai useampaan opintokokonaisuuteen. Ilmoittautuminen on sitova!

ILMOITTAUTUMISAJAT
Opintokokonaisuus 1: Ilmoittautuminen päättynyt!
Opintokokonaisuus 2: Ilmoittautuminen päättynyt!
Opintokokonaisuus 3: Ilmoittautuminen päättynyt!
Opintokokonaisuus 4: Ilmoittautuminen päättynyt!                                        

Lähetämme aina kunkin opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä koulutukseen hyväksytyille tiedon opiskelupaikasta sähköpostitse.

Koulutusesite (ml. ops ja ajoitus)

LISÄTIETOJA
Koulutuksen sisältö:
Yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö, marja-leena.ronkko@utu.fi

Organisointi ja koordinointi:
Koulutuskoordinaattori Jyri Halme, jyri.halme@utu.fi tai sataoppi@utu.fi

Postiosoite:

Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos,
Sat@Oppi
Seminaarinkatu 1, 26100 RAUMA