Kasvatustieteiden tiedekunnan väitösohjeet

Ennen esitarkastuksen aloittamista

Käsikirjoituksen kielentarkistus

Tohtorikoulutettavan tehtävä on huolehtia siitä, että väitöskirjan kieli on julkaisukelpoista, kun työ on muuten lopullisessa asussaan. Julkaisukelpoisen tason saavuttaminen vieraskielisessä tieteellisessä tekstissä edellyttää lähes aina kielentarkistusta. Tiedekunta myöntää tukea väitöskirjan yhteenveto-osan tai monografian kielentarkistukseen. Lisätietoja löydät tiedekunnan intranet-sivuilta.

Käsikirjoituksen alkuperäisyyden tarkastus

Käsikirjoitukselle tulee tehdä alkuperäisyyden takistus Turnitin-ohjelmalla ennen työn jättämistä esitarkastukseen. Tarkastuksesta huolehtii ohjaaja. Turnitin-järjestelmä on integroitu Turun yliopiston Moodle-oppimisalustaohjelman osaksi. Tohtorikoulutettava toimittaa valmiin käsikirjoituksen ohjaajansa Moodle-kurssialueelle. Ohjaaja tarkastaa väitöskirjan alkuperäisyyden (lisätietoa fairUTU-sivustolla). Tarkastuksen suoritettuaan väitöskirjan ohjaaja toimittaa koulutuspäällikölle allekirjoitetun todistuksen tarkastuksesta.

Merkkinä tarkastuksesta väitöskirjan julkaisutietoihin liitetään seuraava teksti:

”Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä.”

TAI

”The originality of this dissertation has been checked in accordance with the University of Turku quality assurance system using the Turnitin OriginalityCheck service.”

Tutkintoon kuuluvat opinnot

Tohtorin tutkintoon kuuluu väitöskirjan lisäksi 60/40 op opintoja, joiden tulee olla suoritettuina esitarkastukseen mennessä. Tarkista että opinnot ovat suoritettuina, ja lähetä kokonaisuus tarkastettavaksi UGIS-järjestelmän kautta.

Esitarkastus

Käsikirjoituksen voi lähettää esitarkastukseen, kun on saanut suostumuksen väitöskirjan ohjaajilta. Tohtorikoulutettava lähettää väitöskirjakäsikirjoituksensa mahdollisine osatöineen esitarkastusprosessiin vaadittavien liitteiden kanssa. Käsikirjoitus ja liitteet toimitetaan UGIS-järjestelmässä sähköisen lomakkeen kautta: Väitöskirjan toimittaminen.

Ohjaaja miettii käsikirjoitukselle sopivat esitarkastajat, sopii asiasta dekaanin kanssa ja varmistaa esitarkastajien suostumuksen. Tämän jälkeen ohjaaja tekee sähköisellä lomakkeella ehdotuksen väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajista. Tässä vaiheessa ehdotetaan vain esitarkastajia; väittelyluvan hakemisen yhteydessä tehdään esitys vastaväittäjästä, arvostelutoimikunnasta ja kustoksesta. Samassa yhteydessä toimitetaan liitteenä (tai alkuperäinen todistus Educariumin palvelupisteeseen) Turnitin-tarkastustodistus. Kun ehdotus on valmis, lomake tulee väittelijän hyväksyttäväksi sähköpostiin. Väittelijän on syytä siis tarkkailla utu-sähköpostiaan!

Koulutuspäällikkö valmistelee esitarkastajien nimittämisen dekaanin päätettäväksi. Dekaanin päätöksen jälkeen käsikirjoitus ohjeineen lähetetään esitarkastajille. Käsikirjoituksen saatuaan esitarkastajilla on 2 kuukautta aikaa lausunnon antamiseen. Lausunnot toimitetaan koulutuspäällikölle/koulutussihteerille, joka toimittaa ne jatko-opiskelijalle ja ohjaajalle. Väittelijälle annetaan mahdollisuus esitarkastuslausuntoja koskevan vastineen antamiseen ennen väittelyluvan käsittelyä.

 

Väittelylupa

Koulutuspäällikkö/koulutussihteeri lähettää esitarkastajilta tulleet lausunnot tohtorikoulutettavalle ja hänen ohjaajilleen.

Jos lausunnot ovat väittelylupaa puoltavia, ja jos kaikki muut tutkintoon kuuluvat opinnot ovat valmiina, koulutuspäällikkö ehdottaa seuraavassa tiedekunnan johtokunnan kokouksessa väittelyluvan myöntämistä. Opiskelijalla on oikeus kirjoittaa esitarkastajan lausuntoihin vastine 14 päivän sisällä lausuntojen lähettämisestä. Jos johtokunta myöntää väittelyluvan, koulutussihteeri tiedottaa asiasta opiskelijaa ja hänen ohjaajiaan.

Jos lausunnot eivät puolla väittelylupaa, tulee opiskelijan korjata käsikirjoitusta, jonka jälkeen käsikirjoitus menee uudelleen esitarkastukseen, yleensä samoille esitarkastajille kuin ensimmäisellä kierroksella.

Väittelyluvan myöntämisen jälkeen ohjaaja ehdottaa kustosta ja vastaväittäjää toimittamalla UGIS-järjestelmässä sähköisen lomakkeen.

 

Väitöskirjan painatus ja jakelu

Väittelijä huolehtii itse väitöskirjansa painatuksesta ja sisältöä koskevasta oikoluvusta. ​Painatustyön voi aloittaa kun väittelylupa on myönnetty. Turun yliopistolla on oma julkaisusarjansa Annales Universitatis Turkuensis, johon otetaan julkaistavaksi kaikki väittelyluvan saaneet väitöskirjakäsikirjoitukset. Yliopisto suosittaa, että kaikki väitöskirjat ja muut opinnäytetyöt tallennetaan myös sähköiseen julkaisuarkistoon.

Julkaisemista ja painatuksesta löytyy tietoa kirjaston verkkosivuilta. Väittely on mahdollista myös pelkästään sähköisesti julkaistavalla väitöskirjalla.

Painatustuki

Kasvatustieteiden tiedekunta maksaa painatustukea niille väitöskirjoille, jotka julkaistaan myös sähköisessä julkaisuarkistossa. Tiedekunnan painatustuesta löydät tietoa väitöskirjan painatuskulut -intranet sivulta (vaatii utu-tunnuksen). Väittelyluvan saatuasi voit sopia kirjapainon kanssa, että he lähettävät apurahan suuruisen laskun suoraan tiedekuntaan. Laskun ja tiedekunnan tuen välisen erotuksen maksaa väittelijä itse.

Turun yliopisto on kilpailuttanut kesällä 2019 painatuspalvelut. Tiedekunnan painatustukea myönnetään yliopiston sopimuspainotaloissa painettuihin väitöskirjoihin. Painotalojen yhteystiedot löydät yliopiston väitösohjeista.

Turun yliopiston väitösohjeet

Kirjaston ohjeet väitöskirjan julkaisemiseksi

Väitöstilaisuus

Väittelyluvan saatuasi voit alkaa järjestää väitöskirjan painatuksen lisäksi väitöstilaisuutta. Muista myös huolehtia karonkan järjestelyistä.

​Vastaväittäjän sopii ohjaaja, joka keskustelee asiasta myös dekaanin kanssa. Usein vastaväittäjä on toinen esitarkastajista. Väittelijä varaa väitöstilaisuuden paikan - paikka määräytyy 1-ohjaajan sijoituspaikan mukaan (Turussa varaukset@utu.fi, Raumalla timo.anttila@utu.fi). Kun väitöstilaisuuden ajankohta ja paikka on päätetty, kirjaathan tiedon UGIS-järjestelmään.

Kun väittelylupa on myönnetty ja vastaväittäjä määrätty, toimita väitösilmoitus viestintäyksikköön, joka näin saa väitöstä koskevat perustiedot käyttöönsä väitöstiedotetta ja tapahtumakalenteria varten.

Yliopiston matkapalvelut (matkapalvelut@utu.fi) avustaa vastaväittäjää majoituksen varaamisessa ja matkajärjestelyissä. Koulutussihteeri lähettää vastaväittäjälle matkalaskulomakkeen, jolla tämä voi laskuttaa matkakustannuksia myös jälkikäteen.

Kustos toimii vastaväittäjän isäntänä. Ulkomaalaisia vastaväittäjiä kannattaa informoida pukeutumis- ja tapakulttuurista jo ennen väitöspäivää. Suomen- ja englanninkieliset ohjeet mm. väitöstilaisuuden kulusta löytyvät yliopiston väitösohjeista.

Väitöstilaisuuden jälkeen on tapana, että väittelijä tarjoaa kahvia ja kakkua tai kuohuviiniä tms. väitöstilaisuuteen osallistuneille. Kahvitilaisuus on yleensä järjestetty Educariumin neljännen kerroksen aulassa. Käytännön asioista voit sopia tilapalvelumestari Ari Anteroisen kanssa (ari.anteroinen@utu.fi, p. 02-333 8820).

Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Väitöstilaisuuden jälkeen vastaväittäjä kirjoittaa tiedekunnalle lausunnon. Väitöskirja hyväksytään ja arvostellaan seuraavassa tiedekunnan johtokunnan kokouksessa, jonka jälkeen tohtorikoulutettava saa tutkintotodistuksen tiedekunnasta.

​Väitöskirjan arvosanaehdotuksen tekee arvosteluryhmä, johon kuuluvat väitöskirjatyön ensimmäinen ohjaaja, vastaväittäjä(t), yksi tiedekunnan (tai tarvittaessa ulkopuolinen) professori sekä pääsääntöisesti toinen esitarkastaja silloin, kun vastaväittäjiä on vain yksi. Ohjaaja on mukana vain alkukeskustelussa ja poistuu arvosanasta käytävän keskustelun ajaksi. Dekaani nimeää arvosteluryhmään kuuluvan professorin tohtoriohjelman johtajan ehdotuksesta. Arvosteluryhmä kokoontuu ja antaa arvosanaehdotuksensa johtokunnalle väitöspäivänä.

Vastaväittäjä kirjoittaa tiedekunnalle lausunnon väitöskirjasta. Koulutuspäällikkö/koulutussihteeri toimittaa lausunnon sähköpostitse väittelijälle ja hänen ohjaajilleen. Väitöskirja hyväksytään ja arvostellaan seuraavassa tiedekunnan johtokunnan kokouksessa. Väittelijällä on oikeus toimittaa vastine vastaväittäjän lausuntoon 14 päivän sisällä lausunnon vastaanottamisesta.

Tutkintotodistus kirjoitetaan väitöskirjan hyväksymispäätöksen jälkeen ilman erillistä anomusta.

Jos olet työsuhteessa yliopistoon, muistathan toimittaa kopion tutkintotodistuksesta palkanlaskentaan.

Julkaisuarkistossa julkaistuun väitöskirjaan voidaan liittää Errata-sivu. Errata-sivu tulee liittää väitöskirjaan kuukauden kuluessa väitöskirjan hyväksymisestä.

Väitöskirjan arvostelu


Väitöskirjan hylkäämistä tai hyväksymistä ja arvosanaa määrättäessä otetaan huomioon seuraavat arviointikriteerit:

  • Aiheen valinta ja tutkimusongelma. Aiheen tulee kytkeytyä aikaisempaan tutkimukseen, mutta väitöskirjan tulisi tuottaa aidosti uutta tietoa ja se voi olla myös uuden tutkimuslinjan avaus. Tutkimus tulee rajata tarkoituksenmukaisesti. Tutkimuskysymykset tulee asettaa siten, että niihin voidaan tutkimuksessa mielekkäästi vaikuttaa.
  • Käsitteellinen selkeys ja aiheen teoreettinen hallinta. Työn tulee olla käsitteellisesti selkeä ja tekijän tulee osoittaa taustateorioiden hallintaa ja hän kykenee käsitteellistämään tutkimusongelmansa.
  • Menetelmien käyttö. Menetelmien on oltava hyvin perusteltuja ja niiden avulla tulee pystyä vastaamaan tutkimusongelmaan. Tutkimusmenetelmien monipuolinen käyttö on ansio. Tutkimusmenetelmien syvällinen hallinta ja oivaltava käyttö katsotaan eduksi.
  • Aineisto. Aineiston on oltava laadukas sekä tutkimusongelman ja –menetelmän kannalta riittävä.
  • Tulosten esittely. Tulokset on esitettävä selkeästi ja johdonmukaisesti. Analyysin on oltava johdonmukaista ja perusteltua.
  • Johtopäätökset. Johtopäätösten on oltava systemaattisia ja hyvin perusteltuja, ja ne tulee tehdä suhteessa tutkimusongelmaan, aineistoon ja menetelmään. Spekulaatioita tulee välttää.
  • Työn kokonaisuus ja kielellinen ilmaisu. Väitöskirjan on oltava rakenteeltaan johdonmukainen ja kieliasultaan selkeä. Tekstin on oltava yhtenäistä ja loogista. Tekstissä on keskityttävä olennaiseen. Argumentoinnin on edettävä loogisesti. Tutkijan tulee osoittaa kriittistä ajattelua, omaperäisyyttä ja itsenäisyyttä.

Arvosanojen määräytymisen perusteet:

5 (erinomainen): Aiheensa puolesta kunnianhimoinen työ on keskeisten arviointikriteerien valossa ja kansainvälisestikin vertailtuna ansiokas.

4 (kiitettävä): Työssä on arviointikriteerien valossa selviä ansioita ilman näitä mitätöiviä puutteita.

3 (hyvä): Työ on hyvä normaalisuoritus. Työ on käsitteellisesti ja kielellisesti selkeä. Sen tutkimusongelma, metodit ja lopputulokset ovat hyvin perustellut ja se perustuu relevanttiin aineistoon. Työn erityisansioilla voidaan kompensoida joidenkin arviointikriteerien valossa mahdollisesti ilmenneitä puutteita.

2 (tyydyttävä): Työssä on arviointikriteerien valossa selviä puutteita ilman riittävästi kompensoivia erityisansioita.

1 (välttävä): Työssä on arviointikriteerien valossa useita huomattavia puutteita ilman riittävästi kompensoivia erityisansioita.