Kasvatustieteiden tiedekunnan väitösohjeet

Tällä sivulla on kuvattu väitöskirjaprosessi kasvatustieteiden tiedekunnassa. Väitöskirjaprosessin vaiheet löydät myös UGIS-portaalista, jossa voit seurata oman prosessisi etenemistä vaiheittain. 

Katso myös Turun yliopiston väittelijän ohjeet.  

Ennen esitarkastuksen aloittamista

Käsikirjoituksen kielentarkistus

Väitöskirjatutkijan tehtävä on huolehtia siitä, että väitöskirjan kieli on julkaisukelpoista, kun työ on muuten lopullisessa asussaan. Julkaisukelpoisen tason saavuttaminen vieraskielisessä tieteellisessä tekstissä edellyttää lähes aina kielentarkistusta. Tiedekunta myöntää tukea vieraskielisen väitöskirjan yhteenveto-osan tai monografian kielentarkistukseen. Kielentarkastustuesta löydät lisätietoja tiedekunnan intranet-sivuilta

Käsikirjoituksen alkuperäisyyden tarkastus

Käsikirjoitukselle tulee tehdä alkuperäisyyden tarkastus Turnitin Originality Check -ohjelmalla ennen työn jättämistä esitarkastukseen. Tarkastuksesta huolehtii ohjaaja. Turnitin-järjestelmä on integroitu Turun yliopiston Moodle-oppimisalustaohjelman osaksi. Tohtorikoulutettava toimittaa valmiin käsikirjoituksen ohjaajansa Moodle-kurssialueelle. Ohjaaja tarkastaa väitöskirjan alkuperäisyyden (lisätietoa fairUTU-sivustolla). Tarkastuksen suoritettuaan väitöskirjan ohjaaja toimittaa koulutuspäällikölle allekirjoitetun todistuksen tarkastuksesta.

Merkkinä tarkastuksesta väitöskirjan julkaisutietoihin liitetään seuraava teksti:

”Turun yliopiston laatujärjestelmän mukaisesti tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck -järjestelmällä.”

TAI

”The originality of this dissertation has been checked in accordance with the University of Turku quality assurance system using the Turnitin OriginalityCheck service.”

Tutkintoon kuuluvat opinnot

Tohtorin tutkintoon kuuluu väitöskirjan lisäksi 40 opintopistettä opintoja, joiden tulee olla suoritettuina esitarkastukseen mennessä. Tarkasta Peppi-järjestelmästä, että kaikki vaadittavat opinnot on suoritettu ja merkitty opintorekisteriin. Tarvittaessa koulutuspäällikkö auttaa opintojen tarkastamisessa. 

Jos opinnoista puuttuu esim. tohtoriohjelman seminaareihin osallistuminen, voit anoa opintosuorituksen rekisteröimistä sähköisellä lomakkella. 

Esitarkastus

1. Väitöskirjatutkija ja hänen ohjaajansa sopivat yhdessä esitarkastusprosessin aloittamisesta.

2. Väitöskirjatutkija tarkastaa UGIS-portaalista tiedot virallisesti nimetyistä ohjaajista. Jos tiedoissa on korjattavaa, niin korjaus pitää tehdä ennen kuin esitarkastusprosessi aloitetaan. 

3. Lisäksi väitöskirjatutkija tarkastaa Peppi-järjestelmästä, että kaikki tohtorintutkintoon väitöskirjan lisäksi vaadittavat opinnot on suoritettu ja kirjattu opintosuoritusrekisteriin. Tarvittaessa koulutuspäällikkö auttaa opintojen tarkastamisessa.

4. Ohjaaja miettii käsikirjoitukselle sopivat esitarkastajat, sopii asiasta dekaanin kanssa ja varmistaa esitarkastajien suostumuksen tehtävään sekä mahdolliset esteellisyydet (katso alla kohta esitarkastajien ja vastaväittäjien pätevyydestä ja esteellisyydestä). Tämän jälkeen ohjaaja tekee sähköisellä lomakkeella ehdotuksen väitöskirjakäsikirjoituksen esitarkastajista. Lomakkeen liitteeksi tulee todistus suoritetusta Turnitin-tarkastuksesta. Tässä vaiheessa ehdotetaan vain esitarkastajia; väittelyluvan myöntämisen jälkeen tehdään esitys vastaväittäjästä ja kustoksesta.

>> Ehdotus esitarkastajista (sähköinen lomake)

5. Ohjaajan esitarkastajaesitys tulee väitöskirjatutkijan hyväksyttäväksi sähköpostiin. Väitöskirjatutkijan on syytä siis tarkkailla utu-sähköpostiaan!

6. Väitöskirjatutkija toimittaa väitöskirjakäsikirjotuksensa sähköisellä lomakkeella.

>> Väitöskirjan käsikirjoituksen ja liitteiden toimittaminen (sähköinen lomake) 

7. Dekaani määrää esitarkastajat. Tiedekunta tiedottaa dekaanin päätöksestä väitöskirjatutkijaa ja ohjaajia sekä lähettää käsikirjoituksen ja tarkastusohjeet esitarkastajille sähköpostitse. Jos esitarkastajat toivovat käsikirjoituksen printattuna, on käsikirjoituksen toimittaminen väitöskirjatutkijan vastuulla.

8. Esitarkastajille annetaan kaksi kuukautta aikaa kirjoittaa lausunto. Lausunto toimitetaan osoitteeseen edupostgraduate@utu.fi.

9. Tiedekunta lähettää esitarkastajien lausunnot sähköpostilla väitöskirjatutkijalle ja hänen ohjaajilleen.

10. Väitöskirjatutkijalla on oikeus toimittaa tiedekuntaan kirjallinen vastine lausunnoista 14 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, kun tiedekunnasta on toimitettu hänelle lausunnot kommentoitavaksi.

 

Vaatimukset esitarkastajille ja vastaväittäjille

Esitarkastajien ja vastaväittäjien tulee täyttää seuraavat ehdot:

 • Esitarkastajilla ja vastaväittäjillä tulee olla vähintään dosentin pätevyys (tai vastaavat tieteelliset ansiot; tällöin ohjaaja esittää dekaanille kirjalliset perusteet asiasta sekä toimittaa ehdotetun henkilön julkaisuluettelon tai linkin julkaisuluetteloon esitarkastajien ehdotuslomakkeella).
 • Esitarkastajien ja vastaväittäjien tulee olla Turun yliopiston ulkopuolelta. Poikkeustapauksessa vastaväittäjä tai toinen esitarkastajista voi olla Turun yliopiston toisesta tiedekunnasta.
 • Esitarkastajat tai vastaväittäjät eivät voi olla työn ohjaajia, eivätkä ole voineet toimia väitöskirjatutkijan seurantaryhmässä.
 • Esteellisiä esitarkastajina tai vastaväittäjänä toimimiseen ovat sekä väittelijän että hänen ohjaajansa lähipiiri. Esteellisyyden muodostaa esimerkiksi läheinen sukulaisuussuhde tai muuten erityisen läheinen henkilö (määritelty hallintolaissa 434/2003, 28§).
 • Esitarkastajalla/vastaväittäjällä ei tule olla yhteisjulkaisuja tai muuta tiivistä tieteellistä yhteistyötä väitöskirjatutkijan tai hänen lähipiirinsä kanssa.
 • Esitarkastajalla/vastaväittäjällä ja ohjaajilla ei tule olla yhteisjulkaisuja tai muuta tiivistä ja viimeaikaista tieteellistä yhteistyötä (pääsääntöisesti viimeisen kolmen vuoden ajalta).
 • Turun yliopiston dosentti voidaan nimetä esitarkastajaksi tai vastaväittäjäksi yllä olevien ehtojen täyttyessä, jos hän työskentelee päätoimisesti Turun yliopiston ulkopuolella. 
Väittelylupa

Jos esitarkastajien lausunnot ovat väittelylupaa puoltavia, ja jos kaikki muut tutkintoon kuuluvat opinnot ovat valmiina, koulutuspäällikkö ehdottaa seuraavassa tiedekunnan johtokunnan kokouksessa väittelyluvan myöntämistä. Koulutuspäällikkö tiedottaa johtokunnan päätöksestä väitöskirjatutkijaa ja hänen ohjaajiaan.

Jos esitarkastajat eivät lausunnoissaan puolla väittelyluvan myöntämistä, esitarkastusprosessi keskeytetään. Kun ohjaajat katsovat, että vaadittavat korjaukset on tehty, voidaan esitarkastusprosessi aloittaa uudelleen. Pääsääntöisesti käsikirjoitus lähetään samoille tai hyvin perustellusta syystä eri esitarkastajille. Ohjaaja tekee uuden ehdotuksen esitarkastajista sähköisellä lomakkeella keskusteltuaan ensin asiasta dekaanin kanssa. Ohjaaja tarkastaa esitarkastajien suostumuksen tehtävään sekä mahdolliset esteellisyydet ennen lomakkeen lähettämistä tiedekuntaan. Dekaani vahvistaa esitarkastajat päätöksellään. Väitöskirjatutkijan tulee toimittaa tiedekuntaan lista käsikirjoitukseen tehdyistä korjauksista. Lista toimitetaan esitarkastajille.

Väittelyluvan myöntämisen jälkeen ohjaaja ehdottaa kustosta ja vastaväittäjää sähköisellä lomakkeella.

>> Ehdotus vastaväittäjästä ja kustokseksesta (sähköinen lomake) 

Vastaväittäjän esteellisyys arvioidaan samojen periaatteiden mukaan kuin esitarkastajien esteellisyys. Kustoksen tulee olla pätevyydeltään vähintään dosentti ja työsuhteessa Turun yliopistoon. Emeritus-/emeritaprofessori voi toimia väitöstilaisuuden kustoksena, jos hänellä on emerita-/emeritussopimus tiedekuntaan.

 

Väitöskirjan painatus ja jakelu

Väitöskirjan painatus

Väittelijä huolehtii itse väitöskirjansa painatuksesta ja sisältöä koskevasta oikoluvusta. ​Painatustyön voi aloittaa kun väittelylupa on myönnetty. .

Väitöskirja voidaan julkaista yliopiston omassa Annales Universitatis Turkuensis -sarjassa, muussa tieteellisessä sarjassa, kaupallisen kustantajan julkaisemana tai omakustanteena. Väittely on mahdollista myös pelkästään verkossa julkaistavalla väitöskirjalla.

Julkaisemista ja painatuksesta löytyy lisätietoa myös kirjaston verkkosivuilta.

Painatustuki

Kasvatustieteiden tiedekunta maksaa painatustukea väitöskirjoille (ks. tarkemmin painatustuesta Turun yliopiston väitösohjeista).

Väitöskirjan jakelu

Jos väitöskirja julkaistaan myös verkkojulkaisuna Turun yliopiston julkaisuarkistossa, tulee väittelijän toimittaa väitöskirjoja seuraavasti:

 • Feeniks-kirjastoon 2 kpl (joista 1 on lukukappale eli ns. ”riiputuskappale”) sekä vapaaehtoiset UTUShoppiin myytäväksi tarkoitetut kappaleet (esim. 5 kpl)
 • Kansalliskirjaston vapaakappaleet (kirjapaino toimittaa nämä Kansalliskirjastoon) 6 kpl
 • Rehtori 1 kpl
 • Tiedekunta 1 kpl (toimitetaan koulutuspäällikölle)
 • Vastaväittäjä 1 kpl
 • Kustos 1 kpl
 • Esitarkastajat 1 kpl 
 • Arviointiryhmän puheenjohtaja 1 kpl
 • Väittelijän omat kappaleet.

Jos väitöskirjaa ei julkaista verkkojulkaisuna, tulee lisäksi toimittaa 20 kappaletta väitöskirjaa yleisöjakeluun.

Jos väitöskirja julkaistaan pelkästään verkkojulkaisuna Turun yliopiston julkaisuarkistossa, väittelijä toimittaa kartonkikansin tai läpinäkyvällä muovikannella varustetut niitatut paperikopiot seuraavasti:

 • Feeniks-kirjastoon 2 kpl, joista 1 on lukukappale (ns. ”riiputuskappale”)
 • Tiedekunta 1 kpl (toimitetaan koulutuspäällikölle)
 • Lisäksi väittelijä toimittaa rehtorille pelkän suomenkielisen väitöskirjan tiivistelmän tulostettuna.

Yliopistolle luovutettavat väitöskirjat on jätettävä vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta klo 12 mennessä. Väittelijä toimittaa myös tarkastuskappaleet vastaväittäjälle, kustokselle ja arviointiryhmän puheenjohtajalle.

Yliopistolle luovutettavien kappaleiden tulee olla väitöskirja-asuisia: kirjan väliin liitetään irtolehti, jolle on lisätty tiedot väitöstilaisuuden ajasta ja paikasta sekä tieto siitä, että kyseessä on tiedekunnan julkisesti puolustettavaksi hyväksymä akateeminen väitöskirja. Väitöskirjaan tulee liittää tiivistelmät vähintään suomen- ja englanninkielellä.

Väitöskirjan nimiölehden kääntöpuolelle merkitään tutkimuksen ohjaajien, esitarkastajien, vastaväittäjän/-väittäjien ja kustoksen nimet sekä affiliaatiot. Väittelijän affiliaatioksi kirjataan Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, laitos, pääaine ja tohtoriohjelma.

 

Turun yliopiston väitösohjeet

Kirjaston ohjeet väitöskirjan julkaisemiseksi

 

 

Väitöstilaisuus

Väittelijä on vastuussa väitöstilaisuuden käytännön järjestelyistä. Väittelyluvan saatuasi voit alkaa järjestää väitöskirjan painatuksen lisäksi väitöstilaisuutta. Muista myös huolehtia karonkan järjestelyistä. 

Väittelijä varaa väitöstilaisuuden paikan (Turussa varaukset@utu.fi, Raumalla timo.anttila@utu.fi). Kun väitöstilaisuuden ajankohta ja paikka on päätetty, kirjaathan tiedon UGIS-järjestelmään ja ilmoitat koulutuspäällikölle (edupostgraduate@utu.fi). 

Kun väittelylupa on myönnetty ja vastaväittäjä määrätty, toimita väitösilmoitus viestintäyksikköön, joka näin saa väitöstä koskevat perustiedot käyttöönsä väitöstiedotetta ja tapahtumakalenteria varten.

Yliopiston matkapalvelut (matkapalvelut@utu.fi) avustaa vastaväittäjää majoituksen varaamisessa ja matkajärjestelyissä. Koulutussihteeri ohjeistaa vastaväittäjää matkakustannusten laskutuksesta. 

Kustos toimii vastaväittäjän isäntänä. Ulkomaalaisia vastaväittäjiä kannattaa informoida pukeutumis- ja tapakulttuurista jo ennen väitöspäivää. Suomen- ja englanninkieliset ohjeet mm. väitöstilaisuuden kulusta löytyvät yliopiston väitösohjeista.

Väitöstilaisuuden jälkeen on tapana, että väittelijä tarjoaa kahvia ja kakkua tai kuohuviiniä tms. väitöstilaisuuteen osallistuneille. Kahvitilaisuus on yleensä järjestetty Educariumin neljännen kerroksen aulassa. Käytännön asioista voit sopia tilapalvelumestari Ari Anteroisen kanssa (ari.anteroinen@utu.fi, p. 02-333 8820).

 

 

Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Arviointiryhmä tekee tiedekunnan johtokunnalle esityksen väitöskirjan hyväksymisestä ja arvosanasta. Arviointiryhmä kokoontuu väitöspäivänä. Jos kustos on työn ohjaaja, osallistuu hän pelkästään alkukeskusteluun ja poistuu arvosanasta käytävän keskustelun ajaksi.

Vastaväittäjä(t) laatii lisäksi kirjallisen lausunnon väitöskirjasta. Vastaväittäjälle toimitetaan esitarkastuslausunnot, joita hän voi halutessaan käyttää avuksi lausunnon laatimisessa. Lausunnoista ei tarjota käännöksiä.

Tiedekunnan johtokunta hyväksyy ja arvioi väitöskirjan vastaväittäjän (-väittäjien) kirjallisen lausunnon, arviointiryhmän arvosanaehdotuksen sekä mahdollisten muiden kirjallisten huomautusten perusteella.

Tekijällä on mahdollisuus kirjallisesti antaa vastine lausuntoihin ennen kuin väitöskirja arvostellaan johtokunnan kokouksessa.

Väitöskirjat arvioidaan asteikolla hylätty-hyväksytty ja vain poikkeuksellisen korkeatasoinen ja ansiokas väitöskirja voi saada arvosanan kiittäen hyväksytty.

Hyväksytty väitöskirja täyttää alla kuvattujen arviointikategorioiden kriteerit.

Väitöskirjalle voidaan antaa arvosana kiittäen hyväksytty, kun väitöskirja on tieteellisesti erittäin merkittävä. Tällöin väitöskirja on poikkeuksellisen laadukas suhteessa arviointikategorioihin. Jos väitöskirjalle ehdotetaan arvosanaksi kiittäen hyväksytty, arviointiryhmä laatii kirjallisen lausunnon, jossa arvosana perustellaan arviointikategorioiden valossa. Kiittäen hyväksytyt väitöskirjat edustavat kasvatustieteen alan väitöskirjojen kymmenen prosentin kärkeä.

Arviointikategoriat

 • Aiheen valinta ja tutkimusongelma

Aihe kytkeytyy aikaisempaan tutkimukseen. Väitöskirja tuottaa uutta tietoa. Tutkimus on rajattu tarkoituksenmukaisesti. Tutkimusongelma ja -kysymykset on asetettu siten, että niihin voidaan tutkimuksessa mielekkäästi vastata.

 • Käsitteellinen selkeys ja aiheen teoreettinen hallinta

Työ on käsitteellisesti selkeä. Tekijä osoittaa taustateorioiden hallintaa ja kykenee käsitteellistämään tutkimusongelmansa.

 • Menetelmien käyttö

Menetelmät ovat hyvin perusteltuja, ja niiden avulla vastataan tutkimuskysymyksiin. Tekijä osoittaa hallitsevansa tutkimusmenetelmät.

 • Tutkimusaineisto

Aineisto on laadukas sekä tutkimuskysymysten ja -menetelmien kannalta riittävä.

 • Tulosten esittely

Tulokset esitetään selkeästi ja johdonmukaisesti. Analyysi on johdonmukaista ja perusteltua.

 • Johtopäätökset

Johtopäätökset ovat systemaattisia ja ne perustellaan tutkimusasetelmalla. Johtopäätökset kytketään aiempaan tutkimukseen. Tekijä on pohtinut tuottamansa tiedon rajoja.

 • Tutkimusetiikka

Väitöstutkimus noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Tekijä käsittelee tutkimukseen liittyviä tutkimuseettisiä kysymyksiä kattavasti ja tarkoituksenmukaisesti.

 • Työn kokonaisuus ja kielellinen ilmaisu

Väitöskirja on rakenteeltaan johdonmukainen ja kieliasultaan selkeä. Teksti ja argumentaatio ovat yhtenäisiä ja loogisia. Tekijä osoittaa kriittistä ajattelua ja itsenäisyyttä.

 • Väitöstilaisuus

Väittelijä esittelee ja puolustaa väitöstilaisuudessa työtään hyvin ja asiantuntevasti.