Kirjaston laadunhallinta ja toimintakäsikirja

Johtaminen

Kirjaston strategiset tavoitteet on laadittu yliopiston strategian pohjalta ja ne tukevat siten yliopiston painopistealueita ja ydintoimintaa eli tutkimusta ja opetusta. Suunnitelmissa otetaan huomioon myös kirjaston yhteiskunnallinen palvelutehtävä.

Kirjaston johtaja ja johtoryhmä vastaavat toiminnan ja talouden strategisesta suunnittelusta, seurannasta, arvioinnista ja kehittämisestä. Johtoryhmä osallistuu vuotuisten toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimiseen ja toimii päätöksentekijänä.

Kirjaston laajennettu johtoryhmä vastaa käytännön toiminnan suunnittelusta ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta.

Kirjastolla on käytössä palautejärjestelmä suullisen ja kirjallisen palautteen keräämiseen ja analysoimiseen. Palautetta kerätään neuvottelukunnissa ja kirjaston johdon ja ylioppilaskunnan välisissä tapaamisissa. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan noin 2 vuoden välein. Siitä saatua palautetta käytetään monipuolisesti kirjaston kehittämisessä.

Toiminnan kehittäminen pohjautuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen (PDCA: Plan, Do, Check, Act). Tällöin toiminta suunnitellaan sovittujen tavoitteiden mukaisesti, toimitaan suunnitelmien mukaan ja toimintaa arvioidaan ja mitataan sekä kehitetään tämän palautteen pohjalta.

 

Palvelut

Turun yliopiston kirjasto edistää tutkimusta, opetusta ja opiskelua laadukkailla ja yliopistoyhteisön tarpeisiin perustuvilla palveluilla. Se tukee yliopiston perustehtävää hankkimalla ja tarjoamalla käyttöön yliopistoyhteisön tarvitsemia tietoaineistoja, antamalla opetusta niiden hyödyntämiseksi, tukemalla tutkimusjulkaisujen, tutkimusaineistojen ja opinnäytteiden avointa julkaisemista, vastaamalla julkaisu- ja tutkimusdatanhallinnasta tutkimustietojärjestelmässä sekä tutkimusjulkaisujen metriikka- ja arviointipalveluista. Kirjasto kehittää  tieteenalakohtaisia asiantuntijapalveluita.

Kirjasto on monipuolinen oppimisympäristö, joka integroi perinteiset sekä verkkotiedonlähteet nykyaikaiseksi tietoympäristöksi. Kirjasto kehittää palveluitaan vuoropuhelussa tiedeyhteisön ja opiskelijoiden kanssa vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tiedontarpeita. Kirjaston uudet palvelut painottuvat asiantuntijapalveluihin ja tutkimuksen sekä opetuksen tuen palveluihin. 

Kirjasto tukee ympäröivän yhteiskunnan tiedontarpeita toimimalla Varsinais-Suomen suurimpana kaikille avoimena tieteellisenä kirjastona. Turun yliopiston kirjasto on kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä säädetyn lain (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007, SK 1433/2007) mukaisesti vapaakappalekirjasto, jonka tehtävänä on säilyttää ja tarjota käyttöön kotimaisia aineistoja vuodesta 1919 lähtien.  

Kirjaston tietoaineistopolitiikka linjaa kirjaston toimintatavat sen varmistamiseksi, että yliopistoyhteisöllä on käytettävissään korkealaatuiset tietoaineistot. Kirjasto hankkii julkaisut ensisijaisesti sähköisessä muodossa.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Turun yliopiston kirjasto on kaikille avoin tieteellinen kirjasto, jonka palvelut ja kokoelmat ovat esteettömästi käytettävissä. 

Turun yliopiston kirjasto on merkittävä kulttuurilaitos. Kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä säädetyn lain (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä 28.12.2007, SK 1433/2007) mukaisesti se on vapaakappalekirjasto, jonka tehtävänä on säilyttää ja tarjota käyttöön kotimaisia aineistoja vuodesta 1919 lähtien. Vapaakappalekirjastona toimiminen on kirjastolle tärkeä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Vapaakappaleoikeuksin turvataan kansallisen julkaisutuotannon pysyvä arkistointi sekä nykyisen että tulevan tutkimuksen ja muun käytön tarpeisiin.

Kirjasto on mukana alueellisessa yhteistyössä verkostoitumalla muiden alueen korkeakoulukirjastojen kanssa. Yhteistyö konkretisoituu mm. Åbo Akademin kanssa yhteisessä EU-tietokeskuksessa, joka palvelee kaikkia EU-tiedon tarvitsijoita.

Kirjasto tuottaa näyttelyitä ja osallistuu alueellisesti muiden organisaatioiden näyttelyihin tarjoamalla käyttöön kattavat tietoaineistot ja erikoiskokoelmat mm. pienpainatekokoelman. 

Kirjasto esittelee omia tilojaan ja toimintaansa esittelykierroksin laajalle yleisölle. Kirjasto tarjoaa tilojaan myös Turun yliopiston YVV-toimintaan esim. kirjanjulkistustilaisuuksiin.

Kirjasto toimii kansallisessa ja kansainvälisessä kirjastoverkossa. 

Kirjasto tiedottaa toiminnastaan ja markkinoi palvelujaan myös yliopistoyhteisön ulkopuolelle avoimilla www-sivuilla.