Kirjaston tavoitteet ja tehtävät

Kirjasto tuottaa palveluja erityisesti tutkimuksen ja opetuksen tarpeisiin. Takaamme yliopistoyhteisölle laadukkaat kirjastopalvelut, tietoaineistot, tiedonhankinnan koulutuspalvelut ja tutkimuksen tuen palvelut.

Kirjasto tarjoaa asiakkailleen laajat painettujen ja digitaalisten aineistojen kokoelmat. Digitaaliset aineistot ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä kirjastojen tiloissa ja yliopistolaisille myös verkon kautta missä tahansa.

Kirjasto tuo yliopiston tutkimustuloksia avoimesti esille. Edistämme tutkimusjulkaisujen, -aineistojen ja opinnäytteiden avointa julkaisemista. Vastaamme julkaisutiedon hallinnasta tutkimustietojärjestelmässä sekä tutkimusjulkaisujen metriikka- ja arviointipalveluista.

Visio, missio, strategia ja arvot

Visio

Kirjasto toimii osana yliopistoyhteisöä edistäen korkealaatuista tutkimusta, opetusta ja oppimista. Kirjasto on innovatiivinen ja dynaaminen palvelunkehittäjä. Kansainvälisyys palveluissa ja ratkaisuissa on luonteva osa kirjaston toimintaa.  Sisäisten ja ulkoisten strategisten kumppaneitten kanssa tehtävä yhteistyö ohjaa omalta osaltaan kirjaston toimintaa.

Missio

Turun yliopiston kirjasto on asiantuntijayhteisö, joka tuottaa yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarvitsemat tietopalvelut osaavasti ja tehokkaasti, ottaen huomioon ja ennakoiden toimintaympäristön muutoksia. 
 
Kirjasto kehittää palveluitaan proaktiivisesti vastaamaan asiakkaittensa muuttuvia tiedontarpeita. Se tarjoaa kansainvälisesti korkealaatuiset tietoaineistot yliopistoyhteisön käyttöön ja monipuolisia tiloja eri oppimistarpeisiin. Palveluja ja tiloja kehitetään vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Kirjasto toimii aktiivisesti alansa kansallisten ja kansainvälisten verkostojen jäsenenä ja hyödyntää soveltuvilta osin verkostojen palveluita kehittämistyössään ja palveluissaan.

Strategia

Kirjaston strategista johtamista, toimintaa ja kehittämistä ohjaa Turun yliopiston strategia.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Turun yliopiston toiminnan perusarvoja ovat eettisyys, kriittisyys, luovuus, avoimuus ja yhteisöllisyys. 

Turun yliopiston kirjaston toiminta rakentuu lisäksi seuraaville toimintaperiaatteille:

 • muutosmyönteisyys: tunnistamme muutostarpeet ja katsomme jatkuvasti eteenpäin
 • palvelulähtöisyys: palvelutarjontamme pohjautuu asiakastarpeiden ymmärtämiseen ja ennakoimiseen sekä asiakkaiden odotusten saavuttamiseen ja ylittämiseen
 • yhdessä tekeminen ja innostavan ilmapiirin luominen: 
  • panostamme yhteistyöhön ja näemme tiimityön olennaisena toimintatapana
  • teemme työmme positiivisella asenteella, arvostamme jokaista työyhteisön jäsentä sekä huomioimme onnistumisemme
  • teemme työmme ammattitaitoisesti, haluamme oppia uutta ja kehittyä työssämme
  • luotamme itseemme, työtovereihimme ja yhteistyökumppaneihimme sekä toimimme itse tavalla, joka synnyttää muissa luottamusta meitä kohtaan.
Kirjaston perustehtävät

Asiantuntijaorganisaatio tukee tiedeyhteisön toimintaa

Kirjasto mahdollistaa osaltaan Turun yliopiston korkeatasoisen tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tuottamalla yliopiston tarvitsemat palvelut kuten tietopalvelut, avoimen tieteen palvelut, julkaisutiedonhallinnan palvelut sekä metriikka- ja arviointipalvelut  laadukkaasti ja tehokkaasti. 
 
Kirjasto edistää tutkimusta, opetusta ja oppimista tekemällä yhteistyötä tiedeyhteisön kanssa tietoaineistojen valinnassa, neuvottelemalla kustannustehokkaat sopimukset, hankkimalla aineistot ja perehdyttämällä käyttäjät tietoaineistojen tehokkaaseen hyödyntämiseen.  

Kaikille avoin tieteellinen kirjasto tarjoaa tietoaineistoja 

Kirjasto hankkii tietoaineistoja ensisijaisesti tiedeyhteisön tarpeisiin. Kirjasto vastaa myös ympäröivän yhteiskunnan tiedontarpeisiin toimimalla kaikille avoimena tieteellisenä kirjastona. 
 
Turun yliopiston kirjasto on kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä säädetyn lain (Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007) mukaisesti vapaakappalekirjasto, jonka tehtävänä on kotimaisten aineistojen säilyttäminen vuodesta 1919 lähtien ja niiden tarjoaminen tutkimuksen käyttöön.

Kirjaston kehittäminen

Kirjaston tavoitteena on muuttuviin asiakastarpeisiin vastaava, verkostoituva ja korkealaatuinen palvelu. Laadunvarmistusjärjestelmä huolehtii osaltaan sen toteutumisesta.

Toimintatapojen kehittäminen on kirjastossa jatkuva prosessi. Toimintaympäristön ja tietojärjestelmien muutosten asettamat haasteet nostavat esiin uusia palvelujen ja toimintojen kehittämistarpeita. Uudenlainen toimintaympäristö edellyttää myös kirjaston henkilökunnan toimenkuvien tarkistamista ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja tiedeyhteisöstä tulleet ehdotukset käynnistävät tarvittaessa uusia kehittämishankkeita ja pilotointeja.

Kirjaston organisaatio ja yhteistyöverkostot

Kirjaston organisaatio 1.8.2021

Kirjaston organisaatio. Kuvion sisältö on tekstissä kuvan alla.

 • Kirjaston asiakkaat
 • Toiminnot
  • Arviointi, julkaiseminen ja tutkimusdata
  • Asiakaspalvelu, analytiikka, tilat ja viestintä
  • Opetus, ohjaus ja järjestelmät
  • Tietoaineistot
 • Tieteenalaryhmät
  • Kasvatus- ja yhteiskuntatieteet
  • Kauppatieteet ja oikeustiede
  • Lääketiede, luonnontieteet ja tekniikka
  • Humanistiset tieteet 
 • Kirjaston johto ja hallinto
 • Rehtori, vararehtori, tutkimuksen ja tutkimuksen edellytysten kehittäminen

Yliopiston kirjastolla on yhteiskunnallinen tehtävä tieteellisen tiedon välittäjänä. Kirjasto on aktiivinen vaikuttaja ja yhteistyökumppani eri yhteistyöelimissä. Yhteistyöstä, sidosryhmistä ja verkostoista ylläpidetään omaa verkkosivua.

Kirjaston tietoaineistopolitiikka

Kirjaston tietoaineistohankintoja ja tietoaineistokokoelman kehittämistä säätelee tietoaineistopolitiikka.

Turun yliopiston tietoaineistopolitiikan lyhennelmä

Turun yliopiston avoimen tieteen politiikka

Turun yliopiston avoimen tutkimuksen politiikassa kuvataan tutkimusprosessin ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien avaamiseen liittyvät yliopistotasoiset periaatteet ja linjaukset. 

Turun yliopiston avoimen tutkimuksen politiikka

Turun yliopiston avoimen julkaisemisen politiikka

Avoin julkaiseminen on tieteen ja tutkimuksen keskeinen periaate. Turun yliopistossa tuotettujen tieteellisten julkaisujen tulee olla avoimesti saatavilla mikäli kustantajan ehdot tämän mahdollistavat.

Turun yliopiston julkaisupolitiikka

Turun yliopiston datapolitiikka

Turun yliopiston datapolitiikassa kuvataan tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät yliopistotasoiset periaatteet ja linjaukset.

Turun yliopiston datapolitiikka