Turun yliopiston kirjaston tietoaineistopolitiikka

Kirjaston tehtävä on sekä säilyttää ja tuoda asiakkaiden käyttöön vapaakappaleita kulttuuriaineistoista että hankkia painettuja ja sähköisiä tietoaineistoja. Merkitykseltään yhä tärkeämpi on open access –aineisto eli maksutta kaikkien käytettäväksi julkaistu tieteellinen aineisto. Kirjaston kokoelmien kehittämistä ohjaavat yliopiston strategia, siihen perustuva yliopistopalvelujen vuosisuunnitelma ja kirjaston tietoaineistopoliittiset linjaukset. 

Kokoelmia kehitetään yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. Keskeinen yhteistyöfoorumi ovat neuvottelukunnat, joiden toimikausi on kolme vuotta. Jäseniä ovat tiedeyhteisön ja opiskelijoiden edustajat sekä tieteenalalle suunnatuista palveluista vastaava kirjaston palvelupäällikkö ja kirjaston muut asiantuntijat. Kirjastonjohtaja osallistuu kokouksiin harkintansa mukaan.

Tietoaineistojen jatkuva arviointi kuuluu kokoelmien, niin painettujen kuin e-aineiston, kehittämiseen. Tietoaineiston evaluointi on osa tiedeyhteisön kanssa neuvoteltavaa kokonaisuutta. Kokoelmista vastaavat tietoasiantuntijat sekä kirjaston johtoryhmä ovat sopineet yleisperiaatteista, joita noudatetaan, kun julkaisuja poistetaan kokoelmista. Kokoelmien evaluointiin kuuluu myös analyysi siitä, miten hyvin kokoelmat palvelevat asiakkaita ja miten ne jatkossakin tulevat palvelemaan tiedeyhteisöä.

Vapaakappaleet

Turun yliopiston kirjasto on yksi Suomen kuudesta vapaakappalekirjastosta. Kirjasto on saanut vuodesta 1919 asti yhden vapaakappaleen kaikista Suomessa painetuista julkaisuista, jotka säilytetään tuleville sukupolville. Laki velvoittaa saattamaan kulttuuriaineistot nykyisten tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön. Vapaakappaleaineistot palvelevat monia tutkimusaloja.

Uusien tallennusmuotojen yleistyessä säädettiin Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007), jossa vapaakappaleoikeutta on laajennettu painotuotteista verkkoaineistoihin, televisio- ja radio-ohjelmiin sekä elokuviin. Vapaakappaleet tulevat kuitenkin edelleen valtaosin painettuina.

Tekijänoikeuslain vuoksi sähköiset vapaakappaleet ovat asiakkaiden käytettävissä ainoastaan erityisillä vapaakappaletyöasemilla eikä niiden sisällöstä saa tehdä digitaalista kopiota. Suomalaiseen verkkoarkistoon on haravoitu internetistä suomalaista aineistoa vuodesta 2006 alkaen. Radio- ja tvarkisto (RTVA) on tallentanut vuodesta 2009 alkaen keskeisten kotimaisten radio- ja tv-kanavien ohjelmavirran kokonaisuudessaan sekä näytteitä yli 100 kanavalta. Laki velvoittaa myös ohjelmien tuottajia toimittamaan kaikista vuoden 2007 jälkeen ensiesityksensä saaneista ohjelmista alkuperäistasoisen kappaleen arkistolle. Mukana on myös vanhempaa aineistoa, kuten Ylen vuosina 1957 - 2008 tuottamia tv-ohjelmia. RTVAn keräämisestä ja käyttöön asettamisesta vastaa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI).

Ostettu aineisto

Kirjastoon hankitaan yliopiston tutkimusalaan kuuluvaa tieteellisesti korkeatasoista tietoaineistoa. Myös ajankohtaisuus on keskeinen kriteeri aineistojen hankinnassa. Toisaalta otetaan huomioon aineiston pysyvä arvo, ja kirjasto hankkii myös vanhaa lähdeaineistoa ja klassikkoteoksia. Lähdeaineistoksi tarkoitettuja tietoaineistoja voidaan myös hankkia esimerkiksi digitoitujen lähteiden arkistotietokantoina.

Kirjaston asiantuntijat valitsevat tietoaineistoja yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kirjasto esim. lataa tietokantaan vuosittain tuhansia e-kirjoja, jotka ”ostautuvat” kirjaston kokoelmiin siinä vaiheessa, kun kirjaa on luettu esim. tietyn aikaa. Lisäksi asiakkaat tekevät hankintaehdotuksia, jotka toteutetaan tietoaineistopolitiikan ja budjetin mahdollistaessa. Kirjasto seuraa tieteellistä tutkimusta sekä oppiaineissa ja opintokokonaisuuksissa tapahtuvia muutoksia ja huomioi kaiken tämän valintakriteereissä. Kausijulkaisujen osalta kirjasto seuraa muun muassa Julkaisufoorumin määrittämiä tasoluokituksia ja pyrkii hankkimaan ainakin 3-tasoille luokitellut Turun yliopistossa harjoitettavan tutkimuksen kannalta relevantit lehdet.

Kausijulkaisujen ja painettujen kirjojen hankinnassa käytetään kilpailutettuja välittäjiä. Tapauskohtaisesti harkitaan, osallistuuko kirjasto valtion yhteishankintayksikkö Hanselin järjestämiin tietoaineistokilpailutuksiin vai tekeekö se oman kilpailutuksen.

Tietoaineistoja hankitaan

Kirjasto on mukana kansallisessa FinELib-konsortiossa, joka hankkii keskitetysti elektronisia aineistoja jäsenorganisaatioilleen. Kirjasto hankkii e-aineistoja myös suoraostoina neuvotellen itsenäisesti välittäjän kanssa tai hankkii niitä yhdessä muutaman muun kirjaston kanssa. Tarpeen mukaan voidaan lisäksi hyödyntää tieteenalakohtaisia konsortioita.

E-aineiston valintaperiaatteet ovat samat kuin painetun aineiston. Hankinnassa otetaan lisäksi huomioon lisenssit ja käyttöehdot. Aineiston relevanssia arvioidaan esimerkiksi käyttötilastojen avulla. Tilastoja tarkasteltaessa otetaan myös huomioon esimerkiksi oppiaineen koko: vaikka käyttäjämäärät eivät olisikaan suuret, aineisto voi olla tieteenalalle ensiarvoisen tärkeä.

Tieteellistä tietoa julkaistaan jo valtaosin sähköisessä muodossa. Siirtymistä e-aineistoon ovat tukeneet myös kirjaston tilaratkaisut ja aineistojen mobiilikäytön lisääntyminen, sillä asiakkaat haluavat käyttää aineistoja ajasta ja paikasta riippumatta. Lehdistä ja kirjoista hankitaan ensisijaisesti e-versio.

Kirjaston tavoitteena on hankkia kurssikirjoja yksi nide neljää opiskelijaa kohti. Kurssikirjat hankitaan enenevässä määrin e-kirjoina. Jos e-kurssikirjalla on rajoittamaton käyttäjämäärä, se vähentää painetun kurssikirjan kappalemäärää 50 prosentilla. Kotimaisia kurssikirjoja on tarjolla e-versiona vielä suhteellisen vähän. Usein e-kurssikirjoissa voi olla myös rajattu lukuoikeus tai ne voivat olla kalliimpia kuin muut e-kirjat. Kaikkia kurssikirjoja ei ole hankittavissa sähköisinä kirjastokäyttöön.

Kirjasto vastaanottaa lahjoitettua aineistoa, jos se vastaa sisällöltään ostettavan aineiston valintakriteereitä tai mikäli se puuttuu vapaakappalekokoelmasta. Perinteisestä kirjastojen välisestä julkaisuvaihdosta on luovuttu. Syinä tähän ovat siirtyminen verkkojulkaisemiseen, tilojen väheneminen kirjastoissa sekä kohonneet lähetyskustannukset.

Open access –aineisto

Silloin kun tutkimustyö rahoitetaan julkisista varoista, tutkimusten tulosten tulisi olla vapaasti kaikkien saatavilla. Open access -julkaisemisella pyritään tiedon avoimeen saatavuuteen. Tavoitteena on tarjota vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut ja niiden sisältämät tutkimustulokset tasapuolisesti kaikkien kiinnostuneiden saataville. Tämä parantaa tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Avointen julkaisujen valinta kirjastojen kokoelmiin ja linkittäminen kirjastojärjestelmiin tehdään samojen periaatteiden mukaan kuin muidenkin aineistojen valinta. Turun yliopistossa open access - aineistojen saatavuutta pyritään edistämään kirjaston tarjoamien palveluiden kautta.

Turun yliopiston kirjasto edistää avointa julkaisemista opastamalla tiedeyhteisöä laadukkaitten avointen julkaisukanavien valinnassa ja huolehtimalla julkaisujen avoimesta rinnakkaistallentamisesta. Turun yliopiston julkaisupolitiikka on luettavissa yliopiston verkkosivuilla.