VANTTI-täydennyskoulutusohjelma

VANTTI on Varsinais-Suomen työterveyshuollon ja työlääketieteen täydennyskoulutusohjelma lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. 

Vantti-ohjelman kurssit vastaavat 1.1.2014 voimaan tulleen työterveyshuollon asetuksen tarpeisiin lääkäreiden ja muiden työterveyshuollon ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksesta. Vantti-ohjelma ei ole tutkintoon johtavaa opetusta.

Kursseja ja muuta koulutusta järjestetään kevät- ja syyslukukausien aikana, tarvittaessa myös kesäyliopiston kursseina ja kansainvälisenä opetuksena (International Summer School in the University of Turku, yhteistyössä Turun yliopiston työtieteiden keskuksen ja Pohjoismaiden toimijoiden kanssa). Koulutusta voidaan järjestää kysynnän mukaan englanniksi tai ruotsiksi. Satakunta-hankkeeseen kuuluva Summer School järjestetään elokuussa 2018. 

Opetuskokonaisuudet
 1. Perusopetusvaiheen päättäneille lääkäreille asetuksen (708/2013) 12 §:n tarkoittamissa tilanteissa (yhteensä 15 opintopistettä)

  – Opetuskokonaisuuden voi suorittaa 2–3 op:n jaksoissa 1–1,5 vuoden aikana.
  – Opetuskokonaisuudesta hyväksytään 40 h teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen erikoislääkäritutkintoa suoritettaessa.
   
 2. Terveydenhoitajakoulutuksen suorittaneille asetuksen (708/2013) 13 §:n edellyttämää koulutusta (yhteensä 15 opintopistettä)

  – Opetuskokonaisuuden voi suorittaa 2–3 op:n jaksoissa 1–1,5 vuoden aikana.
   
 3. Muille työterveyshuollon ammattihenkilöille (työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian, tai liikunnan alan tutkinnon suorittaneille) asetuksen (708/2013) 14 §:n edellyttämää koulutusta (yhteensä 2 opintopistettä) 

  – Opetuskokonaisuus suoritetaan 2 op:n jaksoina.
Kurssit
 • Vera Hjelt -akatemian seminaarit, joka vuoden touko- ja joulukuussa
 • Pätevöittävä koulutus sosiaalialan ammattihenkilöille, kerran vuodessa
 • Pätevöittävä koulutus työterveyslääkäreille ja -hoitajille, johdantokurssi kerran vuodessa
 • Sisäilmakoulutus, perus- ja jatkokurssi työterveyslääkäreille ja -hoitajille vuosittain
 • Sisäilmakoulutus, jatkokurssi rakennusterveysasiantuntijoille, syksy 2018
 • Toksikologiaa ja riskinarviointia käytännön tilanteissa, johdantokurssi lääkäreille ja työterveyshoitajille, kerran vuodessa
 • Biologiset pölyt maatalous- ja biotalouden töissä, järjestetään tarvittaessa
 • Ympäristölääketiedettä lääkäreille ja terveydenhoitajille, syksy 2018
 • Immunologiaa työterveyslääkäreille, johdantokurssi, pidetty syksyllä 2017, seuraavan kerran syksyllä 2018
 • Epidemiologiaa työterveyslääkäreille, johdantokurssi, toistuu vuosittain
 • Sisäilmakoulutusta terveystarkastajille, uudet näytteenottomenetelmät, syksy 2018
 • Vera Hjelt -akatemian seminaari, pidetään kaksi kertaa vuodessa, ks. tarkemmin erikoislääkärikoulutuksen seminaariohjelma

Esimerkkejä järjestettävien kurssien aihealueista ja sisällöstä:

 • työterveyshuolto terveydenhuollon kentässä
 • työterveyshuollon sosiaaliturva ja korvauskysymykset (Kelan säädökset)
 • kemialliset altisteet ja riskinarviointi
 • terveydenhuollon ammattilaiset sisäilmaryhmissä, lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja riskinarviointi sisäilmaongelmissa
 • kuntoutus, työkyvyn tukeminen ja työurien jatkaminen 
 • työkyvyn arviointi
 • reproduktioriskit ja -toksikologia työelämässä
 • työterveyshuolto ja neurologiset sairaudet
 • suojainten käyttö
 • allergologia ja immunologia työterveyshuollossa ja työlääketieteessä
 • ammattitaudit ja niiden diagnostiikka (toistetaan vuosittain)
 • työperäiset syövät
 • työympäristön riskit ammattialoittain, esim. melu, orgaaniset pölyt, elintarviketyö, nanopartikkelit, kaivos- ja metallurgiateollisuus, laivanrakennus, puunjalostus, rakentaminen jne.
 • liikennelääketiede
 • tuki- ja liikuntaelinsairaudet työterveyshuollon haasteena
 • yleiset kansansairaudet työterveyshuollossa
 • mielenterveysongelmat ja psykiatriset sairaudet työterveyshuollossa
 • työelämän juridiikka
 • työelämän terveystaloustiede
 • työviihtyvyys, henkinen jaksaminen, työilmapiirikysymykset
 • terveyskasvatus, sosiaalipsykologia ja käyttäytymistiede, asenteisiin vaikuttaminen
 • väkivallan uhka työssä, työpaikkakiusaaminen
 • terveydenhuollon ammattilaisten työterveyshuolto ja työturvallisuuden haasteet

Näistä aihealueista kurssitarjontaa suunnataan lääkäreille, työterveyshoitajille ja muille työterveyshuollon ammattihenkilöille siten, että yhdessä oppiminen tukee moniammatillisen tiimin yhteistyötä, selkeyttää vastuunjakoa ja optimoi resurssien käytön.

Luennoitsijat

Opettajina toimivat kokeneet erikoislääkärit, muut kokeneet kouluttajat, Turun yliopiston dosentit ja muut oman alansa erityisasiantuntijat sekä oppiaineen professori.

Hinnasto

Kurssit ovat maksullisia. Opintokokonaisuuden voi maksaa joko kokonaisuudessaan etukäteen tai kurssi kerrallaan.

Työterveyshuolto

 • 1 op kurssi 200 €
 • 2 op kurssi 400 €
 • 3 op kurssi 600 €
 • 15 op kokonaisuus 2800 €

Mahdollinen ALV 24 % lisätään hintoihin lainsäädännön muuttuessa.

Maksut ovat kurssikohtaisia ja maksun suuruus määräytyy kurssin laajuuden mukaan. Vaihtoehtoisesti voi ilmoittautua suorittamaan 15 opintopisteen kokonaisuutta, jonka hinta 2800 € veloitetaan kokonaisuudessaan koulutuksen alussa. Kokonaisuuden voi suorittaa myös maksamalla jokaisen kurssin erikseen, jolloin kokonaishinta määräytyy kurssimaksujen mukaan.

Ympäristölääketiede

 • 1 koulutuspäivä n. 300 e/osallistuja
Soveltuvuus muille erikoisaloille

Soveltuvin osin kursseja voidaan hyväksyttää myös muiden erikoisalojen teoreettisiin opintoihin (sovitaan eri erikoisalojen vastuuhenkilöiden kanssa erikseen osana erikoistumissuunnitelmaa).
 
Tiettyjä kursseja voidaan myös käyttää osana tohtorikoulutusohjelman teoreettista opetusta.

Muut kohderyhmät

 VANTTI-täydennyskoulutusta järjestetään myös 

 • muille terveydenhuollon ammattihenkilöille,
 • työsuojelun, työturvallisuuden ja terveydensuojelun ammattihenkilöille (esim. terveystarkastajat, valvontaeläinlääkärit ja rakennusterveysasiantuntijat),
 • ympäristölääketieteen parissa toimiville (esim. yleislääkärit ja työterveyslääkärit), 
 • koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toimiville (koululääkärit ja -terveydenhoitajat sekä opiskelijaterveydenhuollossa toimivat).
Täydennyskoulutusta ohjaava lainsäädäntö

Työterveyshuollon asetuksessa säädetään osa-aikaisista työterveyshuollossa toimivista lääkäreistä mm.: työterveyshuollossa osa-aikaisesti (< 20 h/viikko) toimivalla laillistetulla lääkärillä on oltava vähintään viidentoista opintopisteen (15 op) laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.
 
Yli 20 h/viikossa toimivien on oltava erikoislääkäreitä tai työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä, josta on säädetty erikseen erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin tutkinnoista annetussa asetuksessa (420/2012). Vantti-täydennyskoulutusohjelman kursseja voidaan hyväksyttää erikoislääkärikoulutuksen teoreettisiin opintoihin 40 tunnin osalta.
 
Työterveyshuollossa toimivalla laillistetulla terveydenhoitajalla on oltava terveydenhoitajan pätevyys ja lisäksi vähintään viidentoista opintopisteen (15 op) laajuinen työterveyshuollon koulutus kahden vuoden kuluessa siitä, kun hän siirtyy työterveyshuollon tehtäviin.
 
Lisäksi työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, teknisen, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian tai liikunnan alan soveltuva korkeakoulu-, tai muun vastaavan alan aikaisemman ammatillisen tutkinnon lisäksi vaaditaan vähintään kahden opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus.