Opiskelu yleislääketieteen oppiaineessa

Yleislääketieteen oppiaine tarjoaa perustutkinto-opiskelijoille opetusta useilla lukukausilla.

Perusopintovaiheessa on tärkeätä oppia soveltamaan muiden erikoisalojen opettamia tietoja ja taitoja perusterveydenhuollon toimintaympäristöön. Tämä tapahtuu kohtaamalla potilaita ohjatusti eri yleislääkärin työympäristöissä, kuten vastaanotolla, neuvolassa tai vuodeosastolla. Potilas–lääkärisuhteen ja moniammatillisen työtavan perusasioita opitaan jo ennen kliinisten opintojen alkua. Vuorovaikutustilanteita harjoitellaan muun muassa näyttelijäpotilaiden kanssa. 

Peruskoulutuksesta valmistunut lääkäri osaa jo tunnistaa ja käsitellä perusterveydenhuollon potilaiden ongelmia ja soveltaa työssä kliinisiä tietoja ja taitoja sekä tehdä hoitopäätöksiä. Tietoja ja taitoja voi syventää erikoistumalla yleislääketieteeseen.

Oppiaine huolehtii myös yleislääketieteen erikoislääkärikoulutuksesta ja yleislääketieteen erityiskoulutuksesta sekä yleislääketieteen alan tieteellisestä jatkokoulutuksesta.

Amanuenssuurit

Amanuenssi ohjeistus

Yleiset säännökset

Amanuenssuurien suorittamisessa sovelletaan Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan harjoitteluohjesääntöä (katso Lääketieteellisen tdk:n opinto-opas / pysyväismääräykset). Kaikille lääketieteen opiskelijoille pakollisen amanuenssipalvelun laajuus on 21 opintopistettä. Se vastaa 3,5 kk kuukauden työpanosta. Tästä opiskelijan tulee suorittaa 1 kk kirurgialla ja 1 kk sisätaudeilla. Omavalintainen 1,5 kk:n osuus harjoittelusta voidaan suorittaa harjoitteluohjesäännöstä löytyvän taulukon mukaisissa oppiaineissa.

Opiskelijan tulee toimia vähintään kaksi kuukautta loma-aikaisena amanuenssina. 100 % amanuenssikuukauden laajuus on 6 opintopistettä. Yksi mahdollisuus omavalintaisten amanuenssuurien suorittamiseen on terveyskeskusamanuenssuuri. Terveyskeskusamanuenssipalvelu suoritetaan 28 vuorokauden (1 kuukauden) pituisissa jaksoissa, jolloin amanuenssipalvelun laajuus on 6 opintopistettä. Jaksoja voi olla useampia kuin yksi. Amanuenssipalveluksi hyväksytään vain palkallisessa toimessa tai virassa suoritettu palvelu. Palkkaus määritellään virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Käytännön järjestelyt
Terveyskeskusamanuenssina voi toimia


1) TLKS:n amanuenssipaikanvälityksen kautta Varhan alueen terveyskeskuksissa. Palkka maksetaan tällöin Varhan amanuenssipalkoista. Tätä varten on käytössä 5 virkaa/12 kk, ko. amanuenssuurin voi suorittaa ns. loma-aikoina (15.5.-14.8. sekä 15.12.-14.1. välisinä aikoina). Tällöin opiskelijalla täytyy olla suoritettuna C6 kurssin opinnot. Käytännössä terveyskeskus maksaa ensin palkan opiskelijalle ja sitten laskuttaa Varhaa puolivuosittain suoritetuista amanuenssuureista.

2) Itse hankitun amanuenssuuripaikan kautta. Tällöin opiskelija sopii harjoittelupaikasta terveyskeskuksen kanssa itse eikä rajoituksia suorittamisajalle ole, kuitenkin huomioiden amanuenssin toimenkuvassa hänen opiskelujensa vaihe. Tällöin terveyskeskus maksaa amanuenssin palkan.

Arviointi
Amanuenssuurien toteutumista arvioidaan webropol-pohjaisen kyselyn avulla.

Lisätietoja yleislääketieteen erikoislääkäri, kliininen opettaja Sanna Collin