Tutkimus yleislääketieteen oppiaineessa

Yleislääketiede tutkii sairauksien esiintyvyyttä, ennustetta, kliinisiä piirteitä sekä hoitoa ja kuntoutusta perusterveydenhuollon potilailla sekä väestössä laajemmin. 

Perusterveydenhuollossa toimii useita ammattiryhmiä, ja siten yleislääketiede tutkii terveydenhuollon toimintatapoja ja niiden vaikuttavuutta myös monitieteisesti. Yleislääketieteen tutkimus nivoutuu läheisesti perusterveydenhuollon kehittämiseen: miten opetusta, koulutusta ja työntekoa tulisi perusterveydenhuollossa toteuttaa päämääränä potilaiden hoidon parantaminen ja terveyden edistäminen.

Tutkijakoulutus

Perusterveydenhuollon tutkimusseminaarisarja

Perusterveydenhuollon tutkijataito – seminaarit – kliinisen epidemiologian perusteet 2021- 2022 (12 op tutkijakoulutus)


Ajankohta: 24.8.2021 – 3.5.2022

Aika: Klo 14-17.30, paitsi viimeinen osa 3.5.21 (XII seminaariesitys) klo 12-18.
Paikka: ICT-talo, A-rappu, 5. kerroksen neuvotteluhuone / etäopetus (yliopiston ohjeet)

Kurssi soveltuu tutkijoille ja tutkimuksesta kiinnostuneilla. Kurssille voi osallistua eri tieteenalojen väli- tai loppututkinnon suorittanut. Kurssin esimerkit ovat pääosin lääketieteen kirjallisuudesta, mutta eivät vaadi lääketieteellistä peruskoulutusta. Kurssi oikeuttaa 12 opintopisteeseen tohtorin tutkinnon teoreettiseen koulutukseen.

•    Kurssi koostuu 12:sta seminaarista, joista jokaiseen liittyy ennakkomateriaalia ja –tehtäviä. 
•    Ennen jokaista seminaaria opiskelijat saavat oppimateriaalin, joka sisältää kirjallisuutta ja ennakkoon pohdittavan ongelman sekä tehtäviä.
•    Oheiskirjallisuus: 

o    Uhari M, Nieminen P. Epidemiologia ja Biostatistiikka
o    Haynes R, Sackett DL, Guyatt G, Tugwell P. Clinical Epidemiology: How to Do Clinical Practice Research
o    Metsämuuronen J. Tilastollisen päättelyn perusteet. Metodologia-sarja, 2001
o    Metsämuuronen J. Kokeellisen tutkimuksen perusteet ihmistieteissä. Metodologia-sarja, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2005
o    Metsämuuronen J. Metodologian perusteet ihmistieteissä. Metodologia-sarja, 2001

 
Opettajat: Päivi Korhonen, Juha Liira ja Tuula Putus sekä Maria Nuotio (Kliininen laitos, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto, työterveyshuolto ja geriatria TY)

Yhteyshenkilö: Liisa Vilén (liisa.k.vilen@utu.fi).  


Kurssin tavoitteet
1.    Perehdyttää opiskelija terveystutkimuksen lähestymistapoihin, siinä käytettyihin menetelmiin ja tutkimussuunnitelman laatimiseen
2.    Oppia eri tutkimusasetelmien perusteet, niiden vahvuudet ja heikkoudet 
3.    Oppia soveltamaan eri lähestymistapoja ja menetelmiä oman tutkimuskysymyksen käsittelyssä, tutkimusprojektin toteuttamisessa sekä tulosten käsittelyssä ja esittämisessä
4.    Kehittää omaa tutkimussuunnitelmaa tai suunnitella oma tutkimus


Seminaarien teemat ja aikataulu

•    Osa I Lähestymistapoja terveystutkimukseen, tiistai 24.8.2021
•    Osa II Tutkimuskysymys, tiistai 14.9.2021
•    Osa III Onko uusi tutkimus perusteltu? Systemaattiset katsaukset, tiistai 5.10.2021
•    Osa IV Tutkimuksen asetelma ja suunnittelu, tiistai 26.10.2021
•    Osa V Keitä tutkimme? tiistai 16.11.2021
•    Osa VI Mitä mittaamme? tiistai 7.12.2021
•    Osa VII Terveysongelmien esiintyvyys, tiistai 18.1.2022
•    Osa VIII Diagnostisten menetelmien tutkimus, tiistai 8.2.2022
•    Osa IX Interventioiden vaikuttavuus, tiistai 1.3.2022
•    Osa X Syy-seuraussuhteet, tiistai 22.3.2022 
•    Osa XI Tutkimuksen eettiset näkökohdat, rahoituksen hakeminen ja lainsäädäntöön liittyviä näkökohtia, tiistai 12.4.2022
•    Osa XII Oman tutkimussuunnitelman esittely ja kurssin päätös, tiistai 3.5.2022 Huom!  klo 12-18


Kurssin arviointi (hyväksytty / hylätty) 

•    Osallistuminen seminaareihin (aktiivisuus, tehtävät) 70 %
•    Tutkimussuunnitelma 30 %


Läsnäolo, korvaavat työt, opintopisteet

•    Kurssi perustuu normaalioloissa lähiopetukseen, jolloin erityisistä syistä ja erityisillä kerroilla voi kurssille osallistua etäyhteydellä. Yliopiston ajankohtaisten ohjeiden mukaan kurssi voidaan toteuttaa etäopiskeluna. Etäyhteys edellyttää aktiivista osallistumista, ja tehtävien kirjallista palautusta. 
•    Poissaolokerrat korvataan kirjallisilla tehtävillä. 
•    Kurssista on mahdollisuus saada 12 op. Osittaisesta osallistumisesta on mahdollista saada kurssien vetäjien arvion mukaisesti vähennetyt opintopisteet, jotka sovitaan erikseen. 


Ilmoittautuminen  17.5.2021  mennessä: Liisa Vilen (liisa.k.vilen@utu.fi)


Vuonna 2019 osallistujia
- yleislääketiede 9
- työterveyshuolto 9

Vuonna 2020 ei kurssia järjestetty koronan vuoksi

Tutkimusprojektit

PORTAAT-tutkimus

Porin kaupungin työntekijöiltä vuosina 2014 ja 2015 kartoitettu valtimotautien klassiset ja psykososiaaliset riski- ja suojatekijät sekä fyysinen suorituskyky. Tutkimme psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn suojatekijöitä ja sitä, miten avoterveydenhuollossa annettu elintapoja koskeva mini-interventio vaikuttaa riski- ja suojatekijöihin.

Yhteyshenkilö Päivi Korhonen

Väitöskirjatyöt

 • Veera Veromaa (yleislääketiede 2019): Kunta-alalla työskentelevien suomalaisten naisten ihanteellinen sydänterveys – mielenkiinnon kohteina psykososiaaliset riskitekijät, työn imu, itsekoettu terveys sekä fyysinen suorituskyky. Cardiovascular health of Finnish women working in the public sector with special reference to psychosocial and work-related factors, self-rated health and physical capability.

Tekeillä olevat väitöskirjatyöt

 • Elina Bergman: työikäisten elämänlaatu (yleislääketiede)
 • Kirsi Malmberg-Ceder: päänsärkyoire työikäisillä (neurologia)
 • Susa Majaluoma: D-tyypin persoonallisuus (yleislääketiede)
 • Tiina Vuorio: absenteeismi/presenteeismi (yleislääketiede)
 • Jenni Virtanen: painonhallinta, dieetti (yleislääketiede)
 • Anniina Kainalainen: psykososiaaliset riskitekijät (työterveyshuolto)
SYDÄNPORTAAT-tutkimus

PORTAAT-tutkimuksessa painonhallinnan mini-intervention jälkeenkin ylipainoisilla ja lihavilla henkilöillä verrataan internet-pohjaista ryhmä- ja yksilö-painonhallintaohjelmaa perinteiseen ryhmäohjaukseen vuosien 2018–2019 aikana.

Yhteyshenkilö Päivi Korhonen

SATAUNI-tutkimus

Satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus unilääkevieroituksesta.

Tutkija Ritva Lähteenmäki

Tekeillä olevat väitöskirjat

 • Ritva Lähteenmäki: Iäkkäiden unilääkkeistä vieroitus (yleislääketiede)
HARMONICA-projekti (Harjavalta Risk Monitoring for Cardiovascular disease)

Prospektiivinen kohorttitutkimus, jossa seurataan valtimotautiriskihenkilöiden sairastuvuutta ja elämänlaatua satakuntalaisessa perusterveydenhuollon potilasaineistossa.

Yhteyshenkilö Päivi Korhonen

Väitöskirjatyöt

 • Päivi Korhonen (sisätaudit 2009): Valtimotautiriskin arviointi verenpainepotilailla. Assessment of total cardiovascular risk in hypertensive subjects.
 • Kari Syvänen (kirurgia 2012): Nilkka olkavarsipaine, herkkä C-reaktiivinen proteiini ja endoteelin toiminta valtimotaudin riskiväestössä. Ankle-brachial index, high-sensitivity C-reactive protein and endothelial function in a cardiovascular risk population.
 • Otto Ettala (kirurgia/urologia 2015): Erektiohäiriö valtimotautiriskiväestössä. Erectile dysfunction in cardiovascular risk population.
 • Tellervo Seppälä (yleislääketiede 2016): Elämänlaadun ja elämäntapojen huomioonottaminen perusterveydenhuollossa. Considering patient’s health related quality of life and life style in primary health care.
 • Arto Heikkilä (yleislääketiede 2018): Perifeerinen valtimotauti ja erektiohäiriö perusterveydenhuollossa. Peripheral arterial disease and erectile dysfunction in primary care.
 • Ansa Rantanen (yleislääketiede 2020): Depressiiviset oireet sydän- ja verisuonitautiriskiväestössä käsitellen tietoisuutta verenpainetaudista, itse koettua terveyttä, sydän- ja verisuonitautisairastuvuutta ja kokonaiskuolleisuutta. Depressive Symptoms in a Cardiovascular Risk Population with Reference to Awareness of Hypertension, Self-Rated Health, Cardiovascular Morbidity, and All-Cause Mortality.

Tekeillä olevat väitöskirjatyöt

 • Simo Rehunen: Kehon mittasuhteet ja sokeriaineenvaihdunta (yleislääketiede)
 • Susanna Kuneinen: perusterveydenhuollon riskihenkilöiden pitkäaikaisseuranta (yleislääketiede)
 • Samuel Palmu: kehon pinta-ala, verenpaine, sokeriaineenvaihdunta ja perifeerinen valtimotauti (yleislääketiede)

 

KESÄLATU-tutkimus

Keski-Satakunnan terveyskeskusten äitiys- ja lastenneuvoloissa tutkitaan lasta odottavien perheiden tupakointitottumuksia, kiintymyssuhteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Yhteyshenkilö Mikael Ekblad

Tekeillä olevat väitöskirjat

 • Hanna Wallin: Raskausajan tupakointi ja äidin terveys (yleislääketiede)
Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy -tutkimus (Prevention of falling accidents in the aged)

Satunnaistettu, kontrolloitu ja moniammatillinen interventiotutkimus. Tutkimuksen toteuttajina ovat Turun yliopisto, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Porin terveyskeskus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Yhteyshenkilö Marika Salminen

Liedon iäkkäät -projekti

Liedon iäkkäitä koskeva tutkimus on 65 vuotta täyttäneeseen väestöön suunnattu kliinisepidemiologinen pitkittäistutkimus, jonka tutkimuskohteena ovat yleiset vanhuusiän sairaudet. Näiden sairauksien kliinisiä piirteitä, epidemiologiaa ja merkitystä toimintakyvylle ja elämänlaadulle tutkitaan Turun yliopiston, Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Härkätien terveyskeskuksen yhteistyönä.

Yhteyshenkilö Marika Salminen

Lääkäriksi vuonna 2000 – mihin he päätyivät?

Vuonna 1991 Turun lääketieteelliseen tiedekuntaan tulleiden opiskelijoiden (110) pitkittäisseuranta, joka tutkii lääkäriksi kasvamista ja lääketieteen opiskelua sekä ammatti-identiteetin kehitystä ja uravalintaa. Seurantatutkimus meneillään.

Yhteyshenkilö Paula Vainiomäki

Muita tekeillä olevia väitöskirjoja yleislääketieteessä

Tekeillä olevat väitöskirjat

 • Pieta Sundqvist: perusterveydenhuollon sepelvaltimotautipotilaat (yleislääketiede)
 • Sanna Collin: lonkkamurtumapotilaiden vointi ja ennustetekijät (yleislääketiede)
 • Katriina Lähteenmäki: Porin akuutti kotihoito (yleislääketiede)
 • Tanja Eriksson: Kielimentorointi ja kieliohjaus lääkäreille digitaalisin keinoin (yleislääketiede)
 • Emma Luther-Tontasse: Monisairaat potilaat Turun terveysasemilla (yleislääketiede)
 • Tommi Salokivi: aikuisten kehitysvammaisten ennustetutkimus (yleislääketiede)
   

Syventävät opinnot

Opinnäytetyöt

Yleislääketieteellä tehtyjä perustutkintokoulutukseen liittyviä syventävien opintojen opinnäytetöitä löydät sähköisesti julkaistuna alta

 1. Opinnäytetöiden tiivistelmät
 2. Opinnäytetyöt (kokotekstit)

Tutkimusrahoitus

Valtion tutkimusrahoitus (VTR)

Valtion tutkimusrahoituksen (VTR) haku on elo-syyskuussa.

Lue lisää täältä.

Apurahoja

Aloittelevan tutkijan apurahoja, kongressimatkastipendejä tai julkaisumaksustipendejä voi hakea esim. Orionilta, SYLY:ltä, GPF:ltä ja yliopistolta.

 • Suomen Yleislääketieteen Säätiön apurahat
 • Suomen yleislääkärit GPF ry:n apurahat
 • Turun Yliopistosäätiön apurahat
 • Orionin Tutkimussäätiön apurahat

Aurora tietokantaan on koottu laajasti eri alojen apurahahakuja hakujulistuksineen.

Tilaa myös Tutkimusrahoitus NYT! uutiskirje osoitteesta tutkimusrahoitus@utu.fi. Tutkimusrahoitus-yksikön intranet-sivut löydät täältä

 

Yleislääketieteen oppiaineen viimeisimpiä julkaisuja

A novel easy-to-use index to predict institutionalization and death in older population - a 10-year population-based follow-up study (2023)

BMC Geriatrics
Heikkilä Elisa, Salminen Marika, Viljanen Anna, Katajamäki Taina, Koivula Marja-Kaisa, Pulkki Kari, Isoaho Raimo, Kivelä Sirkka-Liisa, Viitanen Matti, Löppönen Minna, Vahlberg Tero, Venäläinen Mikko S, Elo Laura L, Viikari Laura, Irjala Kerttu
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))