Tutkimus yleislääketieteen oppiaineessa

Yleislääketiede tutkii sairauksien esiintyvyyttä, ennustetta, kliinisiä piirteitä sekä hoitoa ja kuntoutusta perusterveydenhuollon potilailla sekä väestössä laajemmin. 

Perusterveydenhuollossa toimii useita ammattiryhmiä, ja siten yleislääketiede tutkii terveydenhuollon toimintatapoja ja niiden vaikuttavuutta myös monitieteisesti. Yleislääketieteen tutkimus nivoutuu läheisesti perusterveydenhuollon kehittämiseen: miten opetusta, koulutusta ja työntekoa tulisi perusterveydenhuollossa toteuttaa päämääränä potilaiden hoidon parantaminen ja terveyden edistäminen.

Tutkijakoulutus

Perusterveydenhuollon tutkimusseminaarisarja

Turun yliopiston yleislääketieteen ja työterveyshuollon oppialat järjestävät yhteistyössä VSSHP Perusterveydenhuollon yksikön kanssa tutkijakoulutusta.

Perusterveydenhuollon tutkijakurssi – kliinisen epidemiologian perusteet

Ajankohta
5.3.2019 – 3.12.2019

Kohderyhmä
Yleislääketieteen ja työterveyshuollon väitöskirjatutkijat ja muut tutkimustoiminnasta kiinnostuneet

Tavoitteet
1. Perehdyttää terveystutkimuksen lähestymistapoihin, siinä käytettyihin menetelmiin ja tutkimussuunnitelman laatimiseen
2. Oppia eri tutkimusasetelmien perusteet, niiden vahvuudet ja heikkoudet
3. Oppia soveltamaan eri lähestymistapoja ja menetelmiä oman tutkimuskysymyksen käsittelyssä, tutkimusprojektin, toteuttamisessa sekä tulosten käsittelyssä ja esittämisessä.

Toteutus
12 seminaaria (kesto 4 h), joihin kuuluu ennakkomateriaalia ja -tehtäviä sekä oman tutkimussuunnitelman tuottaminen.
Tuutorit: yleislääketieteen professori Päivi Korhonen, TY työterveyshuollon professori Juha Liira, TY

Tutkimusseminaarisarja järjestetään mahdollisesti vuosittain kaikille tutkimustyöstä kiinnostuneille

Lisätietoja: yleislääketieteen professori Päivi Korhonen


Vuonna 2019 osallistujia
- yleislääketiede 9
- työterveyshuolto 9

Tutkimusprojektit

PORTAAT-tutkimus

Porin kaupungin työntekijöiltä vuosina 2014 ja 2015 kartoitettu valtimotautien klassiset ja psykososiaaliset riski- ja suojatekijät sekä fyysinen suorituskyky. Tutkimme psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn suojatekijöitä ja sitä, miten avoterveydenhuollossa annettu elintapoja koskeva mini-interventio vaikuttaa riski- ja suojatekijöihin.

Yhteyshenkilö Päivi Korhonen

SYDÄNPORTAAT-tutkimus

PORTAAT-tutkimuksessa painonhallinnan mini-intervention jälkeenkin ylipainoisilla ja lihavilla henkilöillä verrataan internet-pohjaista ryhmä- ja yksilö-painonhallintaohjelmaa perinteiseen ryhmäohjaukseen vuosien 2018–2019 aikana.

Yhteyshenkilö Päivi Korhonen

SATAUNI-tutkimus

Satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus unilääkevieroituksesta.

Tutkija Ritva Lähteenmäki

HARMONICA-projekti (Harjavalta Risk Monitoring for Cardiovascular disease)

Prospektiivinen kohorttitutkimus, jossa seurataan valtimotautiriskihenkilöiden sairastuvuutta ja elämänlaatua satakuntalaisessa perusterveydenhuollon potilasaineistossa.

Yhteyshenkilö Päivi Korhonen

KESÄLATU-tutkimus

Keski-Satakunnan terveyskeskusten äitiys- ja lastenneuvoloissa tutkitaan lasta odottavien perheiden tupakointitottumuksia, kiintymyssuhteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Yhteyshenkilö Päivi Korhonen

Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy -tutkimus (Prevention of falling accidents in the aged)

Satunnaistettu, kontrolloitu ja moniammatillinen interventiotutkimus. Tutkimuksen toteuttajina ovat Turun yliopisto, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Porin terveyskeskus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Yhteyshenkilö Marika Salminen

Liedon iäkkäät -projekti

Liedon iäkkäitä koskeva tutkimus on 65 vuotta täyttäneeseen väestöön suunnattu kliinisepidemiologinen pitkittäistutkimus, jonka tutkimuskohteena ovat yleiset vanhuusiän sairaudet. Näiden sairauksien kliinisiä piirteitä, epidemiologiaa ja merkitystä toimintakyvylle ja elämänlaadulle tutkitaan Turun yliopiston, Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Härkätien terveyskeskuksen yhteistyönä.

Yhteyshenkilö Marika Salminen

Lääkäriksi vuonna 2000 – mihin he päätyivät?

Vuonna 1991 Turun lääketieteelliseen tiedekuntaan tulleiden opiskelijoiden (110) pitkittäisseuranta, joka tutkii lääkäriksi kasvamista ja lääketieteen opiskelua sekä ammatti-identiteetin kehitystä ja uravalintaa. Seurantatutkimus meneillään.

Yhteyshenkilö Paula Vainiomäki

Yleislääketieteen oppiaineen viimeisimpiä julkaisuja