Tutkimus yleislääketieteen oppiaineessa

Yleislääketiede tutkii sairauksien esiintyvyyttä, ennustetta, kliinisiä piirteitä sekä hoitoa ja kuntoutusta perusterveydenhuollon potilailla sekä väestössä laajemmin. 

Perusterveydenhuollossa toimii useita ammattiryhmiä, ja siten yleislääketiede tutkii terveydenhuollon toimintatapoja ja niiden vaikuttavuutta myös monitieteisesti. Yleislääketieteen tutkimus nivoutuu läheisesti perusterveydenhuollon kehittämiseen: miten opetusta, koulutusta ja työntekoa tulisi perusterveydenhuollossa toteuttaa päämääränä potilaiden hoidon parantaminen ja terveyden edistäminen.

Tutkijakoulutus

Tutkimusklubi

Oletko tutkimuksesta kiinnostunut tai jo tutkimusta tekevä perusterveydenhuollon kollega Varsinais-Suomen, Satakunnan tai Pohjanmaan hyvinvointialueelta? Tervetuloa mukaan Turun yliopiston yleislääketieteen oppiaineen Tutkimusklubiin!

Tutkimusklubin tavoitteena on yhdistää tutkimuksesta kiinnostuneita perusterveydenhuollon lääkäreitä, tarjota tukea tutkimustyön aloittamiseen ja tekemiseen, lisätä tietoisuutta yleislääketieteen kansallisesta ja kansainvälisestä tutkimuksesta sekä edistää yhteistyötä muiden erikoisalojen kanssa perusterveydenhuollon tutkimuksessa.

Tutkimusklubissa tapahtuvaa

 • kaikenlaisten tutkimukseen liittyvien asioiden vapaamuotoinen käsittely
 • omien tutkimusprojektien esittely ja kommentointi
 • tutkimustaitojen tukeminen, esim. tiedonhaku, tilastotiede, artikkelin kirjoittaminen
 • lääketieteen syventävien opintojen esittelyt
 • kansallisiin ja kansainvälisiin yleislääketieteen artikkeleihin tutustuminen

Klubi kokoontuu noin kerran kuukaudessa klo 14:00-15:30 Medisiinalla, Kiinamyllynkatu 10, Turku. Myös etäyhteyden kautta on mahdollista osallistua. Kysy lisätietoa ja ilmoittaudu mukaan ansa.rantanen@utu.fi!

 


 

Turun kliininen tohtoriohjelma (TKT)

Tutkimusprojektit

PORTAAT-tutkimus

Porin kaupungin työntekijöiltä vuosina 2014 ja 2015 kartoitettu valtimotautien klassiset ja psykososiaaliset riski- ja suojatekijät sekä fyysinen suorituskyky. Tutkimme psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn suojatekijöitä ja sitä, miten avoterveydenhuollossa annettu elintapoja koskeva mini-interventio vaikuttaa riski- ja suojatekijöihin.

Yhteyshenkilö Päivi Korhonen

Väitöskirjatyöt

 • Kirsi Malmberg-Ceder (neurologia 2022): Kunta-alalla työskentelevien naisten kipu – mielenkiinnon kohteina psykososiaaliset riskitekijät, työhyvinvointi ja elämänlaatu. Pain in Finnish female municipal employees with special reference to psychosocial and work-related factors and quality of life
 • Elina Bergman (yleislääketiede 2022): Porin kaupungin työntekijöiden elämänlaatu ja itsearvioitu työkyky. Quality of Life among Public Sector Employees of the City of Pori: with Reference to Self-Reported Work Ability.

Tekeillä olevat väitöskirjatyöt

 • Susa Majaluoma: D-tyypin persoonallisuus (yleislääketiede)
 • Tiina Vuorio: absenteeismi/presenteeismi (yleislääketiede)
 • Jenni Virtanen: painonhallinta, dieetti (yleislääketiede)
 • Anniina Kainalainen: psykososiaaliset riskitekijät (työterveyshuolto)
SYDÄNPORTAAT-tutkimus

PORTAAT-tutkimuksessa painonhallinnan mini-intervention jälkeenkin ylipainoisilla ja lihavilla henkilöillä verrataan internet-pohjaista ryhmä- ja yksilö-painonhallintaohjelmaa perinteiseen ryhmäohjaukseen vuosien 2018–2019 aikana.

Yhteyshenkilö Päivi Korhonen

SATAUNI-tutkimus

Satunnaistettu, kontrolloitu interventiotutkimus unilääkevieroituksesta.

Tutkija Ritva Lähteenmäki

Tekeillä olevat väitöskirjat

 • Ritva Lähteenmäki: Iäkkäiden unilääkkeistä vieroitus (yleislääketiede)
HARMONICA-projekti (Harjavalta Risk Monitoring for Cardiovascular disease)

Prospektiivinen kohorttitutkimus, jossa seurataan valtimotautiriskihenkilöiden sairastuvuutta ja elämänlaatua satakuntalaisessa perusterveydenhuollon potilasaineistossa.

Yhteyshenkilö Päivi Korhonen

Väitöskirjatyöt

 • Päivi Korhonen (sisätaudit 2009): Valtimotautiriskin arviointi verenpainepotilailla. Assessment of total cardiovascular risk in hypertensive subjects.
 • Kari Syvänen (kirurgia 2012): Nilkka olkavarsipaine, herkkä C-reaktiivinen proteiini ja endoteelin toiminta valtimotaudin riskiväestössä. Ankle-brachial index, high-sensitivity C-reactive protein and endothelial function in a cardiovascular risk population.
 • Otto Ettala (kirurgia/urologia 2015): Erektiohäiriö valtimotautiriskiväestössä. Erectile dysfunction in cardiovascular risk population.
 • Tellervo Seppälä (yleislääketiede 2016): Elämänlaadun ja elämäntapojen huomioonottaminen perusterveydenhuollossa. Considering patient’s health related quality of life and life style in primary health care.
 • Arto Heikkilä (yleislääketiede 2018): Perifeerinen valtimotauti ja erektiohäiriö perusterveydenhuollossa. Peripheral arterial disease and erectile dysfunction in primary care.
 • Ansa Rantanen (yleislääketiede 2020): Depressiiviset oireet sydän- ja verisuonitautiriskiväestössä käsitellen tietoisuutta verenpainetaudista, itse koettua terveyttä, sydän- ja verisuonitautisairastuvuutta ja kokonaiskuolleisuutta. Depressive Symptoms in a Cardiovascular Risk Population with Reference to Awareness of Hypertension, Self-Rated Health, Cardiovascular Morbidity, and All-Cause Mortality.
 • Simo Rehunen (yleislääketiede 2021): Kehon koon ja koostumuksen vaikutus glukoosinsietoon – mielenkiinnon kohteina aikuispituus, kehon pinta-ala sekä kehon rasvaton ja rasvamassa. Body size, body composition and glucose tolerance with special reference to adult height, body surface area, fat and lean body mass.

Tekeillä olevat väitöskirjatyöt

 • Susanna Kuneinen: perusterveydenhuollon riskihenkilöiden pitkäaikaisseuranta (yleislääketiede)
 • Samuel Palmu: kehon pinta-ala, verenpaine, sokeriaineenvaihdunta ja perifeerinen valtimotauti (yleislääketiede)

 

KESÄLATU-tutkimus

Keski-Satakunnan terveyskeskusten äitiys- ja lastenneuvoloissa tutkitaan lasta odottavien perheiden tupakointitottumuksia, kiintymyssuhteita ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Yhteyshenkilö Mikael Ekblad

Tekeillä olevat väitöskirjat

 • Hanna Wallin: Raskausajan tupakointi ja äidin terveys (yleislääketiede)
TIP-tutkimus

TIP (Treatment of Insomnia in Primary Care) -tutkimus on syksyllä 2023 käynnistynyt satunnaistettu, kontrolloitu hoitotutkimus. Siinä selvitetään kognitiivis-behavioraalisiin menetelmiin perustuvan Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle (Varha) suunnitellun unettomuuden hoitomallin (Unikoulu) tehoa sekä tehoon vaikuttavia potilaslähtöisiä tekijöitä ja Unikoulun vaikutusta tutkittavien elämänlaatuun ja masennusoireisiin.  Joidenkin tutkittavien unesta kerätään objektiivista tietoa älykelloin. Tutkimus tehdään yhteistyössä TYKS Psykiatrian, TYKS Uni- ja hengityskeskuksen sekä Itä-Suomen yliopiston teknillisen fysiikan laitoksen STAR-tutkimusryhmän kanssa.

Yhteyshenkilöt Elina Bergman ja Ansa Rantanen

Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy -tutkimus (Prevention of falling accidents in the aged)

Satunnaistettu, kontrolloitu ja moniammatillinen interventiotutkimus. Tutkimuksen toteuttajina ovat Turun yliopisto, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Porin terveyskeskus ja Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Yhteyshenkilö Marika Salminen

Liedon iäkkäät -projekti

Liedon iäkkäitä koskeva tutkimus on 65 vuotta täyttäneeseen väestöön suunnattu kliinisepidemiologinen pitkittäistutkimus, jonka tutkimuskohteena ovat yleiset vanhuusiän sairaudet. Näiden sairauksien kliinisiä piirteitä, epidemiologiaa ja merkitystä toimintakyvylle ja elämänlaadulle tutkitaan Turun yliopiston, Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Härkätien terveyskeskuksen yhteistyönä.

Väitöskirjatyöt

 • Anna Viljanen (geriatria 2023): Subjektiivisen ja objektiivisen terveyden ja toimintakyvyn mittareiden yhteys pitkäaikaishoitoon joutumiseen ja kuolemaan – seurantatutkimus kotona-asuvista. iäkkäistä. Association of subjective and objective measures of health and functional capacity with institutionalization and mortality – a follow-up study of community-dwelling older people. 

Yhteyshenkilö Marika Salminen

Lääkäriksi vuonna 2000 – mihin he päätyivät?

Vuonna 1991 Turun lääketieteelliseen tiedekuntaan tulleiden opiskelijoiden (110) pitkittäisseuranta, joka tutkii lääkäriksi kasvamista ja lääketieteen opiskelua sekä ammatti-identiteetin kehitystä ja uravalintaa. Seurantatutkimus meneillään.

Yhteyshenkilö Paula Vainiomäki

Muita tekeillä olevia väitöskirjoja yleislääketieteessä

Tekeillä olevat väitöskirjat

 • Pieta Sundqvist: Perusterveydenhuollon sepelvaltimotautipotilaat (yleislääketiede)
 • Katriina Lähteenmäki: Porin akuutti kotihoito (yleislääketiede)
 • Tanja Eriksson: Kielimentorointi ja kieliohjaus lääkäreille digitaalisin keinoin (yleislääketiede)
 • Emma Luther-Tontasse: Monisairaat potilaat Turun terveysasemilla (yleislääketiede)
   

Syventävät opinnot

Opinnäytetöiden aiheita

Yleislääketieteen monissa tutkimusprojekteissa on mahdollista tehdä syventävät opinnot. Tutustu meneillään oleviin tutkimuksiin edellä ja ole yhteydessä tutkimuksen vastuuhenkilöön. 

Voit myös ehdottaa omaa tutkimusaihetta tai lähestyä opetushenkilökuntaamme aiheen löytämiseksi. Yleislääketieteen tutkimukseen voi tutustua myös Tutkimusklubissa

 1. Opinnäytetöiden tiivistelmät
 2. Opinnäytetyöt (kokotekstit)

Tutkimusrahoitus

Valtion tutkimusrahoitus (VTR)

Valtion tutkimusrahoituksen (VTR) haku on elo-syyskuussa.

Lue lisää täältä.

Apurahoja

Aloittelevan tutkijan apurahoja, kongressimatkastipendejä tai julkaisumaksustipendejä voi hakea esim. SYLY:ltä, GPF:ltä ja yliopistolta.

 • Suomen Yleislääketieteen Säätiön apurahat
 • Suomen yleislääkärit GPF ry:n apurahat
 • Turun Yliopistosäätiön apurahat

Tiedejatutkimus.fi on koottu laajasti eri alojen apurahahakuja hakujulistuksineen.

Tilaa myös Tutkimusrahoitus NYT! uutiskirje osoitteesta tutkimusrahoitus@utu.fi. Tutkimusrahoitus-yksikön intranet-sivut löydät täältä

 

Yleislääketieteen oppiaineen viimeisimpiä julkaisuja