Opiskelijapalaute

MediOpe-yksikkö ylläpitää ja kehittää tiedekunnan palautejärjestelmää. Palautejärjestelmän avulla voidaan tarkkailla, tehdäänkö opetuksessa oikeita asioita tarkoituksenmukaisilla tavoilla. Tavoitteena on tehdä palauteprosessista mahdollisimman läpinäkyvä ja käytäntöön vaikuttava.

Opiskelijapalautteen antaminen edistää kollegiaalisuutta ja yhteisvastuullisuutta, kun tiedekunnan opetusta kehitetään yhdessä, myös tulevia kursseja ajatellen. Opiskelijapalautteen avulla saadaan opiskelijoiden näkemykset opetuksesta esille. Näin saadaan rakennettua arvokasta vuoropuhelua opiskelijoiden ja opettajien välille, mitä tiedekunnassa onkin korostettu: palautetta pyydetään ja saadaan päivittäin. Lisäksi Moodleen suositellaan anonyymin avoimen palautekanavan lisäämistä ("palautetorvi"), ja opetuksesta saatua palautetta suositellaan otettavaksi esille kehityskeskusteluissa.

Opintojaksopalaute

Lääketieteellinen tiedekunta kerää sähköisesti palautetta tiedekunnan opintojaksoista ja opintokokonaisuuksista. Palautetta kerätään ja koostetaan systemaattisesti joka toinen vuosi. Sykli perustuu kaksivuotisiin opetussuunnitelmiin: ensimmäisenä vuonna kerätään systemaattinen palaute, ja toisena vuonna keskitytään kehittämään opetussuunnitelmia palautteen perusteella.

Vertailun helpottamiseksi kysely toteutetaan yhtenäisellä palautelomakkeella kaikissa tiedekunnan koulutusohjelmissa. Kysely koostuu seitsemästä Turun yliopistossa yleisesti käytetystä palautekysymyksestä sekä kolmesta avoimesta kysymyksestä, joihin opiskelijat saavat jättää kiitoksensa ja kehittämisideansa.

PALAUTEJÄRJESTELMÄ LYHYESTI:

  • Opiskelijoiden osallisuus: Jokaiselta vuosikurssilta valitaan kurssikriitikko, joka laatii opintojaksopalautteista koosteen, joka välitetään opintojaksolle tai oppiaineelle.
  • Palautteeseen vastaaminen: Opettajakunta antaa vastapalautteen, jossa kerrotaan myös mahdollisista kehitystoimenpiteistä. Näin myös opiskelijat saavat palautetta antamastaan palautteesta, ja samalla opettajat voivat tuoda oman näkemyksensä opetuksen toteutuksesta esille.
  • Läpinäkyvyys: Kurssikriitikko välittää koosteen sekä opettajien vastapalautteen MediOpe-yksikölle. Palautteiden koosteet ja vastapalautteet ovat kaikkien tiedekunnan opettajien ja opiskelijoiden nähtävissä Moodlessa.