Koulutustuntien / opintopisteiden hakeminen kursseille

Hakemukset täytetään sähköisesti. Vain sähköisellä lomakkeella tehty anomus käsitellään. Vapaamuotoisia hakemuksia ei käsitellä.

Huom! Jos haluat hakea opintopisteitä/ tunteja sekä erikoislääkäri-ja erikoishammaslääkärikoulutuksen teoriakoulukseksi että tohtorikoulutukseen, täytä ensin KOPI-hakemus. Voit liittää KOPI-hakemuksen tulosteen tohtorikoulutuksen hakemuslomakkeelle.

  Koulutustilaisuuden hyväksyminen ja koulutustuntien/opintopisteiden hakeminen

  Hakemuksen täyttäminen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen teoriakoulutukseen (KOPI-hakemus)

  Sosiaali- ja terveysministeriön erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta säätelevän asetuksen (56/2015, muutettu asetuksella 55/2020; 6 § ja 7§), yliopistojen yhteisesti laatimien koulutusvaatimusten ja erikoisalakohtaisten opetussuunnitelmien mukaan erikoislääkärin/erikoishammaslääkärin koulutuksen suorittamiseksi lääkärin/hammaslääkärin on suoritettava yliopiston hyväksymä teoriakoulutus.

  Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa on käytössä yhteinen teoriakoulutuksen sähköinen hallintajärjestelmä, KOPI-järjestelmä. Järjestelmä palvelee yliopistojen ulkopuolisia koulutustilaisuuksien järjestäjiä, yliopistojen lääketieteellisiä tiedekuntia sekä erikoistuvia. Erikoistuva lääkäri voi selailla yliopiston hyväksymiä koulutuksia KOPI-järjestelmässä.

  Koulutuksen järjestäjät anovat erikoisalakohtaisia koulutustunteja KOPI-järjestelmän kautta. Linkki koulutuksen hakulomakkeeseen löytyy tämän sivun alalaidasta. Koulutukset hyväksytään siinä yliopistossa, jonka alueella koulutus järjestetään.

  Kurssien anominen

  Koulutuksen järjestäjän tulee tutustua huolella seuraaviin ohjeisiin ennen hakulomakkeen täyttöä:

  • Kurssien hyväksymistä teoriakoulutukseksi haetaan etukäteen. Hakemuksen käsittely eri vaiheineen kestää noin neljä (4) viikkoa. Koulutuksen järjestäjän tulee huomioida, että tilaisuus julkaistaan KOPI-järjestelmän hakukoneessa vasta hyväksymisprosessin jälkeen.
  • Yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat ovat yhteisesti sopineet, että hyväksymistä teoriakoulutukseksi haetaan etukäteen siltä koulutusyksiköltä, missä on kurssin suunnittelu- ja järjestämisvastuu.
  • Täysin ulkopuoliset järjestäjät pyytävät hyväksymistä lähimmästä kyseisen erikoisalan koulutusta järjestävästä yliopistosta.
  • Koulutuksen järjestäjältä edellytetään palautteen keräämisestä koulutuksesta. Koulutuksen järjestäjän on pyydettäessä annettava palautteen yhteenveto ja osallistujien lukumäärätieto tiedekunnan käyttöön arviointia varten.
  • Koulutuksen suunnittelusta tulee vastata vähintään jonkun haetun erikoisalan erikoislääkäri tai lääkäriyhdistys. Koulutus voidaan hyväksyä erikoistumiskoulutukseksi myös muille erikoisaloille.
  • Missä tahansa yliopistossa hyväksytty kurssi hyväksytään kaikissa yliopistoissa teoriakoulutukseksi.
  • Kursseista ja koulutustilaisuuksista tulee tiedottaa hyvissä ajoin etukäteen esimerkiksi Duodecimin ja Suomen lääkäriliiton koulutuskalentereissa sekä Lääkärilehdissä.
  • Mikäli koulutus soveltuu lisäkoulutusohjelman teoriakoulutukseksi, haetaan koulutustunteja lisäkoulutusohjelmasta päävastuussa olevalta erikoisalalta. Tieto merkitään lisätietoihin.

  Koulutuksen järjestäjää, sisältöä ja kestoa koskevat vaatimukset

  • Teollisuus tai yritys ei voi olla yksin koulutuksen järjestäjänä. Yksityisten yritysten tulee valmistella ja järjestää koulutus niin, että mukana on aina lääketieteellinen taho, kuten yliopisto, klinikka tai erikoisalayhdistys. Ulkopuolisten järjestäjien tulee selkeästi raportoida yhteistyö lääketieteellisten tahojen kanssa (erikoislääkäritoimikunta 1.12.2009 6§).
  • Toimipaikkakoulutusta ei hyväksytä teoriakoulutukseksi. Kohderyhmä ei saa olla rajattu esim. tietyn klinikan henkilökunnalle.
  • Koulutuksissa ei tulisi olla sponsorin (yrityksen) edustajan koulutuspuheenvuoroa. Näistä puheenvuoroista ei myönnetä koulutustunteja.
  • Lisäksi on toivottavaa, että ohjelman aiheiden otsikoinnissa ja lomakepohjassa ei näy kauppanimiä tai logoja.
  • Hakulomakkeen kaikki kohdat tulee täyttää. Tieto palautteen keruusta lisätään hakemukseen. Yksityiskohtainen ohjelma liitetään hakemukseen. Ohjelmassa on ilmoittava luennoitsijoiden arvo-/tehtävänimike sekä työnantaja/tms. affiliaatio. Mahdolliset vaatimukset etukäteismateriaalista ja -valmistumisesta kerrotaan. Mikäli kyseessä on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy tehtäviä tai kuulustelu, luetellaan tarvittava kirjallisuus.
  • Tunteja haetaan niille erikoisaloille, joihin koulutus liittyy. Ei ole toivottavaa, että koulutuksen järjestäjä hakee kaikille mahdollisille aloille tunteja, mikäli koulutus todellisuudessa koskee vain osaa aloista.
  • Erikoisalan koulutustilaisuuden minimipituus on kolme (3) opetustuntia. Yhtä opetustuntia vastaa 45 minuutin luento tai muu lähiopetustilanne. Koulutuksen järjestäjän tulee laskea koulutuksen pituus (=haettavat tunnit) siten, että koulutuksen kestosta vähennetään pois aloituspuheenvuorot, tauot, sairaalaan tutustumiskierrokset, näyttelyihin tutustumiset, kokoukset ja sponsorien tilaisuudet.
  • Yhdelle erikoisalalle voidaan myöntää alle kolme (3) koulutustuntia, mikäli koulutustilaisuuden kesto on vähintään kolme (3) opetustuntia.
  • Yhdestä pitkästä tai useamman päivän mittaisesta koulutuksesta ja verkkokoulutuksesta hyväksytään vain poikkeustapauksissa yli 15 tuntia.
  • Sisätautialoilla yhdestä koulutustilaisuudesta voidaan hyväksyä maksimissaan 10 tuntia koulutuksen kestosta riippumatta
  • Verkkokursseista tulee ilmoittaa kurssin järjestäjän verkkosivusto sekä salasana, jolla kurssia arvioivat alan vastuuhenkilöt voivat kirjautua järjestelmään. Salasanan voi ilmoittaa lisätietokentässä.
  • Kun kurssi on hyväksytty teoriakoulutukseksi, se julkaistaan KOPI-järjestelmässä. Koulutuksen järjestäjälle ilmoitetaan koulutuksen hyväksymisestä ja julkaisemisesta sähköisesti. Ilmoitukseen sisältyy linkki julkaistuun koulutukseen sekä päätöksen tulostusnäkymään. Kirjallinen päätös lähetetään vain sitä pyydettäessä.

  Henkilötietojen käsittely

  •  Hakulomakkeessa esitetyt tiedot (myös yhteystiedot) tulevat sellaisenaan näkyviin KOPI-järjestelmän julkiseen koulutustilaisuuksien hakukoneeseen.
  • Täyttämällä ja lähettämällä sähköisen hakemuksen, lomakkeen täyttäjä hyväksyy sen, että hänen henkilötietojaan käsitellään.
  • Yhteystiedoilla tarkoitetaan organisaation yhteystietoja. Koulutuksen järjestäjän ei tule ilmoittaa omia, henkilökohtaisia yhteystietoja.
  • Yhteystiedoista on välttämätöntä ilmoittaa vain sähköpostiosoite, jonne päätös tilaisuuden hyväksymisestä toimitetaan ja johon tilaisuudesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä.
  • Kurssi-ilmoitusten mukana annetut yhteystiedot poistetaan viiden vuoden jälkeen.

  Teoriakoulutuksen hakulomake KOPI-järjestelmään

  Hakemuksen täyttäminen tohtorikoulutukseen (koulutukset ovat pääsääntöisesti tohtorintutkintoon soveltuvia)
   
  • Koulutuksen järjestäjän tulee täyttää hakemus ennen koulutustilaisuuden toteutumista.
  • Hakemuksesta tulee käydä ilmi koulutustilaisuuden järjestäjä(t), tuntimäärä ja koulutustilaisuuden yhteyshenkilö. Lisäksi on ilmoitettava oppimistavoitteet, kohderyhmä ja mahdolliset vaatimukset etukäteismateriaalista ja -valmistautumisesta.
  • Hakemukseen liitetään yksityiskohtainen ohjelma.
  • Yhtä opetustuntia vastaa 45-60 minuutin luento tai muu opetustilanne ja esimerkiksi aloituksia, kokouksia, näyttelyitä, taukoja ja lääkeyhtiön puheenvuoroja ei lasketa.
  • Osallistuminen 10 tuntia = 1 opintopiste, esitelmä/suullinen esitys = 1 opintopiste, kirjallinen työ = 1 opintopiste (ks. lisätietoja opinto-oppaalta LTOH5201 Tieteelliset seminaarit ja tieteelliset kansalliset kokoukset 1)
  • Koulutusohjelman aiheiden otsikoinnissa ei saa näkyä kauppanimiä tai logoja. Lääkeyhtiö ei voi hakea tunteja.
  • Hakemusten käsittelyaika on noin 3 viikkoa.
  • Kun koulutustilaisuus on hyväksytty, ilmoitetaan hyväksytyt tuntimäärät ja/tai opintopisteet koulutustilaisuuden järjestäjälle.
  • Koulutuksen järjestäjältä edellytetään palautteen keräämistä koulutuksesta. Palaute voidaan kerätä strukturoidulla lomakkeella tai avoimilla kirjallisilla kysymyksillä. Kaiken palautteen ja arvioinnin tarkoituksena on auttaa koulutustilaisuuksien järjestäjiä kehittämään jatkokoulutusta. Koulutuksen järjestäjän on pyydettäessä annettava palautteen yhteenveto ja osallistujien lukumäärätieto tiedekunnan käyttöön arviointia varten
  • Opiskelija hakee halutessaan omasta tohtoriohjelmasta opintopisteet tiedekunnassa vakiintuneiden käytäntöjen mukaan (UGIS-portaalista löytyvällä lomakkeella). Opintopisteiden hakemista varten opiskelijat tarvitsevat osallistumistodistuksen koulutuksen järjestäjältä.

  Sähköinen hakulomake tohtorintutkinnon jatko-opinnoiksi.

  Hakemuksen täyttäminen Turun Lääketiedepäiviin sekä Medimercille

  HUOM! Tämän sähköisen hakulomakkeen kautta voidaan hyväksyä koulutustunteja/opintopisteitä vain Turun Lääketiedepäiviin sekä Medimercin muutoshakemuksiin.

   

  Yhteystiedot

  pge-kurssihakemukset@utu.fi