Tohtorikoulutuksen ohjaus

Lääketieteellisessä tiedekunnassa tohtorikoulutukseen hakeutuvalla tulee jo olla ohjaajat tiedossa.
Ks. www-sivu Tohtorikoulutushaku lääketieteellisessä tiedekunnassa > Ennen hakemuksen laatimista > Ohjaus

Tohtorikoulutuksen ohjaajien lukumäärä on enintään 3. Ohjaajat ovat tohtorintutkinnon suorittaneita ja yhden ohjaajista tulee pätevyydeltään olla vähintään dosentti tai vastaavan pätevyyden omaava. Rehtorin päätöksen mukaisesti väitöskirjatutkijalle tulee lähtökohtaisesti nimetä vähintään kaksi ohjaajaa. Ohjaajien joukossa tulee olla tuntemusta tohtorikoulutuksesta Turun yliopistossa ja pääsy Turun yliopiston sähköisiin järjestelmiin. Ohjaajista vähintään yhden tulee olla työsuhteessa Turun yliopistoon tai Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueeseen kuuluvaan yksikköön.

Lisää tietoa ohjaajista ks. Tohtorintutkinnon opinto-opas, luku 4.3. (PDF-tiedosto)

Rehtorin päätös Tohtorikoulutettavan ohjaus Turun yliopistossa ja siihen liittyvä lisäohje

Väitöskirjatutkijalle voidaan Lääketieteellisessä tiedekunnassa nimetä vain yksi ohjaaja hakemuksesta ja perustellusta syystä. Mikäli tohtorikoulutukselle esitetään vain yhtä ohjaajaa, siitä tulee toimittaa ohjaajan vapaamuotoinen perusteltu anomus. Vain yhtä ohjaajaa väitöskirjatutkijalle nimettäessä huomioidaan aina Lääketieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinnon opinto-oppaan määräykset koskien ohjaajia sekä etenkin näitä seikkoja, jotka tulee ilmetä hakemuksesta yhdeksi ohjaajaksi:

  • Ohjaajan näytöt aiemmasta menestyksekkäästä ohjaajana toimimisesta
  • Ohjaajalla tulee olla riittävät ajalliset ohjausresurssit ja riittävä tuntemus Turun yliopiston ohjauskäytänteistä
  • Ohjaajan tulee perustella, miksi kyseinen väitöstutkimusprojekti on soveltuva yhden ohjaajan ohjattavaksi
  • Väitöstutkimusprojekti on menetelmällisesti ja aihepiiriltään sellainen kokonaisuus, johon yhden ohjaajan ohjauskapasiteetti riittää

Muutokset ohjauskokoonpanoon hyväksytetään tiedekunnassa. Ks. www-sivu:
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/tohtorikoulutus-laaketieteellisessa-tiedekunnassa/muutokset-tohtorintutkinnon-suorittamisessa