Tutkimus laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineessa

Laskentatoimen ja rahoituksen tutkimustoiminta on jaettavissa kolmeen osa-alueeseen: johdon laskentatoimeen, tilinpäätösinformaatioon ja rahoitukseen.

Johdon laskentatoimen tutkimusprojektien keskeisiä teema-alueita ovat:

  • Johdon laskentatoimen käytännöt ja niiden muutos
  • Yrityksen ohjausta tukevat mittaus- ja raportointijärjestelmät
  • Laskentahenkilöstön osaamisen kehittyminen ja roolimallit
  • Laskentatoimen tutkimusprofiiliin kuuluu myös liiketaloustieteen tieteenfilosofisten ja metodologisten perusteiden tutkimus

Tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuksen keskeisiä teemoja ovat:

  • Laskentatoimen markkinaperusteinen empiirinen tutkimus
  • Tilinpäätösinformaation laadun mittaaminen ja laatuun vaikuttavat tekijät
  • Yrityksen tilivelvollisuus etutahoille ja yritysvastuuraportointi

Rahoituksen tutkimuksessa pääpaino on:

  • Empiirisessä tutkimuksessa kattaen niin yritysrahoituksen kuin rahoitusmarkkinoiden teemoja
  • Keskeiset kysymykset liittyvät pörssiyritysten investointipäätöksiin ja omistajien vaikutukseen sekä osakemarkkinoiden hinnoittelumalleihin
  • Tutkimuskohteena on myös rahoitusmarkkinoiden pitkän aikavälin historiallinen kehitys

Tutkimushankkeet

SUSTAIN

Tutkimushankkeessa ”A Comprehensive Examination of Internal and External Corporate Sustainability in China and Finland" (SUSTAIN) kartoitetaan ja vertaillaan sisäisen ja ulkoisen yhteiskuntavastuullisuuden (YV) muodostumista kiinalaisissa ja suomalaisissa yrityksissä. Tutkimus pyrkii tuottamaan uutta tietoa siitä, mitkä sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat yritysten vastuullisuuden muodostumiseen ja missä määrin yritysten sisäinen vastuullisuus ja ulkoinen raportointi vastaavat toisiaan. Tutkimus tehdään yrityshaastatteluin sekä hyödyntäen yritysten sisäisiä ja ulkoisia aineistoja. Tutkimuskonsortiossa on mukana tutkijoita Bristolin, Cardiffin, Lapin, Renminin, sekä Turun yliopistosta. Mukana oleville yrityksille tutkimus tulee tarjoamaan hyödyllistä tietoa mm. siitä, miten yritysvastuu mielletään organisaation eri tasoilla ja missä määrin yrityksen YV-järjestelmät tuottavat sellaista tietoa, joka vastaa sen strategisia YV-linjauksia. Koko aineiston koosteen pohjalta kukin yritys voi osaltaan peilata yritysvastuutaan ja käytäntöjään kokonaisaineistoon sekä suomalaisten että kiinalaisten yritysten osalta. Lisätietoja antaa Professori Hannu Schadewitz (email hannu.schadewitz@utu.fi).

Avainsanoja: Yhteiskuntavastuullisuus, Yhteiskuntavastuuorientaatio, Yhteiskuntavastuujärjestelmät, Yhteiskuntavastuuraportointi, Institutionaalinen teoria, Raportointi, Global Reporting Initiative, Vuoropuhelu, Suomi, Kiina

Uusia julkaisuja

Väitöskirjat