Opiskelu taloustieteen laitoksella

Taloustieteen opintojen pohjan muodostavat mikroteorian, makroteorian ja ekonometrian kurssit. Mikroteoria tarkastelee teoreettisten mallien avulla esimerkiksi kuluttajan valintoja ja hyvinvointia, yritysten tuotantopäätöksiä sekä yhteiskunnan kokonaishyötyä. Makroteorian kursseilla opiskelija oppii ymmärtämään ja mallintamaan koko kansantalouden tasolla tapahtuvia muutoksia, kuten suhdannevaihteluita, talouskasvua ja työllisyyden kehitystä. Ekonometrian opinnoissa opiskelija oppii puolestaan ymmärtämään, miten taloudellisten havaintoaineistojen perusteella voidaan todentaa ja mitata taloudellisia syy-seuraussuhteita. Kursseilla käsiteltyjen teorioiden ja mallien ymmärtämistä syvennetään laskuharjoituksissa.

Opintoihin kuuluvilla vapaasti valittavilla taloustieteen kursseilla ja sivuaineilla opiskelija voi syventää ja laajentaa taloustieteellistä osaamistaan oman kiinnostuksensa mukaisesti. Valinnaisista taloustieteen aineopinnoista löytyy kursseja mm. työmarkkinoista, julkisesta taloudesta, rahoituksesta, pankkiteoriasta, aikasarjaekonometriasta, asuntomarkkinoista, psykologisesta taloustieteestä. Jos opiskelija on kiinnostunut urasta julkistalouden parissa, voi sivuaine valtio-opissa tai sosiaalitieteissä avata aiheeseen uusia näkökulmia. Jos hän on kiinnostunut taloustieteen jatko-opinnoista, laajemmat sivuaineopinnot matematiikasta ja tilastotieteestä ovat suositeltavia.

Taloustieteen tutkinto-ohjelman tavoite on, että valmistunut opiskelija hallitsee mikro- ja makrotaloustieteen teorianmuodostuksen keskeiset osa-alueet ja osaa tarkastella talouden toimintaa analyyttisesti. Hän hallitsee taloustieteen empiiriset menetelmät ja osaa käyttää tilastotieteellisiä aineistoja talouteen liittyvien kysymysten analysointiin. Hän ymmärtää taloustieteen teorioiden ja empiiristen menetelmien keskeiset oletukset ja rajoitteet. Hän tuntee Suomen kansantalouden ja maailmantalouden keskeiset haasteet. Hän osaa soveltaa taloustiedettä yritysten ja kuluttajien päätöksenteon ongelmiin sekä talouspolitiikan vaihtoehtojen jäsentämiseen ja arviointiin. Hän osaa kommunikoida taloustieteeseen pohjautuvia näkemyksiä niin asiantuntijoille kuin suurelle yleisöllekin.