Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa aiemmin toteutettuja kansallisia energia- ja ympäristötutkimuksia

 • Asiantuntijoiden mallit koskien metsien biologista monimuotoisuutta, Fibre -hanke (2000–2005)
 • Aurinkoenergia- ja kysyntäjoustoselvitys (2017)
 • Biodiversiteetin kulttuurinen valinta: suomalaisen metsän merkitykset ja mahdolliset tulevaisuudet kognitiivisen antropologian näkökulmasta (1998)
 • Ekotehokkuus nyt ja tulevaisuudessa (ETU) -vertailevia tutkimuksia valtio-, sektori- ja tuotetasolla (1. vaihe: 2003–2004, 2. vaihe: 2005–2006)
 • Ekotietoyhteiskunta: Kriteerit ja toimintamahdollisuudet, eTieto (2001–2003)
 • Energia ja hiilidioksidiverotus Suomessa ja EU:ssa (1995–1996)
 • Energia- ja ilmastonmuutospolitiikan taloudellisen ohjauksen yhdentämisen strategiat Suomen ympäristöpolitiikassa (1997)
 • Energiateollisuus ry:n tulevaisuusprosessi (2008–2009)
 • Energy Futures 2030 (2013)
 • Globaalimuutosskenaarioiden kehittäminen Suomelle, Finsken (1999-2002)
 • llmastoliiketoiminta ja energia Suomessa 2050 – skenaariot ja strategiat (2005–2007)
 • Ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi liikennesektorilla (ILARI) (2010–2012)
 • Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP), Maa- ja metsätalousministeriö: 2012–2015
 • Julkisen ohjauksen mahdollisuudet edistää energiansäästöä (1995)
 • Kehitysmaiden ilmastopolitiikka (2003–2004)
 • Kestävä kehitys tietoyhteiskunnassa – Ympäristöklusterin tutkimusohjelman esiselvitys (1999–2000)
 • Kestävän kehityksen Turku, KEKETU (2001–2002)
 • Kulttuurin ja luonnon tilat liikennepolitiikassa, TRAPO (2001–2004)
 • Kuntien ympäristöbarometri – Indikaattori kuntien ja alueiden ympäristöpolitiikan tuloksellisuudesta (1999–2001)
 • Kohti ympäristönsuojelullisesti tehokasta liikennepolitiikkaa – ohjauskeinovalinnat pääkaupunkiseudulla, Koneen säätiö (2013)
 • Luonnosta hyvinvointia ja liiketoimintaa, Sitra (2013)
 • Maalämpöpumppujen asennusmääriä selittävien tekijöiden tarkastelua Suomessa 1980-, 2000- ja 2020-luvuilla (väitöskirjatutkimus) (2014–2017)
 • Neo-Carbon Energy: Aurinko- ja tuulivoimalla kohti uutta energiatulevaisuutta (NEO-FORE), Tekes: 2014–2017
 • Pirkanmaan energiaklusterin ennakoiva analyysi 2010–2020 (2005)
 • Selvitys Maj ja Tor Nesslingin Säätiön tukeman tutkimuksen vaikuttavuudesta suomalaisessa ja kansainvälisessä ympäristötutkimuksessa ja -hallinnossa (2001)
 • Skenaariotyöskentely kunnallisessa ympäristöpäätöksenteossa (1994-1995)
 • Sustainability Transparency in Shipbuilding Networks (2016)
 • Suomen CDM/JI -pilottiohjelman evaluointi (2005–2006)
 • Tampereen ympäristön tulevaisuus 2050 (2013)
 • Teollisuuden muutoksen kansainvälinen viitekehys: Venäjän ilmastopolitiikan muotoutumisen vaikutus energiasektorin uusiutumiseen –kansainvälinen vertailu (2005–2006)
 • Vesiekosysteemien hoito muuttuvissa ympäristöoloissa: paradigmamuutosten vaikutukset (AQUADIGM) (2013–2016)
 • Viljelijän arvot ja tietopohja typen kiertokulkua ohjaamassa, (2016–2017)
 • Ympäristöasenteet ja -tietoisuus kuntaorganisaatioissa (2007–2008)
 • Ympäristöklusteri Pirkanmaalla – ennakoiva klusterianalyysi 2015+ (2005)
 • Ympäristötutkimuksen arviointi: miten tieteelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset tulisi arvioida (2002)
 • Yhteenliittymä kestävän kehityksen mukaisen tietoyhteiskunnan puolesta (1999–2000)
 • Ympäristöosaajat 2025, Suomen ympäristöopisto SYKLI & Euroopan aluekehitysrahasto: 2010–2012