Opiskelijat istuvat portailla ja katsovat puhelinta.

Turun yliopiston digiohjelma

Digiohjelma on tiekartta Turun yliopiston digitalisaatiotoimenpiteistä​

Digiohjelman tavoitteena on aktivoida koko yliopistoyhteisö luomaan yhdessä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa digitaalista oppimisen ja tutkimuksen toimintaympäristöä. ​

Turun yliopisto hyödyntää digiohjelmaa strategiansa 2021-2030 toteuttamisessa. Digiohjelma on yliopiston yhteinen näkemys siitä, mihin toimenpiteisiin käytettävissä olevat resurssit kannattaa kohdistaa, jotta ne hyödyttävät yliopistoa eniten. Sen toteuttaminen tukee yliopistoyhteisöä digitalisaation murroksessa ja auttaa yliopistolaisia pysymään opetuksen ja tutkimuksen kehityksen kärjessä lisäämällä yliopiston ja yliopistolaisten kykyä ja halua hyödyntää digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia. 

 

Digiohjelman tavoitteet

Innostava oppimiskokemus ja erinomaiset oppimistulokset​

Tavoitteemme on aidosti käyttäjälähtöinen, saavutettava, yhteisöllisyyttä tukeva ja ajantasainen fyysinen sekä virtuaalinen oppimisympäristö, joka tukee oppijoiden ohjausta ja viitoittaa oppijan oikeiden asioiden pariin koko yliopisto-opiskelunsa ajan. Haluamme olla edelläkävijä opettajien ja opiskelijoiden digiosaamisessa ja hyödyntää opetuksessa täysipainoisesti digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia. ​

 • Kehitämme oppimisympäristöjä ja tukipalveluja oppijoiden ja opettajien tarpeista lähtien rohkeasti uusia ratkaisuja ja yhteistyömalleja kokeillen. Ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen ja monimuoto-opetus lisäävät edelleen teknologian käyttöä opetuksessa.​
 • Tuemme opettajia digipedagogiikan osaamisen vahvistamisessa.
 • Muutos kohti avointa ja jatkuvaa oppimista haastaa digitaaliset ympäristömme esimerkiksi lisenssien hallinnan, tallennuskapasiteetin ja uusien käyttäjäryhmien tavoittamisen suhteen. Tuemme digitalisaation keinoin joustavia mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen täydentämiseen elämän eri vaiheissa.​
 • Tuemme jatkuvaa oppimista ja opetuksen uudistumista myös kansallisella Digivisio 2030-yhteistyöllä.​
 • Tuemme opintojen etenemistä sekä avustamme oppimista ja opetusta oppimisanalytiikalla. Opiskeluun liittyvien tietovarantojen kehittäminen tukee opiskelijoille, opettajille ja johdolle suunnattujen digipalvelujen rakentamista.​
Korkealaatuinen ja vetovoimainen tutkimusympäristö​

Tavoitteenamme ovat laadukkaat tutkimusympäristöt, jotka mahdollistavat korkealaatuisen ja vaikuttavan tutkimuksen. Akateemisen uran houkuttelevuus, yliopiston ulkopuoliset velvoitteet sekä rahoittajien ehdot edellyttävät yliopistolta vahvaa tutkimuksen tukea ja hallintoa. ​

 • Jatkamme tutkimusympäristöjemme kehittämistä siten, että niiden keskiössä ovat uusimmat teknologiset ratkaisut, osaavat ihmiset sekä vetovoimaiset, vastuulliset ja verkottuneet avoimet tutkimusinfrastruktuurit. ​
 • Tuemme kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä vuorovaikutusalustoilla ja kehittämällä yhteistyön työvälineitä. Kannustamme uusien toimintamallien käyttöönottoon ja kehittämiseen. ​
 • Vahvistamme tutkimuksen, tutkijan ja tutkimusryhmien näkyvyyttä sekä tutkimuksen avoimuutta ja vaikuttavuutta kehittämällä digiratkaisuja.​
 • Sujuvoitamme tutkimuksen tuen prosesseja kehittämällä digitaalisia ratkaisuja ja tarjoamalla koulutusta. Erityisesti keskitymme datanhallintaan liittyviin palveluihin ja prosesseihin.​
 • Luomme ajantasaisen ja laadukkaan tietopohjan tutkimuksen johtamisen tueksi sekä varmistamaan tutkijan vastuullisen arvioinnin tukemista.​
Houkutteleva ja vaikuttava kumppani​

Tavoitteemme on koota kumppanuuksiin liittyvä tieto yhteen, jotta yhteistyötä ja viestintää ympäröivän yhteiskunnan sekä kansallisten että kansainvälisten kumppanien kanssa voidaan kehittää. Kumppanuuksien ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseksi tarvitaan laadukkaat, helppokäyttöiset ja tuetut ympäristöt vuorovaikutukselle, tapahtumien järjestämiselle sekä mielekkäiden sisältöjen jakamiselle. ​

 • Keräämme kumppanuuksista järjestelmällisesti tietoa kumppanuuksienhallintajärjestelmään, jonka avulla kumppanuuksiin liittyvän tiedon jakaminen on sujuvaa, avointa ja läpinäkyvää.​
 • Tuotamme kumppanuuksista keräämäämme tietoon perustuvaa raportointia tukemaan päätöksentekoa, yliopiston strategista kehittämistä ja viestintää. ​
 • Ajanmukaiset ja toimivat sidosryhmäviestintää tukevat ratkaisumme ja palvelumme hyödyttävät niin yliopistoa kuin kumppaneitamme. Tarjoamme yhteisömme käyttöön välineet kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen ja sitouttamiseen sekä tukea niiden käyttöönottoon.​
 • Mahdollistamme laadukkaiden virtuaali- ja hybriditapahtumien järjestämisen. Tarjoamme yhteisön käyttöön tapahtumien järjestämistä varten laadukkaat ja helppokäyttöiset välineet sekä tuen niiden käyttämiseksi sekä saavutettavuuden takaamiseksi. ​
 • Tuotamme digipalveluita tiiviissä yhteistyössä alueellisten kumppaniemme kanssa.​
Osaava ja hyvinvoiva yhteisö​

Tavoitteenamme on ajantasainen, käyttäjälähtöinen ja vuorovaikutteinen toimintaympäristö ja -kulttuuri, jossa kannustetaan jatkuvaan osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Haluamme olla edelläkävijä henkilöstön ja opiskelijoiden digiosaamisessa.​​

 • Käytössämme on ajantasaiset ja moninaisiin tarpeisiimme vastaavat työvälineet. Huolehdimme siitä, että ne tunnetaan ja niitä osataan käyttää vahvistamalla henkilöstön ja opiskelijoiden digiosaamista.​​
 • Tarjoamme yhteisöllemme mahdollisuudet jatkuvaan osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämiseen digitaalisia työvälineitä hyödyntäen. Autamme yhteisöämme jakamaan osaamistaan ja hyviä käytäntöjä tehokkaasti digitaalisilla alustoilla. ​​
 • Tuemme vuorovaikutteisen työ- ja opiskelukulttuurin rakentumista monipuolisilla digitaalisilla ratkaisuilla ja kannustamme käyttämään digitaalisia alustoja yhteistyöhön ja osallistamiseen. ​​
 • Kehitämme toimintaympäristöä ja -kulttuuria kestävästi ennakoiden ja käyttäjien erilaiset tarpeet huomioiden. Sujuvoitamme palveluprosesseja ja helpotamme tiedon löytymistä.​​
 • Tuemme johtajia ja esihenkilöitä avoimessa ja laadukkaassa johtamisessa. Kehitämme tiedolla johtamisen taitoja ja välineitä. Sujuvoitamme johtamisen prosesseja digitaalisilla ratkaisuilla.​​

Seuraa digiohjelman toteuttamisen etenemistä