Tutkimus sosiaalityön oppiaineessa

Turun yliopiston sosiaalityön oppiaineen tutkimuksen painopistealueita ovat lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi sekä lastensuojelukysymykset, sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttamistyö ja vertaileva sosiaalipalvelututkimus, eriarvoisuuden seuraukset: köyhyys, syrjäytyminen ja marginalisaatio -kysymykset, väkivaltatutkimus ja monikulttuurinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimukseen liittyy myös monipuolista kansainvälistä yhteistyötä. Oppiaineelle tyypilliset tutkimuskysymykset liittyvät hyvinvoinnin, kulttuurisen vuorovaikutuksen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden teemoihin. 


 

Tutkimushankkeitamme

Kohtuuhintaisen asumisen edistämisen pullonkaulat ja ratkaisut – mallien, toimijoiden ja politiikan näkökulmien analyysi

Tutkimushanke keskittyy kohtuuhintaisen asumisen edistämisen ja ratkaisujen löytymisen akuutteihin kysymyksiin. Etenkin Suurilla kaupunkiseuduilla asumiskustannukset saattavat nousta monille työn perässä hakeutuville asukkaille kynnyskysymykseksi sekä rajoittaa kasvua ja kilpailukykyä jopa positiivisen rakennemuutoksen alueilla. Lisäksi korkeat vuokrat ovat merkittävä eriarvoisuutta lisäävä tekijä, sillä pienituloisilla kotitalouksilla voi kulua asumiskustannuksiin jopa puolet tuloista.

Tutkimushankkeessa keskitytään ratkaisukeinojen löytymiseen. Analysoimme ensinnäkin sitä, mitä kohtuuhintaisella asumisella tarkoitetaan ja miten sitä on määritelty. Toisaalta millaisia ratkaisuja ja malleja on esitetty kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi. Samalla haemme vastausta siihen, mihin tekijöihin asian etenemisen rajoitteet ja pullonkaulat liittyvät. Edellisiin kysymyksiin vastataksemme käymme läpi aiempaa tutkimus- ja aihepiiriä koskevaa kirjallisuutta, poliittiseen päätöksentekoon liittyvää eduskunta-aineistoa sekä haastattelemme keskeisten asuntomarkkinatoimijoiden avainhenkilöitä ja asuntopolitiikan vastuuvirkamiehiä. Hankkeen kolmantena näkökulmana keskitymme siihen, miten suuret kaupungit ovat huomioineet kohtuuhintaisen asumisen kysymykset omassa toiminnassaan. Erityisenä kohteena kohteena on Turun, Tampereen ja Helsingin kaupunkiseudut.

Hanke on Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoittama (2018 – 2019) ja vastuullisena johtajana on sosiaalityön yliopistonlehtori VTT Jarkko Rasinkangas jarrasin@utu.fi sekä vastuullisina tutkijoina projektitutkija VTM Elina Sutela elisut@utu.fi ja tohtorikoulutettava VTM Jutta Juvenius jutta.juvenius@helsinki.fi

Lasten maailmat - Children's worlds

Lasten maailmat - Children's worlds on kansainvälinen kyselytutkimus, joka kerää tietoa lasten subjektiivisesta hyvinvoinnista. Hankkeen tarkoituksena on edistää lasten oikeuksia ja rakentaa hyvää lapsuutta ja lasten tulevaisuutta. Lapset tarvitsevat elinympäristön, missä heidän elämänsä tuntuu hyvältä ja heitä kannustetaan tuomaan parhaat puolensa esille. Hankkeessa kerätään aineistoa yli 40 maasta lasten elämästä ja päivittäisistä toiminnoista, heidän ajankäytöstään ja erityisesti heidän omista näkemyksistään ja arvioistaan koskien hyvinvointia. Lasten kokemusten kautta pyritään edistämään tietoisuutta heidän hyvinvoinnistaan ja elämäntilanteistaan sekä vaikuttamaan hallitusten politiikkaan ja palveluihin ei maissa. Suomen osatutkimuksen vastuuryhmään kuuluvat tutkimusvastaava, dosentti Leena Haanpää, tohtorikoulutettava Enna Toikka, erikoistutkija Piia af Ursin ja statistikko Anne Kaljonen.

Hankkeen englanninkieliset sivut

Kyselylomakkeet
Alla on linkit eri ikäisten vastaajien Webropol-lomakkeisiin.

Hankkeen julkaisut

  • Siljamäki, Tuija: Jouluksi liikaa leluja vai yhdessäoloa? Teema. Lapsen maailma. Lastensuojelun Keskusliiton kuukausijulkaisu. 3.12.2018. julkaisuun
  • Haanpää, Leena – af Ursin, Piia – Nermes, Merja – Kaljonen, Anne – Isolauri, Erika (2018) Active allergic disease diminishes life satisfaction in childhood: population-based study. British Medical Journal Open Access, April 2, 1–6. julkaisuun
  • Haanpää, Leena – af Ursin, Piia (2018) Leisure participation and child well-being: Therole of family togetherness. Teoksessa: Lía Rodriguez de la Vega, Walter N. Toscano (toim.) Handbook of Leisure, Physical Activity, Sports, Recreation and Quality of Life. Springer (ilmestyy)
  • Haanpää, Leena –  Aarnio, Jasmin –  Nermes, Merja –  Ursin, af Piia –  Kaljonen, Anne –  Isolauri, Erika (2017) Burden of allergic disease and child well-being. World Allergy Organization Journal 2017, 10 (Suppl 2):A26. julkaisuun
  • af Ursin, Piia – Haanpää, Leena (2017) A Comparative Study on Children´s Rights Awareness in 16 Countries. Child Indicators Research. DOI 10.1007/s12187-017-9508-1​. julkaisuun
  • Toikka, Enna & Haanpää, Leena; Lapsi oman elämänsä asiantuntijana. Kolumni. Sosiaalityön tutkimuksen seura. 17.10.2017. julkaisuun


Lasten maailma Seuraa meitä Twitterissä #lastenmaailmat

EHYEKSI – Lähisuhdeväkivaltaa kokeneen potilaan tunnistaminen, hoitoon ohjaaminen ja avunsaanti, monitieteellinen tutkimus- ja kehittämishanke

Hankkeessa tutkitaan toimintamallia, jonka avulla erikoissairaanhoidossa voidaan systemaattisesti puuttua lähisuhdeväkivaltaan osana potilaan esitietojen kartoittamista sekä osana laadukasta ja oikein kohdentuvaa hoitoa, jonka suunnittelussa on mukana kokijan odotukset avunsaamisesta palvelujärjestelmässä lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisen prosessin eri vaiheissa. Hanke kohdistuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle ja se toteutetaan sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen keinoin kehittämisyhteistyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan Naistenklinikan ja järjestösektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeen tutkimusryhmään kuuluvat hankkeen PI, dosentti Anne Puuronen, LT Katja Kero ja professori Leo Nyqvist.

Sosiaalityötä opiskelevien kokemukset käytännön harjoittelun aikana havaituista eettisistä ongelmista – vertaileva tutkimus suomalaisista- ja saksalaisista opiskelijoista

Tutkimuksemme avulla haluamme lisätä tietoutta eettisistä ongelmista, joita esiintyy maisterivaiheen harjoittelujaksojen aikana kehittääksemme opetusta sekä ohjausta sosiaalityön opintokokonaisuuksissa. Sen vuoksi tahdomme tietää, kuinka opiskelijat käsitteellistävät eettisiä ongelmia harjoittelujaksojen aikana Saksassa ja Suomessa. Tutkimus toteutuu yhteistyössä Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopiston ja saksalaisen University of Applied Sciences Landshutin kanssa.

Eettiset dilemmat ovat tai saattavat olla tunnetasolla haastavia tilanteita, joista tuntuu puuttuvan selkeä tai hyväksyttävä ratkaisu (von Post 1996). Käytämme kriittisten tapahtumien menetelmää tutkimuksen metodina kerätäksemme opiskelijoiden kuvauksia eettisistä ongelmatilanteista harjoitteluvaiheen aikana. Metodi tarjoaa tavan analysoida reflektointia, kriittistä ajattelua sekä tapauksia koskevaa harkintaa, joita käytetään ongelmatilanteiden ratkaisussa harjoitteluvaiheen aikana. Eettisten ongelmien ratkaisua ja ymmärrystä käsittelevää kirjallisuutta on laajasti, mutta tutkimuksessa, opetuksessa sekä ohjauksessa eteen tulevia ongelmatilanteita käsitteleviä tutkimuksia on vähemmän.

Tutkimuksen vastuututkijoina toimivat professori Riitta Vornanen, riitta.h.vornanen@uef.fi, yliopisto-opettaja Anne-Mari Jaakola, anne-mari.jaakola@utu.fi ja professori Sigrid Bathke bathke@haw-landshut.de

Muuttuva Salo -case-tutkimus äkillisen rakennemuutoksen vaikutuksista

Turun yliopiston ja Kelan tutkimusosaston yhteistyötutkimuksessa selvitetään, millaisia vaikutuksia laajamittaisilla irtisanomisilla ja elinkeinorakenteen muutoksella on yksilö- ja aluetasolla Salossa. Tutkimuksessa seurataan yksilöiden terveyteen, toimeentuloon, hyvinvointiin, työllisyyteen sekä aluetalouteen liittyvien tekijöiden kehittymistä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on, miten eri palveluiden ja etuuksien käyttö kehittyy Salossa. Tutkimuksen aineisto koostuu kyselyistä, tilastoista ja rekistereistä. Hankkeesta vastaavat Kelan ja Turun yliopiston tutkijat Minna Ylikännö, Sari Kehusmaa, Anne-Mari Jaakola ja Maria Valaste. Tutkimuksen rahoittajina toimivat Kela ja Turun yliopisto.

Hankkeen sivut

 

Perhepalveluiden ja lastensuojelun sosiaalityön asiantuntijuus monikulttuurisessa ja transnationaalisessa toimintaympäristössä -tutkimushanke

Tutkimus kohdentuu sosiaalityön osaamistarpeisiin ja asiantuntijuuteen suhteessa pakolais- ja siirtolaistaustaisten lapsiperheiden ongelmallisiin elämäntilanteisiin ja tuen tarpeisiin. Tavoitteena on tuottaa sosiaalityössä tarvittavaa tietoa ja käytännön toimintamalleja vaikeisiin ja monimutkaisiin asiakastyön tilanteisiin, jotka ilmenevät monikulttuurisessa ja transnationaalisessa toimintaympäristössä.

Tutkimuksessa tarkastellaan käytännön sosiaalityössä kohdattuja, aitoja, vaikeita ja monimutkaisia asiakastilanteita sosiaalityöntekijöiden kertomina sekä käytännön sosiaalityöntekijöiden, erikoistuvien opiskelijoiden ja sosiaalityön opettajien näkökulmia kuvitteellisissa asiakastilanteissa.

Tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä pakolais- ja siirtolaistaustaisten lapsiperheiden, lasten ja nuorten kanssa tehtävässä sosiaalityössä, sosiaalityön ja palvelurakenteiden kehittämisessä sekä sosiaalityön opetuksessa ja jatkotutkimuksessa.

Hankkeen vastuuhenkilönä on professori Merja Anis.

Katsaus taloudellisen niukkuuden ja suomalaisten lapsiperheiden köyhyyden trendeihin vuosina 1995-2015

Tutkimuksessa tarkastellaan lapsiperheiden hyvinvoinnissa ja pahoinvoinnissa tapahtuneita muutoksia vuosien 1995, 2000, 2005, 2010 ja 2015 aikana. 

Kuvaamme lapsiperheiden taloudellisen aseman muutosta, köyhyyden kohdentumisen muutosten ja taloudellisen niukkuuden kokemusten vaikutuksia lapsiperheiden arkeen. Tarkastelemme aihetta rinnakkain yksinhuoltajakotitalouksien ja kahden huoltajan kotitalouksien näkökulmasta.

Pääasiallisena aineistona käytetään Turun yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön oppiaineissa kerättyjä väestöryhmien välisiä hyvinvointieroja tarkastelevia survey-aineistoja vuosilta 1995, 2000, 2005, 2010 ja 2015. Kyselyyn vastasi kunakin vuonna noin 2200 18-69-vuotiasta henkilöä. Yksinhuoltajia vuosittaisissa aineistossa on noin 80 ja kahden huoltajan lapsiperheitä noin 800.

Kvantitatiivisen analyysin ohella havainnollistan hyvinvointipuutteiden välittymistä perheiden arkeen hyödyntämällä kyselyyn vastanneiden kirjoittamia vapaamuotoisia syrjäytymistilanteiden kuvauksia.

Laadullisen aineiston tarkoituksena on havainnollistaa perheiden subjektiivisia kokemuksia arjesta ja taloudellisesta niukkuudesta ts. laadullinen aineisto syventää tilastollisesta aineistosta saatuja tuloksia.

Hankkeen tutkijoina toimivat Katja Forssén ja Veli-Matti Ritakallio.

Missä määrin toimeentulotukiasiakkaiden ongelma on pelkkä toimeentulo?

Tutkimuksessa tarkastellaan hyvinvointipuutteiden ja sosiaalisten ongelmien kasautumista toimeentulotukiasiakkailla. Aineisto kattaa yhteensä 537 aikuissosiaalityön asiakasta. Haastattelun avulla saatiin tietoa asiakkaiden elämäntilanteesta ja sosiaalisesta taustasta sekä asiakkaiden kanssa tehdystä sosiaalityöstä.Tutkimme artikkelissa edelleen, miten kasautuvien sosiaalisten ongelmien esiintyvyys ja arvio siitä tuleeko asiakas autetuksi pelkän toimeentulotuen keinoin käyvät yksiin.

Tarkastelemme artikkelissamme lisäksi sitä, mitkä sosio-demografiset taustatekijät ja asiakkuuteen liittyvät tekijät näyttäisivät selittävän sosiaalisten ongelmien kasautumista toimeentulotukiasiakaspopulaatiossa.

Hankkeen tutkijoina toimivat Katja Forssén ja Veli-Matti Ritakallio.

Juurien kertomaa
Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään
Koronaepidemian vaikutukset lähisuhdeväkivallan kokemuksiin ja palveluiden käyttöön (KOVÄ)

Hankkeen vastuullinen tutkija Turun yliopistossa on yliopistonlehtori Anniina Kaittila.

Hankkeen nettisivut

Korona-arki lapsiperheissä (KOLA-hanke)

Väitöksiä sosiaalityön oppiaineessa

Oppiaineen julkaisuja

Lähisuhdeväkivalta koronapandemian aikana (2021)

Haaste
Kaittila Anniina, Husso Marita, Hietamäki Johanna, Äärelä Eveliina, Peltonen Joonas, Tuominen Jarno, Hakovirta Mia, Ewalds Hanna, Karhinen-Soppi Anu
(D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Tyypittely (2021)

Günther Kirs, Hasanen Kirsi
(D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)