Publicum sisätilat (2)

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tarjoamat täydennys- ja erikoistumiskoulutukset

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta tarjoaa täydennys- ja erikoistumiskoulutusta alan ammattilaisille. Koulutus pohjaa akateemisen tutkimuksen ja käytännön kokemuksen yhdistämiseen ja on tavallisesti suoritettavissa työn ohessa.

Täydennyskoulutus tarjoaa yliopistotasoista ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta kehittävää koulutusta.

Erikoistumiskoulutus on tutkinto- ja täydennyskoulutuksen rinnalle tuotu uusi koulutusmuoto, joka edistää työelämässä jo toimivien ammatillista kehittymistä. Koulutukset ovat työelämälähtöisiä ja valtakunnallisia. Erikoistumiskoulutus rakentuu työelämähankkeiden perustalle, jotka räätälöidään kunkin koulutukseen osallistuvan asiantuntijuustarpeen mukaan; hankkeiden kautta myös työyhteisöt osallistetaan koulutukseen.

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus TOPSOS - sosiaalivakuutuksen huippuasiantuntijoiden erikoistumiskoulutusohjelma

Koulutusohjelman tarkoituksena on vastata sosiaaliturvasta huolehtivien yritysten ja laitosten tarpeisiin muun muassa seuraavin tavoittein

 • asiantuntijaosaamisen jatkuvuus
 • kehittää ja laajentaa koulutukseen osallistujan ammatillista, osaamista ja teoreettista osaamista painottaen käytännön työtehtävien vaatimia taitoja
 • kehittää tutkinnon suorittaneen sosiaalivakuutuksen tilastollis-numeerista, sosiaalipoliittista, sosiaalilainsäädännöllistä ja taloudellista asianhallintaa
 • antaa valmius sosiaalivakuutusjärjestelmien kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen

Opiskelussa painotetaan kansainvälistä vertailua. Muiden maiden sosiaalivakuutus-järjestelmien tuntemus antaa uusia näkökulmia sosiaaliturvan järjestämistapoihin ja auttaa samalla syventämään tietämystä omasta sosiaalivakuutusjärjestelmästä. Akateemisen opiskelun ohella 1,5 vuotta kestävään koulutukseen sisältyy suunnitelmallinen työharjoittelu sekä omassa organisaatiossa tehtävä kehittämistyö.

>> Lue lisää koulutuksesta

Erikoispsykologikoulutus PSYKONET

Psykonet on aloittanut uusimuotoiset erikoispsykologien erikoistumiskoulutukset syksyllä 2016.

 • Koulutukset ovat laajuudeltaan 70 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohessa.
 • Koulutukset ovat maksullisia, ja niiden hinta on 120 € / opintopiste.
 • Koulutusten kehittämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, kuten on tehty valmistelussa.

Erikoisaloja ovat seuraavat:

 • Terveyspsykologia (Itä-Suomen yliopisto)
 • Lapset ja nuoret (Turun yliopisto ja Åbo Akademi)
 • Neuropsykologia (Helsingin yliopisto)
 • Kliininen mielenterveyspsykologia (UUSI)
 • Psykoterapia (Jyväskylän yliopisto, ei 2019 haussa)
 • Työ- ja organisaatiopsykologia (Tampereen yliopisto)

Kunkin erikoisalan järjestelyistä vastaa yksi yliopisto (ks. yllä) yhteistyössä muiden Psykonet-yliopistojen kanssa. Seuraava hakuaika on 7.-25.1.2019.

>> Lue lisää koulutuksesta

>> Turun yliopiston Psykonet-koordinaatio: Tanja Sarlin

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus SOSNET

Sosiaalityön toimintaympäristön muutokset tuottavat uusia osaamistarpeita, joihin on tärkeää vastata henkilöstön osaamista uudistamalla. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus (70 op) on suunnattu sosiaalityöntekijöille, joilla on kiinnostusta vahvistaa ja syventää osaamistaan omalla työkentällään. Koulutus voidaan suorittaa reilussa kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen.

Sosiaalityön erikoisaloja ovat

 • Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö (vastuuyliopistona Turun yliopiston sosiaalityö)
 • Kuntouttava sosiaalityö (koulutus toteutetaan yhteistyössä Turun ja Tampereen yliopiston kanssa)
 • Hyvinvointipalvelut
 • Rakenteellinen sosiaalityö

>> Lue lisää SOSNET-koulutuksesta

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

Avain osaamisesi syventämiseen monikulttuurisuudesta, kotoutumisesta, ihmisoikeuksista, uskonnollisesta monimuotoisuudesta ja kulttuurienvälisestä viestinnästä.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistasi kansainvälisestä liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja maahanmuuton hallinnasta, kotoutumisesta, monikulttuurisuudesta ja monikielisyydestä.

Painopisteinä ovat monikulttuurisissa toimintaympäristöissä tarvittavien ammatillisten tietojen ja valmiuksien syventäminen, kotoutumista ja työllistämistä edistävien palvelujen suunnittelu ja koordinointi, monikielinen ja monikulttuurinen viestintä sekä monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen.

>> Lue lisää koulutuksesta

Täydennyskoulutus

Psykoterapeuttikoulutus

Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on vuoden 2012 alusta lähtien yliopiston yksin tai yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämä psykoterapeuttikoulutus. Psykoterapeuttikoulutusta voivat antaa ne yliopistot, joilla on psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu.

Turun yliopiston psykologian oppiaineen järjestämä psykoterapeuttikoulutus on koottu omalla sivustolleen.

Lasten ja Nuorten Erikoispsykologikoulutus

Kenelle? 

Työskenteletkö tai suunnitteletko työskenteleväsi jossain välissä psykologina lasten ja nuorten kasvuympäristössä, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa, lastensuojelussa perusterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja erikoissairaanhoidossa tai ammatinharjoittajana?

Lasten ja Nuorten Erikoispsykologikoulutus tarjoaa kattavan ajantasaisen, käytännön läheisen ja tutkittuun tietoon pohjautuvan tieto- ja taitopaketin. Koulutuksessa kouluttavat alan huippu-asiantuntija sekä kliiniseltä että akateemiselta kentältä. Psykonetin erikoispsykologikoulutukset tarjoavat sinulle erinomaisen mahdollisuuden syventää asiantuntemustasi alalla. 

Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava), jotka työskentelevät tai suunnittelevat työskentelevänssä lasten ja nuorten kasvuympäristöissä tai palveluissa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa, lastensuojelussa, perusterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja erikoissairaanhoidossa tai ammatinharjoittajana.

Mitä? 

Lasten ja Nuorten Erikoispsykologikoulutus tarjoaa kattavan ajantasaisen, käytännön läheisen ja tutkittuun tietoon pohjautuvan tieto- ja taitopaketin. Koulutuksessa kouluttavat alan huippu-asiantuntija sekä kliiniseltä että akateemiselta kentältä.  Erikoispsykologikoulutukset tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden syventää asiantuntemustasi alalla.

Koulutus keskittyy lasten ja nuorten psykologiaan raskausajasta nuoruuteen. Koulutuksen käytyään opiskelija hallitsee ajanmukaisen kehityspsykologisen tiedon sekä yksilö- ja perhehoidon ajanmukaiset arviointi- ja interventiomenetelmät. Koulutus tarjoaa lasten ja nuorten kasvuympäristöihin työvälineitä, joilla voidaan edistää mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja kohdata monikulttuurisuus.

Tämän ohella koulutus antaa valmiudet asiantuntijuuden hyödyntämiseen moniammatillisissa yhteisöissä ja verkostoissa (konsultointi, kehittämis- ja suunnittelutyö) sekä työkaluja esimies- ja projektitehtäviin.

Katso alla olevalta videolta mitä nyt koulutuksessa opiskelevat ajattelevat koulutuksesta.

Miten? 

Koulutukseen haetaan erillisellä haulla ja siihen tarkoitetulla hakulomakkeella. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa ja toteutetaan etä- ja lähiopetusjaksoina kolmen vuoden aikana.

Lue lisää lasten ja nuorten erikoistumiskoulutuksen hakukriteereistä.

Opinto-opas

Alla olevasta opinto-oppaasta voit perehtyä nyt käynnissä olevaan koulutukseen

Opinto-opas 2022-2025

Milloin?

Seuraava haku koulutukseen on keväällä 2025

Yhteystiedot 

Opintosihteeri Katri Tammelin, p.029 450 3113

etunimi.sukunimi@utu.fi

 

Vastuuprofessori Riikka Korja, Turun yliopisto

Vastuulehtorit: 

Katarina Alanko, Åbo Akademi

Kirsi Peltonen, Turun Yliopisto

 

 

LANUN koulutusvatuuyliopistona toimii Turun Yliopisto

Muista erikoispyskologikoulutuksista tietoa Psykonetin verkkosivulta

 

 

Millaista on opiskella erikoispsykologiksi.