Turun yliopiston hallitus päätti säästöistä ja lisätulojen hankkimisesta

14.02.2023

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 14. helmikuuta yliopiston tavoittelemista säästöistä ja vähintään 7 miljoonan euron lisätulojen hankkimisesta vuoteen 2028 mennessä. Rauman kaupunki ja Turun yliopisto ryhtyvät valmistelemaan Rauman kampusta koskevaa yhteistyösopimusta. Kehittämis- ja koulutuspalveluja tuottava Brahea-keskus lakkautetaan. Seilin tutkimusaseman osalta jatketaan lisäselvityksiä. Yliopistossa käynnistyvä tilaohjelma tähtää tilojen vähentämiseen ja entistä tehokkaampaan käyttöön.

Turun yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 28.10.2022 pitkäjänteisen talouden tasapainottamisohjelman käynnistämisestä. Hallitus valtuutti rehtori Jukka Kolan käynnistämään valmistelutoimet sellaisten keinojen löytämiseksi, joilla korjataan vuoden 2023 aikana noin 1,5-2 miljoonan euron sekä vuoteen 2028 mennessä varsinaisen toiminnan noin 15 miljoonan euron rahoitusvaje. Vajetta voidaan kattaa sekä tuloja lisäämällä että menoja vähentämällä.

Muutosneuvottelut käynnistyivät yliopistossa työnantajapuolen ja pääluottamusmiesten välillä 17.11.2022. Viimeinen neuvottelukokous pidettiin 10.2.2023.

Yliopiston hallitus päätti kokouksessaan 14.2.2023 toimenpiteistä, joilla edistetään Turun yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaa.

Hallitus korosti, että rahoitusvajeesta pyritään kattamaan tulonlisäyksillä vähintään 7 miljoonaa euroa vuoteen 2028 mennessä. Lisätuloja pyritään hankkimaan muun muassa parantamalla menestymistä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoitusmallissa sekä kansainvälisessä kilpaillussa tutkimusrahoituksessa. Hallitus edellyttää yliopiston johdolta ja yksiköiltä aktiivisia toimenpiteitä lisätulojen hankkimiseksi.

– Hallitus arvioi omalta osaltaan nyt päätetyt toimet tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisiksi. Yliopisto jatkaa toimintaansa tältä pohjalta toivottavasti taloudellisesti vahvistuneena. Hallitus arvioi, että nyt tehdyt päätökset tasapainottavat yliopiston taloutta noin 12–13 miljoonalla eurolla. On tärkeä palauttaa työrauha yliopistoon. Seilin osalta etsitään ratkaisua, jossa turvataan Seilin toimintojen jatkuvuus. Hallitus on tyytyväinen Rauman kaupungin kanssa valmisteltavaan sopimukseen ja valtuutti rehtorin etenemään asiassa, hallituksen puheenjohtaja Ritva Viljanen sanoo.  

– Mittavan rahoitusvajeen kattamisessa on löydetty tasapainoinen ratkaisu, joka koostuu lisätulojen hankkimisesta, tilaohjelmasta ja muista säästöistä. Säästötarve on niin suuri, että kaikilta yksiköiltä vaaditaan aktiivisia toimenpiteitä. Henkilöstövähennyksiltä ei valitettavasti voitu tässä vaiheessa täysin välttyä. Yliopisto tarjoaa monipuolisia tukipalveluja muutokseen liittyen ja tulee huolehtimaan irtisanottavien eläkepaketti- ja muutosturvakokonaisuudesta, rehtori Jukka Kola toteaa.

Hallitus päätti, että tässä vaiheessa henkilöstövähennyksiä toteutetaan pääsääntöisesti ilman irtisanomisia käyttäen vain eläköitymisiä ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisiä. Hallituksen päättämien Brahea-keskuksen ja vierastalo Villa Hortuksen lakkauttamisten vuoksi mahdollisten irtisanomisten piirissä olevia henkilöitä on noin 45. Lopullinen määrä varmentuu uudelleensijoittamistarkastelujen jälkeen. Lisäksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisten kautta vähennetään arviolta 70 tehtävää vuoden 2030 loppuun mennessä. Mahdolliset henkilöstövähennykset perustuvat tiedekuntien ja yksiköiden esittämiin sekä muutosneuvotteluissa käsiteltyihin säästökohteisiin. Lisäksi voidaan toteuttaa työtehtävien sisältöjen tai työntekopaikkojen muutoksia.

Hallitus päätti käynnistää tilaohjelman, jonka tavoitteena on vähentää yliopiston käytössä olevia kokonaisneliöitä vähintään 10 prosentilla. Tilavähennysten tarkoituksena on hillitä vuokrakustannusten nousua ja pienentää tilakustannuksia noin 4 miljoonalla eurolla viimeistään vuodesta 2028 alkaen. Tilaohjelmassa tarkastellaan myös tilojen tehokasta käyttöä ja energiatehokkuutta.

Rauman kaupunki ja Turun yliopisto valmistelevat Rauman kampusta koskevaa yhteistyösopimusta

Hallitus hyväksyi Rauman kaupungin kanssa tehtävän Rauman kampuskokonaisuutta koskevan yhteistyösopimuksen periaatteet ja valtuutti rehtorin neuvottelemaan ja allekirjoittamaan sopimuksen Rauman kaupungin kanssa. Sopimuksella on tarkoitus vahvistaa keskinäistä yhteistyötä ja suhdetta opetuksen ja tutkimuksen osalta. Sopimusluonnoksen mukaan Rauman kaupunki tukee Rauman kampuksen toimintaa ja kehittämistä vuosittain 1,25 miljoonalla eurolla.

Lopullisen päätöksen Rauman kaupungin osallisuudesta tekee kaupunginvaltuusto.

Jos sopimus toteutuu, suunnitellut toimenpiteet käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelman lakkauttamisen ja luokanopettajakoulutuksen Turkuun siirron osalta voidaan jättää toteuttamatta. Sopimuksessa voidaan määritellä yhteisestä tavoitteesta päiväkoti Pikkunorssin toiminnan siirtämisestä Rauman kaupungille erikseen laadittavilla sopimuksilla.

Brahea-keskuksen toiminnot lakkautetaan

Hallitus päätti lakkauttaa Brahea-keskuksen toiminnot. Kehittämis- ja koulutuspalveluja tuottavan erillisen laitoksen käynnissä olevien hankkeiden osalta huolehditaan yliopiston velvoitteiden toteuttamisesta. Brahea-keskuksen lakkauttamisen jälkeen hankerahoitus toteutetaan tarvittavin osin tiedekuntien toimintana.

Brahean hankerahoitusten omarahoitusosuudet ja muut kustannukset kuluttavat yliopiston perusrahoitusta vuodessa noin 1,2 miljoonaa euroa. Brahean hankkimaa täydentävää rahoitusta ei huomioida OKM:n rahoitusmallissa sen ollessa pääsääntöisesti koulutus- ja kehityshankkeita.

Hallitus päätti oppiaineista

Italian kielen tutkinto-ohjelman ja klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin tutkinto-ohjelman osalta hallitus päätti, että tutkinto-ohjelmat säilyvät. Oppiaineista valmistuneiden määrät ovat viimeisten vuosien aikana olleet pieniä, eikä oppiaineissa ole täydentävää rahoitusta. Hallitus edellyttää, että tutkinto-ohjelmien tulee kehittää toimintaansa, lisätä valmistuneiden määrää sekä kasvattaa täydentävää rahoitusta ja julkaisutuotantoa.

Venäjä kielen sivuaine lakkautetaan. Ranskan ja saksan kielten opiskelijoiden sisäänottoa pienennetään. Perusteena lakkautukselle ja sisäänottojen pienentämiselle on muun muassa vähäinen kysyntä ja valmistuneiden pieni määrä. Unkarin kielen sivuaineen osalta hallitus päätti, että sivuaine säilyy.

Hallitus päätti lisäksi yhdistää etnologian ja folkloristiikan oppiaineet.

Tutkimusasemien tilatarpeita tarkastellaan

Turun yliopiston tutkimusasemilla Seilissä ja Kevolla tarkastellaan kriittisesti tutkimuksen tilatarpeita ja luovutaan tarpeettomista tiloista. Toiminnot tutkimusasemilla keskitetään tutkimukseen ja yksiköiden edellytetään aktiivisesti hakevan yhteistyömahdollisuuksia muiden toimijoiden ja muiden tutkimusasemien kanssa.

Seilin osalta yliopistolla on voimassa oleva vuokrasopimus vuoden 2027 loppuun. Hallitus katsoo, että Seilin saaren ja tutkimusaseman osalta tulee tehdä tarkemmat selvitykset saaren käytöstä, yhteistyömahdollisuuksista ja ulkoisista rahoitusmahdollisuuksista vuoden 2024 loppuun mennessä. Hallituksen ja yliopiston lähtökohtana on alusta asti ollut, että pitkäaikaisseurantatutkimukset ja merentutkimus jatkuvat keskeytyksettä.

Lisäksi hallitus päätti Namibian kampuksen toimintojen lakkauttamisesta viimeistään 1.10.2024 lukien. Turun kampuksella sijaitsevan vierastalo Villa Hortuksen toiminnot lakkautetaan ja vuokrasopimus irtisanotaan. Hallinto- ja tukipalvelujen toimintoja tehostetaan. Yliopisto käynnistää neuvottelut osto- ja matkalaskujen käsittelyn ulkoistamisesta tai liikkeenluovutuksesta Certia Oy:n kanssa.

 

Uutista muokattu 14.2.2023 klo 21.50: Korjattu tieto, että Rauman osallisuudesta tekee päätöksen kaupunginvaltuusto, ei kaupunginhallitus.

Luotu 14.02.2023 | Muokattu 14.02.2023