Apua perustutkinto-opiskelijan tutkimusaineistojen hallintaan – aineistonhallinnan suunnitelmapohja opiskelijoille

27.10.2021

Tutkimusaineistot ovat keskeinen osa perustutkinto-opiskelijankin tutkimusprosessia. Yksi tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla ja aineistonhallintasuunnitelma on työkalu, jonka avulla tähän tavoitteeseen voidaan päästä. Turun yliopiston kirjastossa on luotu nyt myös opiskelijan tarpeisiin räätälöity aineistonhallintasuunnitelmapohja, jonka avulla suunnitella tutkimusaineiston hallinta koko opinnäytetyöprosessin ajan.

Miten suunnitella aineistonhallintaa?

Aineistonhallinnan suunnittelemiseksi on jo pitkään ollut olemassa valmiita työkaluja ja malleja, joiden avulla jäsentää tutkimusaineiston elinkaari eri vaiheisiin ja kukin vaihe siihen kuuluviin aineistonhallinnan eri toimenpiteisiin, kuten tarvittavien tutkimuslupien hankkimiseen, aineiston säilyttämiseen tutkimuksen aikana ja miten kuvata tiivistetysti aineiston elinkaari tutkimuksen päätyttyä.

Suomen tutkimusorganisaatioiden tutkijat ovat jo useamman vuoden ajan käyttäneet DMPTuulin tarjoamia suunnitelmapohjia ja niihin liittyviä organisaatio- ja rahoittajakohtaisia ohjeita. Tutkijoille aineistonhallintasuunnitelmat alkavat olla jo tuttuja, mutta entä perustutkinto-opiskelijat? Tutkimusaineiston hallinta on tärkeä osa perusopiskelijankin tutkimuksen tekoa, ja se olisikin hyvä sisällyttää omana osionaan osaksi tutkimussuunnitelmaa.

Tänä syksynä Turun yliopiston kirjaston avoimen tieteen asiantuntijat ovat laatineet dokumentin helpottamaan opiskelijoiden aineistonhallintaa. Yhdessä kirjaston jo aiemmin tuottaman opiskelijoiden aineistohallintaoppaan kanssa uusi dokumentti tarjoaa käytännönläheistä apua aineistonhallintaan ja opastaa etsimään lisätietoa joskus haastaviksikin koettuihin kysymyksiin. Opiskelijan aineistonhallintasuunnitelma -dokumentti kattaa aineiston koko elinkaaren ja ohjaa opiskelijaa miettimään kaikkia aineiston käsittelyn työvaiheita alkaen siitä, kun aineistoa vasta kerätään, aina siihen asti, kun tutkimus valmistuu.

Miten perustutkinto-opiskelija hyötyy omasta aineistonhallinnan suunnitelmapohjasta?

Kyselimme kansainvälisen liiketoiminnan professorilta Niina Nummelalta, miksi hän kokee suunnittelutyökalun tärkeäksi ja kehottaa omassa ohjaustyössään myös perustutkintovaiheen opiskelijoita tekemään aineistonhallintasuunnitelman. Niina Nummelan mukaan suunnitelma on tärkeä työkalu useammastakin näkökulmasta: opiskelija saa suunnittelupohjan avulla selkeän ja yksinkertaisen kuvauksen aineistonhallinnasta ja ymmärtää mitä se tarkoittaa hänen työnsä kannalta. Jäsennelty ja ohjeita sekä esimerkkejä sisältävä suunnittelupohja myös ohjaa kuvaamaan aineistonhallintaa yhdenmukaisesti kaikissa yliopistolta valmistuvissa opinnäytetöissä, sekä vähentää pelkoa siitä, että suunnitelma ylipäätään jäisi kokonaan tekemättä tapauksissa, joissa ohjaaja tai opiskelija ei ole vielä täysin ymmärtänyt sen merkitystä tutkimuksen teolle.

Valmis suunnitelmapohja on Niina Nummelan mukaan merkittävä lisäys tutkielmien laadunvarmistukseen – näin on helppo varmistaa, että opiskelijat toimivat ohjeistuksen mukaisesti.

Suunnitelmapohja löytyy Zenodosta. (suomeksi ja englanniksi)

Opiskelijan aineistonhallintaopas.

Kansainvälistä Open Access -viikkoa vietetään 25.-31.10.2021. 

 

Luotu 27.10.2021 | Muokattu 23.11.2021