Avoimia yliopisto-opintoja verkossa – myös täysin etänä

22.08.2022

Verkko-opinnot tuovat yliopiston tutkintoihin kuuluvat opinnot ulottuvillesi sekä joustavuutta opiskeluun ajan ja paikan suhteen. Opintoihin voi sisältyä myös opetusta tai tentti tietyllä paikkakunnalla, mutta useimpiin Turun yliopiston avoimen yliopiston verkko-opintoihin voit osallistua mistä vain, jos vaan netti löytyy. 

Verkko-opintojen toteutustavat vaihtelevat oppiaineesta riippuen

Verkko-opinnoissa on monenlaisia toteutustapoja. Opetus voidaan välittää opetusohjelman mukaan verkossa reaaliaikaisesti tai luennot voivat olla katsottavissa tallenteina omalla ajalla. Opintoihin voi sisältyä myös osallistumista opintoryhmän työskentelyyn verkossa. Osa opintojaksoista on suoritettavissa itsenäisesti opiskellen koko lukuvuoden ajan.  

Suuri osa Turun yliopiston avoimen yliopiston verkko-opinnoista on mahdollista suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintotehtävien ja tentin tekeminen hoituu tällöin Moodle- tai ViLLe-oppimisympäristössä. Osaan verkko-opinnoista voi sisältyä lähiopetusta tai tentti tietyllä paikkakunnalla. Exam on sähköinen tentti, jonka voi tehdä tenttipalvelun tilassa Turun yliopistossa Turussa tai Raumalla tai monen muun korkeakoulun tenttipalvelutiloissa. Esimerkiksi psykologian ja evoluutiopsykologian opinnot voi suorittaa verkossa ja Exam-tenteillä.  

Historia, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen sekä yhteiskuntatieteiden opintoja  

Suurimman osa humanististen aineiden verkko-opinnoista voi opiskella kokonaan verkossa. Elo-syyskuussa alkavat mm. Kulttuurien tutkimuksen perusopinnot, Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopinnot sekä Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus, josta voit valita myös yksittäisiä jaksoja. HILMA-verkoston opinnoista voi opiskella itsenäisesti suoritettavan Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op -verkkokurssin. 

Täysin etänä voi opiskella myös Museologia perusopinnot sekä Historian ja arkeologian perusopinnot. Tarjontaan sisältyy myös yksittäisiä valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen kursseja kuten Arkistot – aineistoista tutkimukseen, Kulkutautien historiaa ja Matkakirjallisuus kulttuurihistorian lähteenä. 

Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus ja Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op alkavat ohjaustilaisuudella 20.9. Itä-Aasian valtioiden historiasta, politiikasta ja taloudesta kiinnostuneille on tarjolla Itä-Aasian tutkimuskeskuksen (CEAS) East Asian Studies -verkkokursseja, mm. Johdatus Itä-Aasiaan 3 op.  

Opintoja hyvinvointialalle sekä opetus- ja kasvatusalalle 

Lääketieteellisen tiedekunnan opintotarjontaan kuuluville jaksoille Lääketieteen historian opinnot 2 – 5 op, Potilasturvallisuuden opinnot 1 - 3 op ja Ulkomaalainen terveydenhuollossa 1 op voi osallistua kokonaan verkossa.  Myös Psyykkiset traumat 3 op ja Terveystiedon kriittinen arviointi 1 op -jaksoihin kuuluvat asiantuntijaluennot voi seurata verkossa, osa opetuksesta pidetään Turun yliopistossa. Avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa Psyykkiset traumat -jakson voi suorittaa verkko-opintoina. Hoitotieteen aineopinnot voi opiskella verkossa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttejä.

Sote-akatemian Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus tarjoaa runsaasti kursseja eri teemoista. Suurimman osan voit opiskella itsenäisesti verkossa oman aikataulusi mukaan. Uusimpiin jaksoihin kuuluu mm. Systeeminen työote lasten, nuorten ja perheiden kanssa 2 op, joka sisältyy myös sosiaalitieteiden aineopintoihin.  

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan perus- ja aineopintoja voi opiskella täysin etänä. Opintojen aloitusinfotilaisuuksissa voit kysellä lisää opinnoista ja opiskelusta. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagoginen ja hallinnollinen johtaminen 5 op on uusi kurssi, jolle voi osallistua verkossa tai Rauman kampuksella.

Uutuutena on myös Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen kokonaisuus, josta voit verkossa opiskella mm. Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op (MOOC) ja Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op -jaksot. Opinnot tarjovat teoreettisia ja käytännöllisiä tietoa ja taitoja kestävän kehityksen edistämiseksi kasvatusalalla ja laajemminkin toimimiseen aktiivisena kansalaisena.

Luonnontieteistä ja teknillisen alan opinnoista kiinnostuneille

Ilmasto.nyt – ilmastonmuutoksen peruskurssi on Climate University –verkoston MOOCiin perustuva opintojakso, jonka voi suorittaa 2 op laajuisena verkkokurssina. Kurssi on maksuton. 

Maantieteen ja ympäristötieteen perusopinnot alkavat intotilaisuudella 8.9. Ympäristötieteestä voi opiskella myös aineopinnot, jotka tarjoavat mahdollisuuden hakea avoimen väylän kautta LuK-tutkintoon (180 op). Suurimman osan tutkintoon sisältyvistä opinnoista voikin suorittaa joustavasti avoimessa yliopisto-opetuksessa. Voit osallistua myös yksittäisille verkkokursseille kuten Aluemaantieteen perusteet 5 op ja Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op. Ympäristö ja yhteiskunta 5 op -kurssilla voit perehtyä ympäristönsuojeluun yhteiskunnallisena ilmiönä sekä Suomen nykyiseen ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja hallintoon. 

Täysin verkko-opintoina voi opiskella yleisen kemian peruskurssit, fysiikan peruskurssit mekaniikasta ja termodynamiikasta sekä biologian opintoihin kuuluvan Ihmisen fysiologia 2 op -jakson. 

Maksuttomat Tietotekniikan perusopinnot ja Tekoälyakatemian monitieteisen opintokokonaisuuden voi opiskella pääosin verkossa. Tieto- ja kyberturvallisuus 1 op -jakson voi suorittaa täysin etänä. Opinnot sopivat työelämän tarpeisiin, tietotekniikan perusopinnot myös avoimen väylän hakuun.  

Design thinking 5 ECTS -kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet muotoiluajattelusta prosessina ja ongelmanratkaisumenetelmänä. Verkkokurssilla saat valmiuksia tuotteiden ja palvelujen suunnitteluun ihmisen toiminnan ja kokemusten perusteella.

Oikeustieteen ja Turun kauppakorkeakoulun kursseja etänä

Avoimessa yliopisto-opetuksessa oikeustieteen opinnot aloitetaan Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op -verkkokurssilla, jonka voi suorittaa oman aikataulun mukaan. Sen jälkeen voi opiskella oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvista opinnoista verkossa esimerkiksi Valtiosääntöoikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op ja Työoikeus 7 op -jaksot.

Turun kauppakorkeakoulun verkko-opintojen tarjontaan sisältyy syyslukukaudella mm. Kuluttajakäyttäytyminen 6 op, Markkinoinnin perusteet 3 op, Myynnin verkkokurssi 6 op, Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op, Johtamisen perusteet 3 op, Yritysjuridiikan perusteet 3 op ja Tilastotieteen perusteet 3 op. Kielten ja liikeviestinnästä opinnoista voi verkossa osallistua espanjan, ranskan ja saksan alkeiskursseille.

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuudesta voi opiskella verkossa Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op -jakson 24.10. - 4.12.2022. Opintokokonaisuus alkaa tammikuussa 2023 ja se järjestetään monimuoto-opintoina Turussa ja avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. 

Luotu 22.08.2022 | Muokattu 25.08.2022