Johanna Niemelle ja Janne Salmiselle STN-rahoitusta

16.09.2021

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 13.9.2021 uusista rahoitettavista konsortioista.

Rahoitusta myönnettiin kolmessa ohjelmassa yhteensä 44 miljoonaa euroa. STN valitsi ohjelmiin yhteensä 12 konsortiota eli hankekokonaisuutta. Valituissa konsortioissa korostui pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin.

Mobiili tulevaisuus: monimuotoisuus, luottamus ja kaksisuuntainen integraatio

Professori Johanna Niemi sai rahoituksen Väestörakenteen muutokset – syyt, seuraukset ja ratkaisut, DEMOGRAPHY -ohjelmasta rahoituskaudeksi 1.10.2021–30.9.2024. Åbo Akademi johtaa hanketta Mobila framtider: Diversitet, förtroende och tvåvägsintegration. Hankeessa on mukana myös Oulun yliopisto ja Siirtolaisuusinstituutti.

Mobiili tulevaisuus on monitieteinen, osallistava tutkimushanke, jonka tavoitteena on edistää oikeudenmukaista ja osallistavaa suomalaista yhteiskuntaa, ja vastata väestörakenteen muutoksen haasteisiin kuten väestön ikääntymiseen ja työikäisen väestönosa suhteelliseen vähenemiseen. Hankkeen keskeinen käsite on luottamus, joka luo pohjaa vastata haasteiden ja kriiseihin. Kansainvälinen muuttoliike voi olla yksi vastaus väestörakenteen muutokseen, mutta se edellyttää yhteiskunnallisia valmiuksia maahanmuuttajien kotoutumiseen. Maahanmuuttajien ja muun väestön välinen luottamus on edellytys onnistuneelle kotoutumiselle. Tutkimushanke tutkii luottamuksen rakentumista suomalaisessa yhteiskunnassa erilaisten aineistojen valossa. Hankkeessa sovelletaan ja kehitetään LivingLab-menetelmää, jossa tutkijat ja yhteistyökumppanit etsivät yhdessä ratkaisuja ja rakentavat keskinäistä luottamusta.   

Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit

Professori Janne Salminen sai rahoituksen Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS) ohjelmasta rahoituskaudeksi 1.9.2021–31.12.2024. Janne Salminen toimii hankeen johtajana. 

Tutkimuskonsortio JuRe tutkii, kuinka poliittiset, oikeudelliset ja hallinnolliset järjestelmät voivat taata, että palautuminen Covid-19-pandemiasta tapahtuu oikeudenmukaisella ja hyväksyttävällä tavalla – sekä Suomessa että muualla. Konsortio kokoaa yhteen tutkijoita kansainvälisten suhteiden, valtio-opin, poliittisen historian, julkishallinnon ja oikeustieteen alalta. JuRen tutkimustieto mahdollistaa osallistumisen poliittisiin, oikeudellisiin ja hallinnollisiin prosesseihin, jotka vahvistavat kansalaisten kokemusta Covid-19-pandemian jälkeisen palautumisen oikeudenmukaisuudesta. JuRe hahmottelee tasapainoista valtiosääntöistä kehystä pandemiasta selviytymiseen ja palautumiseen, ja sen painopiste on päätöksenteon avoimuudessa, kansalaisten luottamuksessa oikeudelliseen valvontaan ja yksilöllisten sekä kollektiivisten perusoikeuksien tasapainoisessa toteutumisessa, usein maavertailujen näkökulmasta. Konsortio tuo yhteen tutkijoita Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoista.

Luotu 16.09.2021 | Muokattu 17.09.2021