Kaupungin lämpösaarekkeessa myös trendinomaisia muutoksia

03.04.2019

Turun kaupunkitutkimusohjelma on julkaissut tutkimuskatsauksen, joka koskee paikallisilmaston sisäistä vaihtelua ja muutosalttiutta.

Maantieteilijä Juuso Suomen tekemä tutkimus hyödyntää Turun yliopiston TURCLIM-kaupunki-ilmastotutkimusryhmän vuodesta 2001 alkaen Turun seudulta systemaattisesti keräämiä säähavaintoja. Havaintoverkosto on alueelliselta kattavuudeltaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

Tutkimuskohteena olivat muutokset ns. kaupungin lämpösaarekkeessa, jolla tarkoitetaan kaupungin lämpimyyttä verrattuna sitä ympäröiviin maaseutumaisempiin alueisiin. Keskeisimpiä syitä kaupungin lämpimyyteen ovat auringonsäteilyn varastoituminen ja vapautuminen kaupungin rakenteista, ihmistoiminnan aiheuttama hukkalämpö, ja erot haihdunnassa kaupungin ja maaseudun välillä

Tutkimus osoittaa, että Turun seudun alueellisissa lämpötilaeroissa on 15 vuoden tarkastelujaksolla havaittavissa havaintopisteestä ja vuodenajasta riippuen trendinomaista viilenemis- tai lämpenemiskehitystä, ja toisaalta satunnaisempaa, erityisesti vuosittaiseen säätilan vaihteluun liittyvää vaihtelua.

– Tieteellisen kaupunki-ilmastotiedon kannalta merkittävä tulos on, että paikallisilmastossa saattaa tapahtua 15 vuoden ajanjaksona myös trendinomaista kaupungin sisäistä muutosta, kertoo Juuso Suomi Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta.

Osa muutoksesta on selitettävissä kaupungin kasvulla, kun taas osa johtuu todennäköisesti sekä globaalista ilmastonmuutoksesta että suursäätilan vuosittaisesta vaihtelusta, ja niiden paikallisilmastollisesti epäyhtenevistä vaikutuksista.

Tutkimustuloksia voi hyödyntää esimerkiksi pohdittaessa kaupungin eri toimintojen sijoittamista sen mukaan hyötyvätkö ne sijainnista suhteellisesti lämpimämmillä tai kylmemmillä alueilla. Esimerkiksi vanhuspalveluiden sijoittumisessa voi lisäksi huomioida tulevaisuuden sulamis-jäätymis-syklin muutokset, jotka lisäävät ongelmia liukkauden kanssa.

Tietoa paikallisilmaston ominaispiirteiden muuttumisesta hyödynnetään Turun kaupungin vuoteen 2029 ulottuvan ilmastosuunnitelman toteuttamisessa, kun pohditaan keinoja ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen.

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin ja yliopistojen yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta. Ohjelman tavoitteena on edistää kaupunkitutkimusta, tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa. Yhteinen tutkimusohjelma on kansainvälisesti uraauurtava yhteistyömalli.

Juuso Suomi sai Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkijastipendin vuonna 2016.

Kuva: Arto Takala

Luotu 03.04.2019 | Muokattu 03.04.2019