Kevätlukukausi järjestetään pääasiassa etäopetuksena

23.10.2020

Etäopetus ja -opiskelu jatkuu Turun yliopistossa myös kevätlukukaudella 2021 turvallisuuden varmistamiseksi. Pienryhmäopetuksessa ja ohjaustilanteissa voidaan toteuttaa lähiopetusta myös hybridimallilla.

Rehtori Jukka Kola on 23.10.2020 linjannut, että koronatilanteen vuoksi Turun yliopistossa jatketaan pääosin etäopetusta ja -opiskelua koko kevätlukukauden (3. ja 4. periodi) ajan. Välttämätöntä lähiopetusta voidaan järjestää kaikilla Turun yliopiston kampuksilla. Opetusta ja ohjausta voidaan toteuttaa pienryhmille myös nk. hybridimallilla. 

– Opetusjärjestelyistä linjataan nyt koko kevään osalta, koska opiskeluun ja opetukseen halutaan taata mahdollisimman paljon suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta. Viime keväänä jouduttiin päätös etäopetukseen siirtymisestä, samoin kuin etäopetusjärjestelyt, tekemään hyvin lyhyellä varoitusajalla ja tällä varhaisella ohjeistuksella pyrimme välttämään nyt sen, Kola sanoo.

Päätöksellä halutaan myös varmistaa opiskelun turvallisuus. Yliopisto seuraa tarkasti koronatilanteen kehittymistä, ja ohjeistusta voidaan tarkentaa kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla.

Opetuksessa huolehditaan turvallisuudesta ja terveydestä 

Kaikessa lähiopetuksessa otetaan huomioon turvallisuus, ja opetuksen järjestämisessä noudatetaan yliopiston tila- ja turvallisuusohjeita.

Tiedekunnilla on velvollisuus tutustua Työterveyslaitoksen riskiarviointiohjeeseen käydessään läpi opintojaksovalikoimaa, joka suunnitellaan toteutettavaksi hybridimallilla. Tämä siitä syystä, että henkilökunnassa sekä heidän läheistensä joukossa on riskiryhmään kuuluvia. 

Tiedekunnat määrittelevät välttämättömän lähiopetuksen

Kaikilla kampuksilla noudatetaan valtioneuvoston linjausta siitä, että välttämätöntä lähiopetusta voidaan järjestää. 

Turun yliopistossa välttämättömäksi lähiopetukseksi katsotaan laboratorio- ja kenttäopetus, sekä eri tavoin toteutetut pienryhmäopetus- ja ohjaustilanteet, joissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta ja suojajärjestelyjä. 

Tiedekunnat ja erillislaitokset tarkentavat itsenäisesti sen, minkä katsovat välttämättömäksi lähiopetukseksi ja mitä tarjotaan pienryhmä- ja ohjaustilanteissa hybridimallilla. Tämän lisäksi huolehditaan yllä mainitun linjauksen mukaisesti siitä, että opiskelija saa ohjausta myös lähitilanteessa sitä tarvitessaan.

Eri aloilla on luonnollisesti eri määrä välttämättömäksi katsottavaa lähiopetusta johtuen koulutusten rakenteista ja niissä tuotettavista kelpoisuuksista. 

Lähiopetusta hybridimallilla opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehtien

Lähiopetusjärjestelyissä, mukaan lukien pienryhmäopetus ja ohjaustilanteet, noudatetaan hybridimallia, eli tarjotaan mahdollisuus sekä etä- että lähiopetustilanteeseen. Tämä siksi, että osa opiskelijoista ja heidän läheisistään kuuluvat riskiryhmiin. Samalla huolehditaan opiskelijoiden hyvinvoinnista, heitä kuullaan ja tarvittaessa ohjataan ottamaan yhteyttä yliopiston hyvinvointipalveluihin.

Silloin, kun kyse on sellaisesta välttämättömästä opetuksesta, joka on osaamistavoitteiden saavuttamiseksi järjestettävä erityistiloissa ja lähiopetuksena (esimerkiksi lääketieteellisen alan koulutukset, laboratoriotyöt, psykologian alaan kuuluva kliininen opetus, taito- ja taideaineiden opetus), ei välttämättä voida tarjota hybridimallin mukaisia suoritustapavaihtoehtoja.

Kaikille opiskelijoille tulee tarjoutua mahdollisuus päästä osaksi jotakin lähiopetus- tai -ohjaustilannetta kevään 2021 aikana. 

Yksittäisten opintojaksojen osalta opetushenkilöstö arvioi, onko ohjauksen tarjoaminen soveltuva käytäntö esimerkiksi luentotallenteen tai striimattavan opetustilanteen lisäksi. Ohjausmahdollisuudesta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Ohjeen soveltaminen, tarkentaminen ja tilojen käyttö

Turun yliopiston ja kaikkien sen kampusten opetusjärjestelyn perusohje on yhtenevä huolimatta siitä, onko alueen epidemiatilanne perustasolla, kiihtymisvaiheessa vai leviämisvaiheessa. 

Etenkin alueen epidemiatilanteen ollessa perustasolla odotetaan pienryhmäopetusta ja ohjausta pääsääntöisesti tarjottavan hybridimallilla opiskelijoille, ts. tällöin epidemiatilanne ei estä sitä, että opiskelija voisi valita, tuleeko paikan päälle vai opiskeleeko etänä. Tämän linjauksen julkaisuhetkellä Rauman ja Porin kampusten alueet ovat perustasolla, kun taas Turun kampus on kiihtymisvaiheen alueella. 

Yliopisto seuraa tarkasti koronatilanteen kehittymistä kampusalueilla, ja ohjeistusta voidaan tarkentaa tilanteen vaatimalla tavalla.

Exam-tenttitilat, IT-luokkia, ryhmätyötiloja ja kirjastotiloja on koko kevään ajan opiskelijoiden käytössä erityisjärjestelyin. 

> Tarkentavia ohjeita opetuksen järjestämisestä on intranetissä (vaatii kirjautumisen)

> Turun yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi

Luotu 23.10.2020 | Muokattu 02.12.2020