Kulttuuriperinnön professori Anna Sivula mukana laatimassa Suomelle ensimmäistä kulttuuriperintöstrategiaa

22.03.2021

Opetus- ja kulttuuriministeri on asettanut työryhmän ja ohjausryhmän valmistelemaan Suomelle ensimmäistä valtakunnallista kulttuuriperintöstrategiaa. Ministeri Annika Saarikon nimittämässä ohjausryhmässä on mukana kulttuuriperinnön tutkimuksen professori Anna Sivula Turun yliopistosta. Ohjausryhmän ehdotuksen pohjalta laaditaan vuoteen 2030 ulottuva kulttuuriperintöstrategia.

Strategia valmistellaan yhteistyössä kulttuuriperintöalan toimijoiden kanssa, ja strategiatyö kattaa kaikki kulttuuriperinnön osa-alueet. Kulttuuriperintöstrategiassa kulttuuriperintö ymmärretään ihmisiä yhdistävänä, positiivisena ominaisuutena kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

– Strategian ytimeksi on otettava se, että kulttuuriperintö ei muodostu esineistä ja tavoista, vaan se muodostuu yhteisöistä. Yhteisönäkökulma on viime vuosina korostunut entisestään. Sen jälkeen, kun Suomi vuonna 2018 sitoutui Faron sopimukseen, on myös Suomella velvollisuus tunnustaa kulttuuriperintöyhteisöjen moninaisuus, Sivula toteaa. 

Kulttuuriperintöstrategiasta vastaavan ohjausryhmän jäsenet edustavat laaja-alaisesti suomalaisia kulttuuriperintöinstituutioita ja kulttuuriperinnön hyödyntämistä johtavia ministeriöitä. Tavoite on tunnistaa kulttuuriperinnön monimuotoisuus ja mahdollisuudet ja löytää yhteiskunnan kaikkia osa-alueita yhdistävät teemat ja kokonaisuudet. Taustalla vaikuttaa perustuslain kirjaus, jonka mukaan vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

– Faron sopimus todellakin haastaa meidät keskustelemaan kulttuuriperinnön merkityksestä ja velvoittaa siihen sitoutuneet valtiot huomioimaan kulttuuriperinnön kaikilla hallinnonaloilla ja myös hallinnonalojen välisessä yhteistyössä. Tässä on siis kyse ihmisistä, ei vanhoista rakennuksista, Sivula sanoo. 

Strategia toteuttaa Euroopan komission 2018 hyväksymää Eurooppalaista kulttuuriagendaa (European agenda for culture), jossa jäsenmaita kehotetaan laatimaan omia kansallisia strategioitaan kulttuuriperinnön saralla. Tavoitteena on myös osaltaan jatkaa ja hyödyntää vuonna 2020 päättyneen valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian toimenpiteitä ja tuloksia. 

Ohjausryhmä vastaa kulttuuriperintöstrategian laatimisesta, tekee linjaukset strategian keskeisistä periaatteista ja asiakokonaisuuksista sekä ohjaa työryhmän valmistelutyötä. Strategian esiselvitystyö valmistuu 31.3. Esiselvitystä on tekemässä kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti.

Turun yliopistossa toimii Suomen ainoa kulttuuriperinnön tutkimuksen oppaine. Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaine on osa Turun yliopiston Porin kampuksella toimivaa kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelmaa. Tutkinto-ohjelma kuuluu historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen. Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineesta valmistuu kulttuuriperintöalan maistereita ja tohtoreita. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman antamaa koulutusta on pidetty myös valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian näkökulmasta tärkeänä.

 

Luotu 22.03.2021 | Muokattu 22.03.2021