Seitsemälle Turun yliopiston maisteriopiskelijalle kannustusapurahaa kaupunkitutkimuksen pro gradu -tutkielmiin

30.12.2022

Turun kaupunki on myöntänyt kahdeksan kannustusapurahaa kaupungin kehittämiseen liittyviin pro gradu -tutkielmiin. Apurahan saaneet opinnäytteet edustavat laajasti eri oppiaineita. Turun yliopistosta 2000 euron suuruisen apurahan sai seitsemän maisterivaiheen opiskelijaa.

Kannustusapurahan saaneet opiskelijat ja graduaiheet valittiin kaupungin järjestämässä kilpailussa. Apurahoista seitsemän myönnettiin Turun yliopiston ja yksi Åbo Akademin opiskelijoille.

Yksi kannustusapurahan saajista on Turun yliopistossa uskontotiedettä opiskeleva Mirja Pitkänen.

– Graduni aiheena on 7.-luokkalaisten oppilaiden tunnekokemukset ja tunteiden ilmaisu yhteisen katsomusaineen oppitunneilla. Yhteistä katsomusainetta koskeva tutkimus on tärkeää, sillä nykyistä eriyttävää opetusmallia pidetään kestämättömänä monikulttuurisessa yhteiskunnassa, Pitkänen taustoittaa.

Pitkäsen suunnitelmana on hankkia tutkimusaineistoa haastattelemalla 7.-luokkalaisia oppilaita.

– Haluan selvittää, mitä tunteita oppilaat kokevat yhteisen katsomusaineen tunneilla, miten oppilaat selittävät tunteiden syntyä ja millaisena he kokevat tunteiden ilmaisun oppitunneilla. Tutkimukseni antaa tietoa oppilaiden kokemuksista ja tukee nuorten osallisuuden tunnetta, Pitkänen kertoo.

Apurahan saa myös Turun yliopistossa Suomen historiaa opiskeleva Anna Rusi, jonka gradu käsittelee 1950- ja 1960-lukujen arkkitehtuurin estetiikkaa ja modernismin esteettisiä merkityksiä Turussa. Hän käyttää lähteinä sanoma- ja aikakauslehtiaineistoa, Turun asemakaava-arkkitehtien artikkeleita ja teoksia sekä kaupungin eri päätöselinten pöytäkirjoja.

– Arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu elävät murrosta ilmastokriisin asettamissa puitteissa. Luomalla uudenlaista arvostusta ja ymmärrystä modernia rakennuskantaa kohtaan kannustetaan kiinnittämään aikaisempaa enemmän huomiota rakennuskannan ylläpitoon ja peruskorjaukseen, joka on monissa tapauksissa ilmastoystävällisin vaihtoehto. Esiin nousevat myös modernin rakennuskannan kulttuurihistorialliset merkitykset ja kunkin aikakauden oikeus näkyä kaupunkikuvassa, Rusi kuvailee.

Turun yliopistossa apurahan saivat:

  • Monica Ailio (poliittinen historia): Turun Toriparkki - poliittiset ja taloudelliset syyt Turun Toriparkin rakentamisen pitkittymiseen vuosina 1993-2018
  • Inka Elomaa (sosiologia): "Kauheen vähän meil käytetään mitään termiä asialle, joka on aina paikalla." Opettajiien käsityksiä kulttuurisesti moninaisesta kasvatuksesta
  • Mirja Pitkänen (uskontotiede): 7.-luokkalaisten tunnekokemukset ja tunteiden ilmaisu yhteisen katsomusaineen oppitunneilla
  • Anna Rusi (Suomen historia): "Me löysimme uudelleen neliön sekä mustan ja valkoisen": Rakennetun ympäristön estetiikalle annetut merkitykset Turussa 1950–1960-luvulla
  • Selma Smolander (maantiede): Nuorten liikkuminen Turun Varissuolla - havaintoja sosiaalisesta ulossulkemisesta
  • Helena Stigell (taloustiede): Museoista ja maksuhalukkuudesta
  • Antti Wähälä (Suomen kieli): Turkulaisten asunto-osakeyhtiöiden nimet ja niiden funktiot

Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen kaupunkitutkimusohjelman tavoitteena on lisätä kaupunkikehitystä koskevaa tutkimusta, jota voidaan hyödyntää myös kaupungin päätöksenteossa.

Luotu 30.12.2022 | Muokattu 30.12.2022