Turun yliopisto toimii aktiivisesti sote-uudistuksen alueellisena kumppanina

20.12.2017

Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen ja työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä sparrasivat Varsinais-Suomen sote-uudistuksen tekijöitä maakunnallisten kärkihankkeiden Lupa auttaa! ja KomPAssi järjestämässä palveluasenteen ja asiakaskokemuksen kehittämisen BOOT CAMP -valmennuksessa Raision kaupungintalolla perjantaina 15.12. Turun yliopiston Sote-akatemia tekee tiivistä yhteistyötä alueellisten sote-toimijoiden kanssa.

​Lupa auttaa! -hankkeen muutosagentti Mikko Hulkkonen haastatteli rehtori Kalervo Väänästä Raision kaupungintalon valtuustosalissa.  

​Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on hallituksen kärkihanke, jossa tehdään muutosta kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia vahvistavaa toimintakulttuuria lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistamiseksi.

Lupa auttaa! -hanke on Varsinais-Suomen oma LAPE-hanke. Sen tavoitteena on saada maakunnan lapsi- ja perhepalvelut vastaamaan tulevaisuuden muutoksiin. Turun yliopiston Sote-akatemia on mukana Lupa auttaa! -hankkeessa.

– Lupa auttaa! -hanke on konkreettinen esimerkki siitä, mitä Turun yliopiston Sote-akatemian yhteiskunnallinen vaikuttaminen voi parhaimmillaan olla. Hankkeen puitteissa olemme mukana muun muassa perhekeskusten sekä osaamis- ja tukikeskusten kehittämistyössä. Lisäksi pohdimme hankkeen kokoamassa korkeakoulujen työryhmässä kenttää hyödyttäviä avauksia sekä monialaisen koulutuksen että tutkimuksen osalta, Sote-akatemian kehityspäällikkö Miia Tuominen kertoo. 

– Sote-uudistus ja siihen liittyvä lasten, nuorten ja perheiden palvelurakenteen ja sisältöjen muutostyö, jota LAPE:ssa tehdään, tuo uusia vaatimuksia ammattilaisten osaamiselle ja alan tutkimus-, koulutus ja innovaatiotoiminnalle. Tämän vuoksi ketterästi toimiva yhteistyö korkeakoulujen ja erityisesti Sote-akatemian kaltaisten osaamiskeskittymien kanssa hyödyttää kärkihankkeita ja sote-muutostyötä. Saamme yhteistyön kautta kehittämiseen lisäboostia, hankepäällikkö Pia Suvivuo iloitsee.

Joka toinen kuukausi järjestettävissä palveluasenteen BOOT CAMP -tilaisuuksissa tarjotaan sote-uudistuksessa mukana oleville toimijoille eväitä palveluasenteen, asiakaslähtöisyyden, osallisuuden ja asiakaskokemuksen hyödyntämiseen uudistustyössä.

Joulukuun tilaisuudessa Turun yliopiston työelämäprofessori ja Aller Median toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä puhui sote-väelle tulevaisuuden osaamis-, koulutus- ja kehittämistarpeista.

Aalto-Setälä vertasi puheenvuorossaan käynnissä olevaa digitaalista ja teknologista murrosta merkittävyydessään 1900-luvun alun teolliseen vallankumoukseen. Murroksessa tärkeää on Aalto-Setälän mukaan yhteisen työkulttuurin luominen ja edistäminen. 
bootcamp-3.jpg
– Työkulttuuri muodostuu yhteisistä arvoista, toimintatavoista ja kielestä. Nostakaa ihminen keskiöön ja tehkää yhdessä – mutta ei vain ryhmätöitä. Yhdessä tekeminen luo työkulttuuria ja on enemmän kuin näennäinen yhteistyö, Aalto-Setälä korosti.

Yliopisto kouluttaa osaajia muutoksen toteuttamiseen

Myös Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen korosti Lupa auttaa! -hankkeen muutosagentti Mikko Hulkkosen haastattelussa sote-uudistuksen merkitystä aikamme suurena yhteiskunnallisena murroksena, joka vaatii vuosien tai jopa vuosikymmenten sopeutumisajan.

Murroksesta selviytymiseksi on löydettävä uusia toimintatapoja ja yliopisto tulevaisuuden osaajien kouluttajana voi tarjota tähän tukea. Turun yliopiston strategia korostaakin yliopiston roolia muutoksiin osallistumaan kykenevien osaajien kouluttajana.

– Henkilöstön mukaan saanti ratkaisee muutoksen onnistumisen. Turun yliopisto kouluttaa uuden sukupolven ammattilaisia, joilla on uudenlaiset mahdollisuudet vastata uudistuksen mukanaan tuomiin haasteisiin, Väänänen korosti.

Turun yliopistossa huomioidaankin jo peruskoulutuksessa monitieteiset ja -ammatilliset lähtökohdat.

– Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia koulutetaan moniammatillisissa tiimeissä, joissa työelämässä vaadittavaa yhdessä tekemisen eetosta harjoitellaan. Toisaalta yliopisto pystyy tarjoamaan jo työelämässä oleville innostavaa täydennyskoulutusta, Väänänen lisäsi.

Usein sote rajoittuu keskusteluissa sosiaali- ja terveydenhuollon alueille ja näistäkin terveydenhuolto korostuu julkisessa keskustelussa. Rehtori Väänänen tähdensikin haastattelussa, että onnistunut sote-uudistuksen läpivienti vaatii useiden asiantuntija-alueiden mukanaoloa.

– Lääkäreiden ja taloustieteilijöiden lisäksi keskusteluissa tulisi olla läsnä vahvemmin myös esimerkiksi sosiaalihuollon näkökulma. Toisaalta sote-uudistus ja sen seuraukset ovat mitä suurimmassa määrin filosofinen kysymys. Kyseessä ovat arvokysymykset ja uudistuksen taustalla tulisi olla selkeä arvopohja. Arvoista keskustelemaan voisi haastaa vaikkapa yliopiston filosofit, Väänänen rohkaisi.

– Kaiken kaikkiaan tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan rooli sotessa on otettava huomioon muutosprosessin eri vaiheissa, Väänänen summasi.

Keskiössä lapset ja nuoret

LAPE-kärkihankkeen tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmän uudistaminen ja sitä kautta lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantuminen. Sote-uudistuksen myötä lasten- ja nuorten palveluista kunnille jäävät varhaiskasvatus ja opetustoimi. Näissä palveluissa onkin jatkossa tärkeää pitää yhdyspinnat kuntien ja maakuntien välillä läpinäkyvinä.

– Yhteiskunta ei tule yksinkertaistumaan vaan pikemminkin monimutkaistumaan. Koulutuksen merkitys tulee siis entisestään kasvamaan, Väänänen arvioi.

Yksi Turun yliopiston tutkimuksen teema-alueista onkin lapset ja nuoret. Teema-alueella tehdään paitsi koulua ja koulujärjestelmää koskevaa tutkimusta, sen puitteissa on luotu myös esimerkiksi palkittu KiVa-koulu -ohjelma torjumaan koulukiusaamista. Ohjelma on myös menestynyt maailmalla, ja sitä on viety useaan eri maahan.

Turun yliopisto on myös Suomen johtavia opettajien erikoiskouluttajia. Lisäksi tuoreimpana avauksena lasten ja nuorten hyväksi yliopisto satsaa varhaiskasvatukseen lisäämällä lastentarhanopettajien koulutusvolyymiä.

Asenne alussa ratkaisee lopputuloksen

– Sote- ja alueuudistus on niin mittava hallinnollinen ja toiminnallinen muutos, että se vaatii kaiken parhaan osaamisen mukaan talkoisiin. Siksi on loistavaa, että Turun yliopisto ja uusi Sote-akatemia ovat vahvasti mukana varsinkin lasten, nuorten ja perheiden muutosohjelmassa. Kun kaikki muuttuu, riskinä on keskittyminen pelkästään huoliin ja ongelmiin, jolloin helposti vain suunnitellaan ennemmin kuin tehdään. Ratkaisuhakuinen asenne on kuitenkin se, joka erottaa tekijät pelkistä suunnittelijoista, korostaa muutosagentti Mikko Hulkkonen.

Valmennusaamupäivän lopputulema olikin esiin nostetuista haasteista huolimatta optimistinen.

Myös rehtori Väänänen kiitteli suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa:

– On kuitenkin huomioitava, että suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto on millä tahansa huippuluokkaa ja kestää kansalinvälisen vertailun. Sote-uudistuksessa onkin mitä suurimmassa määrin kyse hyvän muuttamisesta vielä paremmaksi. Sote-henkilöstö voikin olla ylpeä siitä, mitä tekee, Väänänen korosti.
 

Lue lisää:

 
 

 Tilda Junko

Luotu 20.12.2017 | Muokattu 22.12.2017