alt=””

Opinnot avoimessa yliopistossa harrastuksen ja yleissivistyksen vuoksi

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin opintoihin voit osallistua omasta kiinnostuksestasi ja tiedonhalusta tiettyä aihetta kohtaan tai ylipäätään halusta kehittää itseäsi ja oppia uutta.

Yliopistotasoiset opinnot antavat tuoretta tietoa ja uusia näkökulmia jo ennestään tuttuihinkin asioihin. Kukin tieteenala ja oppiaine tekee maailmaa ja sen tapahtumia ymmärrettävämmäksi omasta näkökulmastaan ja pintaa syvemmältä.

Omaehtoista opiskelua oman mielenkiinnon mukaan

Avoimen yliopiston opintoja voit valita oman kiinnostuksesi mukaan ja asettaa itse opiskelusi tavoitteet. Esimerkiksi oppiaineiden perusopinnot (25 op) antavat monipuolisen tietopaketin omasta tieteenalastaan, mutta jos ne tuntuvat liian isolta palalta, voit valita yksittäisen opintojakson ja osallistua vaikka yhdelle luentosarjalle tai verkkokurssille.

Opintosuoritusten tekeminen on vapaaehtoista. Tosin kannattaa muistaa, että suoritukset ovat myös olennainen osa asioiden oppimista. Esimerkiksi kirjallisia tehtäviä tehdessä oma pohdinta on antoisaa ja voi tuoda uusia oivalluksia.

Kulttuurien ja taiteen tuntemusta, luovaa kirjoittamista

Kulttuurista ja taiteesta kiinnostuneille sopivat esimerkiksi kulttuurien tutkimuksen opinnot, historia-aineiden, kirjallisuustieteen, mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian opinnot. Jos olet kiinnostunut länsimaisen kulttuurin juurista, tutustu kreikkalaisen ja latinalaisen filologian opintoihin.

Opinnoilla voit syventää harrastuksiisi liittyviä taitoja. Edellä mainittujen oppiaineiden lisäksi esimerkiksi luovan kirjoittamisen opinnot, digitaalisen kulttuurin ja suomen kielen opinnot soveltuvat hyvin monipuolisten valmiuksien kehittämiseen. Lue lisää humanististen opintojen esittelysivuilta!

Taustaa ajankohtaisille yhteiskunnallisille asioille

Avoimen yliopiston opinnoilla voit päivittää tietojasi suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen muutoksista globaalien ilmiöiden maailmassa. Saat tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa omien näkemyksiesi perustaksi ja valmiuksia tarkastella kriittisesti ajankohtaisia ilmiöitä ja puheenaiheita. Opinnot antavat myös eväitä osallistumiseen esimerkiksi yhdistystoimintaan ja kansalaiskeskusteluun - aina kansalaisvaikuttamiseen asti.

Historian, poliittisen historian ja valtio-opin sekä monikulttuurisuuden opinnoilla oman aikamme uutisvirta ja yhteiskunnalliset keskustelunaiheet asettuvat laajempiin asiayhteyksiin. Historian tuntemus on avain oman aikamme ilmiöiden ymmärtämiseen. Historia-aineet - kulttuurihistoria, Suomen historia ja yleinen historia - avaavat uudenlaisia näkökulmia menneisyyden ihmisten ajattelutapoihin ja elämisen arkeen sekä historian merkitykseen nykyajassa.

Nykypäivän suomalaisen yhteiskunnan rakennetta, elämäntapojen muutosta ja hyvinvointia koskevia kysymyksiä käsitellään sosiaalitieteiden opinnoissa.

Tutkittua tietoa hyvinvoinnista ja ympäristökysymyksistä

Luonnosta, ympäristönsuojelusta ja elinympäristöstämme kiinnostuneille sopivat ympäristötieteen ja maantieteen opinnot. Ne tarjoavat monipuolista tietoa ihmisen ja luonnon välisestä suhteesta. Opinnoissa käsitellään niin maailmanlaajuisia kuin paikallisiakin kysymyksiä. Geologian opinnot tuovat lähemmäksi maaperän tuntemusta, yleistajuisella tähtitieteen kurssilla kurkotellaan avaruuteen.

Hyvinvointiin liittyvät kysymykset tulevat esille erilaisista näkökulmista mm. sosiaalitieteiden, psykologian ja Sote-akatemian monitieteisissä opinnoissa. Asklepios-ohjelman opinnot tarjoavat monitieteisiä lähtökohtia kulttuurin ja terveyden kysymyksiin. Lääketieteellisiin opintoihin kuuluvat asiantuntijaluentosarjat mm. stressistä ja psyykkisistä traumoista tarjoavat uusinta tutkimustietoa kaikille kiinnostuneille.

Syksyn 2022 uutuutena on Terveystiedon kriittinen arviointi -opintojakso, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita kuten, mitä on tieteellinen tieto, tutkimusetiikka, disinformaatio/misinformaatio ja vaikuttamisen keinot, tiedekriittisyyden ja uskomusten taustalla olevat tekijät.

Tutustu koko opintotarjontaan! Kysy lisätietoja ja poimi itseäsi kiinnostavat opinnot!