toimistotyö MKK (35)

Opiskelu avoimessa yliopistossa ja opiskelijapalvelut

Avoin yliopisto-opetus tarjoaa mahdollisuuden opiskella joustavasti erilaisiin tavoitteisiin sopivia opintoja. Opintoihin osallistui vuonna 2020 yli 9 000 aikuisopiskelijaa. Tervetuloa mukaan!

Avoimen yliopiston opinnot sopivat moniin eri tavoitteisiin

Avoimessa yliopistossa voi opiskella yliopiston tutkinto-ohjelmiin kuuluvia opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja/kursseja. Opinnot sopivat sinulle, jos

Ohjeita opiskelua suunnitteleville

Opintotarjonta-sivuilta löydät eri oppiaineiden omat esittelysivut. Sivuilla kerrotaan, mitä opintoja oppiaineista on tarjolla. Sivuilla ovat linkit opinto-oppaassa julkaistaviin tarkempiin tietoihin.

Miten opintoihin ilmoittaudutaan? Kuka voi opiskella? Tietoa opiskelijavalinnoista, opiskelusta työttömänä ym. löytyy sivulta
> Ilmoittautuminen opintoihin

Opintoihin ilmoittautuneille lähetetään ennen opintojen alkamista sähköpostitse opintokohtainen infoviesti, jossa ovat ohjeet opiskelun aloittamiseen. Lisätietoja opetusajoista ja suoritustavoista sekä ilmoittautumisesta opintoihin voi kysyä opintojen suunnittelijalta ja opintosihteeriltä.

Mitä avoimessa yliopistossa voi opiskella

Opiskele yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja oman valintasi mukaan

Avoimena yliopisto-opetuksena toteutetaan opintoja kaikista Turun yliopiston tiedekunnista, kymmenistä eri oppiaineista. Opintotarjonta vaihtelee hieman vuosittain. Opinnot ovat tiedekuntien opetussuunnitelmien mukaisia. Voit hyväksyttää avoimessa yliopistossa suorittamasi opinnot osaksi tutkintoa, jos saat myöhemmin tutkinnonsuoritusoikeuden tai jos sinulla on jo opiskeluoikeus yliopistossa.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella

 • oppiaineiden opintokokonaisuuksia. Eniten tarjonnassa on oppiaineiden perusopintoja (laajuudeltaan yleensä 25 opintopistettä). Perusopinnoissa käsitellään tieteenalan sisällöllisiä perusasioita, tieteellistä ajattelua ja käsitteitä sekä tutkimuksen teon perusteita. Monissa aineissa opiskelua voi jatkaa perusopintojen jälkeen aineopintoihin. Aineopinnoissa (35 tai 45 op) syvennetään perusopintojen antamaa sisältötietoa ja keskeisten teorioiden ja tutkimusmenetelmien tuntemusta. Tutkinto-opinnoissa pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatin tutkielma. Avoimessa yliopistossa suoritettavat perus- ja aineopintokokonaisuudet vastaavat joko pää- tai sivuaineopintoja.
 • opintokokonaisuuksiin kuuluvia opintojaksoja ja muita yksittäisiä kursseja. Opintojaksojen laajuus on yleensä 2 op - 8 op. Kauppakorkeakoulun ja oikeustieteellisen tiedekunnan opintotarjonta koostuu pääasiassa opintojaksoista.
 • monitieteisiä opintokokonaisuuksia
 • kieli- ja viestintäkursseja
 • yleisopintoja ja menetelmäopintoja.

Opintoja voit valita oman kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaan. Voit valita vaikka vain yhden kurssin tai koota laajempia kokonaisuuksia. Esimerkiksi kasvatustieteellisissä oppiaineissa on mahdollista opiskella lähes kaikki alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavat opinnot avoimessa yliopistossa.

Opinnot mitoitetaan opintopisteinä (op)

Yliopisto-opintojen mitoituksen peruste on opintopiste (op), joka vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Se sisältää osallistumisen opetukseen, opintoryhmä- tai verkkotyöskentelyyn tai muuhun opintoihin kuuluvaan työskentelyyn. Lisäksi se sisältää itsenäisen työskentelyn, esimerkiksi tenttiin lukemisen tai opintotehtävien tekemisen. Käytännössä aika vaihtelee opiskelijan valmiuksien ja opiskelumahdollisuuksien mukaan. Yksi opintopiste vastaa yhtä European Credit Transfer System (ECTS) -järjestelmän opintopistettä.

Yliopisto-opintojen rakenne ja sisältö

Turun yliopistossa on käytössä kaksiportainen tutkintojärjestelmä kaikilla muilla paitsi lääketieteellisillä aloilla (lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto). Kaksiportaisuus tarkoittaa sitä, että perustutkinto muodostuu alemmasta korkeakoulututkinnosta (180 opintopistettä) ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta (useimmiten 120 opintopistettä). Alempaa korkeakoulututkintoa kutsutaan kandidaatin tutkinnoksi ja ylempää maisterin tutkinnoksi.

Seuraava esittely koskee humanistisen, kasvatustieteiden (aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen koulutus), luonnotieteiden ja tekniikan sekä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja. Lääketieteellisten alojen sekä kauppakorkeakoulun ja oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimukset poikkeavat tästä kuvauksesta.

Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto, laajuus 180 op):

 • Tutkintoon sisältyvät pääaineen perusopinnot (laajuus vähintään 25 op) ja aineopinnot. Pääaineopiskelijoille aineopintokokonaisuus on laajuudeltaan yleensä vähintään 45 op (sisältäen kandidaatintutkielman), sivuaineopinnoissa laajuus on 35 op.
 • Lisäksi tutkintoon vaaditaan sivuaineopintoja yleensä vähintään kahdesta eri oppiaineesta, esimerkiksi kahden eri oppiaineen perusopinnot tai yhden oppiaineen perus- ja aineopinnot.
 • Tutkintoon kuuluu myös pakollisia kieli- ja viestintäopintoja: suomen ja ruotsin kielen opintoja sekä tutkinnosta riippuen yhden tai kahden vieraan kielen suullisia ja kirjallisia opintoja.
 • Tutkintoon voi sisältyä myös muita pakollisia tai valinnaisia opintoja tai harjoittelua.
 • Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika yliopistossa päätoimisesti opiskellen on kolme vuotta.

Ylempi korkeakoulututkinto (maisterin tutkinto, laajuus 120 op):

 • Tutkintoon sisältyvät pääaineen syventävät opinnot sekä pro gradu -tutkielma. Lisäksi tutkintoon sisältyy mm. sivuainekokonaisuuksia, vapaaehtoisia kieliopintoja, muita yksittäisiä opintojaksoja tai harjoittelua.
 • Tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi vuotta.

Tiedekuntakohtaisissa opetussuunnitelmissa määritellään tutkintoihin kuuluvat opinnot ja niiden sisällöt. Tarkemmat tiedot löytyvät tiedekuntien Opiskelu-sivuilta ja yliopiston opinto-oppaasta.

Miten opintoja järjestetään? Millaista opiskelu on?

Opetusta järjestetään lähes 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea ja verkon kautta etäopintoina

Turun yliopiston avoimeen yliopisto-opetukseen voi osallistua

 • Turun yliopistossa ja Porin yliopistokeskuksessa. Porissa järjestetään Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opintoja sekä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opintoja. Opetus järjestetään enimmäkseen integroituna opetuksena ja se voi olla lähiopetusta päiväaikaan tai myös verkkovälitteistä opetusta. Joitakin opintoja järjestetään myös lähiopetuksena tai monimuoto-opintoina ilta-aikaan.
 • yhteistyöoppilaitoksissa: kesäyliopistoissa, kansalaisopistoissa, kansanopistoissa. Opintoja järjestetään lähiopetuksena ja monimuoto-opintoina. Opistot löydät Opintotarjonta paikkakunnittain -sivulta.
 • verkossa: monia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella pääosin tai kokonaan verkossa. Lue lisää Verkko-opinnot / etäopinnot -sivulta.

Opintoja ympäri vuoden - myös kesällä

Suurin osa avoimen yliopiston opintokokonaisuuksista alkaa vuosittain syyskuussa. Joitakin opintokokonaisuuksia voi aloittaa myös kevätlukukaudella ja kesäopintoina. Yksittäisiä opintojaksoja ja kursseja on tarjolla syys- ja kevätlukukaudella sekä kesällä. 

Perusopintojen (25 op) opetus kestää yhden lukuvuoden, tavallisesti syyskuusta huhti-toukokuuhun, aineopintojen (35 op) opetus kaksi lukuvuotta. Opinto-oikeusaika on voimassa pidempään.

Opintojen alkamisajat ja kesto ilmoitetaan opetusohjelmissa.

Monenlaisia opetus- ja opiskelutapoja

Opintojen toteutustavat vaihtelevat oppiaineesta riippuen. Kaikkiin opintoihin kuuluu aina myös itsenäistä opiskelua. Opetus- ja opiskelutavat esitellään opintojen opetusohjelmissa.

Lähiopetus

 • tarkoittaa pääasiassa perinteisen yliopisto-opetuksen tapaan järjestettyä opetusta, jossa opiskelija osallistuu luennoille, harjoitusryhmiin, seminaareihin tai muuhun yliopiston opettajan antamaan opetukseen.
 • voidaan järjestää oppiaineesta riippuen Turun yliopistossa ja Porin yliopistokeskuksessa tiedekuntien tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Se tarkoittaa, että avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat yliopiston tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opetus järjestetään tavallisesti päiväaikaan.

Monimuoto-opintoja

 • toteutetaan yhteistyöoppilaitoksissa ja muutamissa oppiaineissa myös Turun yliopistossa.
 • monimuoto-opintoihin sisältyy itsenäistä opiskelua, osallistumista tuutorin ohjaaman opintoryhmän työskentelyyn tai muuta opiskelun ohjausta, verkko-opiskelua ja mahdollisesti myös yliopiston opettajien antamaa lähi- tai etäopetusta.

Verkko-opinnot

 • ajan ja paikan suhteen joustavin tapa suorittaa opintoja.
 • opinnot voidaan toteuttaa kokonaan verkossa, jolloin niihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta, tai niihin voi kuulua osallistumista opetukseen tai tentin suorittaminen tietyllä paikkakunnalla. Lue lisää Verkko-opinnot / etäopinnot -sivulta.
Osallistu infotilaisuuksiin ja kysy lisää

Opintojen esittelytilaisuuksia ja aloitusinfotilaisuuksia järjestetään elo-syyskuussa ja tammikuussa. Suosittelemme osallistumista erityisesti tutkinto-opintoihin tähtääville.

> Tapahtumat

Turun kauppakorkeakoulun opintojen infotallenne (koskee opintoja Turussa), ks. linkki esittelysivulta

> Turun kauppakorkeakoulun opinnot avoimessa yliopistossa, opinnot Turussa

Tutustu opintojen esittelysivuilla oleviin tietoihin. Lisätietoja voit kysyä opintoneuvojiltamme, ks. Yhteystiedot.

 

Ohjeita opiskelijoille

Peppi-opintotietojärjestelmä ja opiskelijan työpöytä

Turun yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmään kuuluva opiskelijan työpöytä on käytössä osoitteessa https://student.peppi.utu.fi

Opiskelijan työpöytä on tarkoitettu sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille. Osa toiminnoista on vain tutkinto-opiskelijoille. Avoimen yliopiston opiskelijoiden käytössä eivät ole lukukausi-ilmoittautuminen, lukkarikone ja AHOT. HOPS on käytettävissä vain osittain.

altt=""

Opiskelijan työpöydällä voit

 • ylläpitää henkilötietojasi: voit muuttaa henkilö- ja yhteystietojasi sekä ylläpitää tietojesi luovuttamista koskevia lupia. Nimenmuutoksista tulee ilmoittaa opintosihteerille.
 • tarkastella opinto-oikeuksiasi. Valitse ensin työpöydän oikeasta yläkulmasta nimesi alta opiskeluoikeus, jota haluat tarkastella. Opiskelutiedoista näet mm. opiskeluoikeutesi keston.
 • tarkastella opintosuoritustietojasi. Valitse ensin työpöydän oikeasta yläkulmasta nimesi alta opiskeluoikeus, jota haluat tarkastella. Valitse sen jälkeen avautuvalta sivulta Opintosuoritukset.
 • tulostaa opintosuoritusotteesi (itse tulostettu ote on epävirallinen).
UTU-käyttäjätunnus ja verkkopalvelut avoimen yliopiston opiskelijoille

Turun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijat saavat käyttöönsä Turun yliopiston käyttäjätunnuksen eli UTU-tunnuksen. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen lupa hyödyntää Turun yliopiston verkkopalveluja.

Avoimen yliopiston opiskelijat saavat tunnuksella käyttöönsä seuraavat palvelut:

 • Peppi-opintotietojärjestelmä
 • Moodle-oppimisympäristö
 • yliopiston kirjaston elektroniset aineistot ja MOT-sanakirjat -palvelu
 • kulku- ja tulostuslätkä
 • sähköinen tenttipalvelu (Exam).

Avoimen yliopiston opiskelijoiden käyttäjätunnuksella ei pääse Turun yliopiston intraan, joka on tarkoitettu yliopiston henkilökunnalle ja tutkinto-opiskelijoille.

UTU-käyttäjätunnuksen ja salasanan saaminen sekä käyttöluvan ehdot

 • Käyttäjätunnuksen ja salasanan saat, kun sinulle on myönnetty opinto-oikeus. Jos sinulle ei ole aiemmin luotu UTU-käyttäjätunnusta, aktivoi tunnus osoitteessa https://idm.utu.fi. Tunnuksen aktivointi onnistuu noin vuorokauden kuluttua siitä, kun olet saanut viestin opinto-oikeuden myöntämisestä. Käyttäjätunnus ilmoitetaan tunnuksen aktivoinnin yhteydessä.
  Jos sinulla on jo UTU-käyttäjätunnus, aktivointia ei tarvita, mutta voit tarvittaessa uusia tai vaihtaa salasanasi em. osoitteessa.
 • Kun otat yliopiston käyttäjätunnuksen käyttöösi, sitoudut noudattamaan käyttöluvan ehtoja. Salasana on ehdottoman henkilökohtainen. Salasanaa ei saa antaa kenenkään muun tietoon, ei edes Turun yliopiston avoimen yliopiston henkilökunnalle tai IT-palveluille.
 • Lue käyttöluvan ehdot ja ohjeet yliopiston sivulta:

  > UTU-käyttäjätunnus ja salasana

Muista vaihtaa salasana määräajoin!

 • Utu-tunnuksen salasana vanhenee 180 vuorokaudessa. Vanhenemisesta ei anneta ennakkovaroitusta, joten laita itsellesi muistutus salasanan vaihtamisesta!
 • Lue UTU-käyttäjätunnus ja salasana -sivulta ohjeet kohdasta Salanan vaihtaminen nykyisillä tunnuksilla.

Salasana unohtunut tai päässyt vanhenemaan?

 • Voit uusia salasanan UTU-käyttäjätunnus ja salasana -sivulla olevien Salasanan uusiminen verkkopankkitunnuksilla -ohjeiden mukaisesti.
 • Voit myös ottaa yhteyttä avoimen yliopiston opintosihteeriin, joka voi luoda sinulle uuden salasanan. Uusi salasana on haettava henkilökohtaisesti avoimen yliopiston toimistosta tai yhteistyöoppilaitoksesta.

Avoimen yliopiston opiskelijan käyttäjätunnuksen voimassaolo

 • Avoimen yliopiston opiskelijan käyttäjätunnus on voimassa opinto-oikeutesi ajan. Tunnus sulkeutuu automaattisesti opinto-oikeutesi päättyessä. Jos sinulla on useiden eri opintojen opinto-oikeuksia, tunnus sulkeutuu viimeisimmän opinto-oikeuden päätyttyä. Kun tunnuksen voimassaolo lakkaa, ei sillä voi enää kirjautua yliopiston verkkopalveluihin. Tunnuksesi voi olla voimassa myös jollain muulla perusteella, esimerkiksi jos olet Turun yliopiston tutkinto-opiskelija tai kuulut yliopiston henkilökuntaan.
 • Yliopiston IT-palvelut lähettävät sinulle sähköpostiin muistutuksen käyttäjätunnuksen sulkeutumisesta ennen opinto-oikeusajan voimassaolon päättymistä.
 • UTU-tunnuksesi ja henkilötietosi säilyvät yliopiston opiskelijatietojärjestelmässä.
 • Jos ilmoittaudut uudestaan avoimen yliopiston opintoihin, saat saman UTU-tunnuksen käyttöösi.
Moodle-oppimisympäristö

Useimmissa avoimen yliopisto-opetuksen opinnoissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

 • Moodle sisältää opiskeluohjeita ja opinnoista riippuen tehtäviä, oppimateriaaleja, keskustelualueita ja luentotallenteita.
 • Moodlen kautta saat opintojen suorittamiseen liittyviä ajankohtaisia tiedotteita ja ohjeita, joten Moodlea kannattaa seurata koko opintojen ajan.
 • Opintoihin voi kuulua myös Moodle-tenttejä.
 • Ennen opetuksen alkamista saat opintojen aloitusinfokirjeen, jossa ovat ohjeet Moodlen käyttöönottamiseen ja kurssiavain. Avoimen yliopiston opiskelija kirjautuu Moodleen Turun yliopiston käyttäjätunnuksellaan (UTU-tunnus) ja salasanallaan.
 • Moodlen saat käyttöösi opinto-oikeuden saamisen jälkeen.

> Turun yliopiston Moodle (moodle.utu.fi)

> Yleisiä ohjeita Moodlessa

Verkkotilaisuuksien ohjeet (Zoom, Echo360)

Zoom-ohje verkkokokoukseen osallistujalle

> Yliopiston Etäyhteydet-sivu

Echo360-opetusvideopalvelun ohje opiskelijoille

 • ​Echo360 on Turun yliopiston opetusvideopalvelu, joka mahdollistaa osallistumisen omalta tietokoneelta verkon kautta verkkoluennoille ja luentotallenteiden katsomisen tai kuuntelemisen.
 • Echo360-palvelun kautta voidaan välittää esiintyjän videokuva ja ääni sekä seurata esimerkiksi powerpoint-esitystä.
 • Palvelu on helppokäyttöinen ja osallistujille käytännössä ilmainen. Tarvitset vain internet-yhteydellä varustetun tietokoneen ja kuulokkeet tai kaiuttimet.
 • Echo360-palvelua käytetään pääasiassa kurssien Moodle-alueiden kautta.

> Ohje opiskelijoille: Echo360-luentovideot (pdf)

Kulku- ja tulostuslätkän käyttö Turun yliopistossa

Huom! Alla olevat ohjeet koskevat normaalia toimintaa, joten seuraathan myös koronavirustilanteen tiedotteessa olevia ohjeita!

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat hankkia käyttöönsä yliopiston kulku- ja tulostuslätkän. Lätkän saaminen edellyttää, että opiskelijalla on voimassaoleva Turun yliopiston käyttäjätunnus (UTU-tunnus).

Kulku- ja tulostuslätkää tarvitset, jos

 • suoritat tenttejä sähköisessä tenttitilassa Turussa ja Raumalla. Lätkään voi aktivoida kulkuoikeuden samalla sekä Turussa että Raumalla sijaitseviin sähköisen tenttipalvelun tiloihin. Lue lisää: Tentit ja tenttiminen > Sähköinen tenttipalvelu (Exam)
 • haluat käyttää yliopiston kirjastojen 24/7-työskentelytiloja, ks. Kirjaston tilat ja laitteet > Tilat
 • haluat käyttää yliopiston monitoimilaitteita ja ostaa niihin ns. tulostus- ja kopiointikrediittejä.

Mistä lätkän voi hankkia?

 • Kulku- ja tulostuslätkän voit hakea yliopiston IT-palvelupisteistä. Ota mukaasi kuvallinen henkilötodistus (ajokortti, passi tai viranomaisen myöntämä henkilökortti).
 • Jos tarvitset kulkulätkän Exam-tenttipalvelun käyttämistä varten, etkä pääse itse hakemaan lätkää, voit valtuuttaa toisen henkilön noutamaan väliaikaisen kulkukortin ja myöhemmin aktivoitavan lätkän. Lue lisäohjeet Exam-palvelun Tenttitilat-sivulta. Jos et pysty järjestämään kulkulätkän noutamista, ota yhteys oppiaineen opintosihteeriin.

Miten lätkä aktivoidaan?

 • Opiskelijan pitää aktivoida kulkuoikeus itse Canonin monitoimilaitteella.
 • Aktivoinnin jälkeen lätkä toimii tulostuksessa noin 15 min kuluttua ja lukoissa kolmen päivän kuluessa (koskee myös sähköisen tentin tiloja).
 • Aktivointi Canonin monitoimilaitteilla:
  1. Aseta lätkä lukijan päälle. Laite tunnistaa sen.
  2. Kirjautuminen: Kirjoita User Name -kohtaan UTU-käyttäjätunnuksesi ja Password-kohtaan salasanasi. Syötä numerot oikean puolen numeronäppäimillä.
 • Jatkossa laitteet tunnistavat lätkän, eikä kirjautumista tarvita uudelleen.

Tulostus, kopiointi ja skannaus yliopiston monitoimilaitteilla

 • Tulostaminen, kopiointi ja skannaaminen on mahdollista Turun yliopiston monitoimilaitteilla, joita löytyy yliopiston yhteisessä käytössä olevista tiloista:
  • Sirkkalan kasarmi, Artium (nivelosa)
  • Calonian kirjasto
  • Feeniks-kirjasto (entinen pääkirjasto)
  • Publicum, 4. krs
  • Educarium, 1. krs pääaula, 2. krs ja Educariumin kirjasto
  • Teutorin kirjasto, kellarikerros
  • Natura, aula
  • Arcanum
  • Signum, 2. krs (huom. monitoimilaite opiskelijoille pohjakerroksessa)
  • Kauppakorkeakoulu ja kauppakorkeakoulun kirjasto
  • Quantumin kirjasto
  • Medisiina, 2. krs, Keidas
  • Rauman OKL, kirjasto ja Käänt. ja tulkk.keskus
    
 • Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on käytössään maksuton tulostus- ja kopiointikiintiö. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat ostaa ns. tulostus-/kopiointikrediittejä yliopiston UTUShop-verkkokaupasta. Verkkokauppaan kirjaudutaan UTU-käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Valitse verkkokaupan valikosta Tulostuskiintiö. Maksaa voit joko verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla. Hinnat: 50 kpl 5,00 €, 100 kpl 8,50 €, 200 kpl 13,50 €, 500 kpl 32,00 €.

Kun opinto-oikeuteni päättyy ja UTU-tunnukseni sulkeutuu, milloin lätkä lakkaa toimimasta?

 • Lätkä on voimassa siihen asti, kun sinulla on voimassaoleva opinto-oikeus ja käyttäjätunnus avoimessa yliopistossa.
 • Kun käyttäjätunnuksesi voimassaolo päättyy, päättyvät myös siihen liitetyt kulku- ja tulostusoikeudet.
 • Palauta lätkä IT-palveluihin tai avoimen yliopiston toimistoon opintojesi päätyttyä.
 • Jos saat uuden opinto-oikeuden tämän jälkeen, lätkä on aktivoitava uudelleen ohjeiden mukaisesti joko IT-palveluissa tai monitoimilaitteella.

Apua, olen hukannut lätkäni. Mitä teen?

 • Jos kadotat kulku- ja tulostuslätkäsi, ilmoita siitä mahdollisimman pian Tila- ja kuljetuspalveluihin osoitteella kulkuoikeudet@utu.fi. Ilmoita samalla käyttäjätunnuksesi (ei salasanaa).
 • Voit myös käydä ilmoittamassa asiasta henkilökohtaisesti jossakin IT-palvelupisteessä tai Naturan aulan infossa.

Lisätietoja kulku- ja tulostuslätkästä voit kysyä avoimen yliopiston opintosihteereiltä.

Kirjastopalvelut

Turun yliopiston kirjastot ovat kaikkien käytössä

Turun yliopiston kirjastokortin voi hankkia mistä tahansa Turun yliopiston kirjaston toimipisteestä Turussa, Raumalla tai Porissa.
Turun yliopiston kirjaston Volter-tietokannassa voit mm.
 • hakea tietoja Turun yliopiston kirjaston kirjoista ja lehdistä, tehdä kirjoihin varauksia ja varastotilauksia sekä uusia lainojasi
 • hakea ja selata yliopiston elektronisia kirjoja, tietokantoja ja artikkeleita
 • etsiä tietoja kotimaisista ja elektronisista artikkeleista
 
 

Elektronisen aineiston käyttäminen UTU-tunnuksella

Turun yliopiston kirjaston tarjoamista palveluista tärkein on elektroninen aineisto, jonka saat käyttöösi Turun yliopiston UTU-käyttäjätunnuksella.

e-aineistot ovat yliopistokohtaisia. Avoimen yliopiston opiskelija voi käyttää opinto-oikeutensa aikana Turun yliopiston hankkimia e-aineistoja yliopiston verkossa olevilla koneilla Turussa, Porissa ja Raumalla. Lisäksi voit käyttää e-aineistoja UTU-tunnuksella myös esimerkiksi kotikoneella.

Painettu aineisto haltuun monin tavoin

Painettujen kirjojen hankinta kannattaa aloittaa omasta lähikirjastosta (kunnan- tai kaupunginkirjasto). Lainaamisen lisäksi voit ehdottaa lähikirjastoasi hankkimaan haluamasi kirjan tai pyytää heitä tilaamaan sen muualta Suomesta ns. kaukolainana. Kaukolainaus on maksullista ja hinnan määrittelee lähikirjastosi.

Yliopistokirjastot lähettävät kirjoja kaukolainoiksi toisille kirjastoille. Pyydä lähikirjastoasi laittamaan tilaukseen maininta "Asiakas on TY:n avoimen yliopiston opiskelija", sillä kurssikirjoja lähetetään kaukolainaksi vain oman yliopiston opiskelijoille.

Kirjastot.fi-verkkopalvelussa voit hakea tietoja kaikkien Suomen kirjastojen kirjallisuudesta: Frank-monihaku.

Tentit ja tenttiminen (Moodle-tentti, Exam-tentti, salitentit)
Opintosuoritustiedot ja tietojen tallennus

Opintosuoritusten tiedot

Voit nähdä opintosuoritustietosi Opiskelijan työpöydällä. Valitse ensin työpöydän oikeasta yläkulmasta nimesi alta opiskeluoikeus, jota haluat tarkastella. Valitse sen jälkeen avautuvalta sivulta Opintosuoritukset.

Suoritusten arviointi

Avoimen yliopiston opintosuoritukset ja opintokokonaisuudet arvostellaan yliopiston perustutkinnossa käytössä olevien kriteerien mukaisesti.

 • Opintosuoritusten arvostelussa käytetään asteikkoa 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä, 0 = hylätty tai asteikkoa hyväksytty tai hylätty. Toisen kotimaisen kielen arvostelussa käytetään asteikkoa "hyvä taito" ja "tyydyttävä taito", poikkeustapauksissa ”erinomainen taito”.
 • Saman opintojakson useista suorituksista on voimassa korkein arvosana.
 • Opintokokonaisuuden arvosanan määräytyminen vaihtelee oppiaineittain. Se voidaan laskea suoraan opintojaksojen tulosten keskiarvona tai painottamalla opintojaksojen arvosanoja laajuuden mukaan.
 • Opintokokonaisuuksien arvosanaa laskettaessa pyöristykset tehdään seuraavasti: 5 = 4,50 – 5,00; 4 = 3,50 - 4,49; 3 = 2,50 - 3,49; 2 = 1,50 - 2,49; 1 = 1,00 - 1,49.
 • Joissakin opinnoissa opiskelijat saavat myös kirjallista palautetta opintosuorituksista. Palaute täsmentää arviointiperusteita. Sen tavoitteena on antaa täsmällinen kuva opintosuorituksen sisällön ja muodon ansioista ja ongelmista.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoa arvosteluperusteiden soveltamisesta oman opintosuoritukseensa. Mikäli opiskelija on mielestään tullut hylätyksi väärin perustein tai jos opiskelijan oman arvion mukaan tulos on selvästi ristiriidassa vastausten tason ja sisällön kanssa, hän voi pyytää arvostelijalta oikaisua kirjallisesti tai suullisesti 14 vuorokauden kuluessa arvostelun julkistamisesta. Lisätietoja saa avoimen yliopiston palvelupäälliköltä.

Opintosuoritusten voimassaolo

 • Valmiit opintokokonaisuudet eivät yleensä vanhene. Yksittäisten opintojaksojen suoritukset sen sijaan saattavat vanheta esimerkiksi opetussuunnitelmien vaihtuessa.
 • Lisätietoja suoritusten voimassaolosta saa avoimen yliopiston opintojen suunnittelijalta.

Opintotiedot opetushallituksen Koski-palvelussa

Opetushallituksen Koski-palvelu kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin asti. Palvelu sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista.

Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot ovat nähtävillä Koski-palvelussa kattavasti vuodesta 2012 lukien. Sitä aiemmat opinnot eivät näy täydellisinä riippuen henkilön muista opiskeluoikeuksista Turun yliopistossa. Nämä tiedot saadaan Koski-palveluun muutaman vuoden sisällä uuden opintotietojärjestelmän myötä.

Lue lisää yliopiston tiedotteesta

Suoritusotteet ja todistukset

Opintosuoritusotteet

Turun kauppakorkeakoulun opinnot

 • Voit pyytää virallisen opintorekisteriotteen suorittamistasi opinnoista osoitteella avoin-tse@utu.fi

Muut opinnot

 • Opintokokonaisuudet: Voit pyytää virallisen opintorekisteriotteen oppiaineen opintosihteeriltä sen jälkeen, kun olet suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot. Otteeseen merkitään opintokokonaisuuden loppumerkintä (arvosana). Loppumerkinnän korottaminen on mahdollista vain, jos syynä on tavoite saada kelpoisuus jatkamiseen aineopintoihin tai avoimen yliopiston väylän hakukelpoisuus.
 • Yksittäiset opintojaksot: Virallisen otteen voi pyytää kieli- ja viestintäkurssin ja muun yksittäisen opintojakson suorituksesta.

Todistus opinto-oikeudesta

Todistuksen avoimen yliopiston opintojen opinto-oikeudesta voi pyytää oppiaineen opintosihteeriltä. Todistus kirjoitetaan vain viranomaistarkoitukseen.

> Opintosihteerien yhteystiedot

Kesken jääneiden opintojen jatkaminen

Jos sinulla on ollut opinto-oikeus opintokokonaisuuden suorittamiseen (esim. perusopinnot 25 op) ja opinnot ovat jääneet kesken opinto-oikeutesi päätyttyä, voit ottaa yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin ja selvittää mahdollisuutesi puuttuvien opintojaksojen suorittamiseen.

Jatkaminen on mahdollista, jos opintoja järjestetään edelleen avoimena yliopisto-opetuksena. Opetussuunnitelmat vahvistetaan kahden lukuvuoden välein, joten vaadittavat suoritukset voivat muuttua. Opinto-oikeuden voi saada ilmoittautumalla puuttuville opintojaksoille ja maksamalla opintojaksokohtaiset opintomaksut.

Esteettömyys ja erityisjärjestelyt avoimessa yliopisto-opetuksessa

Opiskelun tueksi on mahdollista hakea erityisjärjestelyjä, jos opiskelijalla on esimerkiksi liikunta- tai aistivamma, pitkäaikaissairaudesta aiheutuva haitta tai lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvä vaikeus.

Erityisjärjestelyistä kannattaa sopia heti opintojen alkaessa. Myös esimerkiksi onnettomuudesta johtuva lyhytaikainen haitta voi olla peruste eritysjärjestelyjen myöntämiselle.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa erityisjärjestelyt voivat koskea tenttejä sekä opetus- ja ohjaustilanteita. Erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi

 • mahdollisuus lisäaikaan
 • mahdollisuus käyttää kirjoitusvälineenä tietokonetta
 • mahdollisuus käyttää tulkkia tai henkilökohtaista avustajaa
 • opintojen suorittamiseen myönnettävät vaihtoehtoiset tavat.

Erityisjärjestelyjen saamiseksi opiskelijan on toimitettava kirjallinen hakemus Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelijalle. Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus tai muun asiantuntijan antama selvitys vamman tai sairauden laadusta.

Esteettömyyssuunnittelija tekee suosituksen myönnettävistä erityisjärjestelyistä. Sen jälkeen avoimen yliopiston osastopäällikkö tekee asiasta päätöksen, joka lähetetään tiedoksi opiskelijalle. Opiskelija sopii avoimen yliopiston tai yhteistyöoppilaitoksen kanssa järjestelyjen toteutuksesta.

Tarkempia ohjeita erityisjärjestelyistä, hakemuksesta ja sen käsittelystä voi kysyä esteettömyyssuunnittelijalta.

Lisätietoja ja esteettömyyssuunnittelijan yhteystiedot: 

> Saavutettavuus Turun yliopistossa

Opiskelutaitoillat verkossa

Haluaisitko vinkkejä opiskelutaitojen kehittämiseen? Opiskelutaitoilloissa eri aiheiden asiantuntijat käsittelevät mm. tieteellisten tekstien lukemista ja lukutekniikoita, englanninkielisen kirjallisuuden lukemista, tenttiin valmistautumista, kirjallisten tehtävien tekemistä ja ajankäytön suunnittelua. Opiskelutaitoillat toteutetaan avointen korkeakoulujen yhteistyönä

 • Opiskelutaitoillat järjestetään lukuvuoden aikana iltaisin webinaareina.
 • Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille avoimen yliopiston opiskelijoille.
 • Tilaisuuksiin voi osallistua omalta koneelta, jossa on nettiyhteys ja kaiuttimet.

Lue lisää Opiskelutaidot.fi-sivulta!