opiskelija tietokoneella

Opiskelu avoimessa yliopistossa ja opiskelijapalvelut

Avoimet yliopisto-opinnot sopivat monenlaisiin opiskelutavoitteisiin. Opintoihin osallistui vuonna 2022 yli 8 000 aikuisopiskelijaa. Tervetuloa mukaan!

Avoimen yliopiston opinnot sopivat monenlaisiin tavoitteisiin

Avoimessa yliopisto-opetuksessa voit opiskella yliopiston tutkinto-ohjelmiin kuuluvia opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja/kursseja. Opinnot sopivat sinulle, jos

> Tavoitteenasi on hakea tutkinto-opiskelijaksi
> Haluat kehittää ammatillista osaamistasi
> Haluat opiskella yleissivistyksen ja harrastuksen vuoksi

Jos opiskelet jo korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa, voit suorittaa Turun yliopiston tutkintoihin sisältyviä opintoja osaksi tutkintoasi. Varmista opintojen hyväksyttävyys etukäteen omasta oppilaitoksestasi.

Annamme mielellämme lisätietoja kaikissa avoimeen yliopisto-opetukseen liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä!

> Opintoneuvonta ja yhteystiedot

Ohjeita opiskelun suunnitteluun

Mitä avoimessa yliopistossa voi opiskella

Opiskele yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja oman valintasi mukaan

Avoimet yliopisto-opinnot ovat yliopiston tutkintokoulutuksiin kuuluvia opintoja. Suurin osa avoimesta yliopisto-opetuksesta on perusopintotasoista, eikä opinnoissa edellytetä esitietovaatimuksia.

Voit opiskella

 • opintokokonaisuuksia: Useimmat tarjonnassa olevat opintokokonaisuudet ovat oppiaineiden perusopintoja (25 op) ja aineopintoja (35 op). Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista, jotka suoritetaan opetusohjelman mukaisesti. Perusopinnoissa käsitellään tieteenalan sisällöllisiä perusasioita, tieteellistä ajattelua ja käsitteitä sekä tutkimuksen teon perusteita. Aineopinnoissa syvennetään perusopintojen antamaa sisältötietoa ja keskeisten teorioiden ja tutkimusmenetelmien tuntemusta. Tutkinto-opinnoissa pääaineen aineopintoihin sisältyy kandidaatin tutkielma. Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettavat perus- ja aineopintokokonaisuudet vastaavat tutkintojen pää- tai sivuaineopintoja.
 • yksittäisiä opintojaksoja: Opintojaksojen laajuus on yleensä 2 op - 8 op. Esimerkiksi Turun kauppakorkeakoulun ja oikeustieteellisen tiedekunnan opintotarjonta koostuu opintojaksoista.
 • monitieteisiä opintokokonaisuuksia
 • kieli- ja viestintäkursseja sekä yleisopintoja.

Voit valita opintotarjonnasta vaikka vain yhden opintojakson / kurssin tai opiskella laajempia kokonaisuuksia. Esimerkiksi kasvatustieteiden opinnoista on mahdollista opiskella lähes kaikki alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavat opinnot avoimena yliopisto-opetuksena.

Voit hyväksyttää suorittamasi opinnot osaksi tutkintoa, jos saat myöhemmin tutkinnonsuoritusoikeuden tai jos sinulla on jo opiskeluoikeus yliopistossa.

Opinnot mitoitetaan opintopisteinä (op)

Yliopisto-opintojen mitoituksen peruste on opintopiste (op), joka vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Se sisältää osallistumisen opetukseen, opintoryhmä- tai verkkotyöskentelyyn tai muuhun opintoihin kuuluvaan työskentelyyn. Lisäksi se sisältää itsenäisen työskentelyn, esimerkiksi tenttiin lukemisen tai opintotehtävien tekemisen. Käytännössä aika vaihtelee opiskelijan valmiuksien ja opiskelumahdollisuuksien mukaan.

Yksi opintopiste vastaa yhtä European Credit Transfer System (ECTS) -järjestelmän opintopistettä.

Yliopisto-opintojen rakenne ja sisältö

Turun yliopistossa on kaksiportainen tutkintojärjestelmä kaikilla muilla paitsi lääketieteellisillä aloilla. Kaksiportaisuus tarkoittaa sitä, että perustutkinto muodostuu alemmasta korkeakoulututkinnosta (kandidaatin tutkinto, 180 opintopistettä) ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta (maisterin tutkinto, yleensä 120 opintopistettä). Lääketieteellisellä alalla tutkinnot ovat lääketieteen lisensiaatin ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto.

Seuraavat tiedot koskevat humanistisen, kasvatustieteiden (aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen koulutus), matemaattis-luonnontieteellisen, teknillisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja. Lääketieteellisten alojen sekä kauppakorkeakoulun ja oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimukset poikkeavat tästä kuvauksesta.

Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto, laajuus 180 op):

 • Tutkintoon sisältyvät pääaineen perusopinnot (laajuus vähintään 25 op) ja aineopinnot. Pääaineopiskelijoille aineopintokokonaisuus on laajuudeltaan yleensä vähintään 45 op (sisältäen kandidaatintutkielman), sivuaineopinnoissa laajuus on 35 op.
 • Lisäksi tutkintoon vaaditaan sivuaineopintoja yleensä vähintään kahdesta eri oppiaineesta, esimerkiksi kahden eri oppiaineen perusopinnot tai yhden oppiaineen perus- ja aineopinnot.
 • Tutkintoon kuuluu myös pakollisia kieli- ja viestintäopintoja: suomen ja ruotsin kielen opintoja sekä tutkinnosta riippuen yhden tai kahden vieraan kielen suullisia ja kirjallisia opintoja.
 • Tutkintoon voi sisältyä myös muita pakollisia tai valinnaisia opintoja tai harjoittelua.
 • Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika yliopistossa päätoimisesti opiskellen on kolme vuotta.

Ylempi korkeakoulututkinto (maisterin tutkinto, laajuus 120 op):

 • Tutkintoon sisältyvät pääaineen syventävät opinnot sekä pro gradu -tutkielma. Lisäksi tutkintoon sisältyy mm. sivuainekokonaisuuksia, vapaaehtoisia kieliopintoja, muita yksittäisiä opintojaksoja tai harjoittelua.
 • Tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi vuotta.

Tiedekuntakohtaisissa opetussuunnitelmissa määritellään tutkintoihin kuuluvat opinnot ja niiden sisällöt. Tarkemmat tiedot löytyvät tiedekuntien Opiskelu-sivuilta ja yliopiston opinto-oppaasta.

Miten opintoja järjestetään? Millaista opiskelu on?

Opetusta järjestetään yli 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea ja verkon kautta etäopintoina

Turun yliopiston avoimeen yliopisto-opetukseen voi osallistua

 • Turun yliopistossa ja Porin yliopistokeskuksessa. Opetus järjestetään enimmäkseen tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena ts. avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Integroitu opetus järjestetään oppiaineesta riippuen päiväaikana pidettävä lähiopetuksena yliopiston kampuksella Turussa, Porissa tai Raumalla tai se voi olla verkkovälitteistä opetusta tai opinnot voi olla mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Porissa voi opiskella Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opintoja sekä Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman opintoja.
 • yhteistyöoppilaitoksissa: Opintoja järjestetään kesäyliopistoissa, kansalaisopistoissa, kansanopistoissa ja muissa yhteistyöoppilaitoksissa lähiopetuksena ja monimuoto-/verkko-opintoina. Monimuoto-opintoihin sisältyy itsenäistä opiskelua, osallistumista tuutorin ohjaaman opintoryhmän työskentelyyn tai muuta opiskelun ohjausta, verkko-opiskelua ja yliopiston opettajien antamaa lähi- tai etäopetusta. Opistot löydät Opintotarjonta paikkakunnittain -sivulta.
   
 • verkossa: Verkko-opinnot ovat ajan ja paikan suhteen joustavin tapa opiskella. Monia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella pääosin tai kokonaan verkossa. Lue lisää Verkko-opinnot / etäopinnot -sivulta.

Opintojen toteutustavat vaihtelevat oppiaineesta riippuen. Opintojen esittelysivuilla kerrotaan opetus- ja opiskelutavoista ja sivuilta löydät linkit opinto-oppaaseen, jossa ovat tarkemmat toteutustiedot.

Opintoja ympäri vuoden - myös kesällä

 • Suurin osa avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä opintokokonaisuuksista alkaa vuosittain syyskuussa. Joitakin opintokokonaisuuksia voi aloittaa myös kevätlukukaudella ja kesäopintoina.
 • Perusopintokokonaisuuksien (25 op) opetus kestää yhden lukuvuoden, tavallisesti syyskuusta huhti-toukokuuhun, aineopintokokonaisuuksien (35 op) opetus kaksi lukuvuotta.
 • Yksittäisiä opintojaksoja / kursseja on tarjolla ympäri vuoden.
 • Opintojen alkamisajat ja kesto ilmoitetaan opetusohjelmissa, ks. opinto-opas.
Osallistu infotilaisuuksiin

Opintojen esittelytilaisuuksia ja aloitusohjaustilaisuuksia järjestetään lukukausien alussa elo-syyskuussa ja tammikuussa. Suurin osa infoista pidetään Zoomissa.

Suosittelemme osallistumista tilaisuuksiin varsinkin, jos suunnittelet hakemista tutkinto-opiskelijaksi.

> Tapahtumat

Tutustu myös opintojen esittelysivuilla oleviin ohjeisiin ja kysy lisätietoja! Opetusajoista ja suoritustavoista sekä ilmoittautumisesta opintoihin voit kysyä opintojen suunnittelijalta ja opintosihteeriltä.

> Yhteystiedot

Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja mm. opiskelusta työttömänä

Lue lisää Ilmoittautuminen ja opintomaksut -sivulta. Lisätietoja opiskelusta työttömänä voit kysyä avoimen yliopiston opintoneuvojalta.

> Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin

Aloitusohjeet uudelle opiskelijalle

Kiitos ilmoittautumisestasi! Tutustu alla oleviin ohjeisiin, niin saat sujuvan alun opinnoillesi. 

Tutustu myös Ohjeita opiskelijoille -valikkoon koottuihin tietoihin.

Aktivoi Turun yliopiston käyttäjätunnus 

Sinulle on luotu Turun yliopiston käyttäjätunnus opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä.

Saat tunnuksen käyttöösi aktivoimalla sen verkkopankkitunnuksillasi. Aktivointi on mahdollista noin vuorokauden kuluttua siitä, kun olet saanut viestin opinto-oikeuden myöntämisestä. Aktivoi tunnus hyvissä ajoin ennen opintojen alkua.

> Lue lisää kohdasta Ohjeita opiskelijalle 

Tarkista opintojen opetusohjelma ja aikataulut

Opintojen alkamisajankohdista kerrotaan opintojen omilla esittelysivuilla, ks. Opintotarjonta-sivut. Esittelysivulta löydät linkit opinto-oppaaseen, jossa ovat tarkemmat tiedot opetuksen järjestämisestä, suoritustavoista ja aikatauluista. Tarkista tiedot oppaasta Toteutukset-valikosta. 

Voit katsoa opetusohjelmat myös yliopiston opinto-oppaasta:  

 • Valitse valikosta Avoin yliopisto-opetus.  
 • Valitse opintojesi tiedekunta, oppiaine ja lopuksi opintojakso.   
 • Opintojakson sivulla on Toteutukset-otsikon alla opintojen järjestämisajat (siniset palkit). Jos toteutuksia on useita, valitse sen niminen toteutus, jolle olet ilmoittautunut: avoin yliopisto-opetus, yhteistyöoppilaitos tai tutkinto-opetukseen integroidut opinnot. Jos opinto-oppaassa ei ole yhteistyöoppilaitoksen järjestämien opintojen aikatauluja, tarkista tiedot suoraan oppilaitoksesta. 
Ota Moodle käyttöösi

Moodle-oppimisympäristö on käytössä useimmissa opinnoissa. Moodlessa on opintokohtainen alue, jossa on opiskeluohjeita ja opinnoista riippuen tehtäviä, oppimateriaaleja, keskustelualueita ja luentotallenteita. Opintoihin voi kuulua myös Moodle-tenttejä.

Saat Moodlen kautta opintojen suorittamiseen liittyviä ajankohtaisia tiedotteita ja ohjeita, joten sitä kannattaa seurata koko opintojen ajan. Moodle-alueella voit myös olla yhteydessä avoimen yliopisto-opetuksen henkilökuntaan ja kysyä opintoihin liittyvistä asioista.

> Turun yliopiston Moodle (moodle.utu.fi)

> Yleisiä ohjeita Moodlessa

Moodle-alueelle kirjautumiseen tarvitset opintokohtaisen kurssiavaimen. Kurssiavaimen saat  

 • sähköpostitse ennen opintojen alkamista tai ensimmäisellä opetuskerralla
 • yhteistyöoppilaitoksen järjestämissä opinnoissa oppilaitoksesta, tuutorilta tai opettajalta.  

Ohje kirjautumiseen:  

 • Kirjaudu Moodleen Turun yliopiston käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Kun olet kirjautuneena, näet kuvakkeesi sivun oikeassa ylälaidassa. Käyttäjätunnuksen aktivoinnin jälkeen voi olla 1 - 2 vuorokauden viive ennen kuin pääset kirjautumaan kurssialueelle.  
 • Etsi kurssialue valitsemalla sivun ylälaidasta Kaikki kurssit > Avoin yliopisto-opetus > Oppiaine > Opintokokonaisuuden tai opintojakson nimi (valitse oikean vuoden opinnot).  
  • Tutkinto-opetukseen integroitujen opintojen kurssialueet: Kaikki kurssit > Tiedekunta > Laitos > Oppiaine > Opintokokonaisuuden tai opintojakson nimi   
 • Tai käytä hakutoimintoa kurssialueen löytämiseksi.  
 • Lisää itsesi kurssialueelle. Tarvittaessa kirjoita kurssiavain sille tarkoitettuun kenttään.   

Jatkossa löydät kurssialueen Moodlen pääsivulta Omat kurssit -otsikon alta. 

Jos osallistut tutkinto-opetukseen integroituun opetukseen, tutustu Moodlessa Avoimen yliopiston integroidun opetuksen opiskelijoille -ohjeisiin.

Opinto-oikeutesi

 Voit nähdä opinto-oikeutesi Opiskelijan työpöydältä.  

> Ks. alla Ohjeita opiskelijalle: Peppi-opintotietojärjestelmä ja opiskelijan työpöytä.  

Ohjeita opiskelijoille

UTU-käyttäjätunnus ja verkkopalvelut avoimen yliopiston opiskelijoille

Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat saavat käyttöönsä Turun yliopiston käyttäjätunnuksen eli UTU-tunnuksen. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen lupa hyödyntää Turun yliopiston verkkopalveluja.

Opiskelijat saavat tunnuksella käyttöönsä seuraavat palvelut:

 • Peppi-opintotietojärjestelmä
 • Moodle-oppimisympäristö
 • yliopiston kirjaston elektroniset aineistot ja MOT-sanakirjat -palvelu
 • kulku- ja tulostuslätkä
 • sähköinen tenttipalvelu (Exam)
 • Horizon-palvelu
 • Microsoft Office 365 (lukuun ottamatta yliopiston Outlook-sähköpostia)

Yliopiston palvelut vaativat käyttämään kirjautumisen yhteydessä muotoa tunnus@utu.fi. Tämä osoite syntyy kaikille automaattisesti vaikka avoimen opiskelijoille ei ole mahdollista käyttää yliopiston sähköpostia.

Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistujat pääsevät käyttäjätunnuksella Turun yliopiston intraan, mutta se on tarkoitettu pääasiassa yliopiston henkilökunnalle ja tutkinto-opiskelijoille.

UTU-käyttäjätunnuksen ja salasanan saaminen sekä käyttöluvan ehdot

 • Käyttäjätunnuksen ja salasanan saat, kun sinulle on myönnetty opinto-oikeus.
  • Jos sinulle ei ole aiemmin luotu UTU-käyttäjätunnusta, aktivoi tunnus osoitteessa https://idm.utu.fi. Aktivointi vaatii verkkopankkitunnukset. Tunnuksen aktivointi onnistuu noin vuorokauden kuluttua siitä, kun olet saanut viestin opinto-oikeuden myöntämisestä. Käyttäjätunnus ilmoitetaan tunnuksen aktivoinnin yhteydessä. Merkitse se itsellesi muistiin. 
  • Jos sinulla on jo UTU-käyttäjätunnus, aktivointia ei tarvita, mutta voit tarvittaessa uusia tai vaihtaa salasanasi em. osoitteessa.
  • Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa, kokeile kirjautumista selaimen private- tai incognito-ikkunassa.
 • Kun otat yliopiston käyttäjätunnuksen käyttöösi, sitoudut noudattamaan käyttöluvan ehtoja. Salasana on ehdottoman henkilökohtainen. Salasanaa ei saa antaa kenenkään muun tietoon, ei edes Turun yliopiston avoimen yliopiston henkilökunnalle tai IT-palveluille.
 • Lue käyttöluvan ehdot ja ohjeet yliopiston sivulta:

  > UTU-käyttäjätunnus ja salasana

Muista vaihtaa salasana määräajoin!

 • Utu-tunnuksen salasana vanhenee 180 vuorokaudessa. Vanhenemisesta ei anneta ennakkovaroitusta, joten laita itsellesi muistutus salasanan vaihtamisesta!
 • Lue UTU-käyttäjätunnus ja salasana -sivulta ohjeet kohdasta Salanan vaihtaminen nykyisillä tunnuksilla.

Salasana unohtunut tai päässyt vanhenemaan?

 • Voit uusia salasanan UTU-käyttäjätunnus ja salasana -sivulla olevien Salasanan uusiminen verkkopankkitunnuksilla -ohjeiden mukaisesti.

Avoimen yliopiston opiskelijan käyttäjätunnuksen voimassaolo

 • Avoimen yliopiston opiskelijan käyttäjätunnus on voimassa opinto-oikeutesi ajan. Tunnus sulkeutuu automaattisesti opinto-oikeutesi päättyessä. Jos sinulla on useiden eri opintojen opinto-oikeuksia, tunnus sulkeutuu viimeisimmän opinto-oikeuden päätyttyä. Kun tunnuksen voimassaolo lakkaa, ei sillä voi enää kirjautua yliopiston verkkopalveluihin. Tunnuksesi voi olla voimassa myös jollain muulla perusteella, esimerkiksi jos olet Turun yliopiston tutkinto-opiskelija tai kuulut yliopiston henkilökuntaan.
 • Yliopiston IT-palvelut lähettävät sinulle sähköpostiin muistutuksen käyttäjätunnuksen sulkeutumisesta ennen opinto-oikeusajan voimassaolon päättymistä.
 • UTU-tunnuksesi ja henkilötietosi säilyvät yliopiston opiskelijatietojärjestelmässä.
 • Jos ilmoittaudut uudestaan avoimen yliopiston opintoihin, saat saman UTU-tunnuksen käyttöösi.
Peppi-opintotietojärjestelmä ja opiskelijan työpöytä

Turun yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmään kuuluva opiskelijan työpöytä on tarkoitettu sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille: https://student.peppi.utu.fi

Osa toiminnoista on vain tutkinto-opiskelijoille. Avoimen yliopiston opiskelijoiden käytössä eivät ole lukukausi-ilmoittautuminen, lukkarikone ja AHOT. HOPS on käytettävissä vain osittain.

altt=""

Opiskelijan työpöydällä voit

 • ylläpitää henkilötietojasi: voit muuttaa henkilö- ja yhteystietojasi sekä ylläpitää tietojesi luovuttamista koskevia lupia. Nimenmuutoksista tulee ilmoittaa opintosihteerille.
 • tarkastella opinto-oikeuksiasi. Valitse ensin työpöydän oikeasta yläkulmasta nimesi alta opiskeluoikeus, jota haluat tarkastella. Opiskelutiedoista näet mm. opiskeluoikeutesi keston.
 • tarkastella opintosuoritustietojasi. Valitse ensin työpöydän oikeasta yläkulmasta nimesi alta opiskeluoikeus, jota haluat tarkastella. Valitse sen jälkeen avautuvalta sivulta Opintosuoritukset.
 • tulostaa opintosuoritusotteesi (itse tulostettu ote on epävirallinen).
Verkkotilaisuuksien ohjeet (Zoom, Echo360)

Zoom-ohje verkkokokoukseen osallistujalle

> Yliopiston Etäyhteydet-sivu

Echo360-opetusvideopalvelun ohje opiskelijoille

 • ​Echo360 on Turun yliopiston opetusvideopalvelu, joka mahdollistaa osallistumisen omalta tietokoneelta verkon kautta verkkoluennoille ja luentotallenteiden katsomisen tai kuuntelemisen.
 • Echo360-palvelun kautta voidaan välittää esiintyjän videokuva ja ääni sekä seurata esimerkiksi powerpoint-esitystä.
 • Palvelu on helppokäyttöinen ja osallistujille käytännössä ilmainen. Tarvitset vain internet-yhteydellä varustetun tietokoneen ja kuulokkeet tai kaiuttimet.
 • Echo360-palvelua käytetään pääasiassa kurssien Moodle-alueiden kautta.

> Ohje opiskelijoille: Echo360-luentovideot (pdf)

Kulku- ja tulostuslätkän käyttö Turun yliopistossa

Avoimen yliopiston opiskelijat voivat hankkia käyttöönsä yliopiston kulku- ja tulostuslätkän. Lätkän saaminen edellyttää, että opiskelijalla on voimassaoleva Turun yliopiston käyttäjätunnus (UTU-tunnus).

Kulku- ja tulostuslätkää tarvitset, jos

 • suoritat tenttejä sähköisessä tenttitilassa Turussa ja Raumalla. Lätkään voi aktivoida kulkuoikeuden samalla sekä Turussa että Raumalla sijaitseviin sähköisen tenttipalvelun tiloihin. Lue lisää: Tentit ja tenttiminen > Sähköinen tenttipalvelu (Exam)
 • haluat käyttää yliopiston kirjastojen 24/7-työskentelytiloja, ks. Kirjaston tilat ja laitteet > Tilat
 • haluat käyttää yliopiston monitoimilaitteita ja ostaa niihin ns. tulostus- ja kopiointikrediittejä.

Mistä lätkän voi hankkia?

 • Kulku- ja tulostuslätkän voit hakea yliopiston IT-palvelupisteistä. Ota mukaasi kuvallinen henkilötodistus (ajokortti, passi tai viranomaisen myöntämä henkilökortti).
 • Jos tarvitset kulkulätkän Exam-tenttipalvelun käyttämistä varten, etkä pääse itse hakemaan lätkää, voit valtuuttaa toisen henkilön noutamaan väliaikaisen kulkukortin ja myöhemmin aktivoitavan lätkän. Lue lisäohjeet Exam-palvelun Tenttitilat-sivulta. Jos et pysty järjestämään kulkulätkän noutamista, ota yhteys oppiaineen opintosihteeriin.

Miten lätkä aktivoidaan?

 • Opiskelijan pitää aktivoida kulkuoikeus itse Canonin monitoimilaitteella.
 • Aktivoinnin jälkeen lätkä toimii tulostuksessa noin 15 min kuluttua ja lukoissa kolmen päivän kuluessa (koskee myös sähköisen tentin tiloja).
 • Aktivointi Canonin monitoimilaitteilla:
  1. Aseta lätkä lukijan päälle. Laite tunnistaa sen.
  2. Kirjautuminen: Kirjoita User Name -kohtaan UTU-käyttäjätunnuksesi ja Password-kohtaan salasanasi. Syötä numerot oikean puolen numeronäppäimillä.
 • Jatkossa laitteet tunnistavat lätkän, eikä kirjautumista tarvita uudelleen.

Tulostus, kopiointi ja skannaus yliopiston monitoimilaitteilla

 • Tulostaminen, kopiointi ja skannaaminen on mahdollista Turun yliopiston monitoimilaitteilla, joita löytyy yliopiston yhteisessä käytössä olevista tiloista:
  • Sirkkalan kasarmi, Artium (nivelosa)
  • Calonian kirjasto
  • Feeniks-kirjasto (entinen pääkirjasto)
  • Publicum, 4. krs
  • Educarium, 1. krs pääaula, 2. krs ja Educariumin kirjasto
  • Teutorin kirjasto, kellarikerros
  • Natura, aula
  • Arcanum
  • Signum, 2. krs (huom. monitoimilaite opiskelijoille pohjakerroksessa)
  • Kauppakorkeakoulu ja kauppakorkeakoulun kirjasto
  • Quantumin kirjasto
  • Medisiina, 2. krs, Keidas
  • Rauman OKL, kirjasto ja Käänt. ja tulkk.keskus
    
 • Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on käytössään maksuton tulostus- ja kopiointikiintiö. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat ostaa ns. tulostus-/kopiointikrediittejä yliopiston UTUShop-verkkokaupasta. Verkkokauppaan kirjaudutaan UTU-käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Valitse verkkokaupan valikosta Tulostuskiintiö. Maksaa voit joko verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla. Hinnat: 50 kpl 5,00 €, 100 kpl 8,50 €, 200 kpl 13,50 €, 500 kpl 32,00 €.

Kun opinto-oikeuteni päättyy ja UTU-tunnukseni sulkeutuu, milloin lätkä lakkaa toimimasta?

 • Lätkä on voimassa siihen asti, kun sinulla on voimassaoleva opinto-oikeus ja käyttäjätunnus avoimessa yliopistossa.
 • Kun käyttäjätunnuksesi voimassaolo päättyy, päättyvät myös siihen liitetyt kulku- ja tulostusoikeudet.
 • Palauta lätkä IT-palveluihin tai avoimen yliopiston toimistoon opintojesi päätyttyä.
 • Jos saat uuden opinto-oikeuden tämän jälkeen, lätkä on aktivoitava uudelleen ohjeiden mukaisesti joko IT-palveluissa tai monitoimilaitteella.

Apua, olen hukannut lätkäni. Mitä teen?

 • Jos kadotat kulku- ja tulostuslätkäsi, ilmoita siitä mahdollisimman pian Tila- ja kuljetuspalveluihin osoitteella kulkuoikeudet@utu.fi. Ilmoita samalla käyttäjätunnuksesi (ei salasanaa).
 • Voit myös käydä ilmoittamassa asiasta henkilökohtaisesti jossakin IT-palvelupisteessä tai Naturan aulan infossa.

Lisätietoja kulku- ja tulostuslätkästä voit kysyä avoimen yliopiston opintosihteereiltä.

Kirjastopalvelut

Painettu aineisto kirjastosta, e-aineisto verkosta

Kirjastopalvelut auttavat löytämään opinnoissa tarvittavia kirjoja ja erilaisissa julkaisuissa ilmestyneitä artikkeleita, jotka voivat olla painettuja, sähköisiä tai molempia.

E-aineisto verkosta UTU-tunnuksella

E-kirjoja ja e-artikkeleita on nykyään yhä enemmän verkossa vapaasti ja maksutta luettavissa, lisäksi Turun yliopiston kirjasto on ostanut aineistoja erikseen yliopistolaisten käyttöön. Niihin pääset omalla UTU-tunnuksellasi. Käyttöön ei siis tarvita Turun yliopiston kirjaston kirjastokorttia.

Käytettävissäsi on esimerkiksi MOT-sanakirjasto.

Muuhun Turun yliopiston hankkimaan e-aineistoon pääset seuraavasti:

 1. Mene Turun yliopiston kirjaston Volter-tietokantaan.
 2. Kirjaudu Volteriin UTU-tunnuksellasi.
 3. Hae haluamasi artikkeli, kirja tai tietokanta esille ja seuraa linkkejä. Jos artikkeli ei löydy Volterista, hae Volterista esille e-lehti tai tietokanta, jossa artikkeli on luettavissa. Lisää ohjeita löydät Volterin etusivun valikosta.

Painetut kirjat ja lehdet kirjastosta, myös kaukolainana

Painettuja kirjoja voit lainata lähes mistä tahansa suomalaisesta kirjastosta - yleiset kirjastot, yliopistokirjastot, amk-kirjastot ovat kaikki käytettävissäsi. Kaikki kirjastot eivät lainaa lehtiä, mutta yleensä niitä voi myös kopioida kirjastoissa.

Kirjojen etsiminen kannattaa aloittaa omasta lähikirjastosta tai muusta itsellesi sopivasta kirjastosta. Mikäli et löydä haluamaasi kirjaa lähikirjastosta, voit tarkistaa sen saatavuuden kansallisesta Finna-palvelusta.

Voit myös pyytää lähikirjastoa tilaamaan haluamasi kirjan muualta Suomesta ns. kaukolainana. Kaukolainaus on maksullista ja hinnan määrittelee kukin kirjasto. Useimmat yliopistokirjastot lähettävät kirjoja kaukolainoiksi toisille kirjastoille, mutta kurssikirjoja vain omille opiskelijoilleen. Kannattaakin pyytää kirjastoa laittamaan tilaukseen maininta "Asiakas on Turun yliopiston avoimen yliopiston opiskelija".

Turun yliopiston kirjaston toimipisteet ovat Turussa, Raumalla ja Porissa. Kirjoja voit lainata kirjastokortilla, jonka voi hankkia maksutta mistä tahansa toimipisteestä. Voit lähettää tietosi kirjastokorttia varten etukäteen erillisellä lomakkeella. Ohjeet ovat kirjaston etusivulla, ks. Asiakkaana kirjastossa.

> Turun yliopiston kirjasto

Tentit ja tenttiminen (Moodle-tentti, Exam-tentti, salitentit)

Tenttejä koskevat yleiset ohjeet

Suurimmassa osassa avoimen yliopiston opintoja on opintosuorituksena kirjallisuus- tai luentotentti. Tenttejä järjestetään opintojen opetusohjelman mukaisesti joko salitentteinä yliopiston tiloissa Turussa ja Porin yliopistokeskuksessa sekä yhteistyöoppilaitoksissa tai joustavasti verkossa suoritettavina Moodle-tentteinä ja Exam-tentteinä.

 • Tenttien järjestämistavat ja ajat ilmoitetaan opintojen opetusohjelmissa, ks. opinto-oppaasta Toteutukset. Lisäksi opiskelijat saavat tarkemmat opintokohtaiset ohjeet opiskelun alussa.
 • Jokaisesta tentittävästä opintosuorituksesta järjestetään vähintään kolme tenttimismahdollisuutta. Esimerkiksi luento-opetuksen päätteeksi järjestetään tenttitilaisuus ja kaksi uusintatenttikertaa.
 • Opinto-oikeutesi aikana voit ilmoittautua samaan tenttiin enintään kolme kertaa, vaikka opetusohjelmaan sisältyisi useampia tenttipäiviä.
 • Tenttituloksista jää voimaan korkein arvosana.

Sähköinen tentti: Moodle-tentti

Moodle-tentti on Moodle-oppimisympäristössä järjestettävä tentti, johon voit osallistua omalta tietokoneeltasi opintojen opetusohjelmassa ilmoitettuna ajankohtana.

 • Moodle-tentit voivat olla kestoltaan pidempiä ns. aineistotenttejä, jolloin tentissä saa käyttää kirjallisuutta ja muistiinpanoja. Tenttikysymykset on muotoiltu siten, että kirjoista ei löydy suoraa vastausta, vaan vastaajan on kyettävä yhdistelemään ja päättelemään vastauksissa esittämänsä tiedot. Aineistotenttiin tulee siis valmistautua tavalliseen tapaan. Esseemuotoiset tenttivastaukset voi oppiaineesta riippuen kirjoittaa joko suoraan Moodleen tai vastauksen voi kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla ja liittää valmiina tentin vastauskenttään.
 • Moodle-tentti voi olla myös yksityiskohtaista osaamista mittaava monivalintatentti. Tällöin tenttiaika on määritelty lyhyemmäksi.

Moodle-tentti voidaan järjestää myös yhteistyöoppilaitoksessa valvottuna tenttinä. Näissä tenteissä ei käytetä muita materiaaleja, ellei tentin ohjeissa ole siitä erikseen mainittu.

Opiskelijat saavat Moodle-tenteistä tarkemmat ohjeet opintokohtaisesti.

Sähköinen tentti: Exam-tentti

Exam on sähköinen tentti, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti korkeakoulussa sijaitsevassa Exam-tenttipalvelun tilassa valitsemanaan ajankohtana. Tilassa on kameravalvonta. Tenttitiloja on Turun yliopistossa Turussa, Porissa ja Raumalla. Lisäksi Exam-tenttitiloja on käytettävissä Åbo Akademissa Vaasassa sekä useissa muissa korkeakouluissa useilla eri paikkakunnilla.

Tutustu ohjeisiin huolellisesti etukäteen!

> Sähköinen tenttipalvelu: Opiskelijan ohje

Alasivuilta löydät ohjeita:

 • Sähköisen tenttimisen ohjeet opiskelijoille: ohjeet tentin varaamiseen ja tenttien tekemiseen. Tenttiaika on varattava etukäteen.
 • Tenttitilat / Tenttitilojen ohjeet ja kulku: Tietoa Turun yliopiston ja Åbo Akademin tenttitiloista ja kulkuavaimista. Avoimen yliopiston opiskelijat pääsevät Turun yliopistossa (Turussa ja Raumalla) sijaitseviin tiloihin ns. kulku- ja tulostuslätkällä. Jos et pääse itse hakemaan kulkulätkää, voit valtuuttaa toisen henkilön noutamaan väliaikaisen kulkukortin ja kulkulätkän, jonka voit aktivoida tenttikäyntisi yhteydessä. Lue ohjeet Tenttitilat-sivulta. Jos et pysty järjestämään kulkulätkän noutamista, ota yhteys oppiaineen opintosihteeriin.
 • Tenttikoneelle kirjautuessasi tarvitset UTU-käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Muista painaa ne mieleesi!
 • Tenttiajan varaaminen toisesta korkeakoulusta: Voit tehdä tenttejä myös muiden korkeakoulujen tenttitiloissa.

Jos sinulle tulee kysyttävää Exam-palvelun opiskelijan ohjeista, ota yhteyttä osoitteeseen exam@utu.fi

Salitentit

Ohjeet julkaistaan myöhemmin.

Opintosuoritustiedot ja tietojen tallennus

Opintosuoritusten tiedot

Voit nähdä opintosuoritustietosi Opiskelijan työpöydällä. Valitse ensin työpöydän oikeasta yläkulmasta nimesi alta opiskeluoikeus, jota haluat tarkastella. Valitse sen jälkeen avautuvalta sivulta Opintosuoritukset.

Suoritusten arviointi

Avoimen yliopiston opintosuoritukset ja opintokokonaisuudet arvostellaan yliopiston perustutkinnossa käytössä olevien kriteerien mukaisesti.

 • Opintosuoritusten arvostelussa käytetään asteikkoa 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä, 0 = hylätty tai asteikkoa hyväksytty tai hylätty. Toisen kotimaisen kielen arvostelussa käytetään asteikkoa "hyvä taito" ja "tyydyttävä taito", poikkeustapauksissa ”erinomainen taito”.
 • Saman opintojakson useista suorituksista on voimassa korkein arvosana.
 • Opintokokonaisuuden arvosanan määräytyminen vaihtelee oppiaineittain. Se voidaan laskea suoraan opintojaksojen tulosten keskiarvona tai painottamalla opintojaksojen arvosanoja laajuuden mukaan.
 • Opintokokonaisuuksien arvosanaa laskettaessa pyöristykset tehdään seuraavasti: 5 = 4,50 – 5,00; 4 = 3,50 - 4,49; 3 = 2,50 - 3,49; 2 = 1,50 - 2,49; 1 = 1,00 - 1,49.
 • Joissakin opinnoissa opiskelijat saavat myös kirjallista palautetta opintosuorituksista. Palaute täsmentää arviointiperusteita. Sen tavoitteena on antaa täsmällinen kuva opintosuorituksen sisällön ja muodon ansioista ja ongelmista.

Opiskelijalla on oikeus saada tietoa arvosteluperusteiden soveltamisesta oman opintosuoritukseensa. Mikäli opiskelija on mielestään tullut hylätyksi väärin perustein tai jos opiskelijan oman arvion mukaan tulos on selvästi ristiriidassa vastausten tason ja sisällön kanssa, hän voi pyytää arvostelijalta oikaisua kirjallisesti tai suullisesti 14 vuorokauden kuluessa arvostelun julkistamisesta. Lisätietoja saa avoimen yliopiston palvelupäälliköltä.

Opintosuoritusten voimassaolo

 • Valmiit opintokokonaisuudet eivät yleensä vanhene. Yksittäisten opintojaksojen suoritukset sen sijaan saattavat vanheta esimerkiksi opetussuunnitelmien vaihtuessa.
 • Lisätietoja suoritusten voimassaolosta saa avoimen yliopiston opintojen suunnittelijalta.

Opintotiedot opetushallituksen Oma opintopolku -palvelussa

Opetushallituksen Koski-palvelu kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin asti. Nämä tiedot ovat nähtävissäsi Oma opintopolku -palvelussa. Palvelu sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista.

Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot ovat nähtävillä kattavasti vuodesta 2012 lukien. Sitä aiemmat opinnot eivät näy täydellisinä riippuen henkilön muista opiskeluoikeuksista Turun yliopistossa. Opintosuoritustiedot siirtyvät Peppi-järjestelmästä Oma opintopolkuun noin kahden vuodokauden kuluessa.

Lue lisää yliopiston tiedotteesta

> Oma opintopolku

Suoritusotteet ja todistukset

Opintosuoritusotteet

Turun kauppakorkeakoulun opinnot

 • Voit pyytää virallisen opintorekisteriotteen suorittamistasi opinnoista osoitteella avoin-tse@utu.fi

Muut opinnot

 • Opintokokonaisuudet: Voit pyytää virallisen opintorekisteriotteen oppiaineen opintosihteeriltä sen jälkeen, kun olet suorittanut kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot. Otteeseen merkitään opintokokonaisuuden loppumerkintä (arvosana). Loppumerkinnän korottaminen on mahdollista vain, jos syynä on tavoite saada kelpoisuus jatkamiseen aineopintoihin tai avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kelpoisuus.
 • Yksittäiset opintojaksot: Virallisen otteen voi pyytää kieli- ja viestintäkurssin ja muun yksittäisen opintojakson suorituksesta.

Todistus opinto-oikeudesta

Todistuksen avoimen yliopiston opintojen opinto-oikeudesta voi pyytää oppiaineen opintosihteeriltä. Todistus kirjoitetaan vain viranomaistarkoitukseen.

> Opintosihteerien yhteystiedot

Kesken jääneiden opintojen jatkaminen

Jos sinulla on ollut opinto-oikeus opintokokonaisuuden suorittamiseen (esim. perusopinnot 25 op) ja opinnot ovat jääneet kesken opinto-oikeutesi päätyttyä, voit ottaa yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin ja selvittää mahdollisuutesi puuttuvien opintojaksojen suorittamiseen.

Jatkaminen on mahdollista, jos opintoja järjestetään edelleen avoimena yliopisto-opetuksena. Opetussuunnitelmat vahvistetaan kahden lukuvuoden välein, joten vaadittavat suoritukset voivat muuttua. Opinto-oikeuden voi saada ilmoittautumalla puuttuville opintojaksoille ja maksamalla opintojaksokohtaiset opintomaksut.

Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt

Jos opiskelijalla on esimerkiksi liikunta- tai aistivamma, pitkäaikaissairaudesta aiheutuva haitta tai lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvä vaikeus, hän voi hakea yksilöllisiä järjestelyjä opiskelunsa tueksi.

Yksilöllisistä järjestelyistä kannattaa sopia heti opintojen alkaessa. Myös esimerkiksi onnettomuudesta johtuva lyhytaikainen haitta voi olla peruste yksilöllisten järjestelyjen myöntämiselle.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa yksilölliset järjestelyt voivat koskea tenttejä sekä opetus- ja ohjaustilanteita. Yksilöllisiä järjestelyjä voivat olla esimerkiksi

 • mahdollisuus lisäaikaan
 • mahdollisuus käyttää kirjoitusvälineenä tietokonetta tai muuta apuvälinettä
 • mahdollisuus käyttää tulkkia tai henkilökohtaista avustajaa
 • opintojen suorittamiseen myönnettävät vaihtoehtoiset tavat.

Yksilöllisten järjestelyjen sisältö ja toteutus määrittyvät opiskelijan tarpeiden ja tilanteiden luonteen mukaan.

Opiskelija voi ottaa yhteyttä Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelijaan halutessaan, että hänelle laaditaan yksilöllisten järjestelyiden suositus. Esteettömyyssuunnittelijalle voi lähettää vapaamuotoisen hakemuksen esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse. Ensimmäistä kertaa yksilöllisiä järjestelyjä toteutettaessa hakijan on esitettävä lääkärintodistus tai muun asiantuntijan antama selvitys yksilöllisten järjestelyjen tarpeesta. Todistuksesta tai selvityksestä tulee ilmetä vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden aiheuttama haitta tarvittavassa laajuudessa.

Esteettömyyssuunnittelija kirjoittaa suosituksen myönnettävistä yksilöllisistä järjestelyistä, minkä jälkeen Avoin yliopisto ja jatkuva oppiminen -osaston osastopäällikkö hyväksyy sen ja lähettää suosituksen tiedoksi opiskelijalle.

Yksilöllisiä järjestelyjä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Yliopiston henkilöstö ei saa tietoa yksilöllisiä järjestelyjä koskevasta suosituksesta, ellei opiskelija, jota suositus koskee, sitä kerro. Näin ollen tentti- ja muiden opetustilanteiden järjestelyjen osalta opiskelija on vastuussa siitä, että hän kertoo suosituksen olemassaolosta opettajille ja sopii järjestelyjen toteutuksesta heidän kanssaan. Esteettömyyssuunnittelija voi auttaa tiedon antamisessa nimetyille opettajille, jos opiskelija antaa siihen luvan.

Tarkemmat ohjeet ovat Saavutettavuus Turun yliopistossa -sivulla julkaistussa suosituksessa yksilöllisistä järjestelyistä.

Lisätietoja ja esteettömyyssuunnittelijan yhteystiedot: 

> Saavutettavuus Turun yliopistossa

Opiskelutaito-webinaarit

Haluaisitko vinkkejä opiskelutaitojesi kehittämiseen?

Opiskelutaito-webinaareissa asiantuntijat käsittelevät mm. tieteellisten tekstien lukemista ja lukutekniikoita, englanninkielisen kirjallisuuden lukemista, tenttiin valmistautumista, kirjallisten tehtävien tekemistä ja ajankäytön suunnittelua. Tilaisuudet toteutetaan avointen korkeakoulujen yhteistyönä.

 • Opiskelutaito-webinaareja järjestetään syys- ja kevätlukukauden aikana.
 • Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia kaikille avoimen yliopiston opiskelijoille.
 • Tilaisuuksiin voi osallistua omalta koneelta, jossa on nettiyhteys ja kaiuttimet.

Tutustu tilaisuuksiin:

> Opiskelutaidot.fi

CampusSportin liikuntapalvelut Turussa

CampusSport tarjoaa liikuntapalveluja turkulaisten korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilöstölle. Palvelut ovat myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoiden käytettävissä.

CampusSportin verkkokauppaan ja ajanvarausjärjestelmään kirjaudutaan korkeakoulun Haka-tunnuksilla.

Lue lisää CampusSportin sivuilta, ks. Info:

> CampusSport