Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää perusopetuksen ja lukion aineenopettajan tehtäviin suuntautuvia (aineenopettajakoulutus) sekä aikuisopetukseen suuntautuvia (aikuispedagogiikka) opettajan pedagogisia opintoja Turun yliopiston ja Åbo Akademin tiettyjen oppiaineiden tutkinto-opiskelijoille sekä erillisopintoina ylemmän korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneille. Lisäksi järjestetään opettajan pedagogisia opintoja Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille sekä yliopistopedagogiikan opintoja Turun yliopiston jatko-opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle.

Lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitos järjestää täydentävinä tai erillisopintoina hoitotieteen pedagogiikan asiantuntijuusopintoja (35 op) terveystieteiden maistereille. Ko. opinnoista löytyy lisätietoa tältä yliopiston verkkosivulta.

Se, mihin opettajan tehtäviin ja mille kouluasteelle on kelpoinen, riippuu muista suoritetuista opinnoista/tutkinnoista, esim. opetettavan aineen opinnoista tai jossain tapauksissa työkokemuksesta. Opettajan pedagogiset opinnot katsotaan eduksi myös monissa muissa kuin peruskoulun ja lukion opetustehtävissä, mm. vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, korkeakouluissa sekä yrityksissä ja julkisessa hallinnossa koulutuksen suunnittelu- ja toteutustehtävissä.

Opettajan kelpoisuuksia on kuvattu tarkemmin tällä sivulla.

Opettajan pedagogiset opinnot 60 op tutkinto-opiskelijoille (aineenopettajakoulutus ja aikuispedagogiikka)

Yleistä opinnoista ja hakemisesta

Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston (ja Åbo Akademin) tutkinto-opiskelijoille. Yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin, joiden valintaperusteet ovat erikseen.

Turun yliopisto järjestää opettajan pedagogisia opintoja sekä peruskoulun ja lukion aineenopettajuuteen (aineenopettajakoulutus) että aikuisopetukseen (aikuispedagogiikka) suuntautuneina. Sisällöllisistä painotuseroistaan huolimatta aineenopettajakoulutuksen ja aikuispedagogiikan opinnot antavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden (yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon kanssa, ks. Asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005, 10 §). Se, mihin opettajan tehtäviin ja mille kouluasteelle on kelpoinen, riippuu muista suoritetuista opinnoista/tutkinnoista, esim. opetettavan aineen opinnoista tai työkokemuksesta. Opettajan pedagogiset opinnot katsotaan eduksi myös monissa muissa kuin peruskoulun ja lukion opetustehtävissä, mm. vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, korkeakouluissa sekä yrityksissä ja julkisessa hallinnossa koulutuksen suunnittelu- ja toteutustehtävissä.

Lisätietoja opettajan kelpoisuuksista ja reiteistä niiden saavuttamiseksi Turun yliopistossa löydät verkkosivultamme Opettajaksi?

Opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti oppimista, oppilaan/aikuisopiskelijan kehitystä, opetusta ja kasvatusta sekä koulutusjärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Opiskelija saa perusvalmiudet opettajan työhön ja pystyy tukemaan oppilaiden/opiskelijoiden kehitystä ja oppimisprosessia sekä toimimaan työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opettajuuteen kasvaminen on koko opettajan työuran ajan jatkuva prosessi, johon hankitaan perusvalmiudet koulutuksen aikana. Opintojen keskeinen päämäärä on luoda perusta opetus- ja kasvatustyön asiantuntijaksi kasvamiselle sekä jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselle. Tämä edellyttää opiskelijalta tietoista pyrkimystä opetustyön sekä erilaisten oppimisympäristöjen tutkimiseen ja kehittämiseen.

Opetus alkaa vuosittain elo-syyskuussa ja päättyy toukokuun loppupuolella. Opiskelu on pääsääntöisesti päiväopiskelua ja edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Opetus on suurimmaksi osaksi tiivistä ja intensiivistä lähiopetusta: samana päivänä voi olla opetusta opettajankoulutuslaitoksella/ kasvatustieteiden laitoksella ja Turun normaalikoulussa.

Opintoihin on vuosittain erillinen haku ja soveltuvuuskoe.

 •  Opiskelija voi osallistua opettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskokeeseen riippumatta siitä missä vaiheessa opintoja on eli soveltuvuuskokeeseen osallistuakseen ei tarvitse vielä olla suorittanut tiettyjä pääaineen/opetettavan aineen opintoja. Hyväksytysti suoritetun soveltuvuuskokeen pisteet ovat voimassa opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeuden ajan, ts. soveltuvuuskokeeseen ei tarvitse osallistua joka vuosi uudelleen.
 • Soveltuvuuskokeen hyväksytysti ja vaaditut edeltävät opinnot omasta pääaineestaan/opetettavasta aineesta suoritettuaan opiskelija voi ilmoittautua suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja; ilmoittautuminen kunkin lukuvuoden opintoihin on aina edellisenä keväänä huhtikuussa. Jos opintoihin ilmoittautuneita on enemmän kuin kyseisen lukuvuoden kiintiössä voidaan opintoihin ottaa, tehdään karsinta valintaperusteissa ilmoitettujen kriteereiden perusteella. 

Opintopaikan saaneelle myönnetään opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin yhdeksi lukuvuodeksi. Perusopintojen kursseja (ei opetusharjoittelu) on kuitenkin mahdollista suorittaa jo ennen tai jälkeen varsinaisen pedagogisen vuoden. Opintojen sisällöistä, suoritustavoista (mm. etukäteen suoritettavissa olevat opinnot) ja korvaavuuksista kerrotaan tarkemmin opetussuunnitelman yhteydessä:

Aineenopettajakoulutuksen opintoihin voivat hakea Turun yliopiston ja Åbo Akademin tiettyjen humanististen ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tutkinto-opiskelijat (ks. tarkemmin valintaperusteet erikseen humanistisille aineille ja matemaattis-luonnontieteellisille aineille).

Aikuispedagogiikan  opintoihin voivat hakea Turun yliopiston kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman pääaineopiskelijat, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pääaineopiskelijat sekä HKT-laitoksen taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin ja maisemantutkimuksen pääaineopiskelijat (ks. tarkemmin valintaperusteet).

Katso tarkemmat hakukelpoisuuden kriteerit ja valintamenettely valintaperusteista. Huom. Valintaperusteet päätetään vuosittain eli muutokset ovat mahdollisia.

Vuoden 2024 valintaperusteet ja hakuaika on julkaistu alla.

 • Opettajan pedagogisten opintojen suorittamista ja valintaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat kasvatustieteiden tiedekunnassa koulutussuunnittelija p. 050 339 4873 (opoedu@utu.fi).                                                   
 • Pääaineeseen, pää- ja sivuaineiden opintojaksojen suorituksiin, opintokokonaisuuksiin sekä kokonaismerkintöihin liittyviin tiedusteluihin vastaa kyseisestä oppiaineesta vastaavan tiedekunnan tai laitoksen opintoneuvonta.

 

Tilastot hakeneista ja hyväksytyistä

2023 / 2022 / 2021 2020 / 2019 / 2018 / 2017

Minustako opettaja-infotilaisuus 17.1.2024 klo 14-17

Opettajan pedagogisten opintojen infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 17.1.2024 klo 14-17 Turun normaalikoululla. Tilaisuuden info-osuuksiin järjestetään myös etäyhteys. Etäyhteyslinkit (Zoom) lisätään ohjelman yhteyteen 17.1. mennessä. 

Tilaisuudessa pääset kuulemaan opettajan pedagogisten opintojen sisällöistä, suorittamisesta ja valintamenettelystä, sekä tutustumaan Turun normaalikouluun harjoitteluympäristönä. Tarkempi ohjelma on ilmoitettu alla. 

Klo 14-15 Norssin tutustumiskierrokset

 • Kokoontuminen Turun normaalikoulun F-oven edessä. Tulethan ajoissa paikalle! Norssin ulko-ovet ovat pääsääntöisesti lukittuina, joten et voi liittyä mukaan kierrokselle myöhässä.   

Klo 15.00–15.30 Rinnakkaissessiot norssin auditoriossa ja luokkahuoneessa:

Klo 15.30–15.45 Opettajan pedagogisia opintoja suorittavien näkemyksiä ja kokemuksia aineenopettajakoulutuksesta ja aikuispedagogiikasta

Etäyhteys: https://utu.zoom.us/j/67261653544 

Klo 15.45–16.30 Opettajan pedagogisten opintojen valintainfo tutkinto-opiskelijoille

Etäyhteys: https://utu.zoom.us/j/67261653544 

Klo 16.30-17.00 Erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintainfo maisteriksi valmistuneille

Etäyhteys: https://utu.zoom.us/j/67261653544 

Oikeudet aikataulumuutoksiin pidätetään. 

Missä?

Turun normaalikoulu
Annikanpolku 9
20610 Turku

Käyntiosoite/Kokoontumispaikka ennen tutustumiskierroksia:  
Krööpilänkadun päästä  (F-ovi)

Miten norssille pääsee?

Turun seudun joukkoliikenne Föli: linjat 12, 32, 42, 99 pysäkille 884 Koukkarinkatu, kävele sitten pysäkiltä Krööpilänkadun päähän. 

Junayhteys: Normaalikoulua lähin asema on Helsingin suunnasta saavuttaessa Kupittaan asema, josta on n. 4 km Varissuolle, jonka keskellä koulumme sijaitsee. Linjat 32 ja 42 kulkevat aseman editse. Niin ikään linja-autolla Turkuun saapuville on kätevintä jatkaa norssille kauppatorilta linjalla 32 tai 42. 

Omalla autolla saapuvat: Varissuon kaupunginosassa on kadunvarsipysäköinti laajasti kielletty. Karvataskunkadun ja Krööpilänkadun risteyksen toisella puolella on pysäköintialue, jolta saattaa löytyä vapaita paikkoja. Niin ikään Varissuon liikekeskuksen pysäköintialueelle voi pysäköidä lyhytaikaisesti, liikekeskukselta on koululle lyhyt kävelymatka. 

Valintaperusteet 2024: aineenopettajakoulutus ja aikuispedagogiikka
Hakuprosessi tiivistetysti
Hakuaika (ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen) alkaa

12.12.2023 klo 8.00

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/09306EB58F848CA4
 

Hakuaika (ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen) päättyy

 • Lähetä sähköinen hakemus ennen hakuajan päättymistä. Vain hakuajan sisällä saapuneet hakemukset huomioidaan.
 • Liitä lomakkeeseen ajantasainen Turun yliopiston opintosuoritusote. Saat otteen pdf-tiedostona Pepistä.
 • Lisäksi liitä lomakkeeseen soveltuvuuskokeen ennakkotehtävä (ks. ohjeet kohdasta Soveltuvuuskoe).

31.1.2024 klo 15.00

Soveltuvuuskokeen kutsut lähetetään viimeistään

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen). Tarkistathan myös roskapostikansion!

4.3.2024
Soveltuvuuskoe13.− 14.3.2024
Soveltuvuuskokeen tulokset julkaistaan27.3.2024

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024–2025 opintoihin alkaa

Soveltuvuuskokeen tuloksista tiedotetaan kaikille hakijoille sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen). Ilmoittautumisaika seuraavan lukuvuoden (2024-2025) opintoihin alkaa tulosten julkaisun jälkeen. Ilmoittautumislinkki ilmoitetaan sähköpostissa ja kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla.

Tarkistathan myös roskapostikansion!

28.3.2024 klo 8.00

Ilmoittautumislomake: https://link.webropolsurveys.com/S/EF75047BE332739E 
 

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2024–2025 opintoihin päättyy26.4.2024 klo 15.00

Ilmoittautumisen eli valinnan tulokset julkaistaan viimeistään

Ilmoittautumisen tuloksista tiedotetaan kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse (ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen).

15.5.2024

 

Opinnot alkavatLukuvuoden 2024–2025 opetusaika alkaa 2.9.2024; tarkemmat opetusaikataulutiedot lähetetään opintoihin valituille.
Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuminen ja soveltuvuuskoe

Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuminen

Opiskelija voi ilmoittautua opettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskokeeseen, jos hän täyttää alla mainitut hakukelpoisuuden ehdot.  

Mikäli opiskelija suorittaa soveltuvuuskokeen hyväksytysti (ks. edempänä) ja täyttää muut ilmoittautumisen kriteerit, voi hän ilmoittautua opettajan pedagogisiin opintoihin; ilmoittautuminen kunkin lukuvuoden opintoihin on aina edellisenä keväänä. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kyseisen vuoden kiintiössä voidaan valita, tehdään karsinta valintaperusteissa ilmoitettujen kriteereiden perusteella.

Haun ja valinnan kulku sekä kriteerit on kuvattu tarkemmin edempänä.

Hakuaika eli ilmoittautuminen vuoden 2024 soveltuvuuskokeeseen päättyy 31.1.2024 klo 15.00.

Voit hakea opintoihin eli ilmoittautua soveltuvuuskokeeseen, jos seuraavat hakukelpoisuuden ehdot täyttyvät hakuajan päättyessä 31.1.2024:

 1. Pääaineesi on hakuajan päättyessä 31.1.2024 Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa sellainen, jolla on pääainetta vastaava kiintiö opettajan pedagogisissa opinnoissa, ja jossa opettajan pedagogiset opinnot on mahdollista sijoittaa osaksi tutkintoa. Voit hakea opintoihin vain yhdessä, pääainettasi vastaavassa kiintiössä.
 2. Sinulla on opiskeluoikeus maisterin tutkintoon Turun yliopistossa (tai Åbo Akademissa niissä oppiaineissa, joissa on kiintiö Åbo Akademin opiskelijoille). Haku ei koske erillisiä maisteriohjelmia.
 3. Sinulla on riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Ks. kielitaidon osoittamisen tavat kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opettajankoulutuksien-kielitaitovaatimukset.

Hakukelpoisuus tarkistetaan hakemuksen mukana toimitetusta opintosuoritusotteesta ja mahdollisista muista todistuksista. Huomaathan, että edellä mainittujen hakukelpoisuuden ehtojen tulee täyttyä myös ilmoittautuessasi opintoihin!

Soveltuvuuskoe

Soveltuvuuskokeen tavoitteena on saada käsitys hakijan motivaatiosta, vuorovaikutustaidoista ja kehitysvalmiuksista.

Soveltuvuuskoe sisältää yksilöhaastattelun. Ennakkotehtävä on pohjana haastattelulle.

 • Hakijan tulee liittää hakulomakkeelle ennakkotehtävä, joka sisältää noin yhden A4:n pituisen kirjoitelman aiheesta ”Miksi haluan opettajaksi?”. Jos hakija ei palauta ennakkotehtävää hakuajan päättymiseen mennessä, hän ei voi osallistua soveltuvuuskokeeseen.

Soveltuvuuskoe järjestetään 13.-14.3.2024 kasvatustieteiden tiedekuntarakennuksessa Educariumissa (tai muualla kampusalueella). Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen vain yhtenä päivänä. Soveltuvuuskoe pyritään järjestämään pääsääntöisesti ensimmäisenä koepäivänä. Soveltuvuuskokeen aikataulutoiveita ei oteta vastaan.

 • Soveltuvuuskoekutsut lähetetään sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen) viimeistään 4.3.2024.  Hakijoille ei lähetetä ennakkomateriaalia; mahdollinen materiaali annetaan soveltuvuuskokeessa.

Soveltuvuuskokeesta voi saada enintään 10,0 pistettä. Soveltuvuuskokeen arvioi kolmen hengen raati. Soveltuvuuskokeen tulos muodostuu siten, että kukin arviointiraatilainen antaa omat pisteensä yksilöhaastattelusta (0−10 p.). Kaikkien raatilaisten antamista yhteispisteistä lasketaan keskiarvo yhden desimaalin tarkkuudella (esim. (8 + 7 + 8) / 3 = 7,7).

Suorittaakseen soveltuvuuskokeen hyväksytysti, tulee hakijan saada vähintään 4/10 pistettä.

Jos myöhästyt sinulle osoitetusta soveltuvuuskokeen ajankohdasta, sinulle ei järjestetä uutta tilaisuutta yksilöhaastattelun suorittamiseen. Jos et pääse osallistumaan kokeeseen, ilmoita peruutuksesta välittömästi tiedon saatuasi sähköpostitse osoitteeseen opoedu@utu.fi. Peruutuksesta ilmoittamisella varmistetaan kokeen aikataulujen paikkansapitävyys.

Soveltuvuuskokeen tulokset julkaistaan 27.3.2024. Hakijoille lähetetään tieto tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä tai muista painavista syistä haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, joka lähetetään kasvatustieteiden tiedekunnan opintoasioihin sähköpostitse (ks. osoite kohdasta Lisätietoja) hakuajan päättymiseen mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin syntyneen hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä. Hakemukseen on liitettävä tarvittaessa lääkärin/yliopiston esteettömyyssuunnittelijan lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve.

Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan. Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa, tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Valintakokeeseen ei myönnetä lisäaikaa (ei kirjallista koetta). Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin.

Opintoihin ilmoittautuminen ja kiintiöt lukuvuodelle 2024-2025
AINEENOPETTAJAKOULUTUKSEN KIINTIÖT LUKUVUODELLE 2024–2025:
Biologia10Mikäli biologian tai maantieteen kiintiö jää vajaaksi, voidaan valita opiskelijoita toisesta em. kiintiöstä (biologia tai maantiede).
Maantiede10 
Fysiikka10Mikäli fysiikan, kemian tai matematiikan kiintiö jää vajaaksi, voidaan valita opiskelijoita toisista em. kiintiöistä (fysiikka, kemia tai matematiikka).
Kemia10 
Matematiikka18 

Åbo Akademi:

matematiikka, fysiikka ja kemia

 

3

Åbo Akademin matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelijat voivat hakea Turun yliopiston järjestämiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Åbo Akademin kiintiö sisältyy em. oppiaineiden Turun yliopiston kiintiöön. Näissä kiintiöissä etusija on Turun yliopiston opiskelijoilla.
Historia10 
Uskonto5 
Äidinkieli ja kirjallisuus24 
Englannin kieli25 
Ruotsin kieli10 
Ranskan kieli6 
Saksan kieli6 
Italian, latinan ja espanjan kielet8 

Åbo Akademi

   Uskonto

   Englanti

   Ruotsi

   Ranska

   Saksa

   Venäjä

1

2

3

2

2

1

Åbo Akademin opiskelijat voivat hakea Turun yliopiston järjestämiin opettajan pedagogisiin opintoihin ohessa mainituissa kiintiöissä. Åbo Akademin kiintiöt sisältyvät ao. oppiaineen Turun yliopiston kiintiöön. Näissä kiintiöissä etusija on Turun yliopiston opiskelijoilla. Åbo Akademin venäjän kielen kiintiö sisältyy italian, latinan ja espanjan kielten kiintiöön.
AIKUISPEDAGOGIIKAN KIINTIÖT LUKUVUODELLE 2024–2025:
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja 1.8.2022 jälkeen erityispedagogiikan pääaineessa opintonsa aloittaneet pääaineopiskelijat10Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoilla (syksyllä 2022 ja sen jälkeen aloittaneet) tulee olla pääaine valittuna ja näkyä Pepissä sekä opintosuoritusotteella ennen ilmoittautumisajan päättymistä, ks. ohjeet
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pääaineopiskelijat12Kiintiössä voivat hakea myös VTK-/VTM-tutkintoa suorittavat taloustieteen pääaineopiskelijat. Mikäli yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kiintiö jää vajaaksi, voidaan valita opiskelijoita ensisijaisesti kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kiintiöstä ja toissijaisesti taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin ja maisemantutkimuksen kiintiöstä.
Taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin ja maisemantutkimuksen pääaineopiskelijat5Mikäli taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin, ja maisemantutkimuksen kiintiö jää vajaaksi, voidaan valita opiskelijoita ensisijaisesti kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kiintiöstä ja toissijaisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kiintiöstä.

 

Opettajan pedagogisiin opintoihin voidaan valita yllämainitun kiintiön ylittävä määrä opiskelijoita, mikäli erillisten opettajan pedagogisten opintojen vastaavaan kiintiöön/kiintiöihin jää tilaa. Erillisten aikuisopetuksen suuntauksen kiintiöön jäädessä tilaa, voidaan valita ensisijaisesti tutkinto-opiskelijoiden kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen kiintiössä ja toissijaisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kiintiössä kiintiön ylittävä määrä opiskelijoita. Opettajan pedagogisiin opintoihin vuonna 2024 valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa myös vuonna 2023 hyväksytyistä opiskelijoista lukuvuoteen 2024−2025 lykkäystä saaneiden opiskelijoiden määrä.

Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika alkaa 28.3.2024 klo 8.00 ja päättyy 26.4.2024 klo 15.00. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen lähetetään valintakokeen tulossähköpostin mukana ja se ilmoitetaan myös kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilta https://www.utu.fi/fi/kasvatustieteiden-tiedekunta/opettajan-pedagogiset-opinnot.

 • Liitä ilmoittautumislomakkeelle ajantasainen Turun yliopiston opintosuoritusote. Saat ladattua otteen pdf-tiedostona Pepistä. Jos olet suorittanut tutkinnon tai opintoja muussa yliopistossa, liitä opintosuoritusote ja tutkintotodistus myös näistä opinnoista hakemukseen. Ilmoittautumiskriteerien täyttyminen tarkistetaan em. liitteistä!

Mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät ilmoittautumisajan päättyessä 26.4.2024, voit ilmoittautua lukuvuonna 2024–2025 järjestettäviin opettajan pedagogisiin opintoihin:

1. Olet suorittanut soveltuvuuskokeen hyväksytysti (vähintään 4/10 pistettä).

2. Pääaineesi on ilmoittautumisajan päättyessä 26.4.2024 Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa sellainen, jolla on pääainetta vastaava kiintiö opettajan pedagogisissa opinnoissa, ja jossa opettajan pedagogiset opinnot on mahdollista sijoittaa osaksi tutkintoa. Opettajan pedagogisiin opintoihin voi ilmoittautua vain oman pääaineen mukaisessa kiintiössä (ks. kohta 4).

3. Sinulla on opiskeluoikeus maisterin tutkintoon Turun yliopistossa (tai Åbo Akademissa niissä oppiaineissa, joissa on kiintiö Åbo Akademin opiskelijoille). Haku ei koske erillisiä maisteriohjelmia.

4. Olet suorittanut oman pääaineen mukaisen hakukiintiön opintoja seuraavasti:

 • Matematiikka, fysiikka, kemia, biologia ja maantiede: Voit hakea, jos olet suorittanut vähintään 50 opintopistettä oman pääaineen mukaisia opetettavan aineen opintoja.
 • Uskonnon kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet uskontotieteen pääaineopiskelija, ja sinulla on suoritettuna pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot.
 • Historian kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet kandivaiheen historian tai maisterivaiheen kulttuurihistorian, Suomen historian tai yleisen historian pääaineopiskelija, ja sinulla on suoritettuna yhteensä 50 opintopistettä historia-aineiden opintoja, joihin sisältyy historian ja arkeologian, historian tai kulttuurihistorian perusopinnot (väh. 25 op, kokonaisuusmerkintä tulee olla opintorekisterissä).
 • Äidinkielen ja kirjallisuuden kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet suomen kielen, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, yleisen kirjallisuustieteen tai kotimaisen kirjallisuuden pääaineopiskelija, ja sinulla on suoritettuna ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä perusopinnot (25 op) sekä kieliaineesta että kirjallisuusaineesta. Molemmista perusopinnoista tulee olla opintokokonaisuuden loppumerkintä ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä; yksittäisten opintojaksojen luettelo ei riitä. Lisäksi vaaditaan perusopintoihin sisältyvistä kursseista Suomen kielen tekstityön kurssi (5 op) ja Proosan analyysi (5 op) vähintään arvosana 3 niiltä hakijoilta, joiden perusopinnot ovat valmistuneet 1.1.2023 jälkeen.
 • Englannin kielen kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet englannin kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot sekä vähintään arvosana 3 Pronunciation Active testissä (osa P1. Spoken English -kurssia). Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
  • Åbo Akademi: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet englannin kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot sekä vähintään keskiarvoltaan arvosana 3 perusopinnoissa (25 op) pääaineessa. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
 • Ruotsin kielen kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet pohjoismaisten kielten pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
 • Ranskan kielen kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet ranskan kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot ja vähintään arvosana 3/5 kurssista Ranskan kielen rakenne I tai vastaavasta aiemmin suoritetusta perusopintojen kielioppikurssista. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
  • Åbo Akademi: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet ranskan kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot ja vähintään arvosana 3/5 kurssista Grammaire du français I tai vastaavasta aiemmin suoritetusta perusopintojen kielioppikurssista. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
 • Saksan kielen kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet saksan kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
 • Italian, latinan, espanjan (ja venäjän) kielten kiintiö: Voit hakea opintoihin, jos olet italian, latinan tai espanjan (tai venäjän) kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
  •  Jos olet italian kielen pääaineopiskelija, tulee sinulla lisäksi olla suoritettuna perusopintojen opintojakso Kielioppi I vähintään arvosanalla 3/5.
  • Jos olet espanjan kielen pääaineopiskelija, tulee sinulla lisäksi olla vähintään arvosana 3/5 kurssista Normatiivinen kielioppi tai vastaavasta aiemmin suoritetusta perusopintojen kielioppikurssista.
  • Jos olet latinan kielen pääaineopiskelija, tulee sinulla lisäksi olla suoritettuna aineopintojen opintojakso Latinan ohjattu tekstinluku vähintään arvosanalla 3/5.
  • Åbo Akademi: Jos olet venäjän kielen pääaineopiskelija, tulee sinulla lisäksi olla vähintään arvosana 3/5 kurssista Grammatik tai vastaavasta aiemmmin suoritetusta perusopintojen kielioppikurssista.
 • Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan, sekä taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin ja maisemantutkimuksen pääaineopiskelijoiden kiintiöt: Voit hakea opintoihin, jos sinulla on hakukiintiön mukaisesta pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot.
  • Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan pääaineopiskelijoilla pääaineen opintoihin lasketaan perus-, aine- ja syventävien opintojen suoritukset (huom. EI syventävien opintojen työelämään perehtymisen osiota).
  • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoilla (syksyllä 2022 ja myöhemmin aloittaneilla) tulee olla pääaine valittuna ja näkyä Pepissä hakuajan päättymiseen mennessä, ks. ohjeet ja lomake.

     Opintokokonaisuuden loppumerkinnän/kokonaisuusmerkinnän saat ko. oppiaineen        opintotoimistosta.

5. Sinulla on riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Ks. kielitaidon osoittamisen tavat kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/kasvatustieteiden-tiedekunta/opettajankoulutuksien-kielitaitovaatimukset.

Karsintakriteerit:

Mikäli ilmoittautuneita on kiintiön ylittävä määrä, käytetään seuraavia karsintakriteereitä järjestyksessä.

1. Humanistiset aineet ja aikuispedagogiikka:

Opiskelijan kandidaatin tutkintoon sisällytettävissä olevien opintojen opintopistemäärä.

 • Arviointi perustuu hakijan ilmoittautumislomakkeelle liittämään opintosuoritusotteeseen.
 • Valmiista kandidaatin tutkinnosta (tai muusta maisterin tutkinnon opiskeluoikeuden pohjana olevasta koulutuksesta) saa 180 op sen todellisesta laajuudesta riippumatta. Jos useammalla hakijalla on valmis kandidaatin tutkinto, huomioidaan myös maisterin tutkintoon sisällytettävissä olevien opintojen opintopistemäärä.

    Matemaattis-luonnontieteelliset aineet:

Aineenopettajan LuK-tutkinnon tutkintovaatimusten mukainen opintojen opintopistemäärä (ainetiedekunta vastaa pisteytyksestä).

 • Arviointi perustuu hakijan ilmoittautumislomakkeella esittämään ajantasaiseen ja hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, josta käy ilmi suoritetut aineenopettajan LuK-tutkinnon tutkintovaatimusten mukaiset opinnot ja niistä vielä puuttuvat opinnot.
 • Mikäli LuK-tutkinto on jo valmis, lomakkeelle ei tarvitse liittää henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, vaan suoritukset katsotaan opintosuoritusotteesta.

2. Soveltuvuuskokeen pistemäärä (pistelistoja säilytetään kasvatustieteiden tiedekunnassa).

3. Jo suoritettujen kasvatustieteen tai opettajan pedagogisten opintojen perusopintojen opintopistemäärä (tarkistetaan ilmoittautumislomakkeeseen liitetystä opintosuoritusotteesta).

Tätä kriteeriä ei käytetä kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kiintiössä hakevien kohdalla.

4. Toisessa opetettavassa aineessa/laajimmassa sivuaineessa suoritettu opintopistemäärä.

Mikäli em. valintamenettely ei tuota eroa kahden hakijan välille, kumpikin hakijoista valitaan.

Åbo Akademin opiskelijoilla käytetään jatkokriteerinä pääaineen opintopistemäärää. Turun yliopiston opiskelijat ovat etusijalla valinnassa opettajan pedagogisiin opintoihin.

Ilmoittautumisen tulokset ja opinto-oikeus

Ilmoittautuneille tiedotetaan ilmoittautumisen tulos sähköpostitse viimeistään 15.5.2024. Opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin myönnetään seuraavaksi lukuvuodeksi ilmoittautumisessa valituille.

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli opiskelija peruu ilmoittautumisensa ilmoittautumisajan umpeuduttua tai ei tosiasiassa aloita opintoja (tarkistetaan osallistujat ensimmäisessä aineryhmän tapaamisessa) ilman pätevää syytä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, muu painava opintoihin tai elämäntilanteeseen liittyvä syy), menettää hän opinto-oikeutensa opettajan pedagogisiin opintoihin. Mikäli opiskelija haluaa myöhemmin ilmoittautua opintoihin, tulee hänen osallistua myös soveltuvuuden arviointiin uudelleen.

Opintojen aloittamiselle voi kuitenkin anoa lykkäystä syksyyn 2025 perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, muu painava ennakoimaton opintoihin tai elämäntilanteeseen liittyvä syy). Lykkäystä anotaan sähköisellä lomakkeella ennen opintojen aloitusta.

Opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi kuitenkin suorittaa aiemmin tai jättää myöhemmäksi perusopintojen vapaasti suoritettavia opintojaksoja. Opintojen korvaavuuksista ja mahdollisuudesta suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyviä opintojaksoja etukäteen kerrotaan opetussuunnitelman yhteydessä: https://opas.peppi.utu.fi  --> Sivuainetarjonta ja muut opintokokonaisuudet --> Kasvatustieteiden tiedekunnan sivuainetarjonta --> Opettajan pedagogiset opinnot (aineenopettajakoulutus tai aikuispedagogiikka).

Muiden kuin vapaasti suoritettavien opintojaksojen suorittamiseen tulee hakea tiedekunnalta lisäaikaa. Lisäaikaa myönnettäessä otetaan huomioon opintojen kesken jäämisen syyt (esimerkiksi sairaus edellyttää lääkärintodistusta) sekä se, kuinka paljon ja mitä opintoja on suorittamatta. Mikäli lisäaikaa ei myönnetä, tulee opiskelijan hakea uutta opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin ja osallistua valintakokeeseen.

Jos opintoihin hyväksytty valmistuu maisteriksi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen opoedu@utu.fi, jotta opiskelijalle kirjataan erillisopinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin. Tällöin opiskelija saa opinnoista erillistodistuksen, mutta ei ole oikeutettu opiskelijakorttiin eikä tutkinto-opiskelijoiden opiskelijaetuuksiin.

Varasijalle jääneille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse, mikäli peruutuksia tulee ja hakija voidaan valita opintoihin lukuvuodelle 2024–2025. Varasijoilta valitseminen päättyy, kun hakukiintiössä ei ole enää vapaita opiskelupaikkoja tai kun ei ole jäljellä hakijoita, joille vapaita opiskelupaikkoja voitaisiin tarjota. Varasijoilta valitseminen päättyy kuitenkin viimeistään 2.9.2024.

Valintaan perustellusta syystä tyytymätön voi jättää kirjallisen oikaisupyynnön tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

Tutkinto-opiskelija, joka ei tule valituksi vuoden 2024 ilmoittautumiskiintiössä, voi ilmoittautua opettajan pedagogisiin opintoihin seuraavina vuosina, mikäli hän täyttää ilmoittautumisen kriteerit. Soveltuvuuskokeen pisteet ovat voimassa niin kauan, kun opiskelijan tutkinnon suoritusoikeus on voimassa tai enintään viisi lukuvuotta, eli tänä aikana opiskelijan ei tarvitse osallistua soveltuvuuskokeeseen uudelleen. Jos opiskelija käy kuitenkin uusimassa soveltuvuuskokeen, jää korkein pistemäärä voimaan.

Terveydelliset vaatimukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on rajoituksia. Opettajankoulutuksissa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Toimintaympäristön kuvaus 
Opettajan ja ohjaajan työ on vaativa asiantuntija- ja ihmissuhdetyö, jossa tieto ja ymmärrys kytkeytyvät käytännön toimintakykyyn. Opettajia ja ohjaajia työskentelee varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa sekä aikuiskoulutuksessa. Opettajan kelpoisuuden saaneita ohjaajia työskentelee edellisten lisäksi monilla muilla tehtäväkentillä, missä ohjausosaamista tarvitaan. Opettajat tukevat työssään kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Ohjaajien tehtäviin kuuluu psykososiaalinen tuki sekä uranvalinnan ja oppimisen ja opiskelun ohjaus. Työnkuva vaihtelee sen mukaan, minkä ikäisten ihmisten parissa opettajat ja ohjaajat työskentelevät. Työ edellyttää kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisissa oppimis- ja kasvatusympäristöissä tapahtuvaa opetus- ja kasvatustoimintaa. Opettajat ja ohjaajat tekevät työtään yhä enemmän rakentavassa yhteistyössä toisten opettajien ja ohjaajien kanssa moniammatillisissa ryhmissä/tiimeissä/verkostoissa.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

 • Riittävä vuorovaikutuskyky toimia ammatin mukaisissa tehtävissä
 • Riittävät kognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot toimia ammatin mukaisissa tehtävissä.
 • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
 • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikostaustaote 
Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikostaustasta. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Opetusaikataulut

Opettajan pedagogisten opintojen opiskelu on pääsääntöisesti päiväopiskelua ja edellyttää läsnäoloa. Opetus on suurimmaksi osaksi tiivistä ja intensiivistä lähiopetusta: samana päivänä voi olla opetusta tiedekuntarakennus Educariumilla ja Turun normaalikoulussa. Opinnot ajoittuvat syyskuun alusta toukokuun loppupuolelle.  Opintoja ei voi aloittaa myöhässä.

Lukuvuoden 2024–2025 opetusaika alkaa 2.9.2024; tarkemmat opetusaikataulutiedot lähetetään opintoihin valituille. Opettajan pedagogisten opintojen syksyn 2024 opetusaikataulu kasvatustieteen ja ainedidaktiikan opintojen osalta julkaistaan kesäkuun puolivälissä opinto-oppaassa. Opinnot järjestetään osittain aineryhmittäin; ryhmäkohtaisista aikatauluista saa lisätietoa viimeistään elokuun puolivälissä opiskelija- ja ryhmämäärien varmistuttua. Opetusharjoittelujen tarkemmat aikataulut sovitaan Turun normaalikoulun ohjaajien kanssa opintojen alkaessa. Kevään 2025 opetusaikataulut julkaistaan marraskuun 2024 puolivälissä.

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot 60 op yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille

Yleistä opinnoista ja hakemisesta

Turun yliopisto järjestää erillisiä opettajan pedagogisia opintoja yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opintoja järjestetään sekä peruskoulun ja lukion aineenopettajuuteen (aineenopettajakoulutus) että aikuisopetukseen (aikuispedagogiikka) suuntautuneina. Sisällöllisistä painotuseroistaan huolimatta aineenopettajakoulutuksen ja aikuispedagogiikan opinnot antavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden (yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon kanssa). Se, mihin opettajan tehtäviin ja mille kouluasteelle on kelpoinen, riippuu muista suoritetuista opinnoista/tutkinnoista (esim. opetettavan aineen opinnoista) sekä joissain tapauksissa työkokemuksesta.

Lisäksi lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitos järjestää täydentävinä tai erillisopintoina hoitotieteen pedagogiikan asiantuntijuusopintoja (35 op) terveystieteiden maistereille. Ko. opinnoista löytyy lisätietoa tältä yliopiston verkkosivulta.

Lisätietoja opettajan kelpoisuuksista ja reiteistä niiden saavuttamiseksi Turun yliopistossa löydät verkkosivultamme Opettajaksi?

Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin on haku vuosittain.

 • Vuoden 2024 hakuaika on joulu-tammikuussa.
 • Tarkempia tietoja opinnoista ja vuoden 2024 valintaperusteet löytyvät Opintopolusta

Valinnasta ja opinnoista saa lisätietoja tiedekunnan opintoasioista opoedu@utu.fi ja p. 050 339 4873.

Tilastot hakeneista ja hyväksytyistä

2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017

Minustako opettaja-infotilaisuus 17.1.2024 klo 14-17

(Erillisten) opettajan pedagogisten opintojen infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 17.1.2024 klo 14-17 Turun normaalikoululla. Tilaisuuden info-osuuksiin järjestetään myös etäyhteys. Etäyhteyslinkit (Zoom) lisätään ohjelman yhteyteen 17.1. mennessä. 

Tilaisuudessa pääset kuulemaan opettajan pedagogisten opintojen sisällöistä, suorittamisesta ja valintamenettelystä, sekä tutustumaan Turun normaalikouluun harjoitteluympäristönä. Tarkempi ohjelma on ilmoitettu alla.

Klo 15.00–15.30 Rinnakkaissessiot norssin auditoriossa ja luokkahuoneessa:

Klo 15.30–15.45 Opettajan pedagogisia opintoja suorittavien näkemyksiä ja kokemuksia aineenopettajakoulutuksesta ja aikuispedagogiikasta

Etäyhteys: https://utu.zoom.us/j/67261653544

Klo 15.45–16.30 Opettajan pedagogisten opintojen valintainfo tutkinto-opiskelijoille

Etäyhteys: https://utu.zoom.us/j/67261653544

Klo 16.30-17.00 Erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintainfo maisteriksi valmistuneille

Etäyhteys: https://utu.zoom.us/j/67261653544 

Oikeudet aikataulumuutoksiin pidätetään.

Kaikkiin muihin osioihin, paitsi tutustumiskierrokselle, on mahdollista osallistua myös etänä. Etäyhteyslinkit (Zoom) lisätään ohjelman yhteyteen 17.1. mennessä.

Missä?

Turun normaalikoulu
Annikanpolku 9
20610 Turku

Käyntiosoite/Kokoontumispaikka ennen tutustumiskierroksia:  
Krööpilänkadun päästä  (F-ovi)

Miten norssille pääsee?

Turun seudun joukkoliikenne Föli: linjat 12, 32, 42, 99 pysäkille 884 Koukkarinkatu, kävele sitten pysäkiltä Krööpilänkadun päähän.

Junayhteys: Normaalikoulua lähin asema on Helsingin suunnasta saavuttaessa Kupittaan asema, josta on n. 4 km Varissuolle, jonka keskellä koulumme sijaitsee. Linjat 32 ja 42 kulkevat aseman editse. Niin ikään linja-autolla Turkuun saapuville on kätevintä jatkaa norssille kauppatorilta linjalla 32 tai 42.

Omalla autolla saapuvat: Varissuon kaupunginosassa on kadunvarsipysäköinti laajasti kielletty. Karvataskunkadun ja Krööpilänkadun risteyksen toisella puolella on pysäköintialue, jolta saattaa löytyä vapaita paikkoja. Niin ikään Varissuon liikekeskuksen pysäköintialueelle voi pysäköidä lyhytaikaisesti, liikekeskukselta on koululle lyhyt kävelymatka. 

Opettajan pedagogiset opinnot Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille

Yleistä opinnoista ja hakemisesta

Turun yliopiston Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman erityispedagogiikan pääaineopiskelijat (syksyllä 2021 ja sitä ennen opintonsa aloittaneet) voivat hakea samassa haussa opettajan pedagogisiin opintoihin ja/tai erityisopettajan opintoihin (Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot). Opinnot hajaantuvat useamman lukuvuoden ajalle.

 Lue lisää opinnoista ja niihin hakemisesta erityisopettajan opintojen vastaavalta verkkosivulta.

Syksyllä 2022 ja sen jälkeen Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa aloittaneet erityispedagogiikan pääaineopiskelijat voivat hakea aikuisopetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin (aikuispedagogiikka). Löydät näiden opintojen valintaperusteet ylempää tältä sivulta. 

Opettajan pedagogiset opinnot Turun yliopiston opetushenkilökunnalle ja jatko-opiskelijoille (yliopistopedagogiikka)

Yleistä opinnoista ja hakemisesta

Turun yliopistossa järjestetään opettajan pedagogisia opintoja (yliopistopedagogiikka) yliopiston opettajille ja jatko-opiskelijoille. Lisätietoa opinnoista ja niihin hakemisesta löytyy Yliopistopedagogiikan yksikön intranet-sivuilta.

Kysy lisätietoja

Opinnot Turussa: opoedu@utu.fi

Opinnot Raumalla: opoedu-rauma@utu.fi