Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää perusopetuksen ja lukion aineenopettajan tehtäviin suuntautuvia (aineenopettajakoulutus) sekä aikuisopetukseen suuntautuvia (aikuispedagogiikka) opettajan pedagogisia opintoja Turun yliopiston ja Åbo Akademin tiettyjen oppiaineiden tutkinto-opiskelijoille sekä erillisopintoina ylemmän korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneille. Lisäksi järjestetään opettajan pedagogisia opintoja Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille sekä yliopistopedagogiikan opintoja Turun yliopiston jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Opettajan pedagogisten opintojen tuottama kelpoisuus ei riipu siitä, minkä oppiaineen/alan suuntautumisella opinnot suorittaa. Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon kanssa antavat ns. laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden ja se, mihin opettajan tehtäviin kulloinkin on kelpoisuus, riippuu muista suoritetuista opintokokonaisuuksista.

Opettajan kelpoisuuksia on kuvattu tarkemmin tällä sivulla.

Opintoihin hakeminen ja niiden suorittaminen

Opettajan pedagogiset opinnot 60 op tutkinto-opiskelijoille (aineenopettajakoulutus ja aikuispedagogiikka)

Opinnot

Turun yliopisto järjestää opettajan pedagogisia opintoja sekä peruskoulun ja lukion aineenopettajuuteen että aikuisopetukseen suuntautuneina. Sisällöllisistä painotuseroistaan huolimatta aineenopettajakoulutuksen ja aikuispedagogiikan opinnot antavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden (yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon kanssa, ks. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista). Lisätietoja opettajan kelpoisuuksista löydät täältä.

Opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti oppimista, oppilaan/aikuisopiskelijan kehitystä, opetusta ja kasvatusta sekä koulutusjärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Opiskelija saa perusvalmiudet opettajan työhön ja pystyy tukemaan oppilaiden/opiskelijoiden kehitystä ja oppimisprosessia sekä toimimaan työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opettajuuteen kasvaminen on koko opettajan työuran ajan jatkuva prosessi, johon hankitaan perusvalmiudet koulutuksen aikana. Opintojen keskeinen päämäärä on luoda perusta opetus- ja kasvatustyön asiantuntijaksi kasvamiselle sekä jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselle. Tämä edellyttää opiskelijalta tietoista pyrkimystä opetustyön sekä erilaisten oppimisympäristöjen tutkimiseen ja kehittämiseen.

Opinnot alkavat vuosittain syyskuussa ja päättyvät toukokuun loppupuolella. Opiskelu on pääsääntöisesti päiväopiskelua ja edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Opetus on suurimmaksi osaksi tiivistä ja intensiivistä lähiopetusta: samana päivänä voi olla opetusta opettajankoulutuslaitoksella/ kasvatustieteiden laitoksella ja Turun normaalikoulussa. Opinnot ajoittuvat syyskuun alusta toukokuun loppupuolelle. 

Opintojen sisällöistä, suoritustavoista (mm. etukäteen suoritettavat opintojaksot) ja korvaavuuksista kerrotaan tarkemmin opetussuunnitelman yhteydessä:

Hakeminen

Vuoden 2020 hakuaika päättyi 31.1.2020 klo 15.00.

  • Aineenopettajakoulutuksen opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakea Turun yliopiston ja Åbo Akademin tiettyjen humanististen ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tutkinto-opiskelijat.
  • Aikuispedagogiikan opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakea Turun yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijat, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat sekä mediatutkimuksen, musiikkitieteen, taidehistorian ja tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat.
Katso tarkemmat hakukelpoisuuden ehdot ja hakuohjeet valintaperusteista:

Valinnasta saa lisätietoja kasvatustieteiden tiedekunnan opintoasioista eduopo@utu.fi ja p. 050 428 8230 / 050 339 4873.

Pääaineeseen, pää- ja sivuaineiden opintojaksojen suorituksiin, opintokokonaisuuksiin sekä kokonaismerkintöihin liittyviin tiedusteluihin vastaa oman oppiaineesi/tiedekuntasi kanslia.

Tilastot hakeneista ja hyväksytyistä

2019 / 2018 / 20172016 / 2015

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot 60 op yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille

Turun yliopisto järjestää erillisiä opettajan pedagogisia opintoja yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opintoja järjestetään sekä peruskoulun ja lukion aineenopettajuuteen että aikuisopetukseen suuntautuneina. Sisällöllisistä painotuseroistaan huolimatta aineenopettajakoulutuksen ja aikuispedagogiikan opinnot antavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden (yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon kanssa, ks. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista). Lisätietoja opettajan kelpoisuuksista löydät täältä.

Opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti oppimista, oppilaan/aikuisopiskelijan kehitystä, opetusta ja kasvatusta sekä koulutusjärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Opiskelija saa perusvalmiudet opettajan työhön ja pystyy tukemaan oppilaiden/opiskelijoiden kehitystä ja oppimisprosessia sekä toimimaan työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opettajuuteen kasvaminen on koko opettajan työuran ajan jatkuva prosessi, johon hankitaan perusvalmiudet koulutuksen aikana. Opintojen keskeinen päämäärä on luoda perusta opetus- ja kasvatustyön asiantuntijaksi kasvamiselle sekä jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselle. Tämä edellyttää opiskelijalta tietoista pyrkimystä opetustyön sekä erilaisten oppimisympäristöjen tutkimiseen ja kehittämiseen.

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Opiskelu on pääsääntöisesti päiväopiskelua ja edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Opetus on suurimmaksi osaksi tiivistä ja intensiivistä lähiopetusta: samana päivänä voi olla opetusta opettajankoulutuslaitoksella/ kasvatustieteiden laitoksella ja Turun normaalikoulussa. Opinnot ajoittuvat syyskuun alusta toukokuun loppupuolelle. 

Opintojen sisällöistä ja korvaavuuksista kerrotaan tarkemmin opetussuunnitelman yhteydessä:

Hakeminen

Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin on mahdollista hakea kahdessa eri hakukiintiössä riippuen hakijan aiemmin suorittamista opinnoista. Hakukiintiö, jossa tulee valituksi, määrittää sen suorittaako aineenopettajuuteen vai aikuispedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (ks. kuvaus yllä).

  • Aineenopettajakoulutuksen opettajan pedagogisiin opintoihin (hakuryhmä A) voivat hakea yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on hakukiintiötä vastaavan opetettavan aineen opinnot suoritettuna. Eri opetettavien aineiden mukaisia hakukiintiöitä on tämän hakuryhmän alla useita (ks. tarkemmin valintaperusteet).
  • Aikuispedagogiikan opettajan pedagogisiin opintoihin (hakuryhmä B) voivat hakea  yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on perus- ja aineopinnot kasvatustieteissä (perusopinnot väh. hyvin tiedoin) ja/tai perus- ja aineopinnot yhteiskuntatieteissä ja kasvatus- tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (väh. hyvin tiedoin).

Lisäksi opintoihin hakevilta edellytetään hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Katso tarkemmat hakukelpoisuuden kriteerit valintaperusteista.

Vuoden 2020 hakuaika päättyi 31.1.2020 klo 15.00.  Valintaperusteet on julkaistu Opintopolussa:

  • Valintaperusteet 2020

    • Huom. Opintojen valintaperusteet päätetään vuosittain eli muutokset ovat mahdollisia.

    • Valinnasta saa lisätietoja tiedekunnan opintoasioista eduopo@utu.fi ja p. 050 428 8230 / 050 339 4873.

Tilastot hakeneista ja hyväksytyistä

2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015

Opettajan pedagogiset opinnot Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille

Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijat voivat hakea samassa haussa opettajan pedagogisiin opintoihin ja/tai erityisopettajan opintoihin*. Opinnot hajaantuvat useamman lukuvuoden ajalle.

*Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

 Lue lisää opinnoista ja niihin hakemisesta (vuoden hakuaika päättyi 17.4.2020 klo 15.00) täältä.
Yliopistopedagogiikan opinnot

Turun yliopistossa järjestetään opettajan pedagogisia opintoja (yliopistopedagogiikka) yliopiston opettajille ja jatko-opiskelijoille. Lisätietoa opinnoista löydät Yliopistopedagogiikan yksikön intranet-sivuilta.

Kysy lisätietoja

Opinnot Turussa: eduopo@utu.fi

Opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi