Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää perusopetuksen ja lukion aineenopettajan tehtäviin suuntautuvia (aineenopettajakoulutus) sekä aikuisopetukseen suuntautuvia (aikuispedagogiikka) opettajan pedagogisia opintoja Turun yliopiston ja Åbo Akademin tiettyjen oppiaineiden tutkinto-opiskelijoille sekä erillisopintoina ylemmän korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneille. Lisäksi järjestetään opettajan pedagogisia opintoja Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille sekä yliopistopedagogiikan opintoja Turun yliopiston jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Opettajan pedagogisten opintojen tuottama kelpoisuus ei riipu siitä, minkä oppiaineen/alan suuntautumisella opinnot suorittaa. Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon kanssa antavat ns. laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden ja se, mihin opettajan tehtäviin kulloinkin on kelpoisuus, riippuu muista suoritetuista opintokokonaisuuksista ja joissain tapauksissa työkokemuksesta.

Opettajan kelpoisuuksia on kuvattu tarkemmin tällä sivulla.

Opettajan pedagogiset opinnot 60 op tutkinto-opiskelijoille (aineenopettajakoulutus ja aikuispedagogiikka)

Yleistä opinnoista ja hakemisesta

Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston (ja Åbo Akademin) tutkinto-opiskelijoille. Yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin, joiden valintaperusteet ovat erikseen.

Turun yliopisto järjestää opettajan pedagogisia opintoja sekä peruskoulun ja lukion aineenopettajuuteen (aineenopettajakoulutus) että aikuisopetukseen (aikuispedagogiikka) suuntautuneina. Sisällöllisistä painotuseroistaan huolimatta aineenopettajakoulutuksen ja aikuispedagogiikan opinnot antavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden (yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon kanssa, ks. Asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005, 10 §). Se, mihin opettajan tehtäviin ja mille kouluasteelle on kelpoinen, riippuu muista suoritetuista opinnoista/tutkinnoista, esim. opetettavan aineen opinnoista tai työkokemuksesta.

Lisätietoja opettajan kelpoisuuksista ja reiteistä niiden saavuttamiseksi Turun yliopistossa löydät verkkosivultamme Opettajaksi?

Opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti oppimista, oppilaan/aikuisopiskelijan kehitystä, opetusta ja kasvatusta sekä koulutusjärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Opiskelija saa perusvalmiudet opettajan työhön ja pystyy tukemaan oppilaiden/opiskelijoiden kehitystä ja oppimisprosessia sekä toimimaan työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opettajuuteen kasvaminen on koko opettajan työuran ajan jatkuva prosessi, johon hankitaan perusvalmiudet koulutuksen aikana. Opintojen keskeinen päämäärä on luoda perusta opetus- ja kasvatustyön asiantuntijaksi kasvamiselle sekä jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselle. Tämä edellyttää opiskelijalta tietoista pyrkimystä opetustyön sekä erilaisten oppimisympäristöjen tutkimiseen ja kehittämiseen.

Opetus alkaa vuosittain elo-syyskuussa ja päättyy toukokuun loppupuolella. Opiskelu on pääsääntöisesti päiväopiskelua ja edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Opetus on suurimmaksi osaksi tiivistä ja intensiivistä lähiopetusta: samana päivänä voi olla opetusta opettajankoulutuslaitoksella/ kasvatustieteiden laitoksella ja Turun normaalikoulussa.

Opintoihin on vuosittain erillinen haku, joka sisältää valintakokeen. Opintoihin valittu saa opinto-oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin yhdeksi lukuvuodeksi. Joitain opintoja on kuitenkin mahdollista suorittaa jo ennen varsinaista "pedagogista vuotta", osa myös jälkeen. Opintojen sisällöistä, suoritustavoista (mm. etukäteen suoritettavissa olevat opinnot) ja korvaavuuksista kerrotaan tarkemmin opetussuunnitelman yhteydessä:

Aineenopettajakoulutuksen opintoihin voivat hakea Turun yliopiston ja Åbo Akademin tiettyjen humanististen ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tutkinto-opiskelijat (ks. tarkemmin valintaperusteet erikseen humanistisille aineille ja matemaattis-luonnontieteellisille aineille).

Aikuispedagogiikan  opintoihin voivat hakea Turun yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijat, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pääaineopiskelijat, tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijat sekä HKT-laitoksen taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin ja maisemantutkimuksen pääaineopiskelijat (ks. tarkemmin valintaperusteet).

Katso tarkemmat hakukelpoisuuden ehdot ja valintamenettely valintaperusteista. Huom. Valintaperusteet päätetään vuosittain eli muutokset ovat mahdollisia.

Vuoden 2021 hakuaika alkaa ma 4.1.2021 8.00 ja päättyy pe 29.1.2021 klo 15.00.

Hakuinfo Minustako opettajaksi? tiistaina 19.1.2021 klo 15-17

Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää opettajan pedagogisia opintoja (aineenopettajakoulutus ja aikuispedagogiikka) harkitseville opiskelijoille sekä ainelaitosten henkilökunnalle suunnatun etäinfotilaisuuden Minustako opettaja? tiistaina 19.1.2021 klo 15-17.

Tilaisuudessa pääset kuulemaan ja kysymään opettajan pedagogisten opintojen sisällöstä ja järjestelystä Turun yliopistossa, sekä vuoden 2021 haku- ja valintaprosessista.

Puheenvuoronsa pitävät opettajat opettajankoulutus- ja kasvatustieteiden laitokselta, harjoittelukoordinaattorit Turun normaalikoulusta sekä tänä lukuvuonna 2020-2021 opettajan pedagogisia opintoja suorittavat opiskelijat Turun Auskultantit ry:n hallituksesta (TurAus) ja SOOLista (Suomen opettajaksi opiskelevien liitto).

Tilaisuuden tarkempi ohjelma ja etäyhteyslinkit julkaistaan tällä verkkosivulla viimeistään tammikuun 2021 alussa. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista. Ainakin valintainfo-osuus pyritään tallentamaan myöhempää katselua varten, mahdollisesti myös muut osuudet.

Tervetuloa mukaan!

Tilastot hakeneista ja hyväksytyistä

2020 / 2019 / 2018 / 20172016

 • Opettajan pedagogisten opintojen suorittamista ja valintaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat kasvatustieteiden tiedekunnassa koulutussuunnittelija p. 050 339 4873 (eduopo@utu.fi) ja opintoneuvoja p. 050 428 8230 (eduopo@utu.fi).                                                            
 • Pääaineeseen, pää- ja sivuaineiden opintojaksojen suorituksiin, opintokokonaisuuksiin sekä kokonaismerkintöihin liittyviin tiedusteluihin vastaa kyseisestä oppiaineesta vastaavan tiedekunnan tai laitoksen opintoneuvonta.
Valintaperusteet 2021: aineenopettajakoulutuksen humanististen aineiden ja aikuispedagogiikan kiintiöt
Hakuprosessi tiivistetysti ja hakukiintiöt
Hakuaika alkaa 4.1.2021 klo 8.00

Hakuaika päättyy

Lähetä sähköinen hakemus ennen hakuajan päättymistä. Vain hakuajan sisällä saapuneet hakemukset huomioidaan.

29.1.2021 klo 15.00

Sähköinen hakulomake

 • Liitä lomakkeeseen ajantasainen Turun yliopiston opintosuoritusote. Saat otteen pdf-tiedostona Nettiopsusta.
 • Jos olet suorittanut tutkinnon tai opintoja muussa yliopistossa, liitä myös näistä opintosuoritusote ja tutkintotodistus hakemukseen.
 • Lisäksi liitä lomakkeeseen valintakokeen ennakkotehtävä (ks. ohjeet luvusta Valintamenettely).
 

Valintakokeen kutsut lähetetään viimeistään

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen). Tarkistathan myös roskapostikansion!

1.3.2021
Valintakoe 9.-10.3.2021

Valinnan tulokset julkaistaan

Valinnan tuloksista tiedotetaan kaikille hakijoille sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen). Tarkistathan myös roskapostikansion!

1.4.2021
Opiskelupaikan vastaanotto, peruutus tai lykkäys  

3.5.2021 mennessä

Opinnot alkavat Lukuvuoden 2021–2022 opetusaika alkaa 30.8.2021; tarkemmat opetusaikataulutiedot lähetetään opintoihin valituille.

 

Kiintiöt

Aineenopettajakoulutuksen humanististen aineiden kiintiöt

Historia 10  
Uskonto 5  
Äidinkieli ja kirjallisuus 24  
Englannin kieli 25  
Ruotsin kieli 10  
Ranskan kieli 6  
Saksan kieli 6  
Italian, latinan, espanjan ja venäjän kielet 8  

Åbo Akademi

 •     Uskonto
 •     Englanti
 •     Ruotsi
 •     Ranska
 •     Saksa
 •     Venäjä

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
Åbo Akademin opiskelijat voivat hakea Turun yliopiston järjestämiin opettajan pedagogisiin opintoihin ohessa mainituissa kiintiöissä. Åbo Akademin kiintiöt sisältyvät ao. oppiaineen Turun yliopiston kiintiöön. Näissä kiintiöissä etusija on Turun yliopiston opiskelijoilla.

Aikuispedagogiikan kiintiöt

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijat

9  
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pääaineopiskelijat 12 Kiintiössä voivat hakea myös VTK-/VTM-tutkintoa suorittavat taloustieteen pääaineopiskelijat. Mikäli yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kiintiö jää vajaaksi, voidaan valita opiskelijoita ensisijaisesti kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kiintiöstä ja toissijaisesti taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin, maisemantutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteen kiintiöstä.
Taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin, maisemantutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijat 5 Mikäli taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin, maisemantutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteen kiintiö jää vajaaksi, voidaan valita opiskelijoita ensisijaisesti kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kiintiöstä ja toissijaisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kiintiöstä.

Opettajan pedagogisiin opintoihin voidaan valita yllämainitun kiintiön ylittävä määrä opiskelijoita, mikäli erillisten opettajan pedagogisten opintojen vastaavaan kiintiöön jää tilaa. Erillisten aikuisopetuksen suuntauksen kiintiöön jäädessä tilaa, voidaan valita ensisijaisesti tutkinto-opiskelijoiden kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen kiintiössä ja toissijaisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kiintiössä kiintiön ylittävä määrä opiskelijoita. Opettajan pedagogisiin opintoihin vuonna 2021 valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa myös vuonna 2020 hyväksytyistä opiskelijoista lukuvuoteen 2021−2022 lykkäystä saaneiden opiskelijoiden määrä.

Hakukriteerit

Opiskelija voi hakea opettajan pedagogisiin opintoihin tässä haussa, jos seuraavat kriteerit täyttyvät:

1. Opiskelijan pääaine on hakuajan päättyessä 29.1.2021 Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa sellainen, jolla on pääainetta vastaava kiintiö opettajan pedagogisissa opinnoissa. Opintoihin voi hakea vain yhdessä, pääaineen opintoja vastaavassa kiintiössä (ks. tarkemmat tiedot kohdasta 3.). 

2. Opiskelijalla on hakuajan päättyessä 29.1.2021 opinto-oikeus maisterin tutkintoon Turun yliopistossa (tai Åbo Akademissa niissä em. oppiaineissa, joissa on varattu kiintiö Åbo Akademin opiskelijoille). Haku ei koske erillisiä maisteriohjelmia.

3. Opiskelijalla on alla mainitut opinnot kiintiöstä riippuen:

 • Uskonnon kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet uskontotieteen pääaineopiskelija, ja sinulla on suoritettuna pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot.
 • Historian kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet kandivaiheen historian tai maisterivaiheen kulttuurihistorian, Suomen historian tai yleisen historian pääaineopiskelija, ja sinulla on suoritettuna yhteensä 50 opintopistettä historia-aineiden opintoja, joihin sisältyy historian ja arkeologian, historian tai kulttuurihistorian perusopinnot (väh. 25 op, kokonaisuusmerkintä tulee olla opintorekisterissä).
 • Äidinkielen ja kirjallisuuden kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet suomen kielen, yleisen kirjallisuustieteen tai kotimaisen kirjallisuuden pääaineopiskelija, ja sinulla on suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä perusopinnot (25 op) sekä kieliaineesta (suomen kieli tai suomalais-ugrilainen kielentutkimus) että kirjallisuusaineesta (kirjallisuustieteiden yhteiset perusopinnot, kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede).  Perusopinnoista tulee olla opintokokonaisuuden loppumerkintä hakuajan päättymiseen mennessä; yksittäisten opintojaksojen luettelo ei riitä.
 • Englannin kielen kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet englannin kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot sekä vähintään arvosana 3 Pronunciation Active testissä (osa P1. Spoken English -kurssia). Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
 • Ruotsin kielen kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet pohjoismaisten kielten pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
 • Ranskan kielen kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet ranskan kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot ja vähintään arvosana 3/5 kurssista Ranskan kielen rakenne I tai vastaavasta aiemmin suoritetusta perusopintojen kielioppikurssista. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
 • Saksan kielen kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet saksan kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
 • Italian, latinan, espanjan (ja venäjän) kielten kiintiö: Voit hakea opintoihin, jos olet italian, latinan tai espanjan (tai venäjän) kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
  •  Jos olet italian kielen pääaineopiskelija, tulee sinulla lisäksi olla suoritettuna perusopintojen opintojakso Kielioppi I vähintään arvosanalla 3/5.
  • Jos olet espanjan kielen pääaineopiskelija, tulee sinulla lisäksi olla vähintään arvosana 3/5 kurssista Normatiivinen kielioppi tai vastaavasta aiemmin suoritetusta perusopintojen kielioppikurssista.
 • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan, sekä taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin, maisemantutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijoiden kiintiöt: Voit hakea opintoihin, jos sinulla on hakukiintiön mukaisesta pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot.
  • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijoilla pääaineen opintoihin lasketaan perus-, aine- ja syventävien opintojen lisäksi myös Orientointi työelämään – opintokokonaisuuden sekä Työelämään perehtyminen – opintokokonaisuuden opinnot.

Opintokokonaisuuden loppumerkinnän/kokonaisuusmerkinnän saat ao. oppiaineen opintotoimistosta.

3. Opiskelijalla on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito*.

Jos sinulla on suomenkielisen peruskoulun tai lukion päättötodistus, johon sisältyy arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä, sinun ei tarvitse hakuvaiheessa erikseen osoittaa suomen kielen taitoa (ei erillistä todistusta suomenkielisestä koulusivistyksestä).

Jos olet saanut koulusivistyksen muulla kuin suomen kielellä, tulee sinun osoittaa suomen kielen taito jollakin seuraavista tavoista (ks. laki 424/2003 ja valtioneuvoston asetus 481/2003, 13 §):

 1. valtionhallinnon kielitutkinto (hyvä taito) tai
 2. yleinen kielitutkinto (väh. taso 4**) tai
 3. ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomi) hyväksytyllä arvosanalla tai
 4. ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur tai
 5. korkeakoulussa suomen kielellä suoritettu kypsyysnäyte tai
 6. korkeakoulututkintoon sisältyvät suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai kielikoe arvosanalla hyvä tai
 7. korkeakoulussa suomen kielessä suullisessa ja kirjallisessa taidossa tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavassa oppiaineessa suoritetut vähintään 35 opintoviikon/ 60 opintopisteen opinnot tai arvosanan cum laude approbatur.

*Hyvä suomen kielen taito riittää opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen. Kuhunkin opettajan kelpoisuuteen vaadittava kielitaito määritellään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998, muutos 1133/2003).

** Todistus yleisestä kielitutkinnosta (YKI), jossa vähimmäisvaatimuksena

 • keskitason tutkinnossa: Puheen ymmärtämisen ja tekstinymmärtämisen osakokeiden on oltava vähintään tasoa 4. Kirjoittamisen ja puhumisen osakokeissa toisen on oltava vähintään tasoa 4 ja toisen on oltava vähintään tasoa 3;
 • ylimmän tason tutkinnossa: Kahden osakokeen on oltava vähintään tasoa 5. Näistä toisen on oltava tuottamisen taidosta (kirjoittaminen tai puhuminen) ja toisen ymmärtämisen taidosta (teksti tai puhe).
 • kielitaidon voi osoittaa yhdistämällä erillisiä YKI-todistuksia niin, että kohdan a) ja/tai b) ehdot täyttyvät.

Hakemisen edellytyksenä olevien opintojen tulee olla päivättynä opintorekisterissä viimeistään 29.1.2021. Hakukelpoisuus tarkistetaan hakemuksen mukana toimitetuista todistuksista. 

Valintamenettely
VALINTAKOE

Opiskelijat valitaan opintoihin ensisijaisesti yksilöhaastatteluna toteutettavan valintakokeen perusteella. Ennakkotehtävä on pohjana haastattelulle.

 • Hakijan tulee liittää hakulomakkeelle ennakkotehtävä, joka sisältää noin yhden A4:n pituisen kirjoitelman aiheesta ”Miksi haluan opettajaksi?”. Jos hakija ei palauta ennakkotehtävää hakuajan päättymiseen mennessä, hän ei voi osallistua valintakokeeseen.

Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys hakijan motivaatiosta, vuorovaikutustaidoista ja kehitysvalmiuksista.

Valintakoe järjestetään 9.-10.3.2021 etäyhteydellä. Hakija osallistuu valintakokeeseen vain yhtenä päivänä. Valintakoe pyritään järjestämään pääsääntöisesti ensimmäisenä valintakoepäivänä. Valintakokeen aikataulutoiveita ei oteta vastaan.

Valintakoekutsut ja ohjeet etäyhteydellä järjestettävään valintakokeeseen valmistautumisesta lähetetään sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen) viimeistään 1.3.2021.  Hakijoille ei lähetetä ennakkomateriaalia; mahdollinen materiaali annetaan valintakokeessa.

Valintakokeesta voi saada enintään 10,0 pistettä. Valintakokeen arvioi kolmen hengen raati. Valintakokeen tulos muodostuu siten, että kukin arviointiraatilainen antaa omat pisteensä haastattelusta (0−10 p.). Kaikkien raatilaisten antamista yhteispisteistä lasketaan keskiarvo yhden desimaalin tarkkuudella (esim. (8 + 7 + 8) / 3 = 7,7). Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritettava haastattelu hyväksytysti (väh. 4/10 pistettä).

Jos myöhästyt sinulle osoitetusta valintakokeen ajankohdasta, sinulle ei järjestetä uutta tilaisuutta yksilöhaastattelun suorittamiseen. Jos et pääse osallistumaan valintakokeeseen, ilmoita peruutuksesta välittömästi tiedon saatuasi sähköpostitse osoitteeseen eduopo@utu.fi. Peruutuksesta ilmoittamisella varmistetaan valintakokeen aikataulujen paikkansapitävyys.

Erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä tai muista painavista syistä haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, joka lähetetään kasvatustieteiden tiedekunnan opintoasioihin sähköpostitse (ks. osoite kohdasta Lisätietoja) hakuajan päättymiseen mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin syntyneen hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä. Hakemukseen on liitettävä tarvittaessa lääkärin/yliopiston esteettömyyssuunnittelijan lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve.

Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan. Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa, tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Valintakokeeseen ei myönnetä lisäaikaa (ei kirjallista koetta).

Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin.

JATKOKRITEERIT

Mikäli kahdella hakijalla on sama valintakokeen pistemäärä eikä molempia voida kiintiön täyttymisen takia valita, käytetään seuraavia jatkokriteereitä esitetyssä järjestyksessä ja valitaan opiskelija, jolla on:

1. Laajin sivuaine:

Eniten opintopisteitä jostakin sivuaineesta hakemukseen liitetyn opintosuoritusotteen/-otteiden perusteella.

 • Sivuaineena voidaan huomioida myös yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot sekä muut monitieteiset kokonaisuudet. Lisäksi voidaan huomioida avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot, jotka eivät vielä ole Turun yliopiston opintorekisterissä.
 • Pelkästään maisterin tutkintoa suorittavilla voidaan huomioida myös aiempaan tutkintoon sisältyvät yliopistolliset opinnot.

2. Eniten suoritettuja opettajan pedagogisia opintoja tai kasvatustieteen opintoja

 (Kriteeriä ei käytetä kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoilla.):

 • Eniten opintopisteitä kasvatustieteen perusopinnoista tai opettajan pedagogisten opintojen perusopinnoista hakemukseen liitetyn opintosuoritusotteen/-otteiden perusteella.
 • Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pääaineopiskelijoilla sekä taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin, maisemantutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijoilla voidaan huomioida myös aikuiskasvatustieteen perusopinnot.

3. Suurin kokonaisopintopistemäärä:

Eniten opintopisteitä hakemukseen liitetyn opintosuoritusotteen/-otteiden perusteella.

 • Pelkästään maisterin tutkintoa suorittavilla huomioidaan opinnot, jotka opiskelija voi laskennallisesti sisällyttää maisterin tutkinnon 120 opintopisteeseen. Aiemmasta tutkinnosta annetaan em. tapauksissa 180 op riippumatta tutkinnon laajuudesta ja suorituspaikasta.

 

Mikäli em. valintamenettely ei tuota eroa kahden hakijan välille, kumpikin hakijoista valitaan.

Åbo Akademin opiskelijoilla käytetään jatkokriteerinä pääaineen opintopistemäärää. Turun yliopiston opiskelijat ovat etusijalla valinnassa opettajan pedagogisiin opintoihin.

Valinnan tulokset ja opinto-oikeus

Valinnan tulokset julkaistaan 1.4.2021. Hakijoille lähetetään tieto valinnan tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ilmoittaa 3.5.2021 klo 15.00 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai peruuttamisesta sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei ilmoita mitään 3.5.2021 klo 15.00 mennessä, katsotaan hänen luopuneen opiskelupaikastaan ja tilalle kutsutaan seuraava varasijalta.

Opintojen aloittamiselle voi anoa lykkäystä syksyyn 2022 perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu, koulutukseen sisältyvä työharjoittelu, muu painava opintoihin tai elämäntilanteeseen liittyvä syy). Lykkäystä anotaan sähköisellä lomakkeella 3.5.2021 mennessä.

Varasijalle jääneille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse, mikäli peruutuksia tulee ja hakija voidaan valita opintoihin. Varasijoilta valitseminen päättyy, kun hakukohteessa ei ole enää vapaita opiskelupaikkoja tai kun ei ole jäljellä hakijoita, joille vapaita opiskelupaikkoja voitaisiin tarjota. Varasijoilta valitseminen päättyy kuitenkin viimeistään 16.8.2021.

Valintaan perustellusta syystä tyytymätön voi jättää kirjallisen oikaisupyynnön tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

Jos opintoihin hyväksytty valmistuu maisteriksi hakuajan päättymisen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa paikanvastaanottolomakkeessa tai sähköpostitse osoitteeseen eduopo@utu.fi, jotta opiskelijalle kirjataan erillisopinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin. Tällöin opiskelija saa opinnoista erillistodistuksen, mutta ei ole oikeutettu liittymään ylioppilaskuntaan, eikä siten opiskelijakorttiin ja tutkinto-opiskelijoiden opiskelijaetuuksiin.

Opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi kuitenkin suorittaa aiemmin tai jättää myöhemmäksi perusopintojen vapaasti suoritettavia opintojaksoja. Opintojen korvaavuuksista ja mahdollisuudesta suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyviä opintojaksoja etu- tai jälkikäteen kerrotaan opetussuunnitelman yhteydessä.

Muiden kuin em. vapaasti suoritettavien opintojaksojen suorittamiseen tulee hakea tiedekunnalta lisäaikaa. Lisäaikaa myönnettäessä otetaan huomioon opintojen kesken jäämisen syyt (esimerkiksi sairaus edellyttää lääkärintodistusta) sekä se, kuinka paljon ja mitä opintoja on suorittamatta. Mikäli lisäaikaa ei myönnetä, tulee opiskelijan hakea uutta opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin ja osallistua valintakokeeseen.

Kaikille opintoihin hyväksytyille lähetetään sähköpostitse tietoa opintojen aloittamisesta kevät-kesällä 2021.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Opiskelijaksi hyväksytyltä pyydetään syksyllä 2021 opiskelukyvyn arviointia varten rikostaustaote. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, että harjoitteluun menevällä opiskelijalla ei ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen tuli rajoituksia vuoden 2012 alusta. Tällöin muutettiin yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevia lakeja sekä rikosrekisterilakia. Rajoitukset koskevat muun muassa opettajankoulutusta. Opiskelijaksi otettavan on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään oltava kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös oppilaitoksen tekemä aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Valintaperusteet 2021: aineenopettajakoulutuksen matemaattis-luonnontieteellisten aineiden kiintiöt
Hakuprosessi tiivistetysti
Hakuaika (ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen) alkaa ma 4.1.2021 klo 8.00

Hakuaika (ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen) päättyy

 • Lähetä sähköinen hakemus ennen hakuajan päättymistä. Vain hakuajan sisällä saapuneet hakemukset huomioidaan.
 • Liitä lomakkeeseen ajantasainen Turun yliopiston opintosuoritusote. Saat otteen pdf-tiedostona Nettiopsusta.
 • Lisäksi liitä lomakkeeseen soveltuvuuskokeen ennakkotehtävä (ks. ohjeet luvusta 4 Valintamenettely).

pe 29.1.2021 klo 15.00

Soveltuvuuskokeen kutsut lähetetään viimeistään

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen). Tarkistathan myös roskapostikansion!
ti 1.3.2021
Soveltuvuuskoe ti 9.− ke 10.3.2021
Soveltuvuuskokeen tulokset julkaistaan to 1.4.2021

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2021–2022 opintoihin alkaa

Soveltuvuuskokeen tuloksista tiedotetaan kaikille hakijoille sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen). Ilmoittautumisaika seuraavan lukuvuoden (2021–2022) opintoihin alkaa tulosten julkaisun jälkeen. Ilmoittautumislinkki ilmoitetaan sähköpostissa ja kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla.

Tarkistathan myös roskapostikansion!

ti 6.4.2021 klo 8.00

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2021–2022 opintoihin päättyy ma 26.4.2021 klo 23.59

Ilmoittautumisen eli valinnan tulokset julkaistaan viimeistään

Ilmoittautumisen tuloksista tiedotetaan kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse (ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen).

ma 10.5.2021

 

Opinnot alkavat

Lukuvuoden 2021–2022 opetusaika alkaa 30.8.2021; tarkemmat opetusaikataulutiedot lähetetään opintoihin valituille

Opiskelija voi ilmoittautua opettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskokeeseen, jos hän täyttää alla mainitut hakukelpoisuuden ehdot. 

Mikäli opiskelija suorittaa soveltuvuuskokeen hyväksytysti (ks. edempänä) ja täyttää muut ilmoittautumisen kriteerit, voi hän ilmoittautua opettajan pedagogisiin opintoihin; ilmoittautuminen kunkin lukuvuoden opintoihin on aina edellisenä keväänä. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kyseisen vuoden kiintiössä voidaan valita, tehdään karsinta valintaperusteissa ilmoitettujen kriteereiden perusteella.

Haun ja valinnan kulku sekä hakukriteerit on kuvattu tarkemmin edempänä.

Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuminen ja soveltuvuuskoe

Hakuaika eli ilmoittautuminen vuoden 2021 soveltuvuuskokeeseen päättyy 29.1.2021.

Voit hakea opintoihin eli ilmoittautua soveltuvuuskokeeseen, jos seuraavat hakukelpoisuuden ehdot täyttyvät hakuajan päättyessä 29.1.2021:

1. Pääaineesi on

 • Turun yliopistossa biologia, maantiede, matematiikka/sovellettu matematiikka, kemia tai fysiikka/fysikaaliset tieteet

tai

 • Åbo Akademissa matematiikka, kemia tai fysiikka

Voit hakea opintoihin vain yhdessä, pääainettasi vastaavassa kiintiössä.

2. Sinulla on opinto-oikeus maisterin tutkintoon Turun yliopistossa (tai Åbo Akademissa niissä em. oppiaineissa, joissa on kiintiö Åbo Akademin opiskelijoille). Haku ei koske erillisiä maisteriohjelmia.

3. Sinulla on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito*.

Jos sinulla on suomenkielisen peruskoulun tai lukion päättötodistus, johon sisältyy arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä, sinun ei tarvitse hakuvaiheessa erikseen osoittaa suomen kielen taitoa (ei erillistä todistusta suomenkielisestä koulusivistyksestä).

Jos olet saanut koulusivistyksen muulla kuin suomen kielellä, tulee sinun osoittaa suomen kielen taito jollakin seuraavista tavoista (ks. laki 424/2003 ja valtioneuvoston asetus 481/2003, 13 §):

 1. valtionhallinnon kielitutkinto (hyvä taito) tai
 2. yleinen kielitutkinto (väh. taso 4**) tai
 3. ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomi) hyväksytyllä arvosanalla tai
 4. ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur tai
 5. korkeakoulussa suomen kielellä suoritettu kypsyysnäyte tai
 6. korkeakoulututkintoon sisältyvät suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai kielikoe arvosanalla hyvä tai
 7. korkeakoulussa suomen kielessä suullisessa ja kirjallisessa taidossa tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavassa oppiaineessa suoritetut vähintään 35 opintoviikon/ 60 opintopisteen opinnot tai arvosanan cum laude approbatur.

*Hyvä suomen kielen taito riittää opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen. Kuhunkin opettajan kelpoisuuteen vaadittava kielitaito määritellään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998, muutos 1133/2003).

** Todistus yleisestä kielitutkinnosta (YKI), jossa vähimmäisvaatimuksena

a) keskitason tutkinnossa: Puheen ymmärtämisen ja tekstinymmärtämisen osakokeiden on oltava vähintään tasoa 4. Kirjoittamisen ja puhumisen osakokeissa toisen on oltava vähintään tasoa 4 ja toisen on oltava vähintään tasoa 3;

b) ylimmän tason tutkinnossa: Kahden osakokeen on oltava vähintään tasoa 5. Näistä toisen on oltava tuottamisen taidosta (kirjoittaminen tai puhuminen) ja toisen ymmärtämisen taidosta (teksti tai puhe).

c) Kielitaidon voi osoittaa yhdistämällä erillisiä YKI-todistuksia niin, että kohdan a) ja/tai b) ehdot täyttyvät.

Hakukelpoisuus tarkistetaan hakemuksen mukana toimitetusta opintosuoritusotteesta ja mahdollisista muista todistuksista. Huomaathan, että edellä mainittujen hakukelpoisuuden ehtojen tulee täyttyä myös ilmoittautuessasi opintoihin!

Soveltuvuuskoe

Soveltuvuuskokeen tavoitteena on saada käsitys hakijan motivaatiosta, vuorovaikutustaidoista ja kehitysvalmiuksista.

Soveltuvuuskoe sisältää yksilöhaastattelun. Ennakkotehtävä on pohjana haastattelulle.

 • Hakijan tulee liittää hakulomakkeelle ennakkotehtävä, joka sisältää noin yhden A4:n pituisen kirjoitelman aiheesta ”Miksi haluan opettajaksi?”. Jos hakija ei palauta ennakkotehtävää hakuajan päättymiseen mennessä, hän ei voi osallistua soveltuvuuskokeeseen.

Soveltuvuuskoe järjestetään 9.-10.3.2021 etäyhteydellä. Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen vain yhtenä päivänä. Soveltuvuuskoe pyritään järjestämään pääsääntöisesti ensimmäisenä koepäivänä. Soveltuvuuskokeen aikataulutoiveita ei oteta vastaan.

 • Soveltuvuuskoekutsut ja ohjeet etäyhteydellä järjestettävään kokeeseen valmistautumisesta lähetetään sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen) viimeistään 1.3.2021.  Hakijoille ei lähetetä ennakkomateriaalia; mahdollinen materiaali annetaan soveltuvuuskokeessa.

Soveltuvuuskokeesta voi saada enintään 10,0 pistettä. Soveltuvuuskokeen arvioi kolmen hengen raati. Soveltuvuuskokeen tulos muodostuu siten, että kukin arviointiraatilainen antaa omat pisteensä yksilöhaastattelusta (0−10 p.). Kaikkien raatilaisten antamista yhteispisteistä lasketaan keskiarvo yhden desimaalin tarkkuudella (esim. (8 + 7 + 8) / 3 = 7,7).

Suorittaakseen soveltuvuuskokeen hyväksytysti, tulee hakijan saada vähintään 4/10 pistettä.

Jos myöhästyt sinulle osoitetusta soveltuvuuskokeen ajankohdasta, sinulle ei järjestetä uutta tilaisuutta yksilöhaastattelun suorittamiseen. Jos et pääse osallistumaan kokeeseen, ilmoita peruutuksesta välittömästi tiedon saatuasi sähköpostitse osoitteeseen eduopo@utu.fi. Peruutuksesta ilmoittamisella varmistetaan kokeen aikataulujen paikkansapitävyys.

Erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä tai muista painavista syistä haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, joka lähetetään kasvatustieteiden tiedekunnan opintoasioihin sähköpostitse (ks. osoite kohdasta Lisätietoja) hakuajan päättymiseen mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin syntyneen hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä. Hakemukseen on liitettävä tarvittaessa lääkärin/yliopiston esteettömyyssuunnittelijan lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve.

Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan. Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa, tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Valintakokeeseen ei myönnetä lisäaikaa (ei kirjallista koetta).

Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin.

Soveltuvuuskokeen tulokset julkaistaan 1.4.2021. Hakijoille lähetetään tieto tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Opintoihin ilmoittautuminen ja kiintiöt lukuvuodelle 2021-2022

Kiintiöt lukuvuodelle 2021-2022

Biologia 10 Mikäli biologian tai maantieteen kiintiö jää vajaaksi, voidaan valita opiskelijoita toisesta em. kiintiöstä (biologia tai maantiede).
Maantiede 10
Fysiikka 10 Mikäli fysiikan, kemian tai matematiikan kiintiö jää vajaaksi, voidaan valita opiskelijoita toisista em. kiintiöistä (fysiikka, kemia tai matematiikka).
Kemia 10
Matematiikka 18

Åbo Akademi:

matematiikka, fysiikka ja kemia
3 Åbo Akademin matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelijat voivat hakea Turun yliopiston järjestämiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Åbo Akademin kiintiö sisältyy em. oppiaineiden Turun yliopiston kiintiöön. Näissä kiintiöissä etusija on Turun yliopiston opiskelijoilla

Opettajan pedagogisiin opintoihin voidaan valita yllämainitun kiintiön ylittävä määrä opiskelijoita, mikäli erillisten opettajan pedagogisten opintojen vastaavaan kiintiöön/kiintiöihin jää tilaa. Opettajan pedagogisiin opintoihin vuonna 2021 valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa myös vuonna 2020 hyväksytyistä opiskelijoista lukuvuoteen 2021−2022 lykkäystä saaneiden opiskelijoiden määrä.

Opintoihin ilmoittautuminen

Mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät ilmoittautumisajan päättyessä 26.4.2021, voi opiskelija ilmoittautua lukuvuonna 2021–2022 järjestettäviin opettajan pedagogisiin opintoihin. 

1. Opiskelija on suorittanut soveltuvuuskokeen hyväksytysti (vähintään 4/10 pistettä).

2. Opiskelijan pääaine on

 • Turun yliopistossa biologia, maantiede, matematiikka/sovellettu matematiikka, kemia tai fysiikka/fysikaaliset tieteet

tai

 • Åbo Akademissa matematiikka, kemia tai fysiikka

Opettajan pedagogisiin opintoihin voi ilmoittautua vain siinä kiintiössä, jossa on hakenut ja osallistunut soveltuvuuskokeeseen. 

2. Opiskelijalla on opinto-oikeus maisterin tutkintoon Turun yliopistossa (tai Åbo Akademissa niissä em. oppiaineissa, joissa on kiintiö Åbo Akademin opiskelijoille). Haku ei koske maisteriohjelmia.

3. Opiskelija on suorittanut oman pääaineen mukaisen hakukiintiön opetettavan aineen opintoja vähintään 50 opintopistettä.

4. Opiskelijalla on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito*.

Jos sinulla on suomenkielisen peruskoulun tai lukion päättötodistus, johon sisältyy arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä, sinun ei tarvitse hakuvaiheessa erikseen osoittaa suomen kielen taitoa (ei erillistä todistusta suomenkielisestä koulusivistyksestä).

Jos olet saanut koulusivistyksen muulla kuin suomen kielellä, tulee sinun osoittaa suomen kielen taito jollakin seuraavista tavoista (ks. laki 424/2003 ja valtioneuvoston asetus 481/2003, 13 §):

 1. valtionhallinnon kielitutkinto (hyvä taito) tai
 2. yleinen kielitutkinto (väh. taso 4**) tai
 3. ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomi) hyväksytyllä arvosanalla tai
 4. ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur tai
 5. korkeakoulussa suomen kielellä suoritettu kypsyysnäyte tai
 6. korkeakoulututkintoon sisältyvät suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai kielikoe arvosanalla hyvä tai
 7. korkeakoulussa suomen kielessä suullisessa ja kirjallisessa taidossa tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavassa oppiaineessa suoritetut vähintään 35 opintoviikon/ 60 opintopisteen opinnot tai arvosanan cum laude approbatur.

*Hyvä suomen kielen taito riittää opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen. Kuhunkin opettajan kelpoisuuteen vaadittava kielitaito määritellään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998, muutos 1133/2003).

** Todistus yleisestä kielitutkinnosta (YKI), jossa vähimmäisvaatimuksena

a) keskitason tutkinnossa: Puheen ymmärtämisen ja tekstinymmärtämisen osakokeiden on oltava vähintään tasoa 4. Kirjoittamisen ja puhumisen osakokeissa toisen on oltava vähintään tasoa 4 ja toisen on oltava vähintään tasoa 3;

b) ylimmän tason tutkinnossa: Kahden osakokeen on oltava vähintään tasoa 5. Näistä toisen on oltava tuottamisen taidosta (kirjoittaminen tai puhuminen) ja toisen ymmärtämisen taidosta (teksti tai puhe).

c) kielitaidon voi osoittaa yhdistämällä erillisiä YKI-todistuksia niin, että kohdan a) ja/tai b) ehdot täyttyvät.

Ilmoittautumisaika alkaa 6.4.2021 klo 8.00 ja päättyy 26.4.2021 klo 23.59. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen lähetetään valintakokeen tulossähköpostin mukana ja se ilmoitetaan myös tällä kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla.

Ilmoittautumislomakkeelle tulee liittää Turun yliopiston opintosuoritusote. Saat otteen pdf-tiedostona Nettiopsusta. Jos olet suorittanut tutkinnon tai opintoja muussa yliopistossa, liitä opintosuoritusote ja tutkintotodistus myös näistä opinnoista hakemukseen. Lisäksi lomakkeelle tulee tarvittaessa liittää ajantasainen hops (ks. karsintakriteerit).

Karsintakriteerit:

Mikäli ilmoittautuneita on kiintiön ylittävä määrä, tehdään karsinta järjestyksessä:

1. aineenopettajan LuK-tutkinnon tutkintovaatimusten mukaisten opintojen opintopistemäärän perusteella (ainetiedekunta vastaa pisteytyksestä).

 • Arviointi perustuu hakijan ilmoittautumislomakkeella esittämään ajantasaiseen ja hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, josta käy ilmi suoritetut aineenopettajan LuK-tutkinnon tutkintovaatimusten mukaiset opinnot ja niistä vielä puuttuvat opinnot.
 • Mikäli LuK-tutkinto on jo valmis, ei lomakkeelle tarvitse liittää henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, vaan suoritukset katsotaan opintosuoritusotteesta; valmiista LuK-tutkinnosta saa automaattisesti 180 pistettä riippumatta tutkinnon todellisesta laajuudesta.

2. soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella (pistelistoja säilytetään kasvatustieteiden tiedekunnassa).

3. jo suoritettujen kasvatustieteen tai opettajan pedagogisten opintojen perusopintojen opintopistemäärän perusteella (tarkistetaan ilmoittautumislomakkeeseen liitetystä opintosuoritusotteesta).                                                                            

4. ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

Mikäli em. valintamenettely ei tuota eroa kahden hakijan välille, kumpikin hakijoista valitaan.

Åbo Akademin opiskelijoilla käytetään jatkokriteerinä pääaineen opintopistemäärää. Turun yliopiston opiskelijat ovat etusijalla valinnassa opettajan pedagogisiin opintoihin.

Ilmoittautumisen tulokset ja opinto-oikeus

Ilmoittautuneille tiedotetaan ilmoittautumisen tulos sähköpostitse viimeistään 10.5.2021. Opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin myönnetään seuraavaksi lukuvuodeksi ilmoittautumisessa valituille.

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli opiskelija peruu ilmoittautumisensa ilmoittautumisajan umpeuduttua tai ei tosiasiassa aloita opintoja (tarkistetaan osallistujat ensimmäisessä aineryhmän tapaamisessa) ilman pätevää syytä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, muu painava opintoihin tai elämäntilanteeseen liittyvä syy), menettää hän opinto-oikeutensa opettajan pedagogisiin opintoihin. Mikäli opiskelija haluaa myöhemmin ilmoittautua opintoihin, tulee hänen osallistua myös soveltuvuuden arviointiin uudelleen.

Opintojen aloittamiselle voi anoa lykkäystä syksyyn 2022 perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, muu painava opintoihin tai elämäntilanteeseen liittyvä syy). Lykkäystä anotaan sähköisellä lomakkeella.

Opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi kuitenkin suorittaa aiemmin tai jättää myöhemmäksi perusopintojen vapaasti suoritettavia opintojaksoja. Opintojen korvaavuuksista ja mahdollisuudesta suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyviä opintojaksoja etukäteen kerrotaan opetussuunnitelman yhteydessä.

Muiden kuin vapaasti suoritettavien opintojaksojen suorittamiseen tulee hakea tiedekunnalta lisäaikaa. Lisäaikaa myönnettäessä otetaan huomioon opintojen kesken jäämisen syyt (esimerkiksi sairaus edellyttää lääkärintodistusta) sekä se, kuinka paljon ja mitä opintoja on suorittamatta. Mikäli lisäaikaa ei myönnetä, tulee opiskelijan hakea uutta opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin ja osallistua valintakokeeseen.

Jos opintoihin hyväksytty valmistuu maisteriksi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen eduopo@utu.fi, jotta opiskelijalle kirjataan erillisopinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin. Tällöin opiskelija saa opinnoista erillistodistuksen, mutta ei ole oikeutettu opiskelijakorttiin eikä tutkinto-opiskelijoiden opiskelijaetuuksiin.

Varasijalle jääneille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse, mikäli peruutuksia tulee ja hakija voidaan valita opintoihin lukuvuodelle 2021–2022. Varasijoilta valitseminen päättyy, kun hakukiintiössä ei ole enää vapaita opiskelupaikkoja tai kun ei ole jäljellä hakijoita, joille vapaita opiskelupaikkoja voitaisiin tarjota. Varasijoilta valitseminen päättyy kuitenkin viimeistään 16.8.2021.

Valintaan perustellusta syystä tyytymätön voi jättää kirjallisen oikaisupyynnön tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

Tutkinto-opiskelija, joka ei tule valituksi vuoden 2021 ilmoittautumiskiintiössä, voi ilmoittautua opettajan pedagogisiin opintoihin seuraavina vuosina, mikäli hän täyttää ilmoittautumisen kriteerit. Soveltuvuuskokeen pisteet ovat voimassa niin kauan kun opiskelijan tutkinnon suoritusoikeus on voimassa tai enintään viisi lukuvuotta, eli tänä aikana opiskelijan ei tarvitse osallistua soveltuvuuskokeeseen uudelleen. Jos opiskelija käy kuitenkin uusimassa soveltuvuuskokeen, jää korkein pistemäärä voimaan.

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Opiskelijaksi hyväksytyltä pyydetään syksyllä 2021 opiskelukyvyn arviointia varten rikostaustaote. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, että harjoitteluun menevällä opiskelijalla ei ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen tuli rajoituksia vuoden 2012 alusta. Tällöin muutettiin yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevia lakeja sekä rikosrekisterilakia. Rajoitukset koskevat muun muassa opettajankoulutusta. Opiskelijaksi otettavan on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään oltava kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös oppilaitoksen tekemä aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot 60 op yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille

Yleistä opinnoista ja hakemisesta

Turun yliopisto järjestää erillisiä opettajan pedagogisia opintoja yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opintoja järjestetään sekä peruskoulun ja lukion aineenopettajuuteen (aineenopettajakoulutus) että aikuisopetukseen (aikuispedagogiikka) suuntautuneina. Sisällöllisistä painotuseroistaan huolimatta aineenopettajakoulutuksen ja aikuispedagogiikan opinnot antavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden (yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon kanssa). Se, mihin opettajan tehtäviin ja mille kouluasteelle on kelpoinen, riippuu muista suoritetuista opinnoista/tutkinnoista (esim. opetettavan aineen opinnoista) sekä joissain tapauksissa työkokemuksesta.

Lisätietoja opettajan kelpoisuuksista ja reiteistä niiden saavuttamiseksi Turun yliopistossa löydät verkkosivultamme Opettajaksi?

Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin on haku vuosittain.

 • Vuoden 2021 hakuaika (lukuvuonna 2021-2022 järjestettäviin opintoihin) alkaa 14.12.2020 ja päättyy 29.1.2021 klo 15.00. 
 • Tarkempia tietoja opinnoista ja valintaperusteet löytyy Opintopolusta.
Hakuinfo Minustako opettajaksi? tiistaina 19.1.2021 klo 15-17.30

Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää (erillisiin) opettajan pedagogisia opintoihin hakemista pohtiville etäinfotilaisuuden Minustako opettaja? tiistaina 19.1.2021 klo 15-17.30.

Tilaisuudessa pääset kuulemaan ja kysymään (erillisten) opettajan pedagogisten opintojen sisällöstä ja järjestelystä Turun yliopistossa, sekä vuoden 2021 haku- ja valintaprosessista. Tilaisuuden painotus on tutkinto-opiskelijoiden haussa, mutta tilaisuuden loppuun klo 17-17.30 on varattu aikaa erillisopintoihin hakevien omalle valintainfolle, mikäli osallistujia on.

Tilaisuudessa esittäytyvät koulutussuunnittelija, opettajat opettajankoulutus- ja kasvatustieteiden laitokselta, harjoittelukoordinaattorit Turun normaalikoulusta sekä lukuvuonna 2020-2021 opettajan pedagogisia opintoja suorittavat opiskelijat Turun Auskultantit ry:n hallituksesta (TurAus) ja SOOLista (Suomen opettajaksi opiskelevien liitto).

Tilaisuuden tarkempi ohjelma ja etäyhteyslinkit julkaistaan tällä verkkosivulla viimeistään tammikuun 2021 alussa. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista. Ainakin valintainfo-osuus pyritään tallentamaan myöhempää katselua varten, mahdollisesti myös muut osuudet.

Valinnasta ja opinnoista saa lisätietoja tiedekunnan opintoasioista eduopo@utu.fi ja p. 050 428 8230 / 050 339 4873.

Tilastot hakeneista ja hyväksytyistä

2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016

Opettajan pedagogiset opinnot Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille

Yleistä opinnoista ja hakemisesta

Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijat voivat hakea samassa haussa opettajan pedagogisiin opintoihin ja/tai erityisopettajan opintoihin*. Opinnot hajaantuvat useamman lukuvuoden ajalle.

*Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

 Lue lisää opinnoista ja niihin hakemisesta erityisopettajan opintojen vastaavalta verkkosivulta.

Opettajan pedagogiset opinnot Turun yliopiston opetushenkilökunnalle ja jatko-opiskelijoille (yliopistopedagogiikka)

Yleistä opinnoista ja hakemisesta

Turun yliopistossa järjestetään opettajan pedagogisia opintoja (yliopistopedagogiikka) yliopiston opettajille ja jatko-opiskelijoille. Lisätietoa opinnoista löytyy Yliopistopedagogiikan yksikön intranet-sivuilta.

Kysy lisätietoja

Opinnot Turussa: eduopo@utu.fi

Opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi