Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää perusopetuksen ja lukion aineenopettajan tehtäviin suuntautuvia (aineenopettajakoulutus) sekä aikuisopetukseen suuntautuvia (aikuispedagogiikka) opettajan pedagogisia opintoja Turun yliopiston ja Åbo Akademin tiettyjen oppiaineiden tutkinto-opiskelijoille sekä erillisopintoina ylemmän korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittaneille. Lisäksi järjestetään opettajan pedagogisia opintoja Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille sekä yliopistopedagogiikan opintoja Turun yliopiston jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Opettajan pedagogisten opintojen tuottama kelpoisuus ei riipu siitä, minkä oppiaineen/alan suuntautumisella opinnot suorittaa. Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon kanssa antavat ns. laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden ja se, mihin opettajan tehtäviin kulloinkin on kelpoisuus, riippuu muista suoritetuista opintokokonaisuuksista ja joissain tapauksissa työkokemuksesta.

Opettajan kelpoisuuksia on kuvattu tarkemmin tällä sivulla.

Opettajan pedagogiset opinnot 60 op tutkinto-opiskelijoille (aineenopettajakoulutus ja aikuispedagogiikka)

Yleistä opinnoista ja hakemisesta

Opettajan pedagogiset opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston (ja Åbo Akademin) tutkinto-opiskelijoille. Yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin, joiden valintaperusteet ovat erikseen.

Turun yliopisto järjestää opettajan pedagogisia opintoja sekä peruskoulun ja lukion aineenopettajuuteen (aineenopettajakoulutus) että aikuisopetukseen (aikuispedagogiikka) suuntautuneina. Sisällöllisistä painotuseroistaan huolimatta aineenopettajakoulutuksen ja aikuispedagogiikan opinnot antavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden (yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon kanssa, ks. Asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005, 10 §). Se, mihin opettajan tehtäviin ja mille kouluasteelle on kelpoinen, riippuu muista suoritetuista opinnoista/tutkinnoista, esim. opetettavan aineen opinnoista tai työkokemuksesta.

Lisätietoja opettajan kelpoisuuksista ja reiteistä niiden saavuttamiseksi Turun yliopistossa löydät verkkosivultamme Opettajaksi?

Opinnoissa perehdytään laaja-alaisesti oppimista, oppilaan/aikuisopiskelijan kehitystä, opetusta ja kasvatusta sekä koulutusjärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Opiskelija saa perusvalmiudet opettajan työhön ja pystyy tukemaan oppilaiden/opiskelijoiden kehitystä ja oppimisprosessia sekä toimimaan työyhteisön vastuullisena jäsenenä. Opettajuuteen kasvaminen on koko opettajan työuran ajan jatkuva prosessi, johon hankitaan perusvalmiudet koulutuksen aikana. Opintojen keskeinen päämäärä on luoda perusta opetus- ja kasvatustyön asiantuntijaksi kasvamiselle sekä jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselle. Tämä edellyttää opiskelijalta tietoista pyrkimystä opetustyön sekä erilaisten oppimisympäristöjen tutkimiseen ja kehittämiseen.

Opetus alkaa vuosittain elo-syyskuussa ja päättyy toukokuun loppupuolella. Opiskelu on pääsääntöisesti päiväopiskelua ja edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Opetus on suurimmaksi osaksi tiivistä ja intensiivistä lähiopetusta: samana päivänä voi olla opetusta opettajankoulutuslaitoksella/ kasvatustieteiden laitoksella ja Turun normaalikoulussa.

Opintoihin on vuosittain erillinen haku, joka sisältää valintakokeen. Opintoihin valittu saa opinto-oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin yhdeksi lukuvuodeksi. Joitain opintoja on kuitenkin mahdollista suorittaa jo ennen varsinaista "pedagogista vuotta", osa myös jälkeen. Opintojen sisällöistä, suoritustavoista (mm. etukäteen suoritettavissa olevat opinnot) ja korvaavuuksista kerrotaan tarkemmin opetussuunnitelman yhteydessä:

Aineenopettajakoulutuksen opintoihin voivat hakea Turun yliopiston ja Åbo Akademin tiettyjen humanististen ja matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tutkinto-opiskelijat (ks. tarkemmin valintaperusteet erikseen humanistisille aineille ja matemaattis-luonnontieteellisille aineille).

Aikuispedagogiikan  opintoihin voivat hakea Turun yliopiston kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman pääaineopiskelijat, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pääaineopiskelijat, tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijat sekä HKT-laitoksen taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin ja maisemantutkimuksen pääaineopiskelijat (ks. tarkemmin valintaperusteet).

Katso tarkemmat hakukelpoisuuden ehdot ja valintamenettely valintaperusteista. Huom. Valintaperusteet päätetään vuosittain eli muutokset ovat mahdollisia.

Vuoden 2023 hakuaika päättyy 31.1.2023 klo 15.00. 

 • Opettajan pedagogisten opintojen suorittamista ja valintaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat kasvatustieteiden tiedekunnassa koulutussuunnittelija p. 050 339 4873 (opoedu@utu.fi).                                                   
 • Pääaineeseen, pää- ja sivuaineiden opintojaksojen suorituksiin, opintokokonaisuuksiin sekä kokonaismerkintöihin liittyviin tiedusteluihin vastaa kyseisestä oppiaineesta vastaavan tiedekunnan tai laitoksen opintoneuvonta.

 

Tilastot hakeneista ja hyväksytyistä

2022 / 2021 2020 / 2019 / 2018 / 20172016

Hakuinfo Minustako opettaja? ke 11.1.2023

Kasvatustieteiden tiedekunta järjestää opettajan pedagogisia opintoja (aineenopettajakoulutus ja aikuispedagogiikka) harkitseville opiskelijoille sekä ainelaitosten henkilökunnalle suunnatun infotilaisuuden Minustako opettaja? keskiviikkona 11.1.2023.

Valintainfojen materiaalit pdf-muodossa
- Hum-aineet ja aikuispedagogiikka
- Malu-aineet

Aineenopettajaopiskelijoiden kokemuksia opinnoista (TurAus ry:n tekemä esittelyvideo)

 

Klo 14.00–14.20
Minustako aineenopettaja? Työllistymisnäkymät ja aineopettajuus.
 

Klo 14.20–14.40
Opettajan pedagogisia opintoja suorittavien näkemyksiä ja kokemuksia aineenopettajakoulutuksesta ja aikuispedagogiikasta.

Klo 14.40–15.10 Rinnakkaissessiot:              

- Miksi aineenopettajaksi? Aineenopettajakoulutuksen opintojen esittely

- Miksi aikuisopettajaksi? Aikuispedagogiikan opintojen esittely


Klo 15.10–15.40 Rinnakkaissessiot:

- Opettajan pedagogisten opintojen valintainfo: aineenopettajakoulutuksen humanististen aineiden kiintiöt ja aikuispedagogiikan kiintiöt

- Aineenopettajakoulutuksen matemaattis-luonnontieteellisten aineiden aineryhmäkohtainen info- ja keskustelutuokio


Klo 15.45–16.15 Rinnakkaissessiot:

- Opettajan pedagogisten opintojen valintainfo: aineenopettajakoulutuksen matemaattis-luonnontieteellisten aineiden kiintiöt (ma, fy, ke, bi, ge)

- Aineenopettajakoulutuksen humanististen aineiden aineryhmäkohtainen info- ja keskustelutuokio


Klo 16.30-17.00
Erillisten opettajan pedagogisten opintojen valintainfo maisteriksi valmistuneille
 

Valintaperusteet 2023: aineenopettajakoulutuksen humanististen aineiden ja aikuispedagogiikan kiintiöt
Hakuprosessi tiivistetysti ja hakukiintiöt
Hakuaika alkaa 4.1.2023 klo 8.00

Hakuaika päättyy

Lähetä sähköinen hakemus ennen hakuajan päättymistä. Vain hakuajan sisällä saapuneet hakemukset huomioidaan.

31.1.2023 klo 15.00

Sähköinen hakulomake

 • Liitä lomakkeeseen ajantasainen Turun yliopiston opintosuoritusote. Saat otteen pdf-tiedostona Pepistä.
 • Jos olet suorittanut tutkinnon tai opintoja muussa yliopistossa, liitä myös näistä opintosuoritusote ja tutkintotodistus hakemukseen.
 • Lisäksi liitä lomakkeeseen valintakokeen ennakkotehtävä (ks. ohjeet luvusta Valintamenettely).

Hakulomake:

https://link.webropolsurveys.com/S/5B69289E244B8AE1

Valintakokeen kutsut lähetetään viimeistään

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen). Tarkistathan myös roskapostikansion!

6.3.2023
Valintakoe 15.-16.3.2023

Valinnan tulokset julkaistaan

Valinnan tuloksista tiedotetaan kaikille hakijoille sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen). Tarkistathan myös roskapostikansion!

3.4.2023
Opiskelupaikan vastaanotto, peruutus tai lykkäys  

3.5.2023 mennessä

Opinnot alkavat Lukuvuoden 2023–2024 opetusaika alkaa 28.8.2023; tarkemmat opetusaikataulutiedot lähetetään opintoihin valituille.

 

Kiintiöt

Aineenopettajakoulutuksen humanististen aineiden kiintiöt

Historia 10  
Uskonto 5  
Äidinkieli ja kirjallisuus 24  
Englannin kieli 25  
Ruotsin kieli 10  
Ranskan kieli 6  
Saksan kieli 6  
Italian, latinan ja espanjan kielet 8  

Åbo Akademi

 •     Uskonto
 •     Englanti
 •     Ruotsi
 •     Ranska
 •     Saksa
 •     Venäjä

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
Åbo Akademin opiskelijat voivat hakea Turun yliopiston järjestämiin opettajan pedagogisiin opintoihin ohessa mainituissa kiintiöissä. Åbo Akademin kiintiöt sisältyvät ao. oppiaineen Turun yliopiston kiintiöön. Näissä kiintiöissä etusija on Turun yliopiston opiskelijoilla. Åbo Akademin venäjän kielen kiintiö sisältyy italian, latinan ja espanjan kielten kiintiöön.

Aikuispedagogiikan kiintiöt

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja 1.8.2022 jälkeen erityispedagogiikan pääaineessa opintonsa aloittaneet pääaineopiskelijat

10 Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoilla (syksyllä 2022 aloittaneet) tulee olla pääaine valittuna ennen hakuajan päättymistä, ks. ohjeet
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pääaineopiskelijat 12 Kiintiössä voivat hakea myös VTK-/VTM-tutkintoa suorittavat taloustieteen pääaineopiskelijat. Mikäli yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kiintiö jää vajaaksi, voidaan valita opiskelijoita ensisijaisesti kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kiintiöstä ja toissijaisesti taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin, maisemantutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteen kiintiöstä.
Taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin, maisemantutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskelijat 5 Mikäli taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin, maisemantutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteen kiintiö jää vajaaksi, voidaan valita opiskelijoita ensisijaisesti kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kiintiöstä ja toissijaisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kiintiöstä.

Opettajan pedagogisiin opintoihin voidaan valita yllämainitun kiintiön ylittävä määrä opiskelijoita, mikäli erillisten opettajan pedagogisten opintojen vastaavaan kiintiöön jää tilaa. Erillisten aikuisopetuksen suuntauksen kiintiöön jäädessä tilaa, voidaan valita ensisijaisesti tutkinto-opiskelijoiden kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen kiintiössä ja toissijaisesti yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kiintiössä kiintiön ylittävä määrä opiskelijoita. Opettajan pedagogisiin opintoihin vuonna 2023 valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa myös vuonna 2022 hyväksytyistä opiskelijoista lukuvuoteen 2023−2024 lykkäystä saaneiden opiskelijoiden määrä.

Hakukriteerit

Opiskelija voi hakea opettajan pedagogisiin opintoihin tässä haussa, jos seuraavat kriteerit täyttyvät:

1. Opiskelijan pääaine on hakuajan päättyessä 31.1.2023 Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa sellainen, jolla on pääainetta vastaava kiintiö opettajan pedagogisissa opinnoissa. Opintoihin voi hakea vain yhdessä, pääaineen opintoja vastaavassa kiintiössä (ks. tarkemmat tiedot kohdasta 3.). 

2. Opiskelijalla on hakuajan päättyessä 31.1.2023 opinto-oikeus maisterin tutkintoon Turun yliopistossa (tai Åbo Akademissa niissä em. oppiaineissa, joissa on varattu kiintiö Åbo Akademin opiskelijoille). Haku ei koske erillisiä maisteriohjelmia.

3. Opiskelijalla on alla mainitut opinnot kiintiöstä riippuen:

 • Uskonnon kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet uskontotieteen pääaineopiskelija, ja sinulla on suoritettuna pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot.
 • Historian kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet kandivaiheen historian tai maisterivaiheen kulttuurihistorian, Suomen historian tai yleisen historian pääaineopiskelija, ja sinulla on suoritettuna yhteensä 50 opintopistettä historia-aineiden opintoja, joihin sisältyy historian ja arkeologian, historian tai kulttuurihistorian perusopinnot (väh. 25 op, kokonaisuusmerkintä tulee olla opintorekisterissä).
 • Äidinkielen ja kirjallisuuden kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet suomen kielen, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, yleisen kirjallisuustieteen tai kotimaisen kirjallisuuden pääaineopiskelija, ja sinulla on suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä perusopinnot (25 op) sekä kieliaineesta että kirjallisuusaineesta. Molemmista perusopinnoista tulee olla opintokokonaisuuden loppumerkintä hakuajan päättymiseen mennessä; yksittäisten opintojaksojen luettelo ei riitä. Lisäksi vaaditaan perusopintoihin sisältyvistä kursseista Suomen kielen tekstityön kurssi (5 op) ja Proosan analyysi (5 op) vähintään arvosana 3 niiltä hakijoilta, joiden perusopinnot ovat valmistuneet 1.1.2023 jälkeen.
 • Englannin kielen kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet englannin kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot sekä vähintään arvosana 3 Pronunciation Active testissä (osa P1. Spoken English -kurssia). Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
  • Åbo Akademi: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet englannin kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot sekä vähintään keskiarvoltaan arvosana 3 perusopinnoissa (25 op) pääaineessa. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
 • Ruotsin kielen kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet pohjoismaisten kielten pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
 • Ranskan kielen kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet ranskan kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot ja vähintään arvosana 3/5 kurssista Ranskan kielen rakenne I tai vastaavasta aiemmin suoritetusta perusopintojen kielioppikurssista. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
  • Åbo Akademi: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet ranskan kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot ja vähintään arvosana 3/5 kurssista Grammaire du français I tai vastaavasta aiemmin suoritetusta perusopintojen kielioppikurssista. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
 • Saksan kielen kiintiö: Voit hakea tässä kiintiössä, jos olet saksan kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
 • Italian, latinan, espanjan (ja venäjän) kielten kiintiö: Voit hakea opintoihin, jos olet italian, latinan tai espanjan (tai venäjän) kielen pääaineopiskelija, ja sinulla on pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot. Pääaineen opintoihin voidaan tässä laskea myös kieliaineiden yhteiset johdanto- ja teoriaopinnot.
  •  Jos olet italian kielen pääaineopiskelija, tulee sinulla lisäksi olla suoritettuna perusopintojen opintojakso Kielioppi I vähintään arvosanalla 3/5.
  • Jos olet espanjan kielen pääaineopiskelija, tulee sinulla lisäksi olla vähintään arvosana 3/5 kurssista Normatiivinen kielioppi tai vastaavasta aiemmin suoritetusta perusopintojen kielioppikurssista.
  • Åbo Akademi: Jos olet venäjän kielen pääaineopiskelija, tulee sinulla lisäksi olla vähintään arvosana 3/5 kurssista Grammatik tai vastaavasta aiemmmin suoritetusta perusopintojen kielioppikurssista.
 • Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan, sekä taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin, maisemantutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijoiden kiintiöt: Voit hakea opintoihin, jos sinulla on hakukiintiön mukaisesta pääaineesta vähintään 50 opintopisteen opinnot.
  • Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan pääaineopiskelijoilla pääaineen opintoihin lasketaan perus-, aine- ja syventävien opintojen suoritukset (huom. EI työelämään perehtymisen osiota).
  • Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoilla (syksyllä 2022 ja myöhemmin aloittaneilla) tulee olla pääaine valittuna hakuajan päättymiseen mennessä, ks. ohjeet ja lomake.

Opintokokonaisuuden loppumerkinnän/kokonaisuusmerkinnän saat ao. oppiaineen opintotoimistosta.

3. Opiskelijalla on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito*.

Jos sinulla on suomenkielisen peruskoulun tai lukion päättötodistus, johon sisältyy arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä, sinun ei tarvitse hakuvaiheessa erikseen osoittaa suomen kielen taitoa (ei erillistä todistusta suomenkielisestä koulusivistyksestä).

Jos olet saanut koulusivistyksen muulla kuin suomen kielellä, tulee sinun osoittaa suomen kielen taito jollakin seuraavista tavoista (ks. laki 424/2003 ja valtioneuvoston asetus 481/2003, 13 §):

 1. valtionhallinnon kielitutkinto (hyvä taito) tai
 2. yleinen kielitutkinto (väh. taso 4**) tai
 3. ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomi) hyväksytyllä arvosanalla tai
 4. ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur tai
 5. korkeakoulussa suomen kielellä suoritettu kypsyysnäyte tai
 6. korkeakoulututkintoon sisältyvät suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai kielikoe arvosanalla hyvä tai
 7. korkeakoulussa suomen kielessä suullisessa ja kirjallisessa taidossa tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavassa oppiaineessa suoritetut vähintään 35 opintoviikon/ 60 opintopisteen opinnot tai arvosanan cum laude approbatur.

*Hyvä suomen kielen taito riittää opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen. Kuhunkin opettajan kelpoisuuteen vaadittava kielitaito määritellään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998, muutos 1133/2003).

** Todistus yleisestä kielitutkinnosta (YKI), jossa vähimmäisvaatimuksena

 • keskitason tutkinnossa: Puheen ymmärtämisen ja tekstinymmärtämisen osakokeiden on oltava vähintään tasoa 4. Kirjoittamisen ja puhumisen osakokeissa toisen on oltava vähintään tasoa 4 ja toisen on oltava vähintään tasoa 3;
 • ylimmän tason tutkinnossa: Kahden osakokeen on oltava vähintään tasoa 5. Näistä toisen on oltava tuottamisen taidosta (kirjoittaminen tai puhuminen) ja toisen ymmärtämisen taidosta (teksti tai puhe).
 • kielitaidon voi osoittaa yhdistämällä erillisiä YKI-todistuksia niin, että kohdan a) ja/tai b) ehdot täyttyvät.

Hakemisen edellytyksenä olevien opintojen tulee olla päivättynä opintorekisterissä viimeistään 31.1.2023. Hakukelpoisuus tarkistetaan hakemuksen mukana toimitetuista todistuksista.

Valintamenettely
VALINTAKOE

Opiskelijat valitaan opintoihin ensisijaisesti yksilöhaastatteluna toteutettavan valintakokeen perusteella. Ennakkotehtävä on pohjana haastattelulle.

 • Hakijan tulee liittää hakulomakkeelle ennakkotehtävä, joka sisältää noin yhden A4:n pituisen kirjoitelman aiheesta ”Miksi haluan opettajaksi?”. Jos hakija ei palauta ennakkotehtävää hakuajan päättymiseen mennessä, hän ei voi osallistua valintakokeeseen.

Valintakokeen tavoitteena on saada käsitys hakijan motivaatiosta, vuorovaikutustaidoista ja kehitysvalmiuksista.

Valintakoe järjestetään 15.-16.3.2023 kasvatustieteiden tiedekuntarakennuksessa Educariumissa ja yliopistoalueella. Hakija osallistuu valintakokeeseen vain yhtenä päivänä. Valintakoe pyritään järjestämään pääsääntöisesti ensimmäisenä valintakoepäivänä. Valintakokeen aikataulutoiveita ei oteta vastaan.

Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen) viimeistään 6.3.2023.  Hakijoille ei lähetetä ennakkomateriaalia; mahdollinen materiaali annetaan valintakokeessa.

Valintakokeesta voi saada enintään 10,0 pistettä. Valintakokeen arvioi kolmen hengen raati. Valintakokeen tulos muodostuu siten, että kukin arviointiraatilainen antaa omat pisteensä haastattelusta (0−10 p.). Kaikkien raatilaisten antamista yhteispisteistä lasketaan keskiarvo yhden desimaalin tarkkuudella (esim. (8 + 7 + 8) / 3 = 7,7). Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritettava haastattelu hyväksytysti (väh. 4/10 pistettä).

Jos myöhästyt sinulle osoitetusta valintakokeen ajankohdasta, sinulle ei järjestetä uutta tilaisuutta yksilöhaastattelun suorittamiseen. Jos et pääse osallistumaan valintakokeeseen, ilmoita peruutuksesta välittömästi tiedon saatuasi sähköpostitse osoitteeseen opoedu@utu.fi. Peruutuksesta ilmoittamisella varmistetaan valintakokeen aikataulujen paikkansapitävyys.

Erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä tai muista painavista syistä haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, joka lähetetään kasvatustieteiden tiedekunnan opintoasioihin sähköpostitse (ks. osoite kohdasta Lisätietoja) hakuajan päättymiseen mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin syntyneen hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä. Hakemukseen on liitettävä tarvittaessa lääkärin/yliopiston esteettömyyssuunnittelijan lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve.

Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan. Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa, tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Valintakokeeseen ei myönnetä lisäaikaa (ei kirjallista koetta).

Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin.

JATKOKRITEERIT

Mikäli kahdella hakijalla on sama valintakokeen pistemäärä eikä molempia voida kiintiön täyttymisen takia valita, käytetään seuraavia jatkokriteereitä esitetyssä järjestyksessä ja valitaan opiskelija, jolla on:

1. Laajin sivuaine:

Eniten opintopisteitä jostakin sivuaineesta hakemukseen liitetyn opintosuoritusotteen/-otteiden perusteella.

 • Sivuaineena voidaan huomioida myös yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot sekä muut monitieteiset kokonaisuudet. Lisäksi voidaan huomioida avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot, jotka eivät vielä ole Turun yliopiston opintorekisterissä.
 • Pelkästään maisterin tutkintoa suorittavilla voidaan huomioida myös aiempaan tutkintoon sisältyvät yliopistolliset opinnot.

2. Eniten suoritettuja opettajan pedagogisia opintoja tai kasvatustieteen opintoja

 (Kriteeriä ei käytetä kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoilla.):

 • Eniten opintopisteitä kasvatustieteen perusopinnoista tai opettajan pedagogisten opintojen perusopinnoista hakemukseen liitetyn opintosuoritusotteen/-otteiden perusteella.
 • Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan pääaineopiskelijoilla sekä taidehistorian, mediatutkimuksen, musiikkitieteen, arkeologian, etnologian, folkloristiikan, kulttuuriperinnön tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin, maisemantutkimuksen ja tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijoilla voidaan huomioida myös aikuiskasvatustieteen perusopinnot.

3. Suurin kokonaisopintopistemäärä:

Eniten opintopisteitä hakemukseen liitetyn opintosuoritusotteen/-otteiden perusteella.

 • Pelkästään maisterin tutkintoa suorittavilla huomioidaan opinnot, jotka opiskelija voi laskennallisesti sisällyttää maisterin tutkinnon 120 opintopisteeseen. Aiemmasta tutkinnosta annetaan em. tapauksissa 180 op riippumatta tutkinnon laajuudesta ja suorituspaikasta.

 

Mikäli em. valintamenettely ei tuota eroa kahden hakijan välille, kumpikin hakijoista valitaan.

Åbo Akademin opiskelijoilla käytetään jatkokriteerinä pääaineen opintopistemäärää. Turun yliopiston opiskelijat ovat etusijalla valinnassa opettajan pedagogisiin opintoihin.

Valinnan tulokset ja opinto-oikeus

Valinnan tulokset julkaistaan 3.4.2023. Hakijoille lähetetään tieto valinnan tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ilmoittaa 3.5.2023 klo 15.00 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai peruuttamisesta sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Jos opiskelijaksi hyväksytty ei ilmoita mitään 3.5.2023 klo 15.00 mennessä, katsotaan hänen luopuneen opiskelupaikastaan ja tilalle kutsutaan seuraava varasijalta.

Opintojen aloittamiselle voi anoa lykkäystä syksyyn 2024 perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu, koulutukseen sisältyvä työharjoittelu, muu painava opintoihin tai elämäntilanteeseen liittyvä syy). Lykkäystä anotaan sähköisellä lomakkeella 3.5.2023 mennessä.

Varasijalle jääneille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse, mikäli peruutuksia tulee ja hakija voidaan valita opintoihin. Varasijoilta valitseminen päättyy, kun hakukohteessa ei ole enää vapaita opiskelupaikkoja tai kun ei ole jäljellä hakijoita, joille vapaita opiskelupaikkoja voitaisiin tarjota. Varasijoilta valitseminen päättyy kuitenkin viimeistään 23.8.2023.

Valintaan perustellusta syystä tyytymätön voi jättää kirjallisen oikaisupyynnön tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

Jos opintoihin hyväksytty valmistuu maisteriksi hakuajan päättymisen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa paikanvastaanottolomakkeessa tai sähköpostitse osoitteeseen opoedu@utu.fi, jotta opiskelijalle kirjataan erillisopinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin. Tällöin opiskelija saa opinnoista erillistodistuksen, mutta ei ole oikeutettu liittymään ylioppilaskuntaan, eikä siten opiskelijakorttiin ja tutkinto-opiskelijoiden opiskelijaetuuksiin.

Opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi kuitenkin suorittaa aiemmin tai jättää myöhemmäksi perusopintojen vapaasti suoritettavia opintojaksoja. Opintojen korvaavuuksista ja mahdollisuudesta suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyviä opintojaksoja etu- tai jälkikäteen kerrotaan opetussuunnitelman yhteydessä.

Muiden kuin em. vapaasti suoritettavien opintojaksojen suorittamiseen tulee hakea tiedekunnalta lisäaikaa. Lisäaikaa myönnettäessä otetaan huomioon opintojen kesken jäämisen syyt (esimerkiksi sairaus edellyttää lääkärintodistusta) sekä se, kuinka paljon ja mitä opintoja on suorittamatta. Mikäli lisäaikaa ei myönnetä, tulee opiskelijan hakea uutta opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin ja osallistua valintakokeeseen.

Kaikille opintoihin hyväksytyille lähetetään sähköpostitse tietoa opintojen aloittamisesta kesällä 2023.

Terveydelliset vaatimukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on rajoituksia. Opettajankoulutuksissa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.


Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.


Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Toimintaympäristön kuvaus
Opettajan ja ohjaajan työ on vaativa asiantuntija- ja ihmissuhdetyö, jossa tieto ja ymmärrys kytkeytyvät käytännön toimintakykyyn. Opettajia ja ohjaajia työskentelee varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa sekä aikuiskoulutuksessa. Opettajan kelpoisuuden saaneita ohjaajia työskentelee edellisten lisäksi monilla muilla tehtäväkentillä, missä ohjausosaamista tarvitaan. Opettajat tukevat työssään kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Ohjaajien tehtäviin kuuluu psykososiaalinen tuki sekä uranvalinnan ja oppimisen ja opiskelun ohjaus. Työnkuva vaihtelee sen mukaan, minkä ikäisten ihmisten parissa opettajat ja ohjaajat työskentelevät. Työ edellyttää kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisissa oppimis- ja kasvatusympäristöissä tapahtuvaa opetus- ja kasvatustoimintaa. Opettajat ja ohjaajat tekevät työtään yhä enemmän rakentavassa yhteistyössä toisten opettajien ja ohjaajien kanssa moniammatillisissa ryhmissä/tiimeissä/verkostoissa.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

 • Riittävä vuorovaikutuskyky toimia ammatin mukaisissa tehtävissä
 • Riittävät kognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot toimia ammatin mukaisissa tehtävissä.
 • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
 • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikostaustaote
Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikostaustasta. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Opetusaikataulut

Opettajan pedagogisten opintojen opiskelu on pääsääntöisesti päiväopiskelua ja edellyttää läsnäoloa. Opetus on suurimmaksi osaksi tiivistä ja intensiivistä lähiopetusta: samana päivänä voi olla opetusta tiedekuntarakennus Educariumilla ja Turun normaalikoulussa. Opinnot ajoittuvat syyskuun alusta toukokuun loppupuolelle.  Opintoja ei voi aloittaa myöhässä.

Aineenopettajakoulutus (humanistiset aineet):


Lukuvuoden 2023–2024 opetusaika alkaa 28.8.2023; tarkemmat opetusaikataulutiedot lähetetään opintoihin valituille. Opettajan pedagogisten opintojen syksyn 2023 opetusaikataulu kasvatustieteen ja ainedidaktiikan opintojen osalta julkaistaan kesäkuun puolivälissä opinto-oppaassa. Opinnot järjestetään osittain aineryhmittäin; ryhmäkohtaisista aikatauluista saa lisätietoa viimeistään elokuun puolivälissä opiskelija- ja ryhmämäärien varmistuttua. Opetusharjoittelujen tarkemmat aikataulut sovitaan Turun normaalikoulun ohjaajien kanssa opintojen alkaessa. Kevään 2024 opetusaikataulut julkaistaan marraskuun 2023 puolivälissä.


Aikuispedagogiikka:


Lukuvuoden 2023–2024 opetusaika alkaa 28.8.2023; tarkemmat opetusaikataulutiedot lähetetään opintoihin valituille. Syksyn 2023 opintojen aikataulut julkaistaan kesäkuun puolivälissä opinto-oppaassa.  Syksylle ajoittuvan opetusharjoittelun aikataulut sovitaan erikseen Turun normaalikoulun ohjaajien kanssa opintojen alkaessa. Kevään 2024 opetusaikataulut julkaistaan marraskuun 2023 puolivälissä.

Valintaperusteet 2023: aineenopettajakoulutuksen matemaattis-luonnontieteellisten aineiden kiintiöt
Hakuprosessi tiivistetysti
Hakuaika (ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen) alkaa

4.1.2023 klo 8.00

Hakulomake:
https://link.webropolsurveys.com/S/5B69289E244B8AE1 

Hakuaika (ilmoittautuminen soveltuvuuskokeeseen) päättyy

 • Lähetä sähköinen hakemus ennen hakuajan päättymistä. Vain hakuajan sisällä saapuneet hakemukset huomioidaan.
 • Liitä lomakkeeseen ajantasainen Turun yliopiston opintosuoritusote. Saat otteen pdf-tiedostona Pepistä.
 • Lisäksi liitä lomakkeeseen soveltuvuuskokeen ennakkotehtävä (ks. ohjeet kohdasta Soveltuvuuskoe).

31.1.2023 klo 15.00

Soveltuvuuskokeen kutsut lähetetään viimeistään

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen). Tarkistathan myös roskapostikansion!
6.3.2023
Soveltuvuuskoe 15.− 16.3.2023
Soveltuvuuskokeen tulokset julkaistaan 3.4.2023

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2023–2024 opintoihin alkaa

Soveltuvuuskokeen tuloksista tiedotetaan kaikille hakijoille sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen). Ilmoittautumisaika seuraavan lukuvuoden (2023–2024) opintoihin alkaa tulosten julkaisun jälkeen. Ilmoittautumislinkki ilmoitetaan sähköpostissa ja kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivuilla.

Tarkistathan myös roskapostikansion!

5.4.2023 klo 8.00

Ilmoittautumislinkki:
https://link.webropolsurveys.com/S/8CCC90AE4A78D4F4

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2023–2024 opintoihin päättyy 26.4.2023 klo 23.59

Ilmoittautumisen eli valinnan tulokset julkaistaan viimeistään

Ilmoittautumisen tuloksista tiedotetaan kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse (ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen).

10.5.2023

 

Opinnot alkavat

Lukuvuoden 2023–2024 opetusaika alkaa 28.8.2023; tarkemmat opetusaikataulutiedot lähetetään opintoihin valituille

Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuminen ja soveltuvuuskoe

Opiskelija voi ilmoittautua opettajan pedagogisten opintojen soveltuvuuskokeeseen, jos hän täyttää alla mainitut hakukelpoisuuden ehdot.  

Mikäli opiskelija suorittaa soveltuvuuskokeen hyväksytysti (ks. edempänä) ja täyttää muut ilmoittautumisen kriteerit, voi hän ilmoittautua opettajan pedagogisiin opintoihin; ilmoittautuminen kunkin lukuvuoden opintoihin on aina edellisenä keväänä. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin kyseisen vuoden kiintiössä voidaan valita, tehdään karsinta valintaperusteissa ilmoitettujen kriteereiden perusteella.

Haun ja valinnan kulku sekä kriteerit on kuvattu tarkemmin edempänä.

Hakuaika eli ilmoittautuminen vuoden 2023 soveltuvuuskokeeseen päättyy 31.1.2023, klo 15.00.

Voit hakea opintoihin eli ilmoittautua soveltuvuuskokeeseen, jos seuraavat hakukelpoisuuden ehdot täyttyvät hakuajan päättyessä 31.1.2023:

1. Pääaineesi on

 • Turun yliopistossa biologia, maantiede, matematiikka/sovellettu matematiikka, kemia tai fysiikka/fysikaaliset tieteet

tai

 • Åbo Akademissa matematiikka, kemia tai fysiikka

Voit hakea opintoihin vain yhdessä, pääainettasi vastaavassa kiintiössä.

2. Sinulla on opinto-oikeus maisterin tutkintoon Turun yliopistossa (tai Åbo Akademissa niissä em. oppiaineissa, joissa on kiintiö Åbo Akademin opiskelijoille). Haku ei koske erillisiä maisteriohjelmia.

3. Sinulla on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito*.

Jos sinulla on suomenkielisen peruskoulun tai lukion päättötodistus, johon sisältyy arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä, sinun ei tarvitse hakuvaiheessa erikseen osoittaa suomen kielen taitoa (ei erillistä todistusta suomenkielisestä koulusivistyksestä).

Jos olet saanut koulusivistyksen muulla kuin suomen kielellä, tulee sinun osoittaa suomen kielen taito jollakin seuraavista tavoista (ks. laki 424/2003 ja valtioneuvoston asetus 481/2003, 13 §):

 1. valtionhallinnon kielitutkinto (hyvä taito) tai
 2. yleinen kielitutkinto (väh. taso 4**) tai
 3. ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomi) hyväksytyllä arvosanalla tai
 4. ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur tai
 5. korkeakoulussa suomen kielellä suoritettu kypsyysnäyte tai
 6. korkeakoulututkintoon sisältyvät suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai kielikoe arvosanalla hyvä tai
 7. korkeakoulussa suomen kielessä suullisessa ja kirjallisessa taidossa tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavassa oppiaineessa suoritetut vähintään 35 opintoviikon/ 60 opintopisteen opinnot tai arvosanan cum laude approbatur.

*Hyvä suomen kielen taito riittää opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen. Kuhunkin opettajan kelpoisuuteen vaadittava kielitaito määritellään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998, muutos 1133/2003).

** Todistus yleisestä kielitutkinnosta (YKI), jossa vähimmäisvaatimuksena

a) keskitason tutkinnossa: Puheen ymmärtämisen ja tekstinymmärtämisen osakokeiden on oltava vähintään tasoa 4. Kirjoittamisen ja puhumisen osakokeissa toisen on oltava vähintään tasoa 4 ja toisen on oltava vähintään tasoa 3;

b) ylimmän tason tutkinnossa: Kahden osakokeen on oltava vähintään tasoa 5. Näistä toisen on oltava tuottamisen taidosta (kirjoittaminen tai puhuminen) ja toisen ymmärtämisen taidosta (teksti tai puhe).

c) Kielitaidon voi osoittaa yhdistämällä erillisiä YKI-todistuksia niin, että kohdan a) ja/tai b) ehdot täyttyvät.

Hakukelpoisuus tarkistetaan hakemuksen mukana toimitetusta opintosuoritusotteesta ja mahdollisista muista todistuksista. Huomaathan, että edellä mainittujen hakukelpoisuuden ehtojen tulee täyttyä myös ilmoittautuessasi opintoihin!

Soveltuvuuskoe

Soveltuvuuskokeen tavoitteena on saada käsitys hakijan motivaatiosta, vuorovaikutustaidoista ja kehitysvalmiuksista.

Soveltuvuuskoe sisältää yksilöhaastattelun. Ennakkotehtävä on pohjana haastattelulle.

 • Hakijan tulee liittää hakulomakkeelle ennakkotehtävä, joka sisältää noin yhden A4:n pituisen kirjoitelman aiheesta ”Miksi haluan opettajaksi?”. Jos hakija ei palauta ennakkotehtävää hakuajan päättymiseen mennessä, hän ei voi osallistua soveltuvuuskokeeseen.

Soveltuvuuskoe järjestetään 15.-16.3.2022 kasvatustieteiden tiedekuntarakennuksessa Educariumissa ja yliopistoalueella. Hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen vain yhtenä päivänä. Soveltuvuuskoe pyritään järjestämään pääsääntöisesti ensimmäisenä koepäivänä. Soveltuvuuskokeen aikataulutoiveita ei oteta vastaan.

 • Soveltuvuuskoekutsut lähetetään sähköpostitse (hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen) viimeistään 6.3.2023.  Hakijoille ei lähetetä ennakkomateriaalia; mahdollinen materiaali annetaan soveltuvuuskokeessa.

Soveltuvuuskokeesta voi saada enintään 10,0 pistettä. Soveltuvuuskokeen arvioi kolmen hengen raati. Soveltuvuuskokeen tulos muodostuu siten, että kukin arviointiraatilainen antaa omat pisteensä yksilöhaastattelusta (0−10 p.). Kaikkien raatilaisten antamista yhteispisteistä lasketaan keskiarvo yhden desimaalin tarkkuudella (esim. (8 + 7 + 8) / 3 = 7,7).

Suorittaakseen soveltuvuuskokeen hyväksytysti, tulee hakijan saada vähintään 4/10 pistettä.

Jos myöhästyt sinulle osoitetusta soveltuvuuskokeen ajankohdasta, sinulle ei järjestetä uutta tilaisuutta yksilöhaastattelun suorittamiseen. Jos et pääse osallistumaan kokeeseen, ilmoita peruutuksesta välittömästi tiedon saatuasi sähköpostitse osoitteeseen opoedu@utu.fi. Peruutuksesta ilmoittamisella varmistetaan kokeen aikataulujen paikkansapitävyys.

Erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyjä terveydellisistä tai muista painavista syistä haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, joka lähetetään kasvatustieteiden tiedekunnan opintoasioihin sähköpostitse (ks. osoite kohdasta Lisätietoja) hakuajan päättymiseen mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin syntyneen hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä. Hakemukseen on liitettävä tarvittaessa lääkärin/yliopiston esteettömyyssuunnittelijan lausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn tarve.

Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia erityisjärjestelyjä haetaan. Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa, tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Valintakokeeseen ei myönnetä lisäaikaa (ei kirjallista koetta).

Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin.

Soveltuvuuskokeen tulokset julkaistaan 3.4.2023. Hakijoille lähetetään tieto tuloksesta sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Opintoihin ilmoittautuminen ja kiintiöt lukuvuodelle 2023-2024

Kiintiöt lukuvuodelle 2023-2024

Biologia 10 Mikäli biologian tai maantieteen kiintiö jää vajaaksi, voidaan valita opiskelijoita toisesta em. kiintiöstä (biologia tai maantiede).
Maantiede 10
Fysiikka 10 Mikäli fysiikan, kemian tai matematiikan kiintiö jää vajaaksi, voidaan valita opiskelijoita toisista em. kiintiöistä (fysiikka, kemia tai matematiikka).
Kemia 10
Matematiikka 18

Åbo Akademi:

matematiikka, fysiikka ja kemia
3 Åbo Akademin matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelijat voivat hakea Turun yliopiston järjestämiin opettajan pedagogisiin opintoihin. Åbo Akademin kiintiö sisältyy em. oppiaineiden Turun yliopiston kiintiöön. Näissä kiintiöissä etusija on Turun yliopiston opiskelijoilla

Opettajan pedagogisiin opintoihin voidaan valita yllämainitun kiintiön ylittävä määrä opiskelijoita, mikäli erillisten opettajan pedagogisten opintojen vastaavaan kiintiöön/kiintiöihin jää tilaa. Opettajan pedagogisiin opintoihin vuonna 2023 valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa myös vuonna 2022 hyväksytyistä opiskelijoista lukuvuoteen 2023−2024 lykkäystä saaneiden opiskelijoiden määrä.

HUOM! Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajan ja luokanopettajan tutkinto-ohjelman (2022 alkaen) opiskelijoiden ei kuulu hakea erikseen opinto-oikeutta pedagogisiin opintoihin. Opettajan pedagogisten opintojen suoritusoikeus sisältyy tutkinto-ohjelmaan.

Opintoihin ilmoittautuminen

Mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät ilmoittautumisajan päättyessä 26.4.2023, voi opiskelija ilmoittautua lukuvuonna 2023–2024 järjestettäviin opettajan pedagogisiin opintoihin. 

1. Opiskelija on suorittanut soveltuvuuskokeen hyväksytysti (vähintään 4/10 pistettä).

2. Opiskelijan pääaine on

 • Turun yliopistossa biologia, maantiede, matematiikka/sovellettu matematiikka, kemia tai fysiikka/fysikaaliset tieteet

tai

 • Åbo Akademissa matematiikka, kemia tai fysiikka

Opettajan pedagogisiin opintoihin voi ilmoittautua vain siinä kiintiössä, jossa on hakenut ja osallistunut soveltuvuuskokeeseen. 

2. Opiskelijalla on opinto-oikeus maisterin tutkintoon Turun yliopistossa (tai Åbo Akademissa niissä em. oppiaineissa, joissa on kiintiö Åbo Akademin opiskelijoille). Haku ei koske maisteriohjelmia.

3. Opiskelija on suorittanut oman pääaineen mukaisen hakukiintiön opetettavan aineen opintoja vähintään 50 opintopistettä.

4. Opiskelijalla on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito*.

Jos sinulla on suomenkielisen peruskoulun tai lukion päättötodistus, johon sisältyy arvosana äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä, sinun ei tarvitse hakuvaiheessa erikseen osoittaa suomen kielen taitoa (ei erillistä todistusta suomenkielisestä koulusivistyksestä).

Jos olet saanut koulusivistyksen muulla kuin suomen kielellä, tulee sinun osoittaa suomen kielen taito jollakin seuraavista tavoista (ks. laki 424/2003 ja valtioneuvoston asetus 481/2003, 13 §):

 1. valtionhallinnon kielitutkinto (hyvä taito) tai
 2. yleinen kielitutkinto (väh. taso 4**) tai
 3. ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomi) hyväksytyllä arvosanalla tai
 4. ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur tai
 5. korkeakoulussa suomen kielellä suoritettu kypsyysnäyte tai
 6. korkeakoulututkintoon sisältyvät suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa osoittavat opinnot tai kielikoe arvosanalla hyvä tai
 7. korkeakoulussa suomen kielessä suullisessa ja kirjallisessa taidossa tai korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavassa oppiaineessa suoritetut vähintään 35 opintoviikon/ 60 opintopisteen opinnot tai arvosanan cum laude approbatur.

*Hyvä suomen kielen taito riittää opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen. Kuhunkin opettajan kelpoisuuteen vaadittava kielitaito määritellään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998, muutos 1133/2003).

** Todistus yleisestä kielitutkinnosta (YKI), jossa vähimmäisvaatimuksena

a) keskitason tutkinnossa: Puheen ymmärtämisen ja tekstinymmärtämisen osakokeiden on oltava vähintään tasoa 4. Kirjoittamisen ja puhumisen osakokeissa toisen on oltava vähintään tasoa 4 ja toisen on oltava vähintään tasoa 3;

b) ylimmän tason tutkinnossa: Kahden osakokeen on oltava vähintään tasoa 5. Näistä toisen on oltava tuottamisen taidosta (kirjoittaminen tai puhuminen) ja toisen ymmärtämisen taidosta (teksti tai puhe).

c) kielitaidon voi osoittaa yhdistämällä erillisiä YKI-todistuksia niin, että kohdan a) ja/tai b) ehdot täyttyvät.

Ilmoittautumisaika alkaa 5.4.2023 klo 8.00 ja päättyy 26.4.2023 klo 23.59. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen lähetetään valintakokeen tulossähköpostin mukana ja se ilmoitetaan myös tällä kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivulla.

Ilmoittautumislomakkeelle tulee liittää Turun yliopiston opintosuoritusote. Saat otteen pdf-tiedostona Pepistä. Jos olet suorittanut tutkinnon tai opintoja muussa yliopistossa, liitä opintosuoritusote ja tutkintotodistus myös näistä opinnoista hakemukseen. Lisäksi lomakkeelle tulee tarvittaessa liittää ajantasainen hops (ks. karsintakriteerit).

Karsintakriteerit:

Mikäli ilmoittautuneita on kiintiön ylittävä määrä, tehdään karsinta järjestyksessä:

1. aineenopettajan LuK-tutkinnon tutkintovaatimusten mukaisten opintojen opintopistemäärän perusteella (ainetiedekunta vastaa pisteytyksestä).

 • Arviointi perustuu hakijan ilmoittautumislomakkeella esittämään ajantasaiseen ja hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, josta käy ilmi suoritetut aineenopettajan LuK-tutkinnon tutkintovaatimusten mukaiset opinnot ja niistä vielä puuttuvat opinnot.
 • Mikäli LuK-tutkinto on jo valmis, ei lomakkeelle tarvitse liittää henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, vaan suoritukset katsotaan opintosuoritusotteesta; valmiista LuK-tutkinnosta saa automaattisesti 180 pistettä riippumatta tutkinnon todellisesta laajuudesta.

2. soveltuvuuskokeen pistemäärän perusteella (pistelistoja säilytetään kasvatustieteiden tiedekunnassa).

3. jo suoritettujen kasvatustieteen tai opettajan pedagogisten opintojen perusopintojen opintopistemäärän perusteella (tarkistetaan ilmoittautumislomakkeeseen liitetystä opintosuoritusotteesta).                                                                            

4. ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

Mikäli em. valintamenettely ei tuota eroa kahden hakijan välille, kumpikin hakijoista valitaan.

Åbo Akademin opiskelijoilla käytetään jatkokriteerinä pääaineen opintopistemäärää. Turun yliopiston opiskelijat ovat etusijalla valinnassa opettajan pedagogisiin opintoihin.

Ilmoittautumisen tulokset ja opinto-oikeus

Ilmoittautuneille tiedotetaan ilmoittautumisen tulos sähköpostitse viimeistään 10.5.2023. Opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin myönnetään seuraavaksi lukuvuodeksi ilmoittautumisessa valituille.

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli opiskelija peruu ilmoittautumisensa ilmoittautumisajan umpeuduttua tai ei tosiasiassa aloita opintoja (tarkistetaan osallistujat ensimmäisessä aineryhmän tapaamisessa) ilman pätevää syytä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, muu painava opintoihin tai elämäntilanteeseen liittyvä syy), menettää hän opinto-oikeutensa opettajan pedagogisiin opintoihin. Mikäli opiskelija haluaa myöhemmin ilmoittautua opintoihin, tulee hänen osallistua myös soveltuvuuden arviointiin uudelleen.

Opintojen aloittamiselle voi anoa lykkäystä syksyyn 2024 perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, muu painava opintoihin tai elämäntilanteeseen liittyvä syy). Lykkäystä anotaan sähköisellä lomakkeella.

Opettajan pedagogisten opintojen opinto-oikeus on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi kuitenkin suorittaa aiemmin tai jättää myöhemmäksi perusopintojen vapaasti suoritettavia opintojaksoja. Opintojen korvaavuuksista ja mahdollisuudesta suorittaa opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyviä opintojaksoja etukäteen kerrotaan opetussuunnitelman yhteydessä.

Muiden kuin vapaasti suoritettavien opintojaksojen suorittamiseen tulee hakea tiedekunnalta lisäaikaa. Lisäaikaa myönnettäessä otetaan huomioon opintojen kesken jäämisen syyt (esimerkiksi sairaus edellyttää lääkärintodistusta) sekä se, kuinka paljon ja mitä opintoja on suorittamatta. Mikäli lisäaikaa ei myönnetä, tulee opiskelijan hakea uutta opinto-oikeutta opettajan pedagogisiin opintoihin ja osallistua valintakokeeseen.

Jos opintoihin hyväksytty valmistuu maisteriksi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen opoedu@utu.fi, jotta opiskelijalle kirjataan erillisopinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin. Tällöin opiskelija saa opinnoista erillistodistuksen, mutta ei ole oikeutettu opiskelijakorttiin eikä tutkinto-opiskelijoiden opiskelijaetuuksiin.

Varasijalle jääneille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse, mikäli peruutuksia tulee ja hakija voidaan valita opintoihin lukuvuodelle 2023–2024. Varasijoilta valitseminen päättyy, kun hakukiintiössä ei ole enää vapaita opiskelupaikkoja tai kun ei ole jäljellä hakijoita, joille vapaita opiskelupaikkoja voitaisiin tarjota. Varasijoilta valitseminen päättyy kuitenkin viimeistään 23.8.2023.

Valintaan perustellusta syystä tyytymätön voi jättää kirjallisen oikaisupyynnön tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

Tutkinto-opiskelija, joka ei tule valituksi vuoden 2023 ilmoittautumiskiintiössä, voi ilmoittautua opettajan pedagogisiin opintoihin seuraavina vuosina, mikäli hän täyttää ilmoittautumisen kriteerit. Soveltuvuuskokeen pisteet ovat voimassa niin kauan kun opiskelijan tutkinnon suoritusoikeus on voimassa tai enintään viisi lukuvuotta, eli tänä aikana opiskelijan ei tarvitse osallistua soveltuvuuskokeeseen uudelleen. Jos opiskelija käy kuitenkin uusimassa soveltuvuuskokeen, jää korkein pistemäärä voimaan.

Terveydelliset vaatimukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on rajoituksia. Opettajankoulutuksissa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.


Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.


Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Toimintaympäristön kuvaus
Opettajan ja ohjaajan työ on vaativa asiantuntija- ja ihmissuhdetyö, jossa tieto ja ymmärrys kytkeytyvät käytännön toimintakykyyn. Opettajia ja ohjaajia työskentelee varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa sekä aikuiskoulutuksessa. Opettajan kelpoisuuden saaneita ohjaajia työskentelee edellisten lisäksi monilla muilla tehtäväkentillä, missä ohjausosaamista tarvitaan. Opettajat tukevat työssään kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Ohjaajien tehtäviin kuuluu psykososiaalinen tuki sekä uranvalinnan ja oppimisen ja opiskelun ohjaus. Työnkuva vaihtelee sen mukaan, minkä ikäisten ihmisten parissa opettajat ja ohjaajat työskentelevät. Työ edellyttää kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisissa oppimis- ja kasvatusympäristöissä tapahtuvaa opetus- ja kasvatustoimintaa. Opettajat ja ohjaajat tekevät työtään yhä enemmän rakentavassa yhteistyössä toisten opettajien ja ohjaajien kanssa moniammatillisissa ryhmissä/tiimeissä/verkostoissa.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

 • Riittävä vuorovaikutuskyky toimia ammatin mukaisissa tehtävissä
 • Riittävät kognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot toimia ammatin mukaisissa tehtävissä.
 • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
 • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikostaustaote
Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikostaustasta. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Opetusaikataulut

Opettajan pedagogisten opintojen opiskelu on pääsääntöisesti päiväopiskelua ja edellyttää läsnäoloa. Opetus on suurimmaksi osaksi tiivistä ja intensiivistä lähiopetusta: samana päivänä voi olla opetusta tiedekuntarakennus Educariumilla ja Turun normaalikoulussa. Opinnot ajoittuvat syyskuun alusta toukokuun loppupuolelle.  Opintoja ei voi aloittaa myöhässä.

Lukuvuoden 2023–2024 opetusaika alkaa 28.8.2023; tarkemmat opetusaikataulutiedot lähetetään opintoihin valituille. Opettajan pedagogisten opintojen syksyn 2023 opetusaikataulu kasvatustieteen ja ainedidaktiikan opintojen osalta julkaistaan kesäkuun puolivälissä opinto-oppaassa. Opinnot järjestetään osittain aineryhmittäin; ryhmäkohtaisista aikatauluista saa lisätietoa viimeistään elokuun puolivälissä opiskelija- ja ryhmämäärien varmistuttua. Opetusharjoittelujen tarkemmat aikataulut sovitaan Turun normaalikoulun ohjaajien kanssa opintojen alkaessa. Kevään 2024 opetusaikataulut julkaistaan marraskuun 2023 puolivälissä.

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot 60 op yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille

Yleistä opinnoista ja hakemisesta

Turun yliopisto järjestää erillisiä opettajan pedagogisia opintoja yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opintoja järjestetään sekä peruskoulun ja lukion aineenopettajuuteen (aineenopettajakoulutus) että aikuisopetukseen (aikuispedagogiikka) suuntautuneina. Sisällöllisistä painotuseroistaan huolimatta aineenopettajakoulutuksen ja aikuispedagogiikan opinnot antavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden (yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon kanssa). Se, mihin opettajan tehtäviin ja mille kouluasteelle on kelpoinen, riippuu muista suoritetuista opinnoista/tutkinnoista (esim. opetettavan aineen opinnoista) sekä joissain tapauksissa työkokemuksesta.

Lisätietoja opettajan kelpoisuuksista ja reiteistä niiden saavuttamiseksi Turun yliopistossa löydät verkkosivultamme Opettajaksi?

Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin on haku vuosittain.

 • Vuoden 2023 hakuaika (lukuvuonna 2023-2024 järjestettäviin opintoihin) alkaa 12.12.2022 ja päättyy 31.1.2023 klo 15.00. 
 • Tarkempia tietoja opinnoista ja valintaperusteet löytyy Opintopolusta. Valintaperusteet julkaistu 2.12.2022.

Valinnasta ja opinnoista saa lisätietoja tiedekunnan opintoasioista opoedu@utu.fi ja p. 050 339 4873.

Tilastot hakeneista ja hyväksytyistä

2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016

Opettajan pedagogiset opinnot Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille

Yleistä opinnoista ja hakemisesta

Turun yliopiston Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman erityispedagogiikan pääaineopiskelijat (syksyllä 2021 ja sitä ennen opintonsa aloittaneet) voivat hakea samassa haussa opettajan pedagogisiin opintoihin ja/tai erityisopettajan opintoihin (Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot). Opinnot hajaantuvat useamman lukuvuoden ajalle.

 Lue lisää opinnoista ja niihin hakemisesta erityisopettajan opintojen vastaavalta verkkosivulta.

Syksyllä 2022 ja sen jälkeen Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa aloittaneet erityispedagogiikan pääaineopiskelijat voivat hakea opettajan pedagogisiin opintoihin Aikuispedagogiikkaan. Ks. ylempää kohta "Valintaperusteet 2023: aineenopettajakoulutuksen humanististen aineiden ja aikuispedagogiikan kiintiöt".

Opettajan pedagogiset opinnot Turun yliopiston opetushenkilökunnalle ja jatko-opiskelijoille (yliopistopedagogiikka)

Yleistä opinnoista ja hakemisesta

Turun yliopistossa järjestetään opettajan pedagogisia opintoja (yliopistopedagogiikka) yliopiston opettajille ja jatko-opiskelijoille. Lisätietoa opinnoista löytyy Yliopistopedagogiikan yksikön intranet-sivuilta.

Kysy lisätietoja

Opinnot Turussa: opoedu@utu.fi

Opinnot Raumalla: opoedu-rauma@utu.fi