Erillisopinnot Turun yliopistossa

Tutkinnon ulkopuolisiin opintoihin eli erillisopintoihin hakevat ne, joilla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Turun yliopistossa ja jotka haluavat suorittaa vain joitain opintojaksoja tai jonkin opintokokonaisuuden, mutta eivät kokonaista tutkintoa. Erillisopintojen suoritusoikeutta haetaan opinnot antavalta tiedekunnalta. Erillisopintoihin hakevat myös ne, joiden tutkinnon täydentämisaika on kulunut umpeen.

Erillisopintojen suoritusoikeutta ei myönnetä sellaisiin opintoihin, joita on avoimen yliopisto-opetuksen opintotarjonnassa.

Erillisopintoja suorittavat osallistuvat oppiaineen normaaliin opetukseen ja suorittavat samoja opintoja kuin tutkinto-opiskelijatkin. Erillisopintoja suorittavia opiskelijoita koskevat samat määräykset kuin muita opiskelijoita.

Erillisopinnot ovat yleensä maksullisia (ks. poikkeukset ja tarkemmat tiedot alempana sivulla).

Useimmilla tiedekunnilla ei ole erillisopintoihin kiinteitä hakuaikoja, joten ne on hyvä tarkistaa tiedekunnasta ennen hakemista. Etenkin humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta kuitenkin suosittavat, että opinnot aloitetaan syyslukukaudella, koska kaikkea perusopetusta ei ole tarjolla kevätlukukaudella.

Kasvatustieteiden tiedekunnan erillisiin opettajankoulutuslaitoksen opintokokonaisuuksiin, opettajan pedagogisiin opintoihin, erityisopettajan opintoihin sekä monialaisiin opintoihin hakeva noudattaa ao. opintojen valintaperusteissa määriteltyjä hakuaikoja ja -käytäntöjä.

Mikäli etsit tietoa JOO-opintoina suoritettavista opinnoista, löydät sitä tästä linkistä.

Mikäli etsit tietoa opiskelumahdollisuuksista Ukrainasta tuleville, katso tämä sivu.

Näin haet erillisopintoihin

Tiedekuntien erillisopintoihin (pl. kasvatustieteiden tiedekunnan tietyt opintokokonaisuudet, ks. tarkemmin kohta Kasvatustieteiden tiedekunta) ja kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kursseille hakevat täyttävät hakulomakkeen 'Hakemus erillisiin opintoihin', jonka voi tulostaa itse. Linkki hakemukseen löytyy sivun alareunasta. Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kuhunkin kurssiin on aina haettava omalla hakemuksella. Jokaista eri oppiaineen opintojaksoa ja opintokokonaisuutta tai arvosanaa varten on täytettävä eri hakemus liitteineen.

Hakemus erillisopintoihin lähetetään asianomaiseen tiedekuntaan tai kieli- ja viestintäopintojen keskukseen.

Palautusosoitteet tiedekunnittain:
Humanistinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto, hum-info@utu.fi
Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto, Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku, opomed@utu.fi
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto, oposci@utu.fi
Oikeustieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto, opolaw@utu.fi
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto, oposoc@utu.fi
Kasvatustieteiden tiedekunta, 20014 Turun yliopisto, opoedu@utu.fi
Teknillinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto, opotech@utu.fi
Turun kauppakorkeakoulu, 20014 Turun yliopisto, opotse@utu.fi
Kieli- ja viestintäopintojen keskus, 20014 Turun yliopisto, kielivie@utu.fi

Hakemuksen liitteet

 • Jos hakemuksen perusteena on ammattipätevyyden lisääminen, hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, miten opintojen suorittaminen liittyy kelpoisuuteen tai ammattiin.
 • Ulkomailta hakevien on liitettävä hakemukseensa opintosuoritusote ja opintosuunnitelma
 • Opintosuoritusote on liitettävä myös silloin, kun opiskelijalla on aiempia opintoja oppiaineesta, johon hän hakee opiskeluoikeutta.
Erillisopintojen maksut ja taloudelliset edut

Erillisopintojen suorittaminen on pääsääntöisesti maksullista. 1.8.2015 alkaen maksut ovat:

Yksittäinen opintojakso 15 EUR / opintopiste
Opinto-oikeuden jatkoaika vuodeksi 50 EUR

Perus-, aine- ja syventävien opintojen opintokokonaisuudet humanistisessa, matemaattis-luonnontieteellisessä, teknillisessä, yhteiskuntatieteellisessä ja kasvatustieteiden tiedekunnassa:

Perusopinnot 250 EUR
Aineopinnot 350 EUR
Syventävät opinnot 600 EUR
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan opinnot 1000 EUR

Maksuja ei sovelleta:

 • opettajan pätevyyden antaviin opintoihin (vain jos henkilö saa opettajan pätevyyden heti opinnot suoritettuaan)
 • valtakunnallisen joustavasta opinto-oikeudesta tehdyn sopimuksen (JOO-opinnot, www.joopas.fi)
 • ulkomaisiin virallisiin vaihto-opiskelijoihin (esim. Erasmus, Nordplus, ISEP, First
 • eräiden kansainvälisten apurahojen perusteella määräaikaisesti opiskeleviin (esim. CIMO, Fulbright)

Opiskeluoikeus tulee voimaan vasta maksun toteamisen jälkeen. Suoritettua opintomaksua ei palauteta.


Taloudelliset edut

Erillisopintoja suorittava ei voi saada yliopiston omia stipendejä eikä yliopiston kautta myönnettäviä kansainvälisiä apurahoja. Opintotukea ei myöskään myönnetä. Poikkeuksina ovat ne korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka suorittavat sellaisia erillisiä opintokokonaisuuksia, jotka antavat ammatti- tai virkakelpoisuuden.

Erillisopintoja suorittava ei voi liittyä ylioppilaskuntaan eikä siten voi saada opiskelijakorttia tai sen antamia etuuksia (mm. matka-alennuksia).

Opinto-oikeudesta päättäminen

Opinto-oikeudesta päätetään opetuksen antavassa tiedekunnassa. Päätös erillisopinto-oikeudesta ja ohjeet mahdollisesta opintomaksusta maksamisesta lähetetään hakijalle lomakkeessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Opinto-oikeus merkitään opiskelijatietojärjestelmään pääsääntöisesti viikon kuluessa maksun toteamisen jälkeen. Maksuttomissa opiskeluoikeuksissa erillistä ilmoittautumista ei tarvita.

Kun ilmoittautuminen on merkitty opiskelijatietojärjestelmään, opiskelijalle lähetetään asiasta sähköpostitiedote. Seuraavina lukuvuosina ilmoittautuminen merkitään automaattisesti opiskeluoikeuden voimassaoloaikana.

Erillisopintojen opintosuoritukset ja todistukset

Merkinnät suoritetuista opinnoista tallennetaan Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään. Opintosuoritukset tallennetaan opetuksen antaneessa oppiaineessa ja oikeustieteen opinnot tiedekunnan kansliassa. Otteen suoritetuista opinnoista voi pyytää oman oppiaineen tai laitoksen kansliasta tai opiskelijakeskus Discosta (disco@utu.fi). Otteen saa halutessaan englanninkielisenä.

Mikäli suoritat opintokokonaisuutta, siitä tulee pyytää opintokokonaisuusmerkintä oppiaineen/tiedekunnan opintosihteeriltä. Opintokokonaisuusmerkinnän jälkeen opiskelija voi pyytää todistusta erillisopinnoista tiedekunnan kansliasta. Lääketieteellisessä tiedekunnassa todistuksen antaa ko. oppiaine. Turun kauppakorkeakoulussa todistuksen / suoritusrekisteriotteen saa opintotoimistosta.

Tiedekuntakohtaisia ohjeita erillisopintoihin hakevalle

Humanistinen tiedekunta

Humanistisessa tiedekunnassa voi suorittaa erillisinä opintoina tiedekunnan sivuaineopintotarjonnan mukaisia opintoja.

Tiedekunnan sivuaineopintotarjonta opinto-oppaassa.

Hakeminen

Hakemuksia erillisiin opintoihin otetaan vastaan ympäri vuoden. Hakemus erillisiin opintoihin tulee kuitenkin jättää riittävän ajoissa ennen opetuksen alkamista, mahdollisen ilmoittautumisajan päättymistä tai valintakoetta. On suositeltavaa, että opinnot aloitetaan syyslukukaudella, koska kaikkea perusopetusta ei ole tarjolla kevätlukukaudella.

Huom! Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti skannattuina sähköisinä dokumentteina tiedekunnan opintotoimiston sähköpostiin hum-info@utu.fi.

Joihinkin humanistisen tiedekunnan oppiaineisiin edellytetään sivuaineen valintakokeen suorittamista ja läpäisemistä erillisopinto-oiekuden saamiseksi. Sivuaineen valintakokeet järjestetään ennen syyslukukauden alkua. Lisätietoa humanistisen tiedekunnan verkkosivulla.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden laitoksella voi suorittaa erillisinä opintoina

 • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot
 • kasvatustieteen aineopinnot tai aikuiskasvatustieteen aineopinnot
 • kasvatustieteen syventävät opinnot
 • erityispedagogiikan perusopinnot

tiedekunnan harkinnan mukaan. Opinto-oikeuden myöntämiseen vaaditaan painavia ammatillisia syitä. Hakijan tulee täyttää tämän sivun alalaidasta löytyvä hakulomake ja toimittaa se ylempää löytyvien ohjeiden mukaisesti tiedekuntaan. Nämä opinnot ovat maksullisia.

Opettajankoulutuslaitoksella voi suorittaa erillisinä opintoina

 • perusopinnot laitoksen sivuainetarjonnan mukaan,
 • aineopinnot laitoksen sivuainetarjonnan mukaan,
 • käsityökasvatuksen syventävät opinnot ja
 • Rauman kampuksella toteutettavat perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op). Huom. Turun kampuksella toteuttaviin monialaisiin opintoihin ei voi hakea erillistä opinto-oikeutta.

Opettajankoulutuslaitoksen erillisiin opintoihin tulee hakea noudattaen ao. opintoja koskevaa hakuaikaa ja -menettelyä. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, joka tulee osoittaa ao. opintoja koskevan hakuan päättymiseen mennessä. Opintojen maksullisuus riippuu hakijan aiemmin suorittamista opettajan kelpoisuuden tuottavista opinnoista.

Lisäksi tiedekunta järjestää erillisinä suoritettavia

 • opettajan pedagogisia opintoja (aineenopettajakoulutus ja aikuispedagogiikka) ja
 • erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja,

joita koskevat hakutiedot ovat luettavissa tiedekunnan verkkosivuilla.

> Lue lisää opettajan kelpoisuuksista ja reiteistä niiden saavuttamiseksi sivulta Opettajaksi?
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa erillisinä opintoina yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Voit hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta, jos haluat täydentää tutkintoasi, saavuttaa virkakelpoisuuden tai tarvitset lisäopintoja ammattipätevyytesi lisäämiseksi. Opintojaksojen kuvaukset esitietovaatimuksineen on listattu tiedekunnan opinto-oppaassa. Sivuaineiden opintokokonaisuudet löytyvät puolestaan opinto-oppaan sivuainetarjonta ja muut opintokokonaisuudet -otsikon alta.

Hakeminen

Erillisiin opintoihin on jatkuva haku, mutta hakulomake tulee palauttaa viimeistään kuukautta ennen haettavan opintojakson tai -kokonaisuuden alkamista. Yhdellä lomakkeella voit hakea opinto-oikeutta vain yhden laitoksen järjestämiin opintoihin. Biologian ja maantieteen aineenopettajan pätevyyden antaviin opintoihin on haettava myös sivuaineen suoritusoikeutta huhtikuun loppuun mennessä.

Voit palauttaa hakulomakkeen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen oposci@utu.fi.

Lääketieteellinen tiedekunta

Hoitotieteessä voi suorittaa täydentävinä tai erillisopintoina hoitotieteen pedagogiikan asiantuntijuusopintoja (35 op). Opiskelemaan otetaan vuosittain enintään kolme (3) opiskelijaa. Hakijalta edellytetään terveystieteiden maisterin tutkintoa. Lisäksi edellytetään kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op) suorittamista. Hakemukseen tulee liittää vapaamuotoiset perustelut opintojen tarpeellisuudesta ja tieto harjoittelupaikasta. Jos hakijoita on enemmän kuin kiintiö on, valinnan perusteina käytetään esitettyjä perusteluita ja harjoittelupaikkaa.

Hakulomake toimitetaan tiedekunnan kansliaan 31.5. mennessä.

Lisätietoja: professori Leena Salminen leesalmi@utu.fi 029 450 3150

 

Hoitotieteen perusopinnot

Myös hoitotieteen perusopinnot (25 op) voi suorittaa erillisopintoina. Opintojaksojen tiedot ilmoittautumis- ja suoritusaikoineen löytyvät opinto-oppaasta

Opintoihin on jatkuva haku. Hakulomake toimitetaan osoitteeseen: opomed@utu.fi.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Erillisopinto-oikeuden saamisen edellytyksenä on ensisijaisesti samanaikaisen muualla suoritettavan yliopistotutkinnon tai Turun yliopistossa tai muualla jo suoritetun tutkinnon täydentäminen tai ammattipätevyyden lisääminen tai virkakelpoisuuden saavuttaminen.

Perustutkinto-opinnot
Erillisopinto-oikeutta hakeville opiskelijoille voidaan myöntää opinto-oikeus enintään neljään aineopintojen opintojaksoon oikeudenalojen perusteista. Mukaan lasketaan myös aiemmin tiedekunnassa esim. sivuaineopiskelijana suoritetut perusteiden opintojaksot. Aineopintojen muita opintojaksoja (ent. valinnaisia opintojaksoja) voi suorittaa vain siinä tapauksessa, että opiskelija on saanut opinto-oikeuden opintojaksolle, sille jää tilaa tiedekunnan omien opiskelijoiden ja Turku Law Schoolin piiriin kuuluvien opiskelijoiden ilmoittautumisen jälkeen ja että opintojakson suorittamisen edellytykset täyttyvät. Perusopintoja ja aineopintojen erikoistumisjaksoja ei voi suorittaa erillisopintoina. Johtokunta voi erityisestä syystä myöntää syventävien opintojen suoritusoikeuksia.

Erillisopinto-oikeutta ei myönnetä sellaisiin opintojaksoihin, jotka ovat Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opetustarjonnassa. Poikkeuksena ovat ne erillisopinto-oikeutta hakevat, jotka ovat saaneet Opetushallitukselta 1.1.2016 jälkeen päätöksen ulkomailla suoritetun korkeakoulututkinnon rinnastamisesta oikeustieteen maisterin tutkintoon. Heidän on mahdollista saada erillisopinto-oikeus päätöksessä mainittuihin täydentäviin opintoihin. Hakemukseen on liitettävä Opetushallituksen antama korkeakoulututkinnon rinnastuspäätös, josta käy ilmi hakijalta edellytettävien täydentävien opintojen aihealueet.

Opinto-oikeus voidaan pääsääntöisesti myöntää hakemuksen jättämistä seuraavan lukukauden alusta. Kaikissa tapauksissa hakemus on jätettävä tiedekuntaan hyvissä ajoin, vähintään kuukautta ennen haettavan opintojakson opetuksen alkamista.

Turku Law School -opintojaksot
Turku Law School -opintojaksoja voidaan suorittaa JOO-sopimuksen perusteella ja erillisopintoina enintään 30 ECTS (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämät Turku Law School -opintojaksot).
 
Turku Law School -opintojaksojen opinto-oikeuksia voidaan myöntää:
- ulkomailla oikeustieteellisissä tiedekunnissa opiskeleville (opintojen tulee olla hyväksiluettavissa kotiyliopistossa suoritettavaan tutkintoon)
- ammattipätevyyden lisäämiseksi LL.B.-tutkinnon tai LL.M.-tutkinnon suorittaneille (hakemukseen liitettävä nykyisen työnantajan suositus)
- Suomessa oikeustieteellisissä tiedekunnissa opiskeleville; opiskelijoille, joiden opintoihin kuuluu oikeustiedettä muissa tiedekunnissa sekä JOO-yliopistojen opiskelijoille, joiden opinto-oikeutta ko. yliopisto puoltaa.

Hakuajat ulkomailta tuleville: hakuaika ulkomailta Turku Law School -opintojaksoja erillisopintoina suorittamaan hakeville päättyy syyslukukaudella alkaville opintojaksoille 31.5 ja kevätlukukaudella alkaville opintojaksoille 1.11. Hakuaikaan mennessä saapuneista hakemuksista hyväksytään kaksi parasta.

Erillisopinto-oikeuden saaneen opiskelijan tulee lisäksi ilmoittautua opintojaksoille Pepissä.

Teknillinen tiedekunta

Teknillisessä tiedekunnassa voi suorittaa erillisinä opintoina yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Voit hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta, jos haluat täydentää tutkintoasi, saavuttaa virkakelpoisuuden tai tarvitset lisäopintoja ammattipätevyytesi lisäämiseksi. Opintojaksojen kuvaukset esitietovaatimuksineen on listattu tiedekunnan opinto-oppaassa. Sivuaineiden opintokokonaisuudet löytyvät puolestaan opinto-oppaan sivuainetarjonta ja muut opintokokonaisuudet -otsikon alta.

Hakeminen

Erillisiin opintoihin on jatkuva haku, mutta hakulomake tulee palauttaa viimeistään kuukautta ennen haettavan opintojakson tai -kokonaisuuden alkamista. Yhdellä lomakkeella voit hakea opinto-oikeutta vain yhden laitoksen järjestämiin opintoihin. 

Voit palauttaa hakulomakkeen liitteineen sähköpostitse osoitteeseen opotech@utu.fi.

Turun kauppakorkeakoulu

Erillisopinnot Turun kauppakorkeakoulussa on tarkoitettu pääsääntöisesti niille, jotka haluavat suorittaa opintoja saavuttaakseen valintakelpoisuuden tarkoituksena hakea Turun kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.

Henkilöt, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon ja haluavat täydentää sitä tai jotka koulutustaustasta riippumatta tarvitsevat opintoja ammattipätevyyden lisäämiseksi voivat hakeutua suorittamaan opintoja Avoimessa yliopistossa.

Mitä opintoja voi suorittaa erillisopintoinaTurun kauppakorkeakoulussa?

Opintojaksokohtaisen opinto-oikeuden puoltopäätökseen vaikuttaa ensisijaisesti oppiaineen ja opintojakson resurssitilanne. Oppiaineiden opetus- ja henkilökuntaresurssit ovat rajalliset, joten on mahdollista, ettei erillisopinto-oikeutta voida myöntää näiden syiden perusteella. Etusija kaikille opintojaksoille on Turun kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilla.

Opinto-oikeutta ei pääsääntöisesti myönnetä opintojaksoihin, jotka voi suorittaa Turun kauppakorkeakoulun avoimena yliopisto-opetuksena.

Hakeminen erillisopintoihin

Erillisopinto-oikeutta voi hakea opintojaksoille, joille ei opinto-oppaassa ole annettu osallistumisrajoitteita (esim. vain tutkinto-opiskelijoille). Löydät ko. tiedon kunkin opintojakson kurssikuvauksesta Turun yliopiston sähköisestä opinto-oppaasta Turun kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmasta lv. 2022-2024.

Hakuajat:
 • 8.8. I periodilla alkavaan opetukseen
 • 15.9. II periodilla alkavaan opetukseen
 • 15.11. III periodilla alkavaan opetukseen
 • 31.1. IV periodilla alkavaan opetukseen 

Hakijan tulee tutustua Turun kauppakorkeakoulun opinto-oppaaseen, josta ilmenevät opetettavat aineet ja opintojaksot. Tarvittaessa lisätietoja saa opintoimistosta.

Hakemus on perusteltava, ja siinä on mainittava aineittain ne opintojaksot (koodeittain), joista opintojen halutaan muodostuvan. Perustelut esitetään lomakkeessa tai erillisellä liitteellä. Hakemukseen voi liittää myös muita asiakirjoja kuten suoritusrekisteriotteen, jotka saattavat vaikuttaa valintaan.

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa erillisinä opintoina tiedekunnan sivuaineopintotarjonnan mukaisia opintoja. Erillisopintojen suoritusoikeutta ei kuitenkaan myönnetä sellaisiin opintoihin, joita järjestetään tiedekunnan avoimena yliopisto-opetuksena.

Tiedekunnan sivuaineopintotarjonta opinto-oppaassa.

Hakeminen

Hakemuksia erillisiin opintoihin otetaan vastaan ympäri vuoden. Kiinteä hakuaika on vain erikseen mainittuihin opintoihin. Hakemus erillisiin opintoihin tulee kuitenkin jättää riittävän ajoissa ennen opetuksen alkamista tai mahdollisen ilmoittautumisajan päättymistä. On suositeltavaa, että opinnot aloitetaan syyslukukaudella, koska kaikkea perusopetusta ei ole tarjolla kevätlukukaudella.