Sivuaineopinnot humanistisessa tiedekunnassa

Turun yliopistossa kirjoilla olevat  perustutkinto-opiskelijat hakevat humanistisen tiedekunnan sivuaineopintojen opinto-oikeutta seuraavasti:

Asklepios-ohjelma

Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin käynnistyy elokuussa. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella (aukeaa 3.8.2020).

 

Elämänkatsomustieto

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Englannin kieli

Sivuainekoe järjestetään maanantaina 24.8.2020 klo 10.00 - 11.30 etäkokeena Moodle-alustalla. Hakijat saavat tarkemmat ohjeet ilmoittautumisajan päätyttyä.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2020 klo 15.00.

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 26.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa englannin kielen kokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston jossakin muussa aineessa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oppiaineen toimistoon (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Erillis- ja täydennysopiskelijoilla on oma yhteinen kiintiönsä: kolme sivuainekokeessa parhaiten suoriutunutta hakijaa voidaan valita. Tullakseen hyväksytyksi erillis- tai täydennysopiskelijan tulee kuitenkin saada kokeesta vähintään sama pistemäärä kuin matalimmalla pistemäärällä sivuaineopiskelijaksi hyväksytty perustutkinto-opiskelija.

Sivuaineen valintakokeessa voidaan siis maksimissaan valita 26 sivuaineen opiskelijaa ja 3 muuta opiskelijaa eli 29 opiskelijaa.

Kokeen kolme osiota ovat kielioppi ja sanasto (maksimipistemäärä 20), kielitiede (maksimipistemäärä 10) sekä kirjallisuus (ennakkoon luettavat novellit, maksimipistemäärä 20). Nämä osiot testaavat englannin sanaston, kieliopin ja kieliopillisten käsitteiden hallintaa ja kielitieteellistä ajattelua sekä kykyä analysoida kaunokirjallisuutta. Hakijan on saatava vähintään puolet pisteistä (25 pistettä 50:stä) tullakseen hyväksytyksi. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan, että hakija saa jokaisesta kolmesta osiosta pisteitä.

Englannin kielen sivuainekokeeseen luettava novellivalikoima:

Rich, Simon. “The Present” (1500 sanaa; 2013)
https://thumpanthology.weebly.com/the-present.html

Le Guin, Ursula K. “The Ones Who Walk away from Omelas” (2800 sanaa; 1973)
http://sites.asiasociety.org/asia21summit/wp-content/uploads/2011/02/3.-Le-Guin-Ursula-The-Ones-Who-Walk-Away-From-Omelas.pdf

Tehtävätyyppejä voivat olla esimerkiksi monivalintatehtävä, esseekysymys, aukkotehtävä tai aineistotehtävä. Vastaukset tarkastetaan plagiaatintunnistusohjelmalla vilpin karsimiseksi.

Kokeen lopuksi hakijan henkilöllisyys varmistetaan Zoomissa, jossa katsotaan hakijan henkilöllisyystodistus ja tehdään kontrollikysymyksiä hänen koevastauksistaan. Zoom-tunnistautumisen osoitteet annetaan Moodlen valintakoesivulla kokeen yhteydessä.

Englannin kielen sivuaineopinto-oikeus on voimassa kymmenen vuotta, minkä jälkeen opinto-oikeus päättyy.

Espanjan kieli

Sivuainekoe järjestetään maanantaina 24.8.2020 klo 13.00 – 14.00 ja 14.30-16.00, moodle-alustalla.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeellaIlmoittautuminen päättyy 21.8.2020 klo 15.00.

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 14.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa espanjan kielen kokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston jossakin muussa aineessa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oppiaineen toimistoon sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Sivuainekokeessa edellytetään vähintään lyhyen espanjan tai vastaavien tietojen ja taitojen sekä suomen kielen hyvää hallintaa.

Kokeen maksimipistemäärä on 50. Koe on kolmiosainen. Maksimi- ja minimipistemäärät ilmoitetaan suluissa siten, että hakijan täytyy saada yhteensä vähintään 25 pistettä:

Kokeen ensimmäinen osa (13.00-14.00):

1. luetun ymmärtäminen, monivalintatehtävä (maksimi 10 p., minimi 5 p.)  

  • kokeessa jaettava espanjankielinen yleistajuinen teksti, vastaukset espanjaksi

2. kielioppi, monivalintatehtävä (maksimi 20 p., minimi 10 p.)

Kokeen toinen osa (14.30-16.00):

3. espanjankielinen essee (maksimi 20 p., minimi 10 p.)

  • lyhyt essee espanjaksi kokeessa annetusta aiheesta (150-200 sanaa)
  • essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta
Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet: arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa.

Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla (nimi, pääaine, opiskelijanumero)  historia-aineiden toimistoon sähköpostitse his-toimisto@lists.utu.fi syyskuun loppuun mennessä.  Åbo Akademin opiskelijat täyttävät lisäksi sähköisen JOO-hakulomakkeen osoitteessa www.joopas.fi.

 

Italian kieli

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 10.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa italian kielen kokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston jossakin muussa aineessa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oppiaineen toimistoon sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Sivuainekoe järjestetään ensimmäisen kerran tiistaina 25.8.2020 klo 11.30 - 13.30 etäkokeena Zoom-alustalla. Jos kiintiö jää vajaaksi, järjestetään marraskuussa toinen sivuainekoe.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeellaIlmoittautuminen päättyy 21.8.2020 klo 15.00.

Elokuun sivuainekokeen läpäisseen opinto-oikeus astuu voimaan syyslukukaudella 2020, marraskuun kokeen läpäisseen tammikuussa 2021.

Sivuainekokeessa ei ole ennakkomateriaalia. Kokeessa on yksi tehtävä (maksimi yhteensä 25 pistettä):

  1. Motivaatiokirje

    Hakijat saavat ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamista varten liitetiedostona sähköpostitse koetilaisuuden alussa ja he kirjoittavat kirjeensä tekstinkäsittelyohjelmalla ja palauttavat sen liitetiedostona sähköpostitse.

Sivuaineopiskelijaksi hyväksytyt osallistuvat 27.8. tasokokeeseen. Tasokoe tehdään Zoomissa ja opiskelijat saavat kokeen sähköpostin liitetiedostona koetilaisuuden alussa. Kokeessa mitataan opiskelijoiden italian kielen tasoa, jotta voidaan määritellä, aloittavatko he opintonsa italian oppiaineen lisäksi myös Kieli- ja viestintä opintojen keskuksen lähtötaso-opinnoissa. Mikäli opiskelijalla ei ole italian kielen taitoa entuudestaan eikä hän halua näin ollen osallistua tasokokeeseen, hänen tulee ilmoittaa asiasta italian oppiaineeseen.

Kieliteknologia

Kieliteknologia on vapaa opintokokonaisuus humanistisen tiedekunnan opiskelijoille.

Kieliteknologian opintokokonaisuudessa (25-26 op) perehdytään kieliteknologiaan ja sen sovellusten toimintaan. Lisäksi opiskelijat oppivat itse prosessoimaan laajoja tekstiaineistoja ohjelmoimalla ja koneoppimismenetelmiä käyttäen. Kokonaisuus antaa erinomaiset valmiudet laajojen big data –aineistojen hallintaan ja prosessointiin sekä kielentutkimuksen että tekstinlouhinnan tarpeisiin.

Etukäteistietoja ohjelmoinnista, tietokoneista tai kielentutkimuksesta ei tarvita. Kokonaisuus on suunniteltu niin, että sen voi suorittaa yhdessä vuodessa, tosin kurssien suorittaminen kahdessa vuodessa tekee aikataulusta väljemmän.

Kokonaisuus järjestetään yhteistyössä Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen ja Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen kanssa. Vastuuopettajina ovat Veronika Laippala (Kkl) ja Filip Ginter (Ttl).

Kursseista on tarkemmat kuvaukset opinto-oppaassa ja Kieliteknologian tutkimusryhmän sivuilla.

Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet: kotimainen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla oppiaineiden toimistossa tai osoitteeseen kirjallisuus-toimisto(at)utu.fi viimeistään 30.9.2020.

Klassillinen arkeologia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijat ottavat yhteyttä oppiaineen vastuuhenkilöön Jaana Vaahteraan (jaana.vaahtera@utu.fi) klassillisen arkeologian HOPSin laatimiseksi.
 

Kreikkalainen filologia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Niille, jotka ovat opiskelleet muinaiskreikkaa aiemmin, järjestetään tarvittaessa vapauttava kreikka-suomi-käännöskoe. Mikäli haluat suorittaa vapauttavan kokeen, ota yhteyttä Minna Seppäseen (minna.seppanen@utu.fi) syyskuun puoliväliin mennessä. Apuvälineenä saa käyttää kreikan sanakirjaa. Hyväksytty suoritus (arvioidaan arvosanalla 1-5) vapauttaa sekä kreikan alkeis- että jatkokurssista (yhteensä 10 op).

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet: folkloristiikka, etnologia (kansatiede), uskontotiede

Sivuaineena folkloristiikan, etnologian ja uskontotieteen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla oppiaineen toimistoon syyskuun loppuun mennessä.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla tutkinto-ohjelman toimistoon syyskuun loppuun mennessä.

Käännösviestinnän sivuaineopinnot

Käännösviestinnän sivuaineen opiskeluoikeus on vapaa kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuainekokonaisuus koostuu vähintään 20 opintopisteestä pakollisia ja vähintään 5 opintopisteestä valinnaisia kursseja.

Latinalainen filologia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Niille, jotka ovat opiskelleet latinaa aiemmin, järjestetään tarvittaessa vapauttava latina-suomi-käännöskoe. Mikäli haluat suorittaa vapauttavan kokeen, ota yhteyttä Minna Seppäseen (minna.seppanen@utu.fi) syyskuun puoliväliin mennessä. Apuvälineenä saa käyttää Strengin Latinalais-suomalaista sanakirjaa (ei muita sanakirjoja). Hyväksytty suoritus (arvioidaan arvosanalla 1-5) vapauttaa sekä latinan alkeis- että jatkokurssista (yhteensä 10 op).

Luova kirjoittaminen

Luovaan kirjoittamiseen valitaan vuosittain 14 sivuaineopiskelijaa suorittamaan perus- ja aineopintoja. Vuonna 2020 valittavat opiskelijat saavat opinto-oikeuden luovan kirjoittamisen perusopintoihin lukuvuodeksi 2020-2021 ja luovan kirjoittamisen aineopintoihin lukuvuodeksi 2021-2022.

Luovan kirjoittamisen sivuaineopiskelijaksi pyritään suorittamalla heti syyslukukauden alussa alkava intensiivinen Johdatus kirjoittamiseen -kurssi, jolle voivat ilmoittautua Turun yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Kurssille otetaan 100 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Luovan kirjoittamisen sivuaineopiskelijat valitaan johdantokurssilla tehtyjen tehtävien, tuntiaktiivisuuden sekä motivaatiokirjeen perusteella.

Kun opiskelija on suorittanut johdantokurssin ja saanut siitä pisteet ja arvosanan, mutta ei ole päässyt opiskelemaan luovaa kirjoittamista, hän voi hakea opinto-oikeutta seuraavana vuonna suorittamalla uudestaan sen osa-alueen tai ne osa-alueet, joissa hänellä on ollut eniten puutteita. Opinto-oikeutta voi hakea uudestaan myös suorittamalla koko kurssin uudestaan (kertoja ei ole rajoitettu, ns. arvosanan korotus).

Opiskelijoille, jotka ovat saaneet luovan kirjoittamisen perusopinto-oikeuden ennen vuotta 2019, suorittaneet perusopinnot ja haluaisivat jatkaa aineopintoihin, järjestetään täydentävä sivuainekoe elokuun lopussa. Myös avoimessa yliopistossa luovan kirjoittamisen perusopinnot suorittaneet opiskelijat, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa, voivat hakea tällöin oikeutta aineopintojen suorittamiseen.

Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Hakukohteeseen (vuodesta 2017 alkaen) hyväksytyt opiskelijat saavat vapaan sivuaineoikeuden tutkinto-ohjelman oppiaineisiin (mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria).

Muita sivuaineopiskelijoita valitaan suorittamaan mediatutkimuksen musiikkitieteen ja taidehistorian perusopintoja enintään 40. Valinta tehdään lukuvuoden alussa sähköisellä lomakkeella palautettavan motivaatiokirjeen perusteella, ja valintakriteereinä toimivat sivuaineopintojen relevanssi opiskelijan aineyhdistelmän ja HOPSin kannalta sekä opintojen vaihe. Hakulomake on avoinna 11.8. - 25.8.2020 (klo 16 asti).

Kunkin oppiaineen aineopinnot ovat vapaita kaikille perusopinnot (so. mediatutkimuksen/musiikkitieteen/taidehistorian erilliset perusopinnot tai mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian yhteiset perusopinnot) hyvin tiedoin (keskiarvo väh. 3) suorittaneille opiskelijoille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Aineopintojen yksittäisten kurssien suorittaminen tutkinnon vapaiksi opinnoiksi:

Musiikkitieteen aineopintojen yksittäisiä kursseja voi suorittaa tutkinnon vapaina opintoina jakson vastuuopettajan luvalla. Aineopintokokonaisuutta ei kuitenkaan voi suorittaa ilman musiikkitieteen / memutan perusopintoja.

Taidehistorian Maailman taide ja Suomen taide sekä erikoiskurssit ovat suoritettavissa yksittäisinä kursseina (tutkinnon vapaisiin opintoihin, ilman edeltäviä taidehistorian tai memutan perusopintoja jakson vastuuhenkilön luvalla. Aineopintokokonaisuutta ei kuitenkaan voi suorittaa ilman taidehistorian / memutan perusopintoja.

Mediatutkimuksen aineopintojen yksittäisiä kursseja ei voi suorittaa tutkinnon vapaina opintoina ilman opinto-oikeutta.

Museologia

Opiskelijat valitaan Turussa annettavaan opetukseen sivuainekokeen perusteella. Museologian perusopintojen Turussa annettava opetus on Turun yliopiston ja Åbo Akademin välistä yhteistyötä, aineopinnot ovat kokonaan Turun yliopiston opetusta. Porissa museologian perusopintojen opetus kuuluu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman vastuulle.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin humanististen tiedekuntien opiskelijoilla on Turussa annettaviin perusopintoihin omat opiskelijakiintiönsä (19 ja 7). Myös enintään neljä jatko- tai täydennysopiskelijaa tai muiden tiedekuntien opiskelijaa tai erillisiä opintoja suorittavaa opiskelijaa voi saada museologian opiskeluoikeuden vuosittain sivuainekokeen perusteella. Museoliiton Verso-verkkokurssin suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa museologian opiskelua Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa maksullisina erillisopintoina.

Sivuaineen valintakoe to to 27.8. klo 14.00–16.00
Sivuaineen valintakoe järjestetään sähköisenä etäkokeena. Hakija tekee kokeen omalla laitteistollaan ja itsenäisesti. Tarkemmat ohjeet lähetetään hakijalle sähköpostitse.

Kirjautuessaan etäkokeeseen hakija sitoutuu tekemään valintakokeen itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että valintakokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos valintakoetta ei tehdä itsenäisesti ja käyttämättä ulkoisia tietolähteitä, kyse on vilpistä. Jos hakijan menettelyssä ilmenee vilppiä, valintasuoritus hylätään (hallintolaki 434/2003 31 § ja 50 §). Vilpillä saatu opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Pääsykoekirjaa saa käyttää kokeen aikana.


Kokeeseen on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittaudu museologian sivuainekokeeseen 10.8.2020 klo 08:00 mennessä: ilmoittautumislomake

Sivuainekokeeseen luetaan:
Elina Salminen: Monta kuvaa menneisyydestä - Etnologinen tutkimus museokokoelmien yksityisyydestä ja julkisuudesta. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities 149. Jyväskylä, 2011.

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/25799/978-951-39-4170-3.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Kokeessa on 3-5 kirjallista tehtävää. Kokeen maksimipistemäärä on 50. Kokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Yksi tehtävistä on motivaatiotehtävä, jossa hakijan tehtävänä on reflektoida omia näkemyksiään museoalasta. Muut tehtävät liittyvät Salmisen teokseen.

Sivuaineen opiskeluoikeudesta:
Valittavilta humanistisen tiedekunnan opiskelijoilta edellytetään perusopintojen opinnot jossakin tiedekunnan oppiaineessa.

North American Studies

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaa kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Pohjoismaiset kielet

Sivuainekoe järjestetään tiistaina 25.8.2020 klo 14.00-15.00 Turun yliopiston Moodle-alustalla.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeellaIlmoittautuminen päättyy 21.8.2020 klo 15.00.

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 18.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa pohjoismaisten kielten kokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston jossakin muussa aineessa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oppiaineen toimistoon sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Sivuainekiintiöön kuuluvat myös erillis- ja täydennysopiskelijat, joista yhteensä kaksi sivuainekokeessa parhaiten suoriutunutta hakijaa valitaan. Tullakseen hyväksytyksi erillis- tai täydennysopiskelijan tulee kuitenkin saada kokeesta vähintään sama pistemäärä kuin matalimmalla pistemäärällä sivuaineopiskelijaksi hyväksytty perustutkinto-opiskelija.

Pohjoismaisten kielten sivuainekoe edellyttää vähintään lukion ruotsin kielen keskipitkää oppimäärää tai vastaavia taitoja. Koe mittaa hakijan ruotsin kielen kieliopin ja sanaston hallintaa sekä tekstin ymmärtämistä.

”Pohjoismaiset kielet – sivuainekoe 2020” on avoinna suoritettavaksi koepäivänä klo 14.00-15.00. Kokeen tehtyään hakijan henkilöllisyys tarkistetaan lyhyen Zoom-yhteyden kautta (linkki löytyy moodle-kokeesta). Koesuoritus on ohi vasta, kun henkilöllisyys on tarkistettu. 

Sivuainekokeen rakenne on seuraava:

  1. Kielivirheiden tunnistaminen, monivalintatehtävä (15 p.)
  2. Kielioppitiedon soveltaminen, monivalintatehtävä (15 p.)

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava kokeesta vähintään 15 pistettä. Lisäksi kokeen kummastakin osiosta tulee saada pisteitä.

Ranska

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 20.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa ranskan kielen kokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston jossakin muussa aineessa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oppiaineen toimistoon sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Lisäksi sivuainekiintiötä täytetään seuraavassa järjestyksessä:
1) ylioppilaskirjoitusten ranskan kielen arvosanan perusteella tai
2) sivuaineen valintakokeessa.

Jos sivuainekiintiö täyttyy kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella hyväksytyistä, sivuainekoetta ei järjestetä. Mikäli kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella sivuaineopiskelijaksi hyväksyttyjä on enemmän kuin kiintiössä paikkoja, tehdään karsinta opintomenestyksen perusteella.

Opinto-oikeuden saaminen ylioppilaskirjoitusten ranskan kielen arvosanan perusteella

Sivuaineopiskelijaksi hyväksytään ilman valintakoetta hakijat, jotka ovat kirjoittaneet ylioppilaskirjoitusten ranskan kielen pitkässä oppimäärässä (A1- tai A2-kieli) vähintään magna cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä (B2- tai B3-kieli) vähintään eximia cum laude approbaturin tai saaneet IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa vastaavan arvosanan.

Opinto-oikeudesta kiinnostuneiden tulee ilmoittautua opintoihin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Kevätlukukauden 2021 opintoihin voi ilmoittautua 16.10.2020 klo 15.00 asti.

Opinto-oikeuden saaminen sivuaineen valintakokeen perusteella

Hakijat, jotka eivät ole kirjoittaneet ranskaa tai ovat kirjoittaneet ranskan pitkässä (A1- tai A2-kieli) tai lyhyessä (B2- tai B3-kieli) oppimäärässä tai IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa edellä kuvattua alemmat arvosanat, hakevat sivuaineen opinto-oikeutta valintakokeen kautta. 

Sivuainekokeessa mitataan hakijan sekä suomen että ranskan kielitaitoa ja korkeakoulukypsyyttä.

Ranskan toinen sivuaineen valintakoe järjestetään etäkokeena Moodle-alustalla 20.10.2020 klo 10.00 - 12.00

Sivuainekokeeseen voi ilmoittautua sähköisellä lomakkeella 16.10.2020 klo 15.00 asti. Kirjautumisohjeet koealustalle lähetään ilmoittautuneille erikseen sähköpostitse. Hakija tarvitsee kokeessa oman tietokoneen (Windows, MacOS, Linux), jossa on sisäänrakennettu tai erikseen tietokoneeseen kytkettävä videokamera.

Elokuun valintakokeen läpäisseen opinto-oikeus astuu voimaan syyslukukaudella 2020, marraskuun kokeen läpäisseen opinto-oikeus tulee voimaan syyslukukauden 2020 toisen periodin alusta alkaen. 

Sivuainekoe koostuu seuraavista pakollisista osista:

1)  monivalintatehtävä (max. 20 pistettä)

2) ranskankielinen essee (max. 30 pistettä)

  • kirjoitetaan ranskankielinen essee
  • essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta

Valintakokeen tehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Valintakoe ei edellytä ennalta luettavaa kirjallisuutta, mutta siihen voi valmistautua kertaamalla ranskan kielioppia ja sanastoa.

Tullakseen hyväksytyksi sivuainekokeessa hakijan on saatava vähintään 25 pistettä. Lisäksi sivuainekokeen molemmista osioista pitää saada pisteitä.

Romanian kieli ja kulttuuri

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Opintojen aloittamisen edellytyksenä on romanian alkeiskurssin suorittaminen tai vastaavien tietojen hallitseminen. Uusia sivuaineopiskelijoita voidaan ottaa enintään 15. Ks. lisätietoa Romanian kielen ja kulttuurin opiskelusta https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/romania.

Saksan kieli

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 20.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa saksan kielen kokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston jossakin muussa aineessa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oppiaineen toimistoon sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Lisäksi sivuainekiintiötä täytetään seuraavassa järjestyksessä:

1) ylioppilaskirjoitusten saksan kielen arvosanan perusteella tai

2) sivuaineen valintakokeessa.

Jos sivuainekiintiö täyttyy kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella hyväksytyistä, sivuainekoetta ei järjestetä. Mikäli kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella sivuaineopiskelijaksi hyväksyttyjä on enemmän kuin kiintiössä paikkoja, tehdään karsinta opintomenestyksen perusteella.

Opinto-oikeuden saaminen ylioppilaskirjoitusten saksan kielen arvosanan perusteella

Sivuaineopiskelijaksi hyväksytään ilman valintakoetta hakijat, jotka ovat kirjoittaneet ylioppilaskirjoitusten saksan kielen pitkässä oppimäärässä (A1- tai A2-kieli) vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä (B2- tai B3-kieli) vähintään magna cum laude approbaturin tai saaneet IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa vastaavan arvosanan.

Opinto-oikeudesta kiinnostuneiden tulee ilmoittautua opintoihin s-postilla osoitteeseen kkl-opinnot@utu.fi.

Opinto-oikeuden saaminen sivuaineen valintakokeen perusteella

Hakijat, jotka eivät ole kirjoittaneet saksaa tai ovat kirjoittaneet saksan pitkässä (A1- tai A2-kieli) tai lyhyessä (B2- tai B3-kieli) oppimäärässä tai IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa edellä kuvattua alemmat arvosanat, hakevat sivuaineen opinto-oikeutta valintakokeen kautta. 

Sivuaineen toinen valintakoe järjestetään keskiviikkona 21.10.2020 klo 10.00 - 11.00 digitaalisena etävalintakokeena Moodle-ympäristössä. Kokeeseen ilmoittautuneet saavat tätä varten erilliset ohjeet. Kokeen ja todistusarvosanan perusteella valitaan enintään 6 opiskelijaa.

Sivuainevalintakokeeseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy 19.10.2020 klo 15.00.

Elokuun valintakokeen läpäisseen opinto-oikeus astuu voimaan syyslukukaudella 2020, marraskuun kokeen läpäisseen tammikuussa 2021.

Saksan kielen sivuainevalintakoe on kielitaitokoe, joka mittaa saksan kieliopin ja sanaston hallintaa sekä saksankielisen tekstin ymmärtämistä. Tekstinymmärtämistehtävään vastataan suomeksi. Valintakokeessa edellytetään vähintään lyhyen saksan (B2- tai B3-kieli) tai vastaavien tietojen ja taitojen hyvää hallintaa sekä suomen kielen taitoa.

Sivuainevalintakokeen maksimipistemäärä on 50. Tullakseen hyväksytyksi sivuainekokeessa hakijan on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeella valittavat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen koepisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki saman pistemäärän saaneet.

Sivuainevalintakokeen tehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Valintakoe ei edellytä ennalta luettavaa kirjallisuutta, mutta siihen voi valmistautua kertaamalla saksan kielioppia ja sanastoa.

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimuksen opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opiskelijaksi ilmoittautuminen tapahtuu P1 Sukupuolentutkimuksen perusteet -kurssilla tai oppiaineen toimistossa.

Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)

Suomen kielen ja kulttuurin sivuaineoikeus on vapaa niille tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat saaneet pohjakoulutuksen ja suorittaneet ylioppilastutkinnon muualla kuin Suomessa tai kirjoittaneet suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä -kokeen (eivät siis äidinkielen ja kirjallisuuden koetta) ja joilla on opinto-oikeus Turun yliopistossa. Kielitaitovaatimuksena on, että opiskelija pystyy lukemaan suomenkielistä tekstiä, ymmärtämään suomenkielisiä luentoja sekä ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti suomen kielellä. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan Suomen kielen ja kulttuurin lehtorin vastaanotolla heti lukukauden alussa.

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen sivuainekiintiö on 36. Oppiaineessa on suomen kielen linja ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja, joiden perusopinnot ovat yhteiset. Opinto-oikeuden saaneet ilmoittavat linjavalintansa perusopintojen jälkeen.

Sivuainekiintiöön lasketaan ne kesän pääainevalinnassa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen kokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka saavat pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston johonkin muuhun aineeseen ja ilmoittavat viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ottavansa suomen kielen tai suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen sivuaineekseen. Heidän ei tarvitse osallistua sivuainekokeeseen.

Kiintiön ulkopuolelta sivuaineoikeuden saavat ne Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka ovat suorittaneet Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot (25 op) hyvin tiedoin.

Muut opiskelijat voivat saada sivuaineoikeuden osallistumalla sivuainekokeeseen, joka pidetään Moodle-tenttinä torstaina 26.8. klo 14.00 - 16.30. Kahden ja puolen tunnin tenttiajan lisäksi hakijoiden on varattava aikaa henkilöllisyyden tarkistamiseen, joka toteutetaan Zoom-yhteydellä. Tenttisuoritus on ohi vasta, kun henkilöllisyys on tarkistettu. 
 
Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeellaIlmoittautuminen päättyy 21.8.2020 klo 15.00.
 
Kokeen Moodle- ja Zoom-ohjeet lähetetään ilmoittautuneille maanantaina 24.8. Sivuainekokeessa vastataan kolmeen tehtävään, jotka pohjautuvat lukion oppimäärään ja kokeessa jaettavaan tekstiaineistoon mutta edellyttävät myös kielellistä päättelykykyä. Tehtävät keskittyvät kielen rakenteisiin, normeihin ja tekstitaitoihin (joihinkin tai kaikkiin edellä mainituista teemoista). Ne voivat liittyä myös kokeessa jaettavaan kielitieteellisen tekstin ymmärtämiseen tai sen pohjalta tehtävään päättelyyn.

Kokeen kokonaispistemäärä on 50 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 25 pistettä. Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti: Etusijalle asettuvat ne, jotka ovat saaneet parhaimmat pisteet ensimmäisestä tehtävästä. Mikäli tämä ei tuota ratkaisua, tarkastellaan toisen ja sen jälkeen kolmannen tehtävän pisteitä.
Unkarin kieli ja kulttuuri
Unkarin kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintojen suorittaminen on vapaata kaikille yliopiston opiskelijoille. Uusien opiskelijoiden tulee ilmoittautua suomen kielen toimistoon.
Vanhojen aikojen opintokokonaisuus

Vanhojen aikojen opintokokonaisuuden suorittaminen ei edellytä sivuaineoikeutta, vaan opetus on vapaa kaikille Turun yliopistoon läsnäoleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneille. Opetuksesta vastaavat yhteistyössä Historian, kulttuurin tai taiteidentutkimuksen ja Kieli- ja käännöstieteiden laitokset sekä TUCEMEMS-keskus. Lisätietoa opintokokonaisuudesta löydät täältä.

Venäjän kieli

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 15. Sivuaineoikeuden voi saada
1) aiempien suoritusten perusteella tai
2) valintakokeessa.

Opinto-oikeuden saaminen aiempien suoritusten perusteella

Sivuaineoikeuden voi saada venäjänkielisen oppilaitoksen päättötodistuksen, suomalaisen ylioppilaskokeen, kansainvälisen kielikokeen, Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa suoritettujen venäjän kielen kurssien (vähintään alkeis- ja jatkokurssit) tai muiden vastaavien tietojen perusteella. Opinto-oikeudesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan syyslukukaudella alkaviin opintoihin altalöytyvällä lomakkeella viimeistään 21.8.2020 klo 15.00. Mikäli halukkaita on enemmän kuin paikkoja, tapahtuu karsinta aiemman opiskelumenestyksen perusteella ja karsitut hakijat ohjataan osallistumaan valintakokeeseen. Mikäli sivuainekiintiö jää vajaaksi, otetaan opiskelijoita aiempien suoritusten perusteella myös syyslukukauden lopussa, tarkemmat ohjeet oppiaineen intrasivuilla.

Sivuainekoe

Sivuainekoe järjestetään perjantaina 28.8.2020 klo 12.00 - 14.00 etäyhteyksien.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy 21.8.2020 klo 15.00.

Valintakokeeseen ei ole erillistä kirjaa. Se on kielitaitokoe, jossa edellytetään vähintään lukion lyhyen venäjän oppimäärää (B3) vastaavia tietoja ja taitoja, hyvää suomen kielen taitoa ja peruskielioppitermien hallintaa suomeksi. Tarvittava terminologia löytyy useista suomalaisista venäjän kieliopeista, mm. Ruohonen & Strengell-Kämper: Lyhyt venäjän kielioppi. Otava (useita painoksia) tai Alestalo & Hämäläinen: Venäjän kielioppi. Venäjää aikuisille. FinnLectura (useita painoksia).

Sivuainekokeen pisteytys
Enimmäispisteet: 50
Alin hyväksytty pistemäärä: 25

 

Viron kieli ja kulttuuri

Viron kielen ja kulttuurin opiskelijoiden kiintiö on 20–25. Opiskelijat valitaan Viron peruskurssin (VIKI1185, 3 op) suorituksen perusteella, kurssi järjestetään syksyn ensimmäisen periodin aikana. Kuulustelun tarkempi aika ilmoitetaan kurssilla. Valituksi tullakseen kuulustelusta on saatava arvosteluksi vähintään 3/5.

Viron kielen ja kulttuurin opiskelijaksi hakevien on ilmoittauduttava suomen kielen toimistoon 30.10.2020 mennessä. Samassa haussa voivat tulla hyväksytyiksi myös aiemmin viron peruskurssin suorittaneet opiskelijat. Muualla kuin Turun yliopistossa viron peruskurssin suorittaneiden hakijoiden tulee osallistua Viron peruskurssin loppukuulusteluun.