Sivuaineopinnot humanistisessa tiedekunnassa

Turun yliopistossa kirjoilla olevat  perustutkinto-opiskelijat hakevat humanistisen tiedekunnan sivuaineopintojen opinto-oikeutta seuraavasti:

Asklepios-ohjelma

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin opintoihin käynnistyy elokuussa. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa.

Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla (nimi, pääaine, opiskelijanumero)  historia-aineiden toimistoon sähköpostitse his-toimisto@lists.utu.fi syyskuun loppuun mennessä.  Åbo Akademin opiskelijat täyttävät lisäksi sähköisen JOO-hakulomakkeen osoitteessa www.joopas.fi.

Arkeologian aineopintojen sivuaineopiskelijoita koskevia rajoituksia ja ohjeita:
 
Aineopintoihin kuuluvat kurssit A7 Opetuskaivaus, A8 Jälkityökurssi ja A9 Karttatekniikka ovat sivuaineopiskelijoille vapaaehtoisia ja ne voi korvata muilla opinnoilla. Jälkityökurssille ja karttatekniikkakurssille osallistuvien tulee kuitenkin suorittaa myös opetuskaivaus. Opetuskaivaukselle osallistumisen edellytyksenä on perusopintojen sekä opintojakson A6. Kenttätyökurssi suorittaminen. Lisätietoja saat  arkeologian oppiaineesta (vastaanotot keskiviikkoisin klo 13-14). Aineopintojen opintojakso A10 Kenttätyömetodiikka on suunnattu ainoastaan pääaineopiskelijoille.

Elämänkatsomustieto

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Englannin kieli, pohjoismaiset kielet, saksan kieli
Opiskelija, joka ei ole saanut oppiaineen opinto-oikeutta kesän valintakokeessa tai jolla on aikaisempi tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa, voi osallistua sivuainevalintakokeeseen.

Englannin kielen, pohjoismaisten kielten ja saksan kielen oppiaineiden sivuainevalintakokeet järjestetään yhteistyössä yhden päivän aikana. Valintakoe on kaksiosainen ja koostuu kaikille oppiaineille yhteisestä koeosiosta sekä kunkin oppiaineen kielikohtaisesta koeosiosta. Saadakseen sivuaineoikeuden hakijan on suoritettava hyväksytysti sekä yhteinen koeosio että oppiaineen kielikohtainen koeosio.

Mikäli hakija on suorittanut yhteisen koeosion hyväksytysti kevään pääainevalintakokeessa, hän voi halutessaan käyttää siitä saamiaan pisteitä myös sivuainevalinnassa ja vastata siten vain kielikohtaiseen osuuteen. Tällaisen hakijan on sivuainevalintakokeeseen ilmoittautuessaan ilmoitettava sitovasti, käyttääkö hän sivuaineoikeutta hakiessaan aikaisemmin suorittamansa yhteisen koeosion pisteitä vai suorittaako hän osuuden uudelleen.
 
Sivuaineen valintakoe pidetään 26.8.2019, Pharmacity (PHA1)
Yhteinen koeosio klo 9.00–11.00
Kielikohtaiset osiot klo 12.00–15.00

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan tällä lomakkeella.

Erillisopinto-oikeutta hakevien tulee Webropol-lomakkeen lisäksi täyttää hakemus erillisiin opintoihin. Hakemus tulee toimittaa humanistisen tiedekunnan kansliaan heinäkuun loppuun mennessä.

Yhteisen koeosion valintakoekirja
Krista Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti Miestamo – Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki.

Yhteisestä koeosiosta
Kokeessa vastataan 25 erillistä kohtaa sisältävään monivalintatehtävään. Jokaisessa kohdassa on neljä vaihtoehtoa, joista yksi on oikea. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste. Koko monivalintatehtävästä on mahdollista saada maksimissaan 25 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen on hakijan saatava monivalintatehtävästä vähintään 12 pistettä.

Kielikohtaisesta koeosiosta
Kielikohtaisesta koeosiosta on mahdollista saada enintään 25 pistettä. Hyväksytyksi tullakseen hakijan on saatava kielikohtaisesta osiosta vähintään 12 pistettä.  Kielikohtaisen koeosion sisältö vaihtelee oppiaineittain. Kielikohtaiset koeosiot esitellään kunkin oppiaineen kohdalla.
 
Englannin kieli

Sivuaineopiskelijoiden kiintiö on 26 opiskelijaa. Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalintakokeessa hyväksytyt uudet opiskelijat, jotka viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ovat ilmoittaneet humanistisen tiedekunnan kansliaan jonkin muun aineen pääaineekseen ja englannin kielen sivuaineekseen.


Erillis- ja täydennysopiskelijoilla on oma yhteinen kiintiönsä: kolme sivuainekokeessa parhaiten suoriutunutta hakijaa valitaan. Tullakseen hyväksytyksi erillis- tai täydennysopiskelijan tulee kuitenkin saada kokeesta vähintään sama pistemäärä kuin matalimmalla pistemäärällä sivuaineopiskelijaksi hyväksytty perustutkinto-opiskelija.

Valintakoekirja
Yhteiseen koeosioon luettavan kirjan (esitelty kohdassa Yhteisen koeosion valintakoekirja) lisäksi englannin kielen kielikohtaista koeosioon luetaan valikoima novelleja:

Anita Desai: ”Games at Twilight” from Games at Twilight (1978)
 
Charlotte Perkins Gilman: “The Yellow Wallpaper” (1892)

Simon Rich: “The Present” (2013)

Sivuainekokeen pisteytys
Enimmäispisteet:
valintakoe 50, josta kielikohtainen osio 25

Kielikohtaisesta koeosiosta
Sivuainekoe on kaksiosainen ja koostuu yhteisestä kokeesta ja kielikohtaisesta kokeesta. Kielikohtainen koeosio koostuu kahdesta osasta, jotka ovat
- kielioppi ja sanasto, maksimipisteet 12,5
- kirjallisuus (novellit), maksimipisteet 12,5

Englanninkielinen kielioppi- ja sanasto-osa mittaa sekä englannin sanaston että kieliopin ja kieliopillisten käsitteiden hallintaa (esim. sanaluokat ja lauseenjäsenet). Mahdolliset tehtävätyypit: aukkotehtävä (cloze), täydennystehtävä, monivalintatehtävä, aineistotehtävä.

Kirjallisuusosassa kokelas kirjoittaa lyhyitä englanninkielisiä tekstejä lukemansa novellivalikoiman ja annettujen väittämien pohjalta.

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä koeosiosta ja vähintään 12 pistettä kielikohtaisesta koeosiosta. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan, että hakija saa kielikohtaisen koeosion kummastakin osasta pisteitä.

Sivuaineen opinto-oikeuden saaneen tulee suorittaa vähintään 4 opintopistettä ensimmäisen lukuvuoden aikana, jotta opinto-oikeus säilyy.

Pohjoismaiset kielet

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 18.

Valintakoekirja
Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa kokeen yhteiseen osioon luettavan kirjan lisäksi.

Sivuainekokeen pisteytys
Enimmäispisteet:
valintakoe 50, josta kielikohtainen osio 25

Kielikohtaisesta koeosiosta
Sivuainekoe on kaksiosainen ja koostuu yhteisestä kokeesta ja kielikohtaisesta kokeesta. Pohjoismaisten kielten kielikohtainen koeosio edellyttää lukion ruotsin kielen oppimäärää tai vastaavia taitoja ja siinä mitataan hakijan ruotsin kielen kirjallista kielitaitoa, nim. tekstin ymmärtämistä sekä sanaston ja kieliopin hallintaa.

Kielikohtaisen koeosion rakenne on seuraava:
1.    Kielivirheiden tunnistaminen ja korjaaminen (8 p.)
2.    Kielioppitiedon soveltaminen, monivalintatehtävä (9 p.)
3.    Tekstin ymmärtäminen ja sanaston hallinta, täydennystehtävä (8 p.)

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava kieliaineille yhteisestä osasta vähintään 12 pistettä ja kielikohtaisesta osiosta vähintään 12 pistettä. Lisäksi pohjoismaisten kielten kielikohtaisen kokeen kaikista kolmesta osiosta tulee saada pisteitä.
Sivuaineen opinto-oikeuden saaneen tulee suorittaa vähintään yksi opintojakso perusopinnoista sinä lukuvuonna, jolloin hän on saanut pohjoismaisten kielten opinto-oikeuden.

Saksan kieli

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 20.

Valintakoekirja
Kielikohtaisessa koeosiossa ei ole erikseen luettavaa kirjaa kokeen yhteiseen osioon luettavan kirjan lisäksi.

Sivuainekokeen pisteytys
Enimmäispisteet:
valintakoe 50, josta kielikohtainen osio 25

Kielikohtaisesta koeosiosta
Sivuainekoe on kaksiosainen ja koostuu yhteisestä kokeesta ja kielikohtaisesta kokeesta. Kielikohtaisessa koeosiossa testataan saksan kielen kielitaitoa. Kielitaitokoe käsittää seuraavat osat:
1. saksan kieliopin hallinta
2. saksan sanaston hallinta
3. saksankielisen tekstin ymmärtäminen

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava 12 pistettä kieliaineiden yhteisestä kokeesta ja 12 pistettä kielikohtaisesta kokeesta. Lisäksi saksan kielen kielikohtaisesta koeosiosta on saatava pisteitä kaikista kolmesta osasta.
Espanjan kieli
Sivuaineen valintakoe järjestetään 28.8.2019 klo 9.00 - 12.00, Rosetta 1 (LS202)
Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella. Ilmoittautuminen sulkeutuu 23.8.2019 klo 23:59.

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 14. Valintakokeessa edellytetään vähintään lyhyen espanjan tai vastaavien tietojen ja taitojen sekä suomen kielen hyvää hallintaa. Sivuainekokeessa ei ole valintakoekirjaa.

Sivuaineen valintakoe koostuu seuraavista pakollisista osioista:
1. kielioppi (maksimi 8 p.)
2. luetunymmärtämisen testi (maksimi 5 p.)
    – kokeessa jaettavaan espanjankieliseen materiaaliin perustuvia sisältökysymyksiä, joihin vastataan suomeksi
    – mittaa tekstikokonaisuuden ja -rakenteen sekä sanaston ymmärtämistä
3. espanjankielinen essee (maksimi 12 p.)
     – lyhyt essee espanjaksi kokeessa annetusta ja ajankohtaisesta aiheesta (150-200 sanaa)
    – essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta

Sivuainekokeessa voi saada enintään 25 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 12 pistettä. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan lisäksi, että hakija saa sivuainekokeen kokeen 1. osiosta vähintään 4 pistettä, 2. osiosta vähintään 2 pistettä ja 3. osiosta vähintään 6 pistettä. 
Folkloristiikka, kansatiede, uskontotiede

Sivuaineena folkloristiikan, kansatieteen ja uskontotieteen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla oppiaineen toimistoon syyskuun loppuun mennessä.

Italian kieli

Sivuaineen valintakoe pidetään 28.8.2019 klo 13.00 - 15.00, Rosetta 1 (LS202)

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella. Ilmoittautuminen sulkeutuu 23.8.2019 klo 23:59.

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 10.

Kokeessa on seuraavat osiot: 1. kieliopin hallinta (aukkotesti, 9 pistettä), 2. luetun ymmärtäminen (avoimet kysymykset ja käännöslauseet, 6 pistettä) ja 3. lyhyt aine annetusta aiheesta (n. 100 sanaa, 10 pistettä). Hyväksytyn koesuorituksen alin kokonaispistemäärä on 12. Lisäksi vaaditaan, että hakijan on saatava pisteitä kokeen jokaisesta osiosta. 
Kieliteknologia

Kieliteknologia on vapaa opintokokonaisuus. Lisätietoa kursseista Kieliteknologian tutkimusryhmän sivuilla.

Klassillinen arkeologia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin oppiaineen toimistossa.

Kotimainen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla oppiaineiden toimistossa viimeistään 20.9.2019.

Kreikkalainen filologia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Niille, jotka ovat opiskelleet muinaiskreikkaa aiemmin, järjestetään tarvittaessa vapauttava kreikka-suomi-käännöskoe. Mikäli haluat suorittaa vapauttavan kokeen, ole yhteydessä Minna Seppäseen (minna.seppanen@utu.fi) syyskuun puoliväliin mennessä. Apuvälineenä saa käyttää kreikan sanakirjaa. Hyväksytty suoritus (arvioidaan arvosanalla 1-5) vapauttaa sekä kreikan alkeis- että jatkokurssista (yht. 10 op).

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla koulutusohjelman toimistoon syyskuun loppuun mennessä.

Latinalainen filologia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Niille, jotka ovat opiskelleet latinaa aiemmin, järjestetään tarvittaessa vapauttava latina-suomi-käännöskoe. Mikäli haluat suorittaa vapauttavan kokeen, ole yhteydessä Minna Seppäseen (minna.seppanen@utu.fi) syyskuun puoliväliin mennessä. Apuvälineenä saa käyttää Strengin Latinalais-suomalaista sanakirjaa (ei muita sanakirjoja). Hyväksytty suoritus (arvioidaan arvosanalla 1-5) vapauttaa sekä latinan alkeis- että jatkokurssista (yht. 10 op).

Luova kirjoittaminen

Luovaan kirjoittamiseen valitaan vuosittain 14 sivuaineopiskelijaa suorittamaan perus- ja aineopintoja. Vuonna 2019 valittavat opiskelijat saavat opinto-oikeuden luovan kirjoittamisen perusopintoihin lukuvuodeksi 2019-2020 ja luovan kirjoittamisen aineopintoihin lukuvuodeksi 2020-2021.

Luovan kirjoittamisen sivuaineopiskelijaksi pyritään suorittamalla heti syyslukukauden alussa alkava intensiivinen Johdatus kirjoittamiseen -kurssi, jolle voivat ilmoittautua Turun yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Kurssille otetaan 100 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Luovan kirjoittamisen sivuaineopiskelijat valitaan johdantokurssilla tehtyjen tehtävien, tuntiaktiivisuuden sekä motivaatiokirjeen perusteella.

Kun opiskelija on suorittanut johdantokurssin ja saanut siitä pisteet ja arvosanan, mutta ei ole päässyt opiskelemaan luovaa kirjoittamista, hän voi hakea opinto-oikeutta seuraavana vuonna suorittamalla uudestaan sen osa-alueen tai ne osa-alueet, joissa hänellä on ollut eniten puutteita. Opinto-oikeutta voi hakea uudestaan myös suorittamalla koko kurssin uudestaan (kertoja ei ole rajoitettu, ns. arvosanan korotus). Opiskelijoille, jotka ovat saaneet luovan kirjoittamisen perusopinto-oikeuden ennen vuotta 2019, suorittaneet perusopinnot ja haluaisivat jatkaa aineopintoihin, järjestetään täydentävä sivuainekoe elokuun lopussa 2019.

Matkailualan monitieteiset opinnot

Matkailualan moniteteiset opinnot on vapaa sivuainekokonaisuus, jonka tarjoaa Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY). Tarjotun perusopintokokonaisuuden (25 op) voi suorittaa kokonaan digitaalisesti.

Mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria

Mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian hakukohteeseen (vuodesta 2017 alkaen) hyväksytyt opiskelijat saavat vapaan sivuaineoikeuden oppiaineryhmän aineisiin.

 

Muita sivuaineopiskelijoita valitaan suorittamaan mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopintoja enintään 40. Valinta tehdään lukuvuoden alussa sähköisellä lomakkeella palautettavan motivaatiokirjeen perusteella, ja valintakriteereinä toimivat sivuaineopintojen relevanssi opiskelijan aineyhdistelmän ja HOPSin kannalta sekä opintojen vaihe. Lomake on avoinna 13.8.–27.8.2019.

 

Kunkin oppiaineen aineopinnot ovat vapaita kaikille perusopinnot (so. mediatutkimuksen/musiikkitieteen/taidehistorian erilliset perusopinnot tai mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian yhteiset perusopinnot) hyvin tiedoin (keskiarvo väh. 3) suorittaneille opiskelijoille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.


 

Aineopintojen yksittäisten kurssien suorittaminen tutkinnon vapaiksi opinnoiksi

 

Musiikkitieteen aineopintojen yksittäisiä kursseja voi suorittaa tutkinnon vapaina opintoina jakson vastuuopettajan luvalla. Aineopintokokonaisuutta ei kuitenkaan voi suorittaa ilman musiikkitieteen / memutan perusopintoja.

 

Taidehistorian Maailman taide ja Suomen taide sekä erikoiskurssit ovat suoritettavissa yksittäisinä kursseina (tutkinnon vapaisiin opintoihin, ilman edeltäviä taidehistorian tai memutan perusopintoja) jakson vastuuhenkilön luvalla. Aineopintokokonaisuutta ei kuitenkaan voi suorittaa ilman taidehistorian / memutan perusopintoja.

 

Mediatutkimuksen aineopintojen yksittäisiä kursseja ei voi suorittaa tutkinnon vapaina opintoina ilman opinto-oikeutta.
Museologia

Opiskelijat valitaan Turussa annettavaan opetukseen sivuainekokeen perusteella. Museologian perusopintojen Turussa annettava opetus on Turun yliopiston ja Åbo Akademin välistä yhteistyötä, aineopinnot ovat kokonaan Turun yliopiston opetusta. Porissa museologian perusopintojen opetus kuuluu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan.


Turun yliopiston ja Åbo Akademin humanististen tiedekuntien opiskelijoilla on Turussa annettaviin perusopintoihin omat opiskelijakiintiönsä (19 ja 7). Myös enintään neljä jatko- tai täydennysopiskelijaa tai muiden tiedekuntien opiskelijaa tai erillisiä opintoja suorittavaa opiskelijaa voi saada museologian opiskeluoikeuden vuosittain sivuainekokeen perusteella. Museoliiton Verso-verkkokurssin suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa museologian opiskelua Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa maksullisina erillisopintoina.

Sivuaineen valintakoe pidetään 19.8.2019 klo 14.00 - 16.00, Janus, Sirkkala

Sivuainekokeeseen luetaan:
Petja Aarnipuu: Turun linna kerrottuna ja kertovana ¬tilana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1162. Helsinki 2008.
Museoetiikka 2.0. Puheenvuoroja ja keskustelunavauksia. Suomen museoliiton julkaisuja 70. Linkki julkaisuun.

Kokeessa on kolme esseekysymystä, joista kustakin saa enintään 5 pistettä. Kysymyksistä kaksi liittyy erityisesti Aarnipuun teokseen. Kolmas on motivaatiotehtävä, joka pohjautuu julkaisun Museoetiikka 2.0 teemoihin. Sivuainekoe toimii samalla 2 op:n laajuisena osana kurssia Johdatus museologiaan (4 op). Kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Sivuaineen opiskeluoikeudesta
Valittavilta humanistisen tiedekunnan opiskelijoilta edellytetään perusopintojen opinnot jossakin tiedekunnan oppiaineessa.
North American Studies

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaa kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Ranskan kieli
Sivuaineen valintakoe pidetään 27.8.2019 klo 11.30 - 13.30, Rosetta 1 (LS202)
Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella. Ilmoittautuminen sulkeutuu 23.8.2019 klo 23:59.

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 20. Sivuainekokeessa ei ole valintakoekirjaa. Kokeessa edellytetään lyhyen ranskan oppimäärää (B2- tai B3-kieli) tai sitä vastaavia tietoja.

Koe koostuu seuraavista pakollisista osioista:
1) luetunymmärtämisen testi (max. 10 pistettä)
- kokeessa jaettavaan ranskankieliseen materiaaliin perustuvia sisältökysymyksiä, joihin vastataan suomeksi
- mittaa tekstikokonaisuuden ja tekstirakenteen ymmärtämistä
2) ranskankielinen essee (max. 15 pistettä)
- laaditaan esseevastaus, joka perustuu kokeessa jaettavaan ranskankieliseen materiaaliin
- essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta

Sivuainekokeessa voi saada enintään 25 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 12 pistettä. Lisäksi kokeen molemmista osioista pitää saada pisteitä.
Romanian kieli ja kulttuuri

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Opintojen aloittamisen edellytyksenä on romanian alkeiskurssin suorittaminen tai vastaavien tietojen hallitseminen. Uusia sivuaineopiskelijoita voidaan ottaa enintään 15. Ks. lisätietoa Romanian kielen ja kulttuurin opiskelusta https://www.utu.fi/fi/yliopisto/humanistinen-tiedekunta/romania.

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimuksen opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opiskelijaksi ilmoittautuminen tapahtuu P1 Sukupuolentutkimuksen perusteet -kurssilla tai oppiaineen toimistossa, os. Kaivokatu 12, Minerva-rakennus, 1. krs, huone E116.

Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)

Suomen kielen ja kulttuurin sivuaineoikeus on vapaa niille tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat saaneet pohjakoulutuksen ja suorittaneet ylioppilastutkinnon muualla kuin Suomessa tai kirjoittaneet suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä -kokeen (eivät siis äidinkielen ja kirjallisuuden koetta) ja joilla on opinto-oikeus Turun yliopistossa. Kielitaitovaatimuksena on, että opiskelija pystyy lukemaan suomenkielistä tekstiä, ymmärtämään suomenkielisiä luentoja sekä ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti suomen kielellä. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan Suomen kielen ja kulttuurin lehtorin vastaanotolla heti lukukauden alussa.

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen sivuainekiintiö on 36. Oppiaineessa on suomen kielen linja ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linja, joiden perusopinnot ovat yhteiset. Opinto-oikeuden saaneet ilmoittavat linjavalintansa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Sivuainekiintiöön lasketaan ne kesän pääainevalinnassa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen kokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka saavat pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston johonkin muuhun aineeseen ja ilmoittavat viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ottavansa suomen kielen tai suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen sivuaineekseen. Heidän ei tarvitse osallistua sivuainekokeeseen.

Kiintiön ulkopuolelta sivuaineoikeuden saavat ne Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka ovat suorittaneet Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot (25 op) hyvin tiedoin.

Muut opiskelijat voivat saada sivuaineoikeuden  osallistumalla kirjatenttiin SUKU0008 Perustietoa suomen kieliopista ja kielitieteestä, joka pidetään tiistaina 27.8.2019, klo 9.00 - 11.00 luentosalissa X, (Natura).

Kirjatenttiin ilmoittaudutaan Nettiopsun välityksellä. Ellei hakija pääse ilmoittautumaan Nettiopsun kautta, ilmoittautumisen voi hoitaa s-postitse oppiaineen toimistoon osoitteella kkl-opinnot(at)utu.fi. Ilmoittautuminen päättyy tenttiä edeltävänä päivänä klo 16.00.

Tenttiin luetaan:
Krista Ojutkangas – Meri Larjavaara – Matti Miestamo – Jussi Ylikoski: Johdatus kielitieteeseen. WSOY, Helsinki.

Tentti koostuu monivalintatehtävistä ja lyhyistä tietoa soveltavista tehtävistä, ja hyväksytyksi tullakseen hakijan on saatava vähintään puolet enimmäispisteistä (25/50). Vastausaika on kaksi tuntia. Tentissä parhaiten menestyneet saavat sivuaineoikeuden; kaikki osallistujat saavat hyväksytystä suorituksesta 2 op, jotka sijoitetaan vapaisiin opintoihin.
Unkarin kieli ja kulttuuri
Unkarin kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintojen suorittaminen on vapaata kaikille yliopiston opiskelijoille. Uusien opiskelijoiden tulee ilmoittautua suomen kielen toimistoon.
Vanhojen aikojen opintokokonaisuus

Vanhojen aikojen opintokokonaisuuden suorittaminen ei edellytä sivuaineoikeutta, vaan opetus on vapaa kaikille Turun yliopistoon läsnäoleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneille.

Venäjän kieli

Venäjän kielen sivuaineen valintakoe järjestetään 27.8. klo 14.00 - 16.00, Rosetta 1 (LS202)

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan sähköisellä Webropol-lomakkeella.

Sivuaineopiskelijoita valintaan enintään 20. Sivuaineoikeuden voi saada
1) aiempien suoritusten perusteella tai
2) valintakokeessa.

Opinto-oikeuden saaminen aiempien suoritusten perusteella
Sivuaineoikeuden voi saada venäjänkielisen oppilaitoksen päättötodistuksen, suomalaisen ylioppilaskokeen, kansainvälisen kielikokeen, Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa suoritettujen venäjän kielen kurssien (vähintään alkeis- ja jatkokurssit) tai muiden vastaavien tietojen perusteella. Opinto-oikeudesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan syyslukukaudella alkaviin opintoihin oppiaineen intrasivulta löytyvällä lomakkeella viimeistään viikkoa ennen sivuaineen valintakoetta. Mikäli halukkaita on enemmän kuin paikkoja, tapahtuu karsinta aiemman opiskelumenestyksen perusteella, ja karsitut hakijat ohjataan osallistumaan valintakokeeseen. Mikäli sivuainekiintiö jää vajaaksi, otetaan opiskelijoita aiempien suoritusten perusteella myös syyslukukauden lopussa, tarkemmat ohjeet oppiaineen intrasivulla.

Valintakokeeseen ei ole erillistä kirjaa. Se on kielitaitokoe, jossa edellytetään vähintään lukion lyhyen venäjän oppimääriä (B3) vastaavia tietoja ja taitoja, hyvää suomen kielen taitoa ja peruskielioppitermien hallintaa suomeksi. Tarvittava terminologia löytyy useista suomalaisista venäjän kieliopeista, mm. Ruohonen & Strengell-Kämper: Lyhyt venäjän kielioppi. Otava (useita painoksia) tai Alestalo & Hämäläinen: Venäjän kielioppi. Venäjää aikuisille. FinnLectura (useita painoksia).

Sivuainekokeen pisteytys
Enimmäispisteet: 50
Alin hyväksytty pistemäärä: 25
 

Viron kieli ja kulttuuri

Viron kielen ja kulttuurin opiskelijoiden kiintiö on 20–25. Opiskelijat valitaan Viron peruskurssin (VIKI1185, 3 op) suorituksen perusteella, kurssi järjestetään syksyn ensimmäisen periodin aikana. Kuulustelun tarkempi aika ilmoitetaan kurssilla. Valituksi tullakseen kuulustelusta on saatava arvosteluksi vähintään 3/5.

Viron kielen ja kulttuurin opiskelijaksi hakevien on ilmoittauduttava suomen kielen toimistoon viimeistään 24.10.2019. Samassa haussa voivat tulla hyväksytyiksi myös aiemmin viron peruskurssin suorittaneet opiskelijat. Muualla kuin Turun yliopistossa viron peruskurssin suorittaneiden hakijoiden tulee osallistua Viron peruskurssin loppukuulusteluun.