Muu koulutustarjonta kasvatustieteiden tiedekunnassa

Kasvatustieteiden tiedekunta tarjoaa erilaisia opintokokonaisuuksia Turun yliopiston opiskelijoille sivuaineopintoina, Turun yliopistosta valmistuneille täydentävinä opintoina, muiden korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille JOO-opintoina ja tutkinnon ulkopuolisina erillisopintoina sekä Turussa että Raumalla. Joihinkin opintoihin on vapaa pääsy kaikilla Turun yliopiston opiskelijoilla, mutta esimerkiksi opettajankoulutuslaitoksen opintoihin, erillisinä suoritettaviin opintoihin ja JOO-opintoihin tulee hakea opinto-oikeutta erikseen. Tutustu tarjontaan ja hakuohjeisiin!

Kasvatustieteiden laitoksen tarjoamat sivuaineopinnot

Tutustu sivuainetarjontaan

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan perusopintojen sivuaineopiskelijaksi on kaikilla Turun yliopiston opiskelijoilla ja Turun yliopistossa suorittamaansa tutkintoa täydentävillä opiskelijoilla vapaa pääsy. Sivuaineopiskelijaksi ei tarvitse ilmoittautua.

Kasvatustieteiden laitoksen pääaineopiskelijoiden (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka) sivuaineopintoja koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät opetussuunnitelmasta.

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

Kasvatustieteen aineopintoihin valitaan enintään 20 opiskelijaa, aikuiskasvatustieteen aineopintoihin enintään 20 opiskelijaa ja erityispedagogiikan aineopintoihin enintään 10 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Lukuvuonna 2019-2020 alkaviin opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella.

Opiskelijalla tulee olla opintorekisterissä kokonaisuusmerkintä ao. perusopintojen (25 op) suorittamisesta vähintään hyvin tiedoin. Hoitotieteen pääaineopiskelijoilta ei tutkintorakenteen vuoksi edellytetä kokonaisuusmerkintää mutta perusopintoihin kuuluvien opintojaksojen tulee olla rekisteröitynä. Mikäli opiskelija on suorittanut hakukohteen perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, eivätkä opinnot näy Turun yliopiston opintorekisterissä, on todistus opinnoista liitettävä ilmoittautumislomakkeeseen. Tutkinnon täydentäjät eivät voi ilmoittautua erityispedagogiikan aineopintoihin.

Erityispedagogiikan pääaineopiskelijat voivat suorittaa kasvatustieteen aineopinnoista opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvat opintojaksot Kasvatusfilosofia (3 op), Kasvatuksen psykologia (4 op) ja Koulutuspolitiikka (6 op) kasvatustieteen opetussuunnitelman mukaisesti ilman, että olisivat suorittaneet kasvatustieteen perusopintokokonaisuutta.

Kasvatustieteiden laitoksen pääaineopiskelijoiden (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka) sivuaineopintoja koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät opetussuunnitelmasta.

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan syventävät opinnot 74 op

Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan syventäviin opintoihin voi ilmoittautua sen jälkeen kun kyseisen aineen perus- ja aineopinnot (yht. 60 op) on suoritettu vähintään hyvin tiedoin. Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen on jatkuva.

Opiskelijalle tulee olla opintorekisterissä kokonaisuusmerkinnät ao. perusopinnoista ja aineopinnoista. Mikäli opiskelija on suorittanut hakukohteen perus- ja/tai aineopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, eivätkä opinnot näy Turun yliopiston opintorekisterissä, on todistus opinnoista liitettävä ilmoittautumislomakkeeseen.

Mikäli opiskelijan pääaine on kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka, hän ei voi ottaa muita syventäviä opintoja tästä ryhmästä.

Myös Turun yliopistossa suorittamaansa ylempää korkeakoulututkintoa täydentävät opiskelijat voivat ilmoittautua kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan syventäviin opintoihin.

Nuorisotutkimus

Turun yliopisto on mukana YUNET Nuorisotutkimuksen yliopistoverkostossa, joka koordinoi ja toteuttaa valtakunnallista nuorisotutkimuksen monitieteistä opetusta. Turun yliopiston opiskelijat voivat  hakea oikeutta suorittaa nuorisotutkimuksen opintoja. Lisätietoja opintoihin hakeutumisesta ja opintojen suorittamisesta löytyy YUNET:in verkkosivuilta.

Opettajankoulutuslaitoksen tarjoamat sivuaineopinnot

Tutustu sivuainetarjontaan

Opettajankoulutuslaitoksen tarjoamat sivuaineopinnot

Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op (Rauma, Turku)
Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op (Rauma, Turku) ja 35 op (Turku)
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (Rauma)
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (Rauma)
Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op (Rauma, Turku)
Käsityökasvatuksen perusopinnot 25 op, aineopinnot 44 op ja syventävät opinnot 75 op (Rauma)
Liikunnan perusopinnot 25 op (Rauma, Turku) ja aineopinnot 35 op (Rauma/Turku)
Musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op (Rauma, Turku) ja aineopinnot 35 op (Turku)
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op (Rauma, Turku)
Terveystiedon perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op (Turku)
 
 

Valintaperusteet 2019


Perusopinnot

Täydennyshaku:

 • Perusopinnot, Rauma - Hakuaika päättyi 2.8.2019 klo 15.00
  • Ks. valintaperusteet yllä olevasta kohdasta.
  • Hyväksytyt (16.8.2019)
 • Perusopinnot, Turku - Hakuaika päättyi 2.8.2019 klo 15.00
  • Ks. valintaperusteet yllä olevasta kohdasta.
  • Hyväksytyt (8.8.2019)

Aineopinnot ja syventävät opinnot

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

Digitaalinen oppiminen ja opettaminen

 

Opettajan pedagogiset opinnot

Tutkinto-opiskelijoille

Aineenopettajakoulutuksen opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakea Turun yliopiston ja Åbo Akademin tiettyjen humanististen ja matemaattis-luonnontieteellisten pääaineiden tutkinto-opiskelijat. Aikuispedagogiikan opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakea Turun yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijat, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijat sekä mediatutkimuksen, musiikkitieteen, taidehistoria ja tietojenkäsittelytieteiden pääaineopiskelijat. Sisällöllisistä painotuseroistaan huolimatta aineenopettajakoulutuksen ja aikuispedagogiikan opinnot antavat saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden (yhdessä ylemmän korkeakoulututkinnon kanssa, ks. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista).

Opinnot alkavat vuosittain syyskuussa ja päättyvät toukokuun loppupuolella. Opiskelu on pääsääntöisesti päiväopiskelua ja edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Opetus on suurimmaksi osaksi tiivistä ja intensiivistä lähiopetusta: samana päivänä voi olla opetusta opettajankoulutuslaitoksella/ kasvatustieteiden laitoksella ja Turun normaalikoulussa. Opinnot ajoittuvat syyskuun alusta toukokuun loppupuolelle. 

Opintojen sisällöistä, korvaavuuksista, näyttökokeesta ja erivapauden hakemisesta kerrotaan tarkemmin opetussuunnitelman yhteydessä:

 

Hakeminen

Hakuaika seuraavana syksynä alkaviin opintoihin järjestetään yleensä edellisen vuoden vaihteessa, päättyen saman vuoden tammikuun lopussa. Haku sisältää valintakokeen myöhemmin keväällä.

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin opintoihin on päättynyt 31.1.2019 klo 15.00. Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin alkanee vuodenvaihteessa.

 • Valintaperusteet 2019

  • Opintojen valintaperusteet päätetään vuosittain eli muutokset ovat mahdollisia.

  • Valinnasta saa lisätietoja tiedekunnan opintoasioista eduopo@utu.fi ja p. 050 428 8230 / 050 339 4873.

Tilastot hakeneista ja hyväksytyistä

Yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille

Turun yliopisto järjestää erillisiä opettajan pedagogisia opintoja yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille. Opintoja järjestetään sekä aineenopettajuuteen että aikuispedagogiikkaan suuntautuneina. Sisällöllisistä eroistaan huolimatta ne tuottavat kuitenkin saman laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden (ks. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista).

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Opiskelu on pääsääntöisesti päiväopiskelua ja edellyttää opiskelijan läsnäoloa. Opetus on suurimmaksi osaksi tiivistä ja intensiivistä lähiopetusta: samana päivänä voi olla opetusta opettajankoulutuslaitoksella/ kasvatustieteiden laitoksella ja Turun normaalikoulussa. Opinnot ajoittuvat syyskuun alusta toukokuun loppupuolelle. 

Opintojen sisällöistä, korvaavuuksista, näyttökokeesta ja erivapauden hakemisesta kerrotaan tarkemmin opetussuunnitelman yhteydessä:

Hakeminen

Erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin on mahdollista hakea kahdessa eri hakukiintiössä riippuen hakijan aiemmin suorittamista opinnoista. Hakukiintiö, jossa tulee valituksi, määrittää sen suorittaako aineenopettajuuteen vai aikuispedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (ks. kuvaus yllä).

Aineenopettajakoulutuksen opettajan pedagogisiin opintoihin (hakuryhmä A) voivat hakea yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on hakukiintiötä vastaavan opetettavan aineen opinnot suoritettuna. Eri opetettavien aineiden mukaisia hakukiintiöitä on tämän hakuryhmän alla useita (ks. tarkemmin valintaperusteet).

Aikuispedagogiikan opettajan pedagogisiin opintoihin (hakuryhmä B) voivat hakea  yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on perus- ja aineopinnot kasvatustieteissä ja/tai perus- ja aineopinnot yhteiskuntatieteissä ja kasvatus- tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot.

Hakuaika seuraavana syksynä alkaviin opintoihin on yleensä vuodenvaihteessa päättyen tammikuun lopussa. Haku sisältää valintakokeen myöhemmin keväällä.

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin opintoihin on päättynyt 31.1.2019 klo 15.00.

 • Valintaperusteet 2019

  • Huom. Opintojen valintaperusteet päätetään vuosittain eli muutokset ovat mahdollisia.

  • Valinnasta saa lisätietoja tiedekunnan opintoasioista eduopo@utu.fi ja p. 050 428 8230 / 050 339 4873.

Tilastot hakeneista ja hyväksytyistä

Erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille (tutkinto-opiskelijat)

Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijat voivat hakea samassa haussa opettajan pedagogisiin opintoihin ja erityisopettajan opintoihi*. Opinnot hajaantuvat useamman lukuvuoden ajalle.

*Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin opintoihin on päättynyt 18.4.2019.

Valintaperusteet 2019

 

Maahanmuuttajataustaisille

Turun yliopistossa järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella opettajan pedagogisia opintoja maahanmuuttajataustaisille. Lisätietoja opinnoista ja valinnasta hankeen omilta verkkosivuilta.

Yliopistopedagogiikka

Turun yliopistossa järjestetään opettajan pedagogisia opintoja yliopiston opettajille. Lisätietoa opinnoista löydät Yliopistopedagogiikan yksikön verkkosivuilla.

Erityisopettajan opinnot

Luokanopettaja- ja käsityön aineenopettajaopiskelijoille, Turku ja Rauma

Erityisopettajan opinnot* 60 op luokanopettajan tutkinto-ohjelman ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille

*Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston Turun ja Rauman kampuksen em. tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Opinnot suoritetaan opiskelijan omalla opettajankoulutuslaitoksen kampuksella (Turussa tai Raumalla).

Valintaperusteet 2019

Hakuaika on päättynyt 21.5.2019 klo 15.00.

Tilasto hakeneista ja hyväksytyistä 2016-2018

Erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille, Turku

Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijat voivat hakea samassa haussa opettajan pedagogisiin opintoihin ja erityisopettajan opintoihin*. Opinnot hajaantuvat useamman lukuvuoden ajalle.

*Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Valintaperusteet 2019

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin opintoihin on päättynyt 18.4.2019.

Tilasto hakeneista ja hyväksytyistä 2016-2018

Luokan- ja aineenopettajille, Turku

Erillisinä suoritettavat erityisopettajan opinnot* 60 op luokanopettajille ja aineenopetajille

*Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on joko luokanopettajan kelpoisuus tai aineenopettajan kelpoisuus (ylempi, yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot).

Valintaperusteet 2019

Tilasto hakeneista ja hyväksytyistä 2015-2018

Opintojen järjestäminen

Erillisten erityisopettajan opintojen suorittaminen Turussa vie yhden lukuvuoden, syyskuusta huhtikuun loppuun/toukokuun alkupuolelle. Opinnot edellyttävät lukuvuoden aikana osittain päätoimista opiskelua, joka tapahtuu päiväaikaan. Lisäksi opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä. Opinnot sisältävät paljon kontaktiopetusta (ryhmäopetusta ja luentoja). Lisäksi opintoihin sisältyy kaksi harjoittelua, joista syksyn harjoittelu suoritetaan Turun tai lähikuntien kouluissa (tätä harjoittelupaikkaa opiskelija ei voi itse valita) ja toisen harjoittelupaikan voi valita vapaasti, kunhan paikka hyväksytetään harjoittelusta vastaavalla opettajalla. Toinen harjoittelu on myös mahdollista suorittaa omassa erityisopettajan työssä tietyin edellytyksin.

Opinnot pitävät sisällään sekä syksyllä että keväällä yhden pidemmän muutaman kuukauden mittaisen opiskelujakson, johon sisältyy sekä lähiopetusta yliopistolla että harjoittelu. Näiden lisäksi koulutuksessa on yksittäisiä lähiopetuspäiviä tai -viikkoja. Opetussuunnitelmassa 2018-2020 voit tutustua tarkemmin opintojen sisältöihin sekä lukuvuoden 2018-2019 opetusaikatauluihin.

Mikäli opiskelija on päivätyössä, niin opintojen suorittaminen edellyttää ainakin osittain opinto-, virka- tai muuta vapaata.

  Varhaiskasvatuksen opettajille, Rauma

  Erityisopettajan opinnot* 60 op varhaiskasvatuksen opettajille

  *Erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

  Opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai jota on täydennetty em. opinnoilla TAI lastentarhanopettajan tutkinto).

  Valintaperusteet 2019

  Tilasto hakeneista ja hyväksytyistä 2013-2016

  Opintojen järjestäminen

  Opintojen suorittaminen Raumalla vie yhden lukuvuoden, syyskuusta toukokuun alkupuolelle. Opinnot edellyttävät lukuvuoden aikana osittain päätoimista opiskelua, joka tapahtuu päiväaikaan. Opinnot sisältävät paljon kontaktiopetusta (ryhmäopetusta ja luentoja). Kontaktiopetus pyritään järjestämään niin, että kontaktiopetusta on yksi viikko kuukaudessa. Lisäksi opintoihin sisältyy kaksi harjoittelua, joista toinen suoritetaan syksyllä ja toinen keväällä.

  Opintoihin hyväksytyt opiskelijat saavat tarkempaa tietoa aikatauluista kesäkuussa.

  Mikäli opiskelija on päivätyössä, niin opintojen suorittaminen edellyttää todennäköisesti ainakin osittain opinto-, virka- tai muuta vapaata.

   JOO-opinnot ja erilliset opinnot

   JOO-opinnot (maksuttomia opintoja muiden korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille)

   Opinnot kasvatustieteiden laitoksella

   Kasvatustieteiden laitoksella voi suorittaa JOO-opintoina tiedekunnan päättämin perustein 
   • kasvatustieteen perus-, aine- ja syventävät opinnot,
   • erityispedagogiikan perusopinnot ja
   • aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot

   Opinnot opettajankoulutuslaitoksella

   Opettajankoulutuslaitoksella voi suorittaa JOO-opintoina käsityökasvatuksen perus-, aine- ja syventävät opinnot sillä ehdolla, että ryhmissä on tilaa. Opinnot suoritetaan Raumalla. JOO-opintoina voi suorittaa myös yhteistyösopimuksiin sisältyviä opintoja.
    
   * * *
    
   Opettajan pedagogisia opintoja ei tarjota muille kuin Åbo Akademin tutkinto-opiskelijoille (ks. ylempää kohta Opettajan pedagogiset opinnot).

   Tiedekunnan harkinnan mukaan voidaan tiedekunnassa suorittaa myös muita opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia JOO-opintoina.

   Joopas-palvelu
   Erilliset opinnot (tutkinnon ulkopuoliset opinnot)

   Erilliset opinnot kasvatustieteiden laitoksella

   Kasvatustieteiden laitoksella voi suorittaa erillisopintoina kasvatustieteen perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot, erityispedagogiikan perusopinnot ja aikuiskasvatustieteen perus- ja aineopinnot tiedekunnan harkinnan mukaan. Opinto-oikeuden myöntämiseen vaaditaan painavia ammatillisia syitä.

   Erilliset opinnot opettajankoulutuslaitoksella

   Opettajankoulutuslaitoksen toteuttamiin sivuaineiden perusopintoihin, käsityökasvatuksen aine- ja syventäviin opintoihin, liikunnan aineopintoihin tai terveystiedon aineopintoihin voi hakea erillisopiskelijana noudattaen ao. sivuainehaun hakuaikoja ja -menettelyä, ks. edempänä tällä verkkosivulla. Huom. Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin 60 op ei voi hakea erillisopiskelijana.

   Opettajankoulutuslaitoksen opintoihin erillisopiskelijana hakevalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Todistus kielitaidosta tulee liittää hakemukseen. Turun yliopiston verkkosivulla (ks. kohta "Hakukelpoisuus" > "Suomen kielen taito") on lueteltu tavat, joilla voit todistaa kielitaitosi opettajankoulutuksen osalta.

   Lisäohjeita ja hakulomake

   Ks. Turun yliopiston verkkosivu

   Huomioita:

   • Erillisiä opettajan pedagogisia opintoja ja erillisiä erityisopettajan opintoja koskevat tiedot löytyvät oman otsikkonsa alta ylempänä tällä verkkosivulla.
   • Turun yliopistosta valmistuneiden tutkinnon täydentäjien (ks. lisätiedot) opinto-oikeus eri oppiaineisiin määräytyy pääsääntöisesti samoin perustein kuin yliopiston varsinaisten opiskelijoiden sivuaineoikeus (pl. opettajan pedagogiset ja erityisopettajan opinnot sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot). Jos olet tutkinnon täydentäjä ja haluat suorittaa laitosten tarjoamia sivuaineita, ks. laitoskohtaiset ohjeet ylempää tältä sivulta. 

   Lisätietoja

   Opinnot Turussa: eduopo@utu.fi

   Opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi