Opettajankoulutuslaitoksen tarjoamat sivuaineopinnot ja erilliset opinnot

Opettajankoulutuslaitos tarjoaa Turun ja Rauman kampuksilla sivuaineopintoja Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Osaa opinnoista tarjotaan myös erillisinä opintoina. Katso tarkat valintaperusteet alta.

Lue lisää opettajan kelpoisuuksista!

  Lukuvuonna 2021-2022 tarjottavat opinnot

  Sivuaineopinnot

  • Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op (Rauma, Turku)
  • Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op (Rauma, Turku) ja 35 op (Turku)
  • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (Rauma)
  • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (Rauma)
  • Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op (Rauma, Turku)
  • Käsityökasvatuksen perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op ja syventävät opinnot 80 op (Rauma)
  • Liikunnan perusopinnot 25 op (Rauma, Turku) ja aineopinnot 35 op (Rauma/Turku)
  • Musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op (Rauma, Turku) ja aineopinnot 35 op (Turku)
  • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op (Rauma, Turku)
  • Taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa 25 op (Rauma)
  • Terveystiedon perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op (Turku)

  Erilliset opinnot

  • Perusopinnot laitoksen sivuainetarjonnan mukaan (ks. yllä)
  • Aineopinnot laitoksen sivuainetarjonnan mukaan (ks. yllä)
  • Käsityökasvatuksen syventävät opinnot
  • Rauman kampuksella toteutettavat perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

   

  Opintojen sisältöihin voit tutustua tarkemmin opetussuunnitelmassa.

   Opintoihin hakeminen ja opiskelijavalinta vuonna 2021

   Sivuaineopinnot

   Opettajankoulutuslaitoksen sivuaineiden opiskeleminen edellyttää opinto-oikeutta kyseisessä sivuaineessa ja opinto-oikeutta tulee erikseen hakea. Tietoa sivuaineopiskelijaksi hakemisesta, hakuajat ja hakulomakkeet löydät alla olevista kohdista.

   Erilliset opinnot

   Opintoihin tulee hakea noudattaen ao. opintoja koskevaa hakuaikaa ja -menettelyä, joista löydät tietoa alla olevista kohdista. Sinulta edellytetään myös hyvää suomen kielen taitoa. Ks. lisätietoa erillisopinnoista Turun yliopistossa. Varsinainen erillisopiskelijan hakulomake täytetään sitten, mikäli tulet valituksi hakemiisi opintoihin.

   Valintaperusteet ja hakulomakkeet

   Rauman kampuksella toteutettavat perusopinnot, käsityökasvatuksen aine- ja syventävät opinnot sekä monialaiset opinnot

   Hakuaika päättyi ma 1.2.2021 klo 12.00.

    

   A. Yleiset valintaperusteet

   Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella järjestetään sivuaineopetusta lukuvuonna 2021-2022 seuraavissa aineissa:

   • Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op
   • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
   • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
   • Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op
   • Käsityökasvatuksen perusopinnot 25 op
   • Käsityökasvatuksen aineopinnot 35 op
   • Käsityökasvatuksen syventävät opinnot 80 op
   • Liikunnan perusopinnot 25 op
   • Musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op
   • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
   • Taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa 25 op

   Lisäksi sivuainehaussa voi hakea matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämiin OKL:n opiskelijoille suunnattuihin biologian perusopintoihin. 

   Terveystiedon perusopinnot 25 op tarjotaan OKL:n Turun kampuksella ja opintoihin haetaan Turun kampuksen sivuainehaussa.

   OKL:n Rauman kampuksen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa seuraavia laitoksen toteuttamien sivuaineiden aineopintoja:

   • Liikunnan aineopinnot 35 op (opetuksesta noin puolet Raumalla ja puolet Turussa)
   • Terveystiedon aineopinnot 35 op (opetus Turussa)

   Luokanopettajaopiskelijat ja käsityön aineenopettajaopiskelijat voivat valita sivuaineekseen myös erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot eli erityisopettajan opinnot 60 op, kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelman opiskelijat puolestaan erityisopettajan opinnot 60 op varhaiskasvatuksen opettajille. Erityisopettajan opintoihin järjestetään erillinen haku.

   Opiskelijat voivat lisäksi suorittaa sivuaineita Turun yliopiston muissa tiedekunnissa. Valintaperusteet on esitetty kunkin tiedekunnan verkkosivuilla. Sivuaineita valittaessa on syytä tiedostaa kaksoiskelpoisuuden hankkimisen hyödyt.

   Hakeminen

   Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on täytettävissä tällä verkkosivulla hakuaikana. Hakuaika alkaa 11.1.2021 klo 8.00 ja päättyy 1.2.2021 klo 12.00. Yksityiskohtaisemmat valintaperusteet ja hakumenettelyt on esitelty erikseen kunkin sivuaineen kohdalla.

   Hakulomakkeessa opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittaa, onko hän halukas siirtymään toisen kampuksen vastaavaan sivuaineryhmään, jos ryhmää ei muodostu omalle opiskelukampukselle tai ryhmä muodostuisi jommallekummalle kampukselle vain hakijat yhdistämällä. Mikäli OKL:n opiskelija hakee samaan sivuaineeseen laitoksen kummallekin kampukselle, huomioidaan hänet ensisijaisesti oman opiskelukampuksen sivuainevalinnassa. Biologian perusopinnoissa Rauman kampuksen opiskelija voidaan valita Turun kampuksen ryhmään vain, jos vastaavaa sivuaineryhmää ei Rauman kampukselle muodostu.

   Voidakseen tulla valituksi opintoihin opiskelijan tulee suorittaa ao. sivuaineen mahdollinen näyttökoe tmv. hyväksytysti.

   Sivuainekiintiöt

   OKL:n opiskelija voi suorittaa OKL:n tuottamista sivuaineista

   • kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta
   • käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
   • luokanopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
    • KM-tutkintoa 140 op suorittavat: enintään kaksi opintokokonaisuutta
   • varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta

   Opintokokonaisuudella tarkoitetaan perus- tai aineopintokokonaisuutta.

   Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa / käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa / kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa opintonsa syksyllä 2013 ja sen jälkeen aloittavien osalta erityisopettajan opinnot 60 op rinnastetaan OKL:n sivuaineen perus- ja aineopintokokonaisuudeksi.

   Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op rinnastetaan OKL:n sivuaineen perus- ja aineopintokokonaisuudeksi.

   Rauman kampuksella toteutettavia erityispedagogiikan perusopintoja ei rinnasteta OKL:n tuottamaksi sivuainekokonaisuudeksi.

   Sivuaineryhmään voidaan valita em. sivuainekiintiönsä käyttänyt opiskelija siinä tapauksessa, että ryhmässä on tilaa niiden opiskelijoiden jälkeen, joiden sivuainekiintiö ei vielä ole täynnä.

   Sivuainemoduulit

   Sivuaineet on jaettu kahteen moduuliin:

   1. erityispedagogiikan perusopinnot, käsityökasvatuksen perusopinnot, liikunnan perusopinnot, perusopetuksessa opettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (2. vuosi)
   2. alkukasvatuksen perusopinnot, kuvataidekasvatuksen perusopinnot, musiikkikasvatuksen perusopinnot, taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa, liikunnan aineopinnot, käsityökasvatuksen aineopinnot, perusopetuksessa opettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (1. vuosi)

   Opiskelija voi opiskella samana lukuvuonna enintään kahden Rauman kampuksella järjestettävän OKL:n sivuaineen opintoja. Opiskelija voi tulla valituksi kummastakin moduulista yhteen aineeseen. Samassa sivuainemoduulissa olevien aineiden opetus järjestetään samaan aikaan. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämät OKL:n opiskelijoille suunnatut biologian perusopinnot noudattavat pääosin 1. sivuainemoduulin opetusaikoja. Mikäli opiskelija tulee valituksi 1. sivuainemoduulin aineen lisäksi biologian perusopintoihin, tulee hänellä olla mahdollisten ajallisten päällekkäisyyksien vuoksi valmius vastaavaan biologian itseopiskeluun.

   Mikäli opiskelija hakee useampaan samassa sivuainemoduulissa olevaan sivuaineeseen ja olisi tulossa valituksi niihin, paremmalle sijalle nimetty sivuaine katsotaan opiskelijan ensisijaiseksi valinnaksi. Muussa tapauksessa sivuaineille asetetulla järjestyksellä ei ole merkitystä.

   Valintajärjestys

   Etusija valinnassa on OKL:n Rauman kampuksen perustutkinto-opiskelijoilla (huom. kohta 2), lukuun ottamatta käsityökasvatuksen perusopintoja, jossa etusijalla ovat OKL:n kummankin kampuksen perustutkinto-opiskelijat. Mikäli sivuainepaikat eivät täyty kampuksen omista perustutkinto-opiskelijoista, voidaan paikat täyttää seuraavassa järjestyksessä muilla hakijaryhmillä ottaen huomioon sivuainekohtaiset valintaperusteet:

   1. OKL:n Turun kampuksen perustutkinto-opiskelijat
   2. OKL:ssa KM-tutkintoa (140 op) suorittavat opiskelijat
   3. kasvatustieteiden tiedekunnan muut tutkinto-opiskelijat
   4. kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuneet tutkinnon täydentäjät
   5. Turun yliopiston muut tutkinto-opiskelijat
   6. Turun yliopistosta valmistuneet muut tutkinnon täydentäjät
   7. käsityökasvatuksen aineopintoihin hakevat JOO-opiskelijat
   8. erillisopiskelijat

   Sivuaineryhmän muodostaminen

   Sivuaineopintoryhmään valittuja tulee olla vähintään 12, jotta ryhmä perustetaan. Näiden opiskelijoiden tulee olla OKL:n perustutkinto-opiskelijoita, joiden sivuainekiintiö ei ole täynnä. Ryhmän perustamisen edellytyksenä on, että sen minimikoko täyttyy kevään haussa. Poikkeuksena on käsityökasvatuksen aineopinnot, joissa sivuaineopiskelijat suorittavat opintonsa pääaineopiskelijoiden ryhmissä. Mikäli hakijoita on runsaasti, laitos voi perustaa sivuaineeseen kaksi ryhmää laitoksen resurssien niin salliessa. Biologian perusopintojen ryhmäkoko määräytyy ko. laitoksen sääntöjen mukaan.

   Opintoihin valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa niiden opiskelijoiden määrä, jotka vuonna 2020 on hyväksytty opintoihin ja jotka ovat lykänneet opintojen aloittamista syyslukukauteen 2021.

   Tulosten julkaiseminen

   Sivuaineiden valinnan tulos julkaistaan viimeistään 19.3.2021. Valinnan tuloksesta tiedotetaan hakeneille sähköpostitse: Turun yliopiston opiskelijoille utu-osoitteeseen ja muille hakijoille hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 6.4.2021 klo 15.00.

   Opiskeluoikeuden käyttö

   Sivuaineopintoihin hyväksytyn tulee ilmoittaa 9.4.2021 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta, perumisesta tai lykkäyksestä. Linkki sähköiseen lomakkeeseen lähetetään valinnan tulosta koskevassa sähköpostissa. Mikäli opiskelijan vahvistusta ei saada 9.4.2021 mennessä, katsotaan hänen luopuneen opiskelupaikastaan. Mikäli opiskelija haluaa tämän jälkeen luopua vastaanottamastaan sivuainepaikasta, tulee se tehdä 27.8.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen oporauma@utu.fi. Tämän määräajan jälkeen peruttu sivuainepaikka katsotaan käytetyksi sivuainemahdollisuudeksi (ks. sivuainekiintiöt).

   Mahdolliset vapautuneet sivuainepaikat täytetään ensisijaisesti varasijan saaneilla ja toissijaisesti täydentävässä haussa hakeneilla opiskelijoilla. Varasijalta opintoihin valitulle lähetetään tieto hyväksymisestä sähköpostitse (Turun yliopiston opiskelijat: utu-osoite; muut hakijat: hakulomakkeessa ilmoitettu osoite).

   Valituksi tulleella on oikeus suorittaa opinnot lukuvuonna 2021–2022. Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin 60 op myönnetään opiskeluoikeus kahdeksi lukuvuodeksi. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu, tutkinto-ohjelmaan/opintoihin sisältyvä harjoittelu) opiskelija voi anoa opiskelupaikkansa lykkäämistä syyslukukauteen 2022. Lykkäystä anotaan 9.4.2021 mennessä em. paikanvastaanottolomakkeella ja lykkäysperusteesta tulee liittää dokumentti lomakkeeseen. Opinto-oikeuden lykkääminen ei takaa sitä, että sivuaine tarjotaan seuraavana lukuvuotena (ks. ryhmän perustamisen edellytykset).

   Mikäli opiskelija ei suorita opintoja loppuun lukuvuoden 2021–2022 aikana, tulee hänen sopia opintojen loppuun suorittamisesta ao. sivuaineen vastuuhenkilön kanssa.

   Täydennyshaku

   Kevään haussa täyttämättä jääneisiin paikkoihin järjestetään täydennyshaku 3.5.2021 klo 8.00 - 31.5.2021 klo 15.00. Haku tapahtuu tällä verkkosivulla. Mahdollisten näyttökokeiden tmv. aikatauluista tiedotetaan ennen hakuajan päättymistä. Sivuainekohtaiset valintaperusteet ovat täydennyshaussa samat kuin kevään sivuainehaussa. Mikäli hakija on jo kevään 2021 sivuainehaussa suorittanut ao. sivuaineen teoskuulustelun, ennakkotehtävän tmv., hän voi halutessaan hyödyntää ko. suorituksen täydennyshaussa.

   Täydennyshaun valinnan tulos julkaistaan viimeistään 21.6.2021 Valinnan tuloksesta tiedotetaan hakijoille sähköpostitse (Turun yliopiston opiskelijat: utu-osoite; muut hakijat: hakulomakkeessa ilmoitettu osoite). Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 6.7.2021 klo 15.00. Opiskeluoikeuden käyttöä koskevat asiat: ks. kevään haku (paikanvastaanottoaika täydennyshaussa päättyy 6.7.2021 klo 15.00).

    

   B. Ainekohtaiset valintaperusteet

   Huom. Sähköpostiviestintä tapahtuu Turun yliopiston opiskelijoiden osalta utu-sähköpostiosoitteeseen ja muiden hakijoiden osalta hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

   Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op

   Opintoihin valitaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

   Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

   Sivuaineopinnot tarjotaan vapaasti suoritettavaksi. Erityispedagogiikan perusopinnot noudattavat pääosin 1. sivuainemoduulin opetusaikoja.

   Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

   Opintoihin valitaan enintään 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kasvatustieteen perusopintoja voi hakeutua suorittamaan Turun yliopiston muussa tiedekunnassa opiskeleva perustutkinto-opiskelija.

   Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op

   Opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

   ­Käsityökasvatuksen perusopinnot (opetettavana aineena käsityö) 25 op

   Opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 16, valinta tapahtuu ennakkotehtävän perusteella. Hakijoille tiedotetaan sähköpostitse viimeistään 5.2.2021, mikäli ennakkotehtävä tarvitaan. Ennakkotehtävässä arvioidaan käsityöhön liittyvää ajattelua ja osaamista. Ennakkotehtävä: Ota kuva valmistamastasi käsityötuotteesta. Kerro tuotteen tarina. Erittele tuotteen pohjalta käsityön oppimisen merkityksiä ja käsityön opettamisen kehittämistarpeita. Kokoa tehtävä sähköisen posterin muotoon. Ennakkotehtävä tulee palauttaa sähköpostilla 5.3.2021 mennessä osoitteeseen oporauma@utu.fi.

   Käsityökasvatuksen aineopinnot (opetettavana aineena käsityö) 35 op

   Opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelija voi hakea käsityökasvatuksen aineopintoihin, kun hänellä on suoritettuna käsityökasvatuksen perusopinnoista vähintään 20 op. Mikäli hakija on suorittanut perusopinnot pelkästään teknisessä tai tekstiilityössä, tulee hänen täydentää perusopintojaan. Täydentämisen voi tehdä aineopintojen kanssa samaan aikaan. Suoritusten on oltava opintorekisterissä 28.5.2021 mennessä. Valinta on ehdollinen siihen saakka.

   Käsityökasvatuksen syventävät opinnot (opetettavana aineena käsityö) 80 op

   Opintoihin valitaan enintään 9 käsityökasvatuksen aineopinnot suorittanutta opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

   Liikunnan perusopinnot 25 op

   Opintoihin valitaan enintään 20 opiskelijaa (päivitetty 16.12.2020). Valinnan edellytyksenä on:

   1. Liikehallintamittausten suorittaminen. Liikehallintamittaukset kattavat neljä osiota, jotka kartoittavat monipuolisesti liikehallinnan eri osa-alueita. 
    • Kevään haku: Liikehallintamittausten suoritusmahdollisuus on 26.1.2021 klo 16.00 Normaalikoulun liikuntasalissa. Liikehallintamittauksiin ilmoittaudutaan 22.1.2021 klo 14.00 mennessä sähköpostitse Emilia Wardille.
    • Täydennyshaku: Liikehallintamittausten suoritusmahdollisuus on 25.5.2021 klo 16.00 Normaalikoulun liikuntasalissa. Liikehallintamittauksiin ilmoittaudutaan 21.5.2021 klo 14.00 mennessä sähköpostitse Kimmo Koivistolle.  
    • Liikehallintamittauksessa otetaan huomioon turvallisuus, ja noudatetaan yliopiston tila- ja turvallisuusohjeita.
   2. Hyväksytysti osoitettu 200 metrin uimataito monialaisten opintojen Liikunta-opintojakson yhteydessä tai erillisellä todistuksella, joka tulee toimittaa ao. haun liikehallintamittauksiin.  

   Jos hakukriteerit täyttäviä, hakijastatukseltaan samanarvoisia hakijoita on enemmän kuin paikkoja on haettavana, toimii karsintakriteerinä liikehallintamittausten tulos. 

   Musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op

   Opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa.  Valinta suoritetaan 4.2.2021 järjestettävän näyttökokeen perusteella. Poikkeusolosuhteissa näyttökoe toteutetaan etäyhteydellä. Ohjeet näyttökoetta varten lähetetään hakijoille sähköpostitse heti sivuainehaun päätyttyä.

   Näyttökokeessa hakija esittää itse valitsemansa näytteen laulaen ja samalla itseään säestäen. Lisäksi hakija voi esitellä muiden instrumenttien osaamistaan. Näyttökokeessa arvioidaan koulutettavuutta ja katsotaan eduksi monipuolisuus soittonäytteissä. Hakija voi osoittaa rytmiikkaan liittyviä taitoja myös kotoa löytyvillä välineillä ja pinnoilla mielikuvitusta käyttäen. Hakijaa kohden aikaa on varattu 15 minuuttia. Näytteen pituus tulee olla n. 10 minuutin mittainen.

   Näyttökokeen sisällön, ajankäytön ja kameran optimaalisen paikan hakija suunnittelee ja harjoittelee etukäteen. Hakija voi käyttää avustajaa pitämään kameraa. Tärkeää on, että kuvassa näkyy ja kuuluu kunkin näytteen osion kannalta olennaiset asiat. Näyttökokeen sisällön ja ajankäytön hakija suunnittelee ja harjoittelee etukäteen. Muut kuin luokanopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijat esittävät lisäksi näytteen koskettimien soitossa.

   Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op

   Opintoihin valitaan enintään 20 opiskelijaa kahdessa kiintiössä:

   1. kiintiössä valitaan 16 käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijaa ja
   2. kiintiössä valitaan 4 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta erillisopiskelijaa.

   Opiskelijat valitaan aineistokokeen ja haastattelun perusteella molempiin kiintiöihin erikseen. Mikäli toinen kiintiö jää vajaaksi, voidaan vapaaksi jääneet opiskelupaikat täyttää toisen kiintiön opiskelijoilla. 

   Kiintiössä 1 hakijalta edellytetään oman pääaineen opintoja vähintään 40 op. Suoritusten on oltava opintorekisterissä 28.5.2021 mennessä. Valinta on ehdollinen siihen saakka.

   Kiintiössä 2 voivat hakea henkilöt, joilla on perusopetuksessa opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus, tai ne, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot. Erilliset monialaiset opinnot ovat ensisijainen väylä saada luokanopettajan kelpoisuus kyseisillä henkilöillä. Opinnot suoritetaan kahdessa vuodessa. Opinnot edellyttävät läsnäoloa Raumalla.

   Valinta perustuu verkossa tapahtuvaan haastatteluun ja aineistotehtävään. Tarkemmat ohjeet lähetetään hakijoille hakuajan päättymisen jälkeen. Aineistotehtävä perustuu ajankohtaiseen kasvatus- ja opetusalan artikkeliin. Aineistotehtävässä arvioidaan hakijan kykyä jäsentää ja hahmottaa annettua tekstiä. Hakijalla on kaksi tuntia aikaa tutustua artikkeliin ja vastata sen pohjalta esitettyihin kysymyksiin verkossa. Haastattelussa arvioidaan erityisesti hakijan yleistä soveltuvuuttaan luokanopettajan työhön perusopetuksen luokilla 1-6 sekä kykyä jäsentää ja hahmottaa artikkelin tekstiä.

   Valintakoe järjestetään 1.3.2021 Aineistotehtävä on klo 10–12 ja valintahaastattelut klo 12.15 alkaen. Kaikkien hakijoiden tulee osallistua valintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Lisäksi kunkin hakijan tulee kirjoittaa yhden sivun laajuinen CV-tyyppinen kuvaus elämänkokemuksestaan, jonka katsoo olevan hänelle avuksi opettajan työssä perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. CV tulee toimittaa 22.2.2021 mennessä sähköpostin liitteenä osoitteeseen oporauma@utu.fi.

   Valinta perustuu aineistotehtävän ja haastattelun yhteispistemäärään. Aineistokokeen pistemäärä on 0-10 p ja haastattelun 0-20 p. Haastattelu arvioidaan asteikolla 0-20 p. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava aineistotehtävästä vähintään 3 p ja haastattelusta vähintään 12 p. Mikäli hakijat saavat saman yhteispistemäärän, heidän keskinäinen valintajärjestyksensä määritetään haastattelupäivään 1.3. mennessä opintorekisteriin merkittyjen opettajan pedagogisten opintojen perusteella. Etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut opintopisteinä enemmän opettajan pedagogisia opintoja. Mikäli tasapisteissä olevilla hakijoilla on yhtä paljon opettajan pedagogisia opintoja, etusijalla on hakija, jonka opettajan pedagogisten opintojen opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotettu keskiarvo on korkeampi.

   Taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa 25 op

   Opintoihin valitaan enintään 40 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

    

   C. Lisätietoa sivuaineista

   Rauman kampuksella toteutettavien OKL:n sivuaineiden haku- ja valintaprosessia sekä tuloksia ja opiskelupaikan vastaanottoa koskeviin tiedusteluihin vastaa koulutussuunnittelija Pirjo Lehti.

   Rauman kampuksella toteutettavien OKL:n sivuaineiden opetusta ja opintojen sisältöä koskeviin tiedusteluihin vastaa ko. sivuaineen vastuuhenkilö:

   • alkukasvatus: yliopistonlehtori Serja Turunen
   • erityispedagogiikka: yliopisto-opettaja Marita Neitola
   • kuvataidekasvatus: yliopisto-opettaja Maija Esko
   • käsityökasvatus:
    • perusopinnot: yliopisto-opettajat Satu Grönman ja Matti Pirttimaa
    • aineopinnot: yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö
    • syventävät opinnot: professori Eila Lindfors
   • liikunta: yliopisto-opettaja Kimmo Koivisto
   • musiikkikasvatus: yliopisto-opettaja Anneli Pere
   • perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot: yliopistonlehtori Mikko Snellman
   • taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa: professori Inkeri Ruokonen
   • biologia: lehtori Kai Ruohomäki

   > Ks. yhteystiedot

   > Kasvatustieteiden tiedekunnan intranetsivut

   > Kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivut

   Turun kampuksella toteutettavat perusopinnot

   Hakuaika päättyi ma 1.2.2021 klo 12.00.

    

   A. Yleiset valintaperusteet

   Opettajankoulutuslaitoksen Turun kampuksella järjestetään sivuaineopetusta lukuvuonna 2021–2022 seuraavissa perusopinnoissa:

   • Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op
   • Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op
   • Liikunnan perusopinnot 25 op
   • Musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op
   • Terveystiedon perusopinnot 25 op                                                     

   Lisäksi sivuainehaussa voi hakea matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämiin OKL:n opiskelijoille suunnattuihin biologian perusopintoihin.

   Käsityökasvatuksen sivuaineopinnot tarjotaan OKL:n Rauman kampuksella ja opintoihin haetaan Rauman kampuksen sivuainehaussa.            

   Hakeminen

   Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on täytettävissä tällä verkkosivulla hakuaikana. Hakuaika alkaa 11.1.2021 klo 8.00 ja päättyy 1.2.2021 klo 12.00. Yksityiskohtaisemmat valintaperusteet ja hakumenettelyt on esitelty erikseen kunkin sivuaineen kohdalla.

   Hakulomakkeessa opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittaa, onko hän halukas siirtymään toisen kampuksen vastaavaan sivuaineryhmään, jos ryhmää ei muodostu omalle opiskelukampukselle tai ryhmä muodostuisi jommallekummalle kampukselle vain hakijat yhdistämällä. Mikäli OKL:n opiskelija hakee samaan sivuaineeseen laitoksen kummallekin kampukselle, huomioidaan hänet ensisijaisesti oman opiskelukampuksen sivuainevalinnassa. Biologian perusopinnoissa Rauman kampuksen opiskelija voidaan valita Turun kampuksen ryhmään vain, jos vastaava sivuaineryhmä ei muodostu Rauman kampukselle.

   Voidakseen tulla valituksi opintoihin opiskelijan tulee suorittaa ao. sivuaineen mahdollinen näyttökoe tmv. hyväksytysti.

   Sivuainekiintiöt

   OKL:n opiskelija voi suorittaa OKL:n tuottamista sivuaineista

   • kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta
   • käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
   • luokanopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
    • KM-tutkintoa 140 op suorittavat: enintään kaksi opintokokonaisuutta
   • varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta

   Opintokokonaisuudella tarkoitetaan perus- tai aineopintokokonaisuutta.

   Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa / käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa / kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa opintonsa syksyllä 2013 ja sen jälkeen aloittavien osalta erityisopettajan opinnot 60 op rinnastetaan OKL:n sivuaineen perus- ja aineopintokokonaisuudeksi.

   Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskelevien osalta perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op rinnastetaan OKL:n sivuaineen perus- ja aineopintokokonaisuudeksi.

   Rauman kampuksella toteutettavia erityispedagogiikan perusopintoja ei rinnasteta OKL:n tuottamaksi sivuainekokonaisuudeksi.

   Sivuaineryhmään voidaan valita em. sivuainekiintiönsä käyttänyt opiskelija siinä tapauksessa, että ryhmässä on tilaa niiden opiskelijoiden jälkeen, joiden sivuainekiintiö ei vielä ole täynnä.

   Sivuainemoduulit

   Sivuaineiden perusopinnot on jaettu kahteen moduuliin:

   1. alkukasvatus, terveystieto
   2. kuvataidekasvatus, liikunta, musiikkikasvatus

   Opiskelija voi tulla valituksi yhteen aineeseen kummastakin moduulista lukuvuodeksi 2021–2022. Samassa sivuainemoduulissa olevien aineiden opetus järjestetään samaan aikaan. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämät OKL:n opiskelijoille suunnatut biologian perusopinnot noudattavat osittain 1. sivuainemoduulin opetusaikoja. Mikäli opiskelija tulee valituksi 1. sivuainemoduulin aineen lisäksi biologian perusopintoihin, tulee hänellä olla mahdollisten ajallisten päällekkäisyyksien vuoksi valmius vastaavaan biologian itseopiskeluun.

   Mikäli opiskelija hakee useampaan samassa sivuainemoduulissa olevaan sivuaineeseen ja olisi tulossa valituksi niihin, paremmalle sijalle nimetty sivuaine katsotaan opiskelijan ensisijaiseksi valinnaksi. Muussa tapauksessa sivuaineille asetetulla järjestyksellä ei ole merkitystä.

   Valintajärjestys

   Etusija valinnassa on OKL:n Turun kampuksen perustutkinto-opiskelijoilla (huom. kohta 2), lukuun ottamatta terveystiedon perusopintoja, jossa etusijalla ovat OKL:n kummankin kampuksen perustutkinto-opiskelijat. Mikäli sivuainepaikat eivät täyty kampuksen omista perustutkinto-opiskelijoista, voidaan paikat täyttää seuraavassa järjestyksessä muilla hakijaryhmillä ottaen huomioon sivuainekohtaiset valintaperusteet:

   1. OKL:n Rauman kampuksen perustutkinto-opiskelijat
   2. OKL:ssa KM-tutkintoa 140 op suorittavat opiskelijat
   3. kasvatustieteiden tiedekunnan muut tutkinto-opiskelijat
   4. kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuneet tutkinnon täydentäjät
   5. Turun yliopiston muut tutkinto-opiskelijat
   6. Turun yliopistosta valmistuneet muut tutkinnon täydentäjät
   7. erillisopiskelijat

   Sivuaineryhmän muodostaminen

   Sivuaineopintoryhmään valittuja tulee olla vähintään 12, jotta ryhmä perustetaan. Näiden opiskelijoiden tulee olla OKL:n perustutkinto-opiskelijoita, joiden sivuainekiintiö ei ole täynnä. Ryhmän perustamisen edellytyksenä on, että sen minimikoko täyttyy kevään haussa. Mikäli hakijoita on runsaasti, laitos voi perustaa sivuaineeseen kaksi ryhmää laitoksen resurssien niin salliessa. Biologian perusopintojen ryhmäkoko määräytyy ko. laitoksen sääntöjen mukaan.

   Opintoihin valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa niiden opiskelijoiden määrä, jotka vuonna 2020 on hyväksytty opintoihin ja jotka ovat lykänneet opintojen aloittamista syyslukukauteen 2021.

   Tulosten julkaiseminen

   Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 19.3.2021. Valinnan tuloksesta tiedotetaan hakeneille sähköpostitse: Turun yliopiston opiskelijoille utu-osoitteeseen ja muille hakijoille hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 6.4.2021 klo 15.00.

   Opiskeluoikeuden käyttö

   Opintoihin hyväksytyn tulee ilmoittaa 9.4.2021 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta, perumisesta tai lykkäyksestä. Linkki sähköiseen lomakkeeseen lähetetään valinnan tulosta koskevassa sähköpostissa. Mikäli opiskelijan vahvistusta ei saada 9.4.2021 mennessä, katsotaan hänen luopuneen opiskelupaikastaan. Mikäli opiskelija haluaa tämän jälkeen luopua vastaanottamastaan sivuainepaikasta, tulee se tehdä 27.8.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen eduopo@utu.fi. Tämän määräajan jälkeen peruttu sivuainepaikka katsotaan käytetyksi sivuainemahdollisuudeksi (ks. sivuainekiintiöt).

   Mahdolliset vapautuneet sivuainepaikat täytetään ensisijaisesti varasijan saaneilla ja toissijaisesti täydentävässä haussa hakeneilla opiskelijoilla. Varasijalta opintoihin valitulle lähetetään tieto hyväksymisestä sähköpostitse (Turun yliopiston opiskelijat: utu-osoite; muut hakijat: hakulomakkeessa ilmoitettu osoite).

   Valituksi tulleella on oikeus suorittaa opinnot lukuvuonna 2021–2022. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu, tutkinto-ohjelmaan/opintoihin sisältyvä harjoittelu) opiskelija voi anoa opiskelupaikkansa lykkäämistä syyslukukauteen 2022. Lykkäystä anotaan 9.4.2021 mennessä em. paikanvastaanottolomakkeella ja lykkäysperusteesta tulee liittää dokumentti lomakkeeseen. Opinto-oikeuden lykkääminen ei takaa sitä, että sivuaine tarjotaan seuraavana lukuvuotena (ks. ryhmän perustamisen edellytykset).

   Mikäli opiskelija ei suorita opintoja loppuun lukuvuoden 2021–2022 aikana, tulee hänen sopia opintojen loppuun suorittamisesta ao. sivuaineen vastuuhenkilön kanssa.

   Täydennyshaku

   Kevään haussa täyttämättä jääneisiin paikkoihin järjestetään täydennyshaku 3.5.2021 klo 8.00 - 31.5.2021 klo 15.00. Haku tapahtuu tällä verkkosivulla. Mahdollisten näyttökokeiden tmv. aikatauluista tiedotetaan ennen hakuajan päättymistä. Sivuainekohtaiset valintaperusteet ovat täydennyshaussa samat kuin kevään sivuainehaussa. Mikäli hakija on jo kevään 2021 sivuainehaussa suorittanut ao. sivuaineen näyttökokeen tmv., hän voi halutessaan hyödyntää ko. suorituksen täydennyshaussa.

   Täydennyshaun valinnan tulos julkaistaan viimeistään 21.6.2021. Valinnan tuloksesta tiedotetaan hakijoille sähköpostitse (Turun yliopiston opiskelijat: utu-osoite; muut hakijat: hakulomakkeessa ilmoitettu osoite). Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 6.7.2021 klo 15.00. Opiskeluoikeuden käyttöä koskevat asiat: ks. kevään haku (paikanvastaanottoaika täydennyshaussa päättyy 6.7.2021 klo 15.00).
    

   B. Ainekohtaiset valintaperusteet

   Huom. Sähköpostiviestintä tapahtuu Turun yliopiston opiskelijoiden osalta utu-osoitteeseen ja muiden hakijoiden osalta hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

   Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op

   Opintoihin valitaan enintään 40 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

   Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op

   Opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

   Liikunnan perusopinnot 25 op

   Opintoihin valitaan enintään 20 opiskelijaa (päivitetty 16.12.2020). Valinnan edellytyksenä on:

   1. Liikehallintamittausten suorittaminen. Liikehallintamittaukset kattavat neljä osiota, jotka kartoittavat monipuolisesti liikehallinnan eri osa-alueita.
    • Kevään haku: Liikehallintamittausten suoritusmahdollisuus on 27.1.2021 klo 14.30 Educariumin liikuntasalissa. Liikehallintamittauksiin ilmoittaudutaan 22.1.2021 klo 14.00 mennessä sähköpostitse Jukka Lahdelle
    • Täydennyshaku: Liikehallintamittausten suoritusmahdollisuus on 26.5.2021 klo 9.30 Educariumin liikuntasalissa. Liikehallintamittauksiin ilmoittaudutaan 21.5.2021 klo 14.00 mennessä sähköpostitse Mari Lehmuskalliolle.
    • Liikehallintamittauksessa otetaan huomioon turvallisuus, ja noudatetaan yliopiston tila- ja turvallisuusohjeita.
   2. Hyväksytysti osoitettu 200 metrin uimataito monialaisten opintojen Liikunta-opintojakson yhteydessä tai erillisellä todistuksella, joka tulee toimittaa ao. haun liikehallintamittauksiin.

   Jos hakukriteerit täyttäviä, hakijastatukseltaan samanarvoisia hakijoita on enemmän kuin paikkoja on haettavana, toimii karsintakriteerinä liikehallintamittausten tulos.

   Musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op

   Opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa. Valinta suoritetaan 10.2.2021 järjestettävän näyttökokeen perusteella. Poikkeusolosuhteissa näyttökoe toteutetaan etäyhteydellä. Ohjeet näyttökoetta varten lähetetään hakijoille sähköpostitse heti sivuainehaun päätyttyä.

   Näyttökokeessa hakija esittää itse valitsemansa näytteen laulaen ja samalla itseään säestäen. Lisäksi hakija voi esitellä muiden instrumenttien osaamistaan. Näyttökokeessa arvioidaan koulutettavuutta ja katsotaan eduksi monipuolisuus soittonäytteissä. Hakija voi osoittaa rytmiikkaan liittyviä taitoja myös kotoa löytyvillä välineillä ja pinnoilla mielikuvitusta käyttäen. Hakijaa kohden aikaa on varattu 15 minuuttia. Näytteen pituus tulee olla n. 10 minuutin mittainen.

   Näyttökokeen sisällön, ajankäytön ja kameran optimaalisen paikan hakija suunnittelee ja harjoittelee etukäteen. Hakija voi käyttää avustajaa pitämään kameraa. Tärkeää on, että kuvassa näkyy ja kuuluu kunkin näytteen osion kannalta olennaiset asiat. Näyttökokeen sisällön ja ajankäytön hakija suunnittelee ja harjoittelee etukäteen. Muut kuin luokanopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijat esittävät lisäksi näytteen koskettimien soitossa.

   Terveystiedon perusopinnot 25 op

   Opintoihin valitaan enintään 40 opiskelijaa kahdessa kiintiössä:

   1. kiintiössä 34 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä yleisissä valintaperusteissa mainittu valintajärjestys huomioiden.
   2. kiintiössä kuusi Turun yliopiston aineenopettajaopiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tässä kiintiössä hakevalta edellytetään, että hakija 1) on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot tai suorittaa opettajan pedagogisia opintoja lukuvuonna 2020–2021 ja 2) suorittaa perustutkintoa muussa kuin kasvatustieteiden tiedekunnassa perusopetuksessa opetettava aine pääaineena tai sivuaineena.

   Toisen kiintiön jäädessä vajaaksi paikat voidaan täyttää toisen kiintiön hakijoilla.
    

   C. Lisätietoa sivuaineiden perusopinnoista

   Turun kampuksella toteutettavien OKL:n sivuaineiden perusopintojen haku- ja valintaprosessia sekä tuloksia ja opiskelupaikan vastaanottoa koskeviin tiedusteluihin vastaa koulutussuunnittelija.

   Opetusta ja opintojen sisältöä koskeviin tiedusteluihin vastaa ko. sivuaineen vastuuhenkilö:

   • alkukasvatus: yliopistonlehtori Marjaana Puurtinen
   • kuvataidekasvatus: yliopisto-opettaja Ollipekka Kangas
   • liikunta: yliopistonlehtori Mari Lehmuskallio
   • musiikkikasvatus: yliopisto-opettaja Eveliina Nikali
   • terveystieto: yliopistonlehtori Hanna Maijala
   • biologia: lehtori Kai Ruohomäki

   > Ks. yhteystiedot

   > Kasvatustieteiden tiedekunnan intranet-sivut

   > Kasvatustieteiden tiedekunnan verkkosivut

   Digitaalinen oppiminen ja opettaminen

   Hakuaika kumpaankin kokonaisuuteen päättyi ma 1.2.2021 klo 12.00.

    

   Valintaperusteet
    

   Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op


   Hakeminen ja opiskelijavalinta

   Opintokokonaisuuteen haetaan sähköisellä lomakkeella tällä verkkosivulla. Hakuaika alkaa 11.1.2021 klo 8.00 ja päättyy 1.2.2021 klo 12.00.

   Sivuaineryhmän muodostuminen

   Opintokokonaisuuteen valitaan opettajankoulutuslaitoksen (OKL) kummallekin kampukselle enintään 26 opiskelijaa kahdessa kiintiössä:

   1. kiintiössä 24 OKL:n perustutkinto-opiskelijaa
   2. kiintiössä kaksi kasvatustieteiden laitoksen perustutkinto-opiskelijaa

   Toisen kiintiön jäädessä vajaaksi, voidaan ko. kiintiö täyttää toisen kiintiön hakijoilla. Näiden hakijoiden jälkeen voidaan valita muita hakijoita.

   Opiskelija voi tulla valituksi vain jommankumman kampuksen sivuaineryhmään.

   Sivuaineryhmään valittuja tulee olla vähintään 12, jotta ryhmä perustetaan. Näiden opiskelijoiden tulee olla OKL:n perustutkinto-opiskelijoita.

   Jos sivuaineryhmä muodostuu vain toiselle kampukselle, voidaan hakijat yhdistää ao. kampuksen sivuaineryhmään. Jos sivuaineryhmä ei muodostu kummallekaan kampukselle, voidaan hakijat yhdistää yhdeksi ryhmäksi Turun kampukselle. Hakulomakkeessa hakijalla on mahdollisuus ilmoittaa, onko hän tarvittaessa halukas siirtymään toisen kampuksen sivuaineryhmään.

   Opiskelijat valitaan motivaatiokirjeen perusteella

   Motivaatiokirjeessä hakijan tulee perustella a) miksi hän hakee opintokokonaisuuteen ja b) mitä mahdollisuuksia ja uhkia opetuksen digitalisointi pitää hakijan mielestä sisällään.

   Motivaatiokirjeen maksimipituus on yksi sivu. Motivaatiokirje palautetaan Moodleen (salasana utudigihaku) hakuajan päättymiseen mennessä.

   Motivaatiokirjeen avulla arvioidaan hakijan soveltuvuutta, koulutettavuutta ja motivaatiota digitaalisen oppimisen ja opettamisen viitekehyksessä.

   Valinnan tuloksen julkaiseminen

   Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 19.3.2021. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse (Turun yliopiston opiskelijat: utu-osoite; muut hakijat: hakulomakkeessa ilmoitettu osoite).

   Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 6.4.2021 klo 15.00.

   Opintoihin valitun tulee ilmoittaa 9.4.2021 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai perumisesta hyväksymissähköpostissa ilmoitetun mukaisesti. Mikäli opiskelijan vahvistusta ei saada em. määräaikaan mennessä, katsotaan hänen luopuneen opiskelupaikastaan.

   Opinto-oikeutta ei ole mahdollista lykätä eteenpäin.

   Opintokokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja tarjotaan lisäksi yksittäisinä opintojaksoina, mikäli ryhmässä on tilaa. Hakemisesta tiedotetaan erikseen. Opiskelijat valitaan yksittäisille opintojaksoille ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että OKL:n tutkinto-opiskelijat ovat etusijalla.

   Opinnot toteutetaan lähiopetuksen osalta OKL:n Turun ja Rauman kampuksilla.

   Lisätietoa opinnoista

   Yliopisto-opettajat Aleksi Lahti ja Jussi-Pekka Järvinen

    

    

   Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 35 op


   Hakeminen ja opiskelijavalinta

   Opintokokonaisuuteen haetaan sähköisellä lomakkeella tällä verkkosivulla. Hakuaika alkaa 11.1.2021 klo 8.00 ja päättyy 1.2.2021 klo 12.00.

   Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 9 op Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisia Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op -opintokokonaisuuden (tai Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot -opintokokonaisuuden) opintoja.

   Sivuaineryhmän muodostuminen

   Opintokokonaisuuteen valitaan enintään 25 opiskelijaa kahdessa kiintiössä:

   1. kiintiössä 23 OKL:n perustutkinto-opiskelijaa
   2. kiintiössä kaksi kasvatustieteiden laitoksen perustutkinto-opiskelijaa

   Toisen kiintiön jäädessä vajaaksi, voidaan ko. kiintiö täyttää toisen kiintiön hakijoilla. Näiden hakijoiden jälkeen voidaan valita muita hakijoita.

   Sivuaineryhmään valittuja tulee olla vähintään 12, jotta ryhmä perustetaan. Näiden opiskelijoiden tulee olla OKL:n perustutkinto-opiskelijoita.

   Opiskelijat valitaan digitaalisen portfolion ja motivaatiokirjeen perusteella

   Digitaalisessa portfoliossa hakijan tulee esitellä 1-2 valmistelemaansa digitaalisuutta hyödyntävää opetusnäytettä, oppituntia tai kurssityötä. Portfoliossa tulee olla lyhyt perustelu, miten esitelty digitaalinen näyte tukee kyseisen koulutusasteen tai -muodon opetussuunnitelman sisältöjä.

   Motivaatiokirjeen maksimipituus on yksi sivu, ja siinä tulee kertoa kirjallisesti tai monimediaisuutta hyödyntäen miten digitaalisuus tukee oppimista ja opettamista. Mikäli monimediainen esitys sisältää videokuvaa, saa videon pituus olla maksimissaan kaksi minuuttia.

   Sähköinen portfolio ja motivaatiokirje palautetaan Moodleen (salasana utudigihaku) hakuajan päättymiseen mennessä.

   Motivaatiokirjeen avulla arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota opiskella digitaalisen oppimisen ja opettamisen sivuaineopinnoissa. Portfolion arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan kykyyn analysoida opetuksen digitalisaatiota laaja-alaisesti ja pedagogisesti perustellusti.

   Valinnan tuloksen julkaiseminen

   Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 19.3.2021. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse (Turun yliopiston opiskelijat: utu-osoite; muut hakijat: hakulomakkeessa ilmoitettu osoite).

   Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 6.4.2021 klo 15.00.

   Opintoihin valitun tulee ilmoittaa 9.4.2021 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai perumisesta hyväksymissähköpostissa ilmoitetun mukaisesti. Mikäli opiskelijan vahvistusta ei saada em. määräaikaan mennessä, katsotaan hänen luopuneen opiskelupaikastaan.

   Opinto-oikeutta ei ole mahdollista lykätä eteenpäin.

   Opintokokonaisuuden lähiopetus toteutetaan OKL:n Turun kampuksella. Opintokokonaisuuteen sisältyviä opintoja ei tarjota yksittäisinä opintojaksoina.

   Saadakseen kokonaisuusmerkinnän opintokokonaisuudesta tulee opiskelijalla olla suoritettuna Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman mukainen Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op -opintokokonaisuus (tai Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot -opintokokonaisuus 25 op).

   Lisätietoa opinnoista

   Yliopisto-opettajat Aleksi Lahti ja Jussi-Pekka Järvinen

   Liikunnan aineopinnot

   Liikunnan aineopinnot 35 op


   Valintaperusteet

   Liikunnan aineopintojen valintaperusteet löytyvät Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivulta. Hakuaika opintoihin on 1.-31.3.2021.

   Opintojen toteutus

   Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti perjantaipäivisin siten, että noin puolet opetuksesta tapahtuu Raumalla ja puolet Turussa.

   Lisätietoa opinnoista

   Professori Pasi Koski

   Monialaiset opinnot (Turku)

   Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op Turun yliopiston aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille


   Kiintiöt

   Aineen- ja erityisopettajaopiskelijoille suunnattuihin monialaisiin opintoihin valitaan yhteensä enintään kymmenen opiskelijaa kahdessa kiintiössä:

   1. kiintiössä kuusi Turun yliopistossa perustutkintoa suorittavaa aineenopettajaopiskelijaa
   2. kiintiössä neljä Turun yliopistossa perustutkintoa suorittavaa erityisopettajaopiskelijaa

   Toisen kiintiön jäädessä vajaaksi paikat voidaan täyttää toisen kiintiön hakijoilla.

   Näiden lisäksi valitaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen kuvataideopettajaksi opiskelevia yhteistyösopimuksen mukaisesti sovittu määrä.

   Valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa niiden opiskelijoiden määrä, jotka vuonna 2020 on hyväksytty opintoihin ja jotka ovat lykänneet opintojen aloittamista syyslukukauteen 2021.

   Hakukelpoisuus

   Aineenopettajaopiskelijoiden kiintiössä hakevalta edellytetään, että hakija

   • on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot TAI
   • suorittaa opettajan pedagogisia opintoja lukuvuonna 2020–2021

   JA

   • suorittaa perustutkintoa kasvatustieteiden tiedekunnassa TAI
   • suorittaa perustutkintoa muussa tiedekunnassa perusopetuksessa opetettava aine pääaineena tai sivuaineena.

   Erityisopettajaopiskelijat huomioidaan vain omassa kiintiössään.

   Erityisopettajaopiskelijoiden kiintiössä hakevalta edellytetään, että hakija

   • on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot ja erityisopettajan opinnot TAI
   • suorittaa opettajan pedagogisia opintoja ja erityisopettajan opintoja lukuvuonna 2020–2021

   JA

   • suorittaa perustutkintoa kasvatustieteiden laitoksessa erityispedagogiikka pääaineena.

   Rauman kampuksen käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijat eivät voi hakea tässä valinnassa.

   Hakeminen ja valinta

   Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella tällä verkkosivulla. Hakuaika alkaa 3.5.2021 ja päättyy 21.5.2021 klo 15.00. Opiskelijavalinnasta viestiminen tapahtuu sähköpostitse: Turun yliopiston opiskelijalla utu-osoite, Aalto-yliopiston opiskelijalla hakulomakkeessa ilmoitettu osoite.

   Valintakoe järjestetään 16.-18.6.2021 ja se on hakijalle yksipäiväinen. Kutsut valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse viimeistään 9.6.2021. Kutsussa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto koepaikasta ja koeajasta. Valintakokeen ajankohtaa ei ole mahdollista vaihtaa. Valintakokeen tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan hakijoille hakuajan päättymisen jälkeen.

   Valintakokeena hyödynnetään valtakunnallista kasvatusalan opettajankoulutusten soveltuvuuskoetta. Jos haet ja saat kutsun soveltuvuuskokeeseen myös kasvatusalan yhteisvalinnassa tai maisterihaussa, suoritat kokeen ao. hakukohteen puitteissa ja saamasi pisteet huomioidaan monialaisten opintojen opiskelijavalinnassa. Näet kaikki valintayhteistyössä mukana olevat hakukohteet valintayhteistyön verkkosivuilta.

   Valintakokeen menetelmänä on haastattelu. Kokeessa arvioidaan hakijan koulutettavuutta ja edellytyksiä omaksua kasvatusalalla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä soveltuvuutta kasvatusalan työtehtäviin. Arviointi perustuu moniulotteiseen opettajan osaamisen prosessimalliin (MAP).

   Kokeessa on neljä arvioitavaa osa-aluetta. Koe pisteytetään asteikolla 0-96 pistettä ja kokeen kukin osa-alue pisteytetään asteikolla 0–24 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi opintoihin hakijan on saatava kokeesta vähintään 40 pistettä siten, että kustakin osa-alueesta tulee saada vähintään 4 pistettä.

   Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:

   1. soveltuvuuskokeesta saadut pisteet yhteensä
   2. kokeen osasta 5 saadut pisteet
   3. kokeen osasta 2 saadut pisteet
   4. kokeen osasta 3 saadut pisteet

   Jos näiden kriteerien perusteella jotkut hakijat ovat edelleen hyväksymisrajalla tasapistetilanteessa, heidät kaikki hyväksytään.

   Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

   Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 9.7.2021. Tuloksesta ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Oikaisuaika päättyy 23.7.2021 klo 15.00.

   Opiskelupaikka tulee vahvistaa hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti 16.7.2021 klo 15.00 mennessä. Mikäli vahvistusta ei saada määräaikaan mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan.

   Monialaisten opintojen opinto-oikeus on kaksi lukuvuotta: lukuvuodet 2021–2022 ja 2022–2023. Opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle ja painavasta syystä opintoihin voi saada lisäaikaa.

   Opinnot tulee aloittaa syksyllä 2021. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu, tutkinto-ohjelmaan tai opintoihin sisältyvä harjoittelu) opiskelija voi anoa opiskelupaikkansa lykkäämistä syyslukukauteen 2022. Opiskeluoikeutta voi siirtää kerran. Lykkäystä anotaan opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti.

   Jos monialaisiin opintoihin valittu opiskelija valmistuu maisteriksi hakuajan päättymisen jälkeen, tulee opiskelijan ilmoittaa siitä tiedekunnan opintoasioihin. Tällöin opiskelija kirjataan erillisten monialaisten opintojen opiskelijaksi kasvatustieteiden tiedekuntaan ja opiskelija saa monialaisista opinnoista erillistodistuksen.

   Lisätietoja opinnoista

   Tiedekunnan opintoasiat

   Terveystiedon aineopinnot

   Terveystiedon aineopinnot 35 op


   Aloituspaikkamäärä ja hakijat

   Opintokokonaisuuteen valitaan enintään 20 opiskelijaa. Voidakseen tulla hyväksytyksi opintokokonaisuuteen hakijalla tulee olla suoritettuna kaikki terveystiedon perusopintoihin sisältyvät opintojaksot hakuajan päättymiseen mennessä ja opintojaksojen opintopistemäärällä painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 2,50 (arvosteluasteikko 1-5).              

   Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden sivuainemäärä on rajoitettu opettajankoulutuslaitoksen resursoimia sivuaineita koskien. 1)

   Sivuaineopintoryhmään valittuja tulee olla vähintään 12, jotta ryhmä perustetaan.

   Hakeminen ja valinta

   Opintokokonaisuuteen haetaan sähköisellä lomakkeella tällä verkkosivulla. Hakuaika alkaa 1.4.2021 ja päättyy 30.6.2021 klo 15.00.

   Opiskelijat valitaan terveystiedon perusopintojen opintojaksojen tarkan opintopistemäärällä painotetun keskiarvon perusteella. Jatkokriteerinä käytetään opintorekisterissä hakuajan päättyessä olevaa opintopistemäärää. Mikäli kiintiö ei täyty Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijoista tai Turun yliopistosta valmistuneista tutkintoaan täydentävistä opiskelijoista, opintoihin voidaan valita erillisopinto-oikeutta hakeneita maisterin tutkinnon suorittaneita. Valinta perustuu tässäkin ensisijaisesti perusopintojen opintojaksojen tarkkaan opintopistemäärällä painotettuun keskiarvoon, ja jatkokriteerinä käytetään suoritettujen opintopisteiden määrää.

   Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

   Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 9.7.2021. Opintoihin hakeneille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse: Turun yliopiston opiskelijoille utu-osoitteeseen ja muille hakijoille hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 23.7.2021 klo 15.00.

   Opiskelupaikka tulee vahvistaa hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti 16.7.2021 klo 15.00 mennessä. Mikäli vahvistusta ei saada määräaikaan mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan.

   Opinto-oikeuden saaneen on aloitettava opintonsa syksyllä 2021 eli opintojen aloittamista ei voi lykätä eteenpäin. Opiskeluoikeus myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi. Mikäli opiskelija ei suorita opintoja loppuun lukuvuoden 2021–2022 aikana, tulee hänen sopia vastuuopettajan kanssa opintojen loppuun suorittamisesta.

   Jos terveystiedon aineopintoihin valituksi tullut tutkinto-opiskelija valmistuu maisteriksi hakuajan päättymisen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa tiedekunnan opintoasioihin. Opiskelija kirjataan sen jälkeen erillisten terveystiedon aineopintojen opiskelijaksi kasvatustieteiden tiedekuntaan ja opiskelija saa terveystiedon aineopinnoista erillistodistuksen.

   Lisätietoa opinnoista

   Yliopistonlehtori Hanna Maijala


   1) Opettajankoulutuslaitoksen opiskelija voi valita opettajankoulutuslaitoksen tuottamista sivuaineista opetusresurssien vuoksi:

   • kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta
   • käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
   • luokanopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
    • maisterin tutkintoa 140 op suorittavat: enintään kaksi opintokokonaisuutta
   • varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta

   Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa / käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa / kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa opintonsa syksyllä 2013 ja sen jälkeen aloittavien osalta erityisopettajan opinnot 60 op rinnastetaan OKL:n sivuaineen perus‐ ja aineopintokokonaisuudeksi.

   Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op rinnastetaan OKL:n sivuaineen perus‐ ja aineopintokokonaisuudeksi.

   Sivuaineryhmään voidaan valita sivuainekiintiönsä käyttänyt opiskelija siinä tapauksessa, että ryhmässä on tilaa niiden opiskelijoiden jälkeen, joiden sivuainekiintiö ei ole vielä täynnä.

   Haku musiikkikasvatuksen aineopintoihin järjestetään joka toinen vuosi. Seuraava haku on keväällä 2022.

   Lisätietoja

   Opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi

   Opinnot Turussa: eduopo@utu.fi