Opettajankoulutuslaitoksen tarjoamat sivuaineopinnot ja erilliset opinnot

Opettajankoulutuslaitos tarjoaa Turun ja Rauman kampuksilla sivuaineopintoja Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Osaa opinnoista tarjotaan myös erillisinä opintoina korkeakoulututkinnon jo suorittaneille. Katso tarkat valintaperusteet alta.

Lue lisää opettajan kelpoisuuksista!

  Sivuaineopinnot

  Opettajankoulutuslaitoksen sivuaineiden opiskeleminen edellyttää opiskeluoikeutta kyseisessä sivuaineessa ja opiskeluoikeutta tulee erikseen hakea. Tietoa sivuaineopiskelijaksi hakemisesta, hakuajat ja hakulomakkeet löydät alla olevista kohdista.

  Erilliset opinnot

  Opintoihin tulee hakea noudattaen ao. opintoja koskevaa hakuaikaa ja -menettelyä, joista löydät tietoa alla olevista kohdista. Sinulta edellytetään myös hyvää suomen kielen taitoa, joka tulee olla osoitettuna ao. opintoja koskevan hakuajan päättymiseen mennessä. Ks. lisätietoa erillisopinnoista Turun yliopistossa. Varsinainen erillisopiskelijan hakulomake täytetään sitten, mikäli tulet valituksi hakemiisi opintoihin.


  > Opintojen sisältöihin voit tutustua tarkemmin opetussuunnitelmassa.

  Täydennyshaku

  Kevään sivuainevalinnoissa jäi täyttämättä paikkoja seuraaviin sivuaineisiin:

  • Käsityökasvatuksen perusopinnot, 6 paikkaa (opetus Rauman kampuksella)
  • Musiikkikasvatuksen perusopinnot, Rauma, 3 paikkaa
  • Taito- ja taidekasvatusvarhaiskasvatuksessa, 17 paikkaa (opetus Rauman kampuksella)

  Lisäksi täydentävässä sivuainehaussa voi hakea matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämiin OKL:n opiskelijoille ja erityisopettajaopiskelijoille suunnattuihin biologian perusopintoihin (ryhmä kummallakin kampuksella).

  Kevään haussa täyttämättä jääneisiin paikkoihin järjestetään täydennyshaku 2.5.2024 klo 8.00 - 31.5.2024 klo 12.00. Haku tapahtuu tällä verkkosivulla. Mahdollisten näyttökokeiden tmv. aikatauluista tiedotetaan ennen hakuajan päättymistä. Sivuainekohtaiset valintaperusteet ovat täydennyshaussa samat kuin kevään sivuainehaussa. Mikäli hakija on jo kevään 2024 sivuainehaussa suorittanut ao. sivuaineen teoskuulustelun, ennakkotehtävän tmv. hyväksytysti, hän voi halutessaan hyödyntää ko. suorituksen täydennyshaussa.

  Täydennyshaun valinnan tulos julkaistaan viimeistään 28.6.2024. Valinnan tuloksesta tiedotetaan hakijoille sähköpostitse.

  Hakulomake

  Lukuvuonna 2024-2025 tarjottavat opinnot

  Sivuaineopinnot
  • Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op (osa opetuksesta Rauman kampuksella ja osa Turun kampuksella)
  • Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op (osa opetuksesta Rauman kampuksella ja osa Turun kampuksella) ja 35 op (opetus Turun kampuksella)
  • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (opetus Rauman kampuksella)
  • Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op (osa opetuksesta Rauman kampuksella ja osa Turun kampuksella)
  • Käsityökasvatuksen perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op ja syventävät opinnot 80 op (opetus Rauman kampuksella)
  • Liikunnan perusopinnot 25 op (toisen ryhmän opetus Rauman kampuksella ja toisen ryhmän opetus Turun kampuksella) ja aineopinnot 35 op (osa opetuksesta Rauman kampuksella ja osa Turun kampuksella)
  • Musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op (toisen ryhmän opetus Rauman kampuksella ja toisen ryhmän opetus Turun kampuksella)
  • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op (toisen ryhmän opetus Rauman kampuksella ja toisen ryhmän opetus Turun kampuksella)
  • Taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa 25 op (opetus Rauman kampuksella)
  • Art and Physical Education in Primary School 25 ects
  • Terveystiedon perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op (opetus Turun kampuksella)
  Erilliset opinnot
  • Perusopinnot laitoksen sivuainetarjonnan mukaan (ks. Sivuaineopinnot-kohta)
  • Aineopinnot laitoksen sivuainetarjonnan mukaan (ks. Sivuaineopinnot-kohta)
  • Käsityökasvatuksen syventävät opinnot
  • Rauman kampuksella toteutettavat perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

  Valintaperusteet ja hakulomakkeet 2024

  Sivuaineiden perusopinnot

  A. Yleiset valintaperusteet

  Sivuainetarjonta

  Opettajankoulutuslaitoksessa järjestetään sivuaineiden perusopintojen opetusta lukuvuonna 2024-2025 seuraavasti:

  • Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op (osa opetuksesta Rauman kampuksella ja osa Turun kampuksella)
  • Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op (osa opetuksesta Rauman kampuksella ja osa Turun kampuksella)
  • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (opetus Rauman kampuksella)
  • Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op (osa opetuksesta Rauman kampuksella ja osa Turun kampuksella)
  • Käsityökasvatuksen perusopinnot 25 op (opetus Rauman kampuksella)
  • Liikunnan perusopinnot 25 op (toisen ryhmän opetus Rauman kampuksella ja toisen ryhmän opetus Turun kampuksella)
  • Musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op (toisen ryhmän opetus Rauman kampuksella ja toisen ryhmän opetus Turun kampuksella)
  • Taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa 25 op (opetus Rauman kampuksella)
  • Art and Physical Education in Primary School 25 ects
  • Terveystiedon perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op (opetus Turun kampuksella)

  Lisäksi sivuainehaussa voi hakea matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämiin OKL:n opiskelijoille ja erityisopettajaopiskelijoille suunnattuihin biologian perusopintoihin (ryhmä kummallakin kampuksella).

  Sivuainekiintiöt

  OKL:n opiskelija voi suorittaa OKL:n tuottamista sivuaineista

  • kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta
  • käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
  • luokanopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
   • KM-tutkintoon suoraan valitut: enintään kaksi opintokokonaisuutta
  • varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta

  Huomio:

  • Luokanopettajan tai käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa tai kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa erityisopettajan opinnot 60 op rinnastetaan kahdeksi OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.
  • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoiden osalta monialaiset opinnot 60 op rinnastetaan kahdeksi OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.
  • Digitaalinen oppiminen ja opettaminen –opintokokonaisuuksia ja Rauman kampuksella toteutettavia erityispedagogiikan perusopintoja ei rinnasteta OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.

  Opintokokonaisuudella tarkoitetaan perus- tai aineopintokokonaisuutta. 

  Sivuainekiintiönsä käyttänyt opiskelija voidaan valita sivuaineryhmään, jos ryhmässä on tilaa niiden opiskelijoiden jälkeen, joiden sivuainekiintiö ei vielä ole täynnä.

  Sivuainemoduulit

  Sivuaineet on jaettu kahteen moduuliin:

  Rauma

  1. digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op, (erityispedagogiikan perusopinnot), käsityökasvatuksen perusopinnot, liikunnan perusopinnot, monialaiset opinnot (2. vuosi)
  2. alkukasvatuksen perusopinnot, kuvataidekasvatuksen perusopinnot, musiikkikasvatuksen perusopinnot, taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa, käsityökasvatuksen aineopinnot, liikunnan aineopinnot, monialaiset opinnot (1. vuosi)

  Turku

  1. digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op, liikunnan perusopinnot, musiikkikasvatuksen perusopinnot
  2. alkukasvatuksen perusopinnot, kuvataidekasvatuksen perusopinnot, terveystiedon perusopinnot

  Opiskelija voi tulla valituksi lukuvuodeksi 2024-2025 yhteen aineeseen / sivuainemoduuli 1 ja yhteen aineeseen / sivuainemoduuli 2. Samassa sivuainemoduulissa olevien aineiden opetus järjestetään samaan aikaan. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämät, OKL:n opiskelijoille suunnatut biologian perusopinnot noudattavat Rauman kampuksella pääosin 1. sivuainemoduulin opetusaikoja. Mikäli opiskelija tulee valituksi 1. sivuainemoduulin aineen lisäksi biologian perusopintoihin, tulee hänellä olla mahdollisten ajallisten päällekkäisyyksien vuoksi valmius vastaavaan biologian itseopiskeluun.

  Mikäli opiskelija hakee useampaan samassa sivuainemoduulissa olevaan sivuaineeseen ja olisi tulossa valituksi niihin, paremmalle sijalle nimetty sivuaine katsotaan opiskelijan ensisijaiseksi valinnaksi. Muussa tapauksessa sivuaineille asetetulla järjestyksellä ei ole merkitystä, ellei ainekohtaisissa valintaperusteissa toisin mainita.

  Hakeminen

  Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella tällä verkkosivulla. Hakuaika alkaa 10.1.2024 klo 8.00 ja päättyy 31.1.2024 klo 15.00. Ainekohtaiset valintaperusteet ja hakumenettelyt on esitelty erikseen kunkin sivuaineen kohdalla.

  Mikäli OKL:n opiskelija hakee samaan sivuaineeseen laitoksen kummallekin kampukselle, huomioidaan hänet ensisijaisesti oman opiskelukampuksen sivuainevalinnassa. Biologian perusopinnoissa Rauman kampuksen opiskelija voidaan valita Turun kampuksen ryhmään vain, jos vastaavaa sivuaineryhmää ei muodostu Rauman kampukselle.

  Voidakseen tulla valituksi opintoihin opiskelijan tulee suorittaa ao. sivuaineen mahdollinen näyttökoe tmv. hyväksytysti.

  Valintajärjestys

  Valinnassa huomioidaan sivuainekohtaiset valintaperusteet sekä seuraava valintajärjestys:

  Alkukasvatuksen perusopinnot, kuvataidekasvatuksen perusopinnot, käsityökasvatuksen perusopinnot, taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa, terveystiedon perusopinnot:

  1. OKL:n perustutkinto-opiskelijat
  2. KTL:n erityisopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijat / OKL:ssa suoraan KM-tutkintoon valitut luokanopettajaopiskelijat
  3. KTL:n muut perustutkinto-opiskelijat
  4. kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuneet tutkinnon täydentäjät
  5. Turun yliopiston muut tutkinto-opiskelijat
  6. Turun yliopiston muista tiedekunnista valmistuneet tutkinnon täydentäjät
  7. (käsityökasvatuksen aineopintoihin hakevat JOO-opiskelijat)
  8. erillisopiskelijat

  Liikunnan perusopinnot ja musiikkikasvatuksen perusopinnot:

  1. OKL:n ao. kampuksen perustutkinto-opiskelijat
  2. OKL:n toisen kampuksen perustutkinto-opiskelijat
  3. KTL:n erityisopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijat / OKL:ssa suoraan KM-tutkintoon valitut luokanopettajaopiskelijat
  4. KTL:n perustutkinto-opiskelijat
  5. kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuneet tutkinnon täydentäjät
  6. Turun yliopiston muut tutkinto-opiskelijat
  7. Turun yliopiston muista tiedekunnista valmistuneet tutkinnon täydentäjät
  8. (käsityökasvatuksen aineopintoihin hakevat JOO-opiskelijat)
  9. erillisopiskelijat

  Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op, ks. ainekohtaiset valintaperusteet.

  Sivuaineryhmän muodostaminen

  Sivuaineopintoryhmään valittuja tulee olla vähintään 12, jotta ryhmä perustetaan. Näiden opiskelijoiden tulee olla OKL:n perustutkinto-opiskelijoita, joiden sivuainekiintiö ei ole täynnä. Ryhmän perustamisen edellytyksenä on, että sen minimikoko täyttyy kevään haussa. Biologian perusopintojen ryhmäkoko määräytyy ko. laitoksen sääntöjen mukaan.

  Opintoihin valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa niiden opiskelijoiden määrä, jotka vuonna 2023 on hyväksytty opintoihin ja jotka ovat lykänneet opintojen aloittamista syyslukukauteen 2024.

  Tulosten julkaiseminen

  Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 22.3.2024. Valinnan tuloksesta tiedotetaan hakeneille sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 9.4.2024 klo 15.00.

  Opiskeluoikeuden käyttö

  Sivuaineopintoihin hyväksytyn tulee ilmoittaa 9.4.2024 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta, perumisesta tai lykkäyksestä. Linkki sähköiseen lomakkeeseen lähetetään valinnan tulosta koskevassa sähköpostissa. Mikäli opiskelijan vahvistusta ei saada 9.4.2024 mennessä, katsotaan hänen luopuneen opiskelupaikastaan. Mikäli opiskelija haluaa tämän jälkeen luopua vastaanottamastaan sivuainepaikasta, tulee se tehdä 23.8.2024 mennessä sähköpostitse tiedekunnan opintoasioihin (Rauma, Turku). Tämän määräajan jälkeen peruttu sivuainepaikka katsotaan käytetyksi sivuainemahdollisuudeksi (ks. sivuainekiintiöt).

  Mahdolliset vapautuneet sivuainepaikat täytetään ensisijaisesti varasijan saaneilla ja toissijaisesti täydentävässä haussa hakeneilla opiskelijoilla. Varasijalta opintoihin valitulle lähetetään tieto hyväksymisestä sähköpostitse. Syyslukukautena 2024 alkaviin opintoihin voidaan hyväksyä opiskelijoita varasijalta 23.8.2024 asti.

  Valituksi tulleella on oikeus suorittaa opinnot lukuvuonna 2024–2025. Perustellusta syystä opiskelija voi anoa opiskelupaikkansa lykkäämistä syyslukukauteen 2025. Perusteltuja syitä ovat: sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu, tutkinto-ohjelmaan/opintoihin sisältyvä harjoittelu. Lykkäystä anotaan 9.4.2024 mennessä em. paikanvastaanottolomakkeella ja lykkäysperusteesta tulee liittää dokumentti lomakkeeseen. Opinto-oikeuden lykkääminen ei takaa sitä, että sivuaine tarjotaan seuraavana lukuvuotena (ks. ryhmän perustamisen edellytykset).

  Mikäli opiskelija ei suorita opintoja loppuun lukuvuoden 2024–2025 aikana, tulee hänen sopia opintojen loppuun suorittamisesta ao. sivuaineen vastuuhenkilön kanssa.

  Täydennyshaku

  Kevään haussa täyttämättä jääneisiin paikkoihin järjestetään täydennyshaku 2.5.2024 klo 8.00 - 31.5.2024 klo 12.00. Haku tapahtuu tällä verkkosivulla. Mahdollisten näyttökokeiden tmv. aikatauluista tiedotetaan ennen hakuajan päättymistä. Sivuainekohtaiset valintaperusteet ovat täydennyshaussa samat kuin kevään sivuainehaussa. Mikäli hakija on jo kevään 2024 sivuainehaussa suorittanut ao. sivuaineen teoskuulustelun, ennakkotehtävän tmv. hyväksytysti, hän voi halutessaan hyödyntää ko. suorituksen täydennyshaussa.

  Täydennyshaun valinnan tulos julkaistaan viimeistään 28.6.2024. Valinnan tuloksesta tiedotetaan hakijoille sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 12.7.2024 klo 15.00. Opiskeluoikeuden käyttöä koskevat asiat: ks. kevään haku (paikanvastaanottoaika päättyy 12.7.2024 klo 15.00). Syyslukukautena 2024 alkaviin opintoihin voidaan hyväksyä opiskelijoita varasijalta 23.8.2024 asti.

   

  B. Ainekohtaiset valintaperusteet

  Sähköpostiviestintä tapahtuu Turun yliopiston opiskelijoiden osalta utu-sähköpostiosoitteeseen ja muiden hakijoiden osalta hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. 

  Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op

  Opintoihin valitaan enintään 20 opiskelijaa motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirjeen pituus on enintään yksi A4-sivu. Motivaatiokirjeen avulla arvioidaan hakijan soveltuvuutta, koulutettavuutta, motivaatiota ja sitoutuneisuutta alkukasvatuksen perusopintoihin. Motivaatiokirjeessä hakijan tulee perustella, miksi hän hakee opintokokonaisuuteen ja mitkä ovat hakijan tärkeimpiä tavoitteita alkuopettajaksi kehittymisessä. Motivaatiokirje palautetaan hakuajan päättymiseen mennessä hakulomakkeen yhteydessä.

  Osa opetuksesta järjestetään Rauman kampuksella ja osa Turun kampuksella.

  Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op

  Opintoihin valitaan enintään 30 opiskelijaa ensisijaisesti kiintiöissä 1 ja 2:

  1. kiintiössä 28 OKL:n perustutkinto-opiskelijaa
  2. kiintiössä kaksi KTL:n perustutkinto-opiskelijaa
  3. kiintiössä muita opiskelijoita, mikäli kiintiöissä 1 ja 2 jää paikkoja täyttämättä

  Opiskelijat valitaan motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirjeen pituus on enintään yksi A4-sivu. Motivaatiokirjeen avulla arvioidaan hakijan soveltuvuutta, koulutettavuutta ja motivaatiota digitaalisen oppimisen ja opettamisen viitekehyksessä. Motivaatiokirjeessä hakijan tulee perustella a) miksi hän hakee opintokokonaisuuteen ja b) mitä mahdollisuuksia ja uhkia opetuksen digitalisointi pitää hakijan mielestä sisällään. Motivaatiokirje palautetaan hakuajan päättymiseen mennessä hakulomakkeen yhteydessä.

  Osa opetuksesta järjestetään Rauman kampuksella ja osa Turun kampuksella. 

  Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op

  Opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 16, valinta tapahtuu motivaatiokirjeen perusteella. Hakijoille tiedotetaan sähköpostitse viimeistään 9.2.2024, mikäli motivaatiokirje tarvitaan. Motivaatiokirjeessä arvioidaan opiskelijan kiinnostusta ja sitoutuneisuutta kuvataidekasvatuksen perusopintoihin. Motivaatiokirjeen tulee sisältää omakohtaista pohdintaa taidekasvatuksen merkityksestä sekä esittelyn jostakin kuvallisesta oppimisprosessista. Motivaatiokirjeen pituus on 1-3 A4-sivua (sisältäen mahdolliset kuvat). Motivaatiokirje palautetaan Moodleen 1.3.2024 mennessä. 

  Osa opetuksesta järjestetään Rauman kampuksella ja osa Turun kampuksella. 

  ­Käsityökasvatuksen perusopinnot (opetettavana aineena käsityö) 25 op

  Opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa. Mikäli ensisijaisena valintanaan käsityökasvatuksen perusopintoihin hakeneita on enemmän kuin 16, valinta tapahtuu ongelmanratkaisutehtävän perusteella. Hakijoille lähetetään kutsu hakuajan päättymisen jälkeen, mikäli ongelmanratkaisutehtävä tarvitaan. Ongelmanratkaisutehtävässä arvioidaan käsityöhön liittyvää ajattelua ja osaamista. Valinta tehdään ongelmanratkaisutehtävän pisteytyksen mukaisesti paremmuusjärjestyksessä. Ongelmanratkaisutehtävä suoritetaan 12.2.2024 Rauman kampuksella ja Turun kampuksella.

  Opetus järjestetään Rauman kampuksella.  

  Liikunnan perusopinnot 25 op

  Opintoihin valitaan enintään 40 opiskelijaa, joista 20 opiskelijaa Rauman kampukselle (opetus Rauman kampuksella) ja 20 opiskelijaa Turun kampukselle (opetus Turun kampuksella). Valinnan edellytyksenä on:

  1. Liikehallintamittausten suorittaminen. Liikehallintamittaukset kattavat neljä osiota, jotka kartoittavat monipuolisesti liikehallinnan eri osa-alueita. Liikehallintamittaustulokseen lasketaan mukaan hakijan kolme parasta osiota. Liikehallintamittauksessa otetaan huomioon turvallisuus, ja noudatetaan yliopiston tila- ja turvallisuusohjeita.

  • Kevään haku:
   • Rauman kampukselle hakevat: Liikehallintamittausten suoritusmahdollisuus on 6.2.2024 klo 16.00 Rauman normaalikoulun liikuntasalissa. Ilmoittautuminen 2.2.2024 klo 16.00 mennessä sähköpostitse Kimmo Koivistolle (kimmo.koivisto@utu.fi).  
   • Turun kampukselle hakevat: Liikehallintamittausten suoritusmahdollisuus on 15.2.2024 klo 14.00 Educariumin liikuntasalissa. Ilmoittautuminen 9.2.2024 klo 14.00 mennessä Mari Lehmuskalliolle (marsah@utu.fi). 
  • Täydennyshaku:
   • Rauman kampukselle hakevat: Liikehallintamittausten suoritusmahdollisuus on 4.6.2024 klo 14.00 Rauman normaalikoulun liikuntasalissa. Ilmoittautuminen 31.5.2024 klo 14.00 mennessä sähköpostitse Kimmo Koivistolle (kimmo.koivisto@utu.fi). 
   • Turun kampukselle hakevat: Liikehallintamittausten suoritusmahdollisuus on 11.6.2024 klo 14.00 Educariumin liikuntasalissa. Ilmoittautuminen 7.6.2024 klo 14.00 mennessä sähköpostitse Mari Lehmuskalliolle (marsah@utu.fi). 

  2. Hyväksytysti osoitettu 200 metrin uimataito monialaisten opintojen Liikunta-opintojakson yhteydessä tai erillisellä todistuksella, joka tulee toimittaa ao. haun liikehallintamittauksiin. 

  Jos hakukriteerit täyttäviä, hakijastatukseltaan samanarvoisia hakijoita on enemmän kuin paikkoja on haettavana, toimii 1. karsintakriteerinä liikehallintamittausten tulos (kolme parasta osiota) ja 2. karsintakriteerinä liikehallintamittausten kolmen parhaan osion heikoimman tuloksen taso.

  Opinnot suoritetaan Jyväskylän yliopiston hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti.

  Musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op

  Opintoihin valitaan enintään 32 opiskelijaa, joista 16 opiskelijaa Rauman kampukselle (opetus Rauman kampuksella) ja 16 opiskelijaa Turun kampukselle (opetus Turun kampuksella). Valinta suoritetaan näyttökokeen perusteella:

  • Rauman kampukselle hakevat: Näyttökoe järjestetään 8.2.2024 klo 10 alkaen Rauman kampuksen musiikin tiloissa.
  • Turun kampukselle hakevat: Näyttökoe järjestetään 5.2.2024 klo 8.15–15.30 ja 7.2.2024 klo 8.15–15.30 Educariumin musiikin tiloissa. Näyttökoe on hakijalle yksipäiväinen.

  Ohjeet näyttökoetta varten lähetetään hakijoille sähköpostitse sivuainehaun päätyttyä.

  Näyttökokeessa hakija esittää itse valitsemansa näytteen laulaen ja samalla itseään säestäen. Lisäksi hakija voi esitellä muiden instrumenttien osaamistaan. Näyttökokeessa arvioidaan koulutettavuutta ja katsotaan eduksi monipuolisuus soittonäytteissä. Hakijaa kohden aikaa on varattu 15 minuuttia. Näytteen pituus tulee olla n. 10 minuutin mittainen.

  Näyttökokeen sisällön ja ajankäytön hakija suunnittelee ja harjoittelee etukäteen. Muut kuin luokanopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijat esittävät lisäksi näytteen koskettimien soitossa.

  Opinnot suoritetaan Oulun yliopiston hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti.

  Taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa 25 op

  Opintoihin valitaan enintään 40 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

  Opetus järjestetään Rauman kampuksella.

  Art and Physical Education in Primary School 25 ects

  Selection criteria

  A maximum of 16 students will be selected for the studies in the order of registration. A group will be established if there are at least 10 accepted students.

  Selection order

  The following selection order is taken into account:

  1. The students on Degree Programme in Primary Teacher Education, BA (Rauma) and MA (Turku)
  2. Other students in the Department of Teacher Education.

  Teaching takes place on the Rauma campus.

  Terveystiedon perusopinnot 25 op

  Opintoihin valitaan enintään 24 opiskelijaa haastattelun perusteella. Hakijoista enintään 40 kutsutaan haastatteluun motivaatiokirjeen perusteella. Motivaatiokirjeessä hakijan tulee perustella a) miksi hän hakee opintokokonaisuuteen ja b) miten hän näkee terveystiedon opintojen liittyvän nykyiseen koulutukseensa sekä tulevaan työuraansa. Motivaatiokirjeen pituus on enintään yksi A4 ja se palautetaan hakuajan päättymiseen mennessä hakulomakkeen yhteydessä. Motivaatiokirjeen ja haastattelun avulla arvioidaan hakijan motivaatiota, soveltuvuutta ja koulutettavuutta terveystiedon saralla. Haastattelut järjestetään viikolla 10 ja haastatteluun valituille lähetetään erillinen kutsu.  

  Opetus järjestetään Turun kampuksella. 

   

  C. Lisätietoa sivuaineista

  OKL:n sivuaineiden haku- ja valintaprosessi, tulokset ja opiskelupaikan vastaanotto:

  OKL:n sivuaineiden opetus ja opintojen sisältö:

  Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 35 op

  Hakeminen

  Johtokunta on kokouksessaan 26.3.2024 päättänyt peruuttaa haun opintoihin lukuvuodeksi 2024-2025.
  Haku Digitaalisen oppimisen ja opettamisen 35 op sivuaineeseen. Hakuaika alkaa 3.4.2024 ja päättyy 2.5.2024 klo 15.00.

  Sivuaineryhmän muodostuminen

  Opintokokonaisuuteen valitaan enintään 25 opiskelijaa ensisijaisesti kiintiöissä 1 ja 2:

  1. kiintiössä 23 opettajankoulutuslaitoksen perustutkinto-opiskelijaa
  2. kiintiössä kaksi kasvatustieteiden laitoksen perustutkinto-opiskelijaa
  3. kiintiössä muita hakijoita, mikäli kiintiöissä 1 ja 2 jää paikkoja täyttämättä

  Sivuaineryhmään valittuja tulee olla vähintään 12, jotta ryhmä perustetaan. Näiden opiskelijoiden tulee olla OKL:n perustutkinto-opiskelijoita.

  Valinta

  Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 9 op Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisia Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op -opintokokonaisuuden (tai Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot -opintokokonaisuuden) opintoja. Edellytettävät opinnot voivat olla enintään 15 vuotta vanhoja. Mikäli opinnot on suoritettu aiemmin kuin 15 vuotta sitten, tulee opiskelijan ensin hakeutua Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op –opintokokonaisuuden opintoihin päivittämään suoritetut opinnot ajan tasalle.   

  Opiskelijat valitaan motivaatiokirjeen perusteella:

  • Motivaatiokirjeen pituus on enintään kaksi A4-sivua, ja siinä tulee kertoa kirjallisesti tai monimediaisuutta hyödyntäen, miten digitaalisuus tukee oppimista ja opettamista. Lisäksi motivaatiokirjeessä tulee esitellä yksi digitaalisuutta hyödyntävä opetusnäyte, oppitunti tai kurssityö. Digitaalisen näytteen esittelyssä tulee perustella, miten se tukee kyseisen koulutusasteen tai -muodon opetussuunnitelman sisältöjä. Mikäli monimediainen esitys sisältää videokuvaa, saa videon pituus olla maksimissaan neljä minuuttia.
  • Motivaatiokirje palautetaan hakuajan päättymiseen mennessä Moodleen.
  • Motivaatiokirjeen avulla arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota opiskella digitaalisen oppimisen ja opettamisen sivuaineopinnoissa sekä kykyä analysoida opetuksen digitalisaatiota laaja-alaisesti ja pedagogisesti perustellusti. Portfolion arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan kykyyn analysoida opetuksen digitalisaatiota laaja-alaisesti ja pedagogisesti perustellusti. 

  Valinnan tulos ja opiskeluoikeus

  Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 31.5.2024. Valinnan tuloksesta ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse (Turun yliopiston opiskelijat: utu-osoite; muut hakijat: hakulomakkeessa ilmoitettu osoite).

  Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 14.6.2024 klo 15.00.

  Opintoihin valitun tulee ilmoittaa 14.6.2024 klo 15.00 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai perumisesta hyväksymissähköpostissa ilmoitetun mukaisesti. Mikäli opiskelijan vahvistusta ei saada em. määräaikaan mennessä, katsotaan hänen luopuneen opiskelupaikastaan.

  Opintokokonaisuuden lähiopetus toteutetaan OKL:n Turun kampuksella.

  Lisätietoa opinnoista

  Yliopistonlehtori Lauri Lehtonen ja yliopisto-opettaja Sanna Rantanen

  Käsityökasvatuksen aineopinnot 35 op ja syventävät opinnot 80 op

  Käsityökasvatuksen aine- ja syventävien opintojen opetus tapahtuu Rauman kampuksella.

  Sähköpostiviestintä tapahtuu Turun yliopiston opiskelijoiden osalta utu-sähköpostiosoitteeseen ja muiden hakijoiden osalta hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

  Sivuainekiintiöt OKL:n opiskelijoille

  OKL:n opiskelija voi suorittaa OKL:n tuottamista sivuaineista

  • kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta
  • käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
  • luokanopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
   • KM-tutkintoon suoraan valitut: enintään kaksi opintokokonaisuutta
  • varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta

  Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa, käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa tai kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa erityisopettajan opinnot 60 op rinnastetaan kahdeksi OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.

  Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoiden osalta monialaiset opinnot 60 op rinnastetaan kahdeksi OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.

  Digitaalinen oppiminen ja opettaminen –opintokokonaisuutta ei rinnasteta OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.

  Opintokokonaisuudella tarkoitetaan perus- tai aineopintokokonaisuutta.

  Em. sivuainekiintiönsä käyttänyt opiskelija voidaan valita sivuaineryhmään, jos ryhmässä on tilaa niiden opiskelijoiden jälkeen, joiden sivuainekiintiö ei vielä ole täynnä.

  Sivuainemoduulit

  Sivuaineet on jaettu kahteen moduuliin:

  Rauma

  1. digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op, käsityökasvatuksen perusopinnot, liikunnan perusopinnot, monialaiset opinnot (2. vuosi)
  2. alkukasvatuksen perusopinnot, kuvataidekasvatuksen perusopinnot, musiikkikasvatuksen perusopinnot, taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa, käsityökasvatuksen aineopinnot, liikunnan aineopinnot, monialaiset opinnot (1. vuosi)

  Turku

  1. digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op, liikunnan perusopinnot, musiikkikasvatuksen perusopinnot
  2. alkukasvatuksen perusopinnot, kuvataidekasvatuksen perusopinnot, terveystiedon perusopinnot

  Opiskelija voi tulla valituksi lukuvuodeksi 2024-2025 yhteen aineeseen / sivuainemoduuli 1 ja yhteen aineeseen / sivuainemoduuli 2. Samassa sivuainemoduulissa olevien aineiden opetus järjestetään samaan aikaan. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämät OKL:n opiskelijoille suunnatut biologian perusopinnot noudattavat Rauman kampuksella pääosin 1. sivuainemoduulin opetusaikoja. Mikäli opiskelija tulee valituksi 1. sivuainemoduulin aineen lisäksi biologian perusopintoihin, tulee hänellä olla mahdollisten ajallisten päällekkäisyyksien vuoksi valmius vastaavaan biologian itseopiskeluun.

  Mikäli opiskelija hakee useampaan samassa sivuainemoduulissa olevaan sivuaineeseen ja olisi tulossa valituksi niihin, paremmalle sijalle nimetty sivuaine katsotaan opiskelijan ensisijaiseksi valinnaksi. Muussa tapauksessa sivuaineille asetetulla järjestyksellä ei ole merkitystä.

  Hakeminen

  Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella tällä verkkosivulla. Hakuaika alkaa 10.1.2024 klo 8.00 ja päättyy 31.1.2024 klo 15.00.

  Voidakseen tulla valituksi opiskelijan tulee suorittaa ao. sivuaineen mahdollinen näyttökoe tmv. hyväksytysti.

  Sivuaineryhmän muodostaminen

  Käsityökasvatuksen aine- ja syventäviin opintoihin valitut opiskelijat opiskelevat pääaineopiskelijoiden ryhmässä.

  Opintoihin valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa niiden opiskelijoiden määrä, jotka vuonna 2023 on hyväksytty opintoihin ja jotka ovat lykänneet opintojen aloittamista syyslukukauteen 2024.

  Valintajärjestys

  Valinnassa huomioidaan sivuainekohtaiset valintaperusteet sekä seuraava valintajärjestys:

  1. OKL:n perustutkinto-opiskelijat
  2. KTL:n erityisopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijat / OKL:ssa suoraan KM-tutkintoon valitut luokanopiskelijat
  3. KTL:n muut perustutkinto-opiskelijat
  4. kasvatustieteiden tiedekunnasta valmistuneet tutkinnon täydentäjät
  5. Turun yliopiston muut tutkinto-opiskelijat
  6. Turun yliopiston muista tiedekunnista valmistuneet tutkinnon täydentäjät
  7. käsityökasvatuksen aineopintoihin hakevat JOO-opiskelijat
  8. erillisopiskelijat

  Kiintiöt ja valintamenettely

  Käsityökasvatuksen aineopinnot (opetettavana aineena käsityö) 35 op

  Opintoihin valitaan enintään 8 opiskelijaa. Opiskelijat sijoitetaan olemassa oleviin pääaineopiskelijoiden ryhmiin. Mikäli ensisijaisena valintanaan moduulissa 2 käsityökasvatuksen aineopintoihin hakeneita on enemmän kuin 8, valinta tapahtuu ongelmanratkaisutehtävän perusteella. Hakijoille lähetetään kutsu hakuajan päättymisen jälkeen, mikäli ongelmanratkaisutehtävä tarvitaan. Ongelmanratkaisutehtävässä arvioidaan käsityöhön liittyvää ajattelua ja osaamista. Valinta tehdään ongelmanratkaisutehtävän pisteytyksen mukaisesti paremmuusjärjestyksessä. Ongelmanratkaisutehtävä suoritetaan 12.2.2024 Rauman kampuksella.

  Opiskelija voi hakea käsityökasvatuksen aineopintoihin, kun hänellä on suoritettuna käsityökasvatuksen perusopinnoista vähintään 20 op. Mikäli hakija on suorittanut perusopinnot pelkästään teknisessä tai tekstiilityössä, tulee hänen täydentää perusopintojaan. Täydentämisen voi tehdä aineopintojen kanssa samaan aikaan. Suoritusten on oltava opintorekisterissä 31.5.2024 mennessä. Valinta on ehdollinen siihen saakka.

  Käsityökasvatuksen syventävät opinnot (opetettavana aineena käsityö) 80 op

  Opintoihin valitaan enintään 9 käsityökasvatuksen aineopinnot suorittanutta opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijat sijoitetaan olemassa oleviin pääaineopiskelijoiden ryhmiin.

  Tulosten julkaiseminen

  Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 22.3.2024. Valinnan tuloksesta tiedotetaan hakeneille sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 9.4.2024 klo 15.00.

  Opiskeluoikeuden käyttö

  Sivuaineopintoihin hyväksytyn tulee ilmoittaa 9.4.2024 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta, perumisesta tai lykkäyksestä. Linkki sähköiseen lomakkeeseen lähetetään valinnan tulosta koskevassa sähköpostissa. Mikäli opiskelijan vahvistusta ei saada 9.4.2024 mennessä, katsotaan hänen luopuneen opiskelupaikastaan. Mikäli opiskelija haluaa tämän jälkeen luopua vastaanottamastaan sivuainepaikasta, tulee se tehdä 23.8.2024 mennessä sähköpostitse tiedekunnan opintoasioihin (Rauma: opoedu-rauma@utu.fi). Tämän määräajan jälkeen peruttu sivuainepaikka katsotaan käytetyksi sivuainemahdollisuudeksi (ks. sivuainekiintiöt).

  Mahdolliset vapautuneet sivuainepaikat täytetään ensisijaisesti varasijan saaneilla ja toissijaisesti täydentävässä haussa hakeneilla opiskelijoilla. Varasijalta opintoihin valitulle lähetetään tieto hyväksymisestä sähköpostitse. Syyslukukautena 2024 alkaviin opintoihin voidaan hyväksyä opiskelijoita varasijalta 23.8.2024 asti.

  alituksi tulleella on oikeus suorittaa opinnot lukuvuonna 2024–2025. Perustellusta syystä opiskelija voi anoa opiskelupaikkansa lykkäämistä syyslukukauteen 2025. Perusteltuja syitä ovat: sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu, tutkinto-ohjelmaan/opintoihin sisältyvä harjoittelu. Lykkäystä anotaan 9.4.2024 mennessä em. paikanvastaanottolomakkeella ja lykkäysperusteesta tulee liittää dokumentti lomakkeeseen. Opinto-oikeuden lykkääminen ei takaa sitä, että sivuaine tarjotaan seuraavana lukuvuotena (ks. ryhmän perustamisen edellytykset).

  Mikäli opiskelija ei suorita opintoja loppuun lukuvuoden 2024–2025 aikana, tulee hänen sopia opintojen loppuun suorittamisesta ao. sivuaineen vastuuhenkilön kanssa.

  Täydennyshaku

  Kevään haussa täyttämättä jääneisiin paikkoihin järjestetään täydennyshaku 2.5.2024 klo 8.00 - 31.5.2023 klo 12.00. Haku tapahtuu tällä verkkosivulla. Mahdollisten näyttökokeiden tmv. aikatauluista tiedotetaan ennen hakuajan päättymistä. Sivuainekohtaiset valintaperusteet ovat täydennyshaussa samat kuin kevään sivuainehaussa. Mikäli hakija on jo kevään 2024 sivuainehaussa suorittanut ao. sivuaineen teoskuulustelun, ennakkotehtävän tmv. hyväksytysti, hän voi halutessaan hyödyntää ko. suorituksen täydennyshaussa.

  Täydennyshaun valinnan tulos julkaistaan viimeistään 28.6.2024. Valinnan tuloksesta tiedotetaan hakijoille sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 12.7.2024 klo 15.00. Opiskeluoikeuden käyttöä koskevat asiat: ks. kevään haku (paikanvastaanottoaika täydennyshaussa päättyy 12.7.2024 klo 15.00). Syyslukukautena 2024 alkaviin opintoihin voidaan hyväksyä opiskelijoita varasijalta 23.8.2024 asti.

  Lisätietoa opinnoista

  Käsityökasvatuksen aineopinnot: professori Marja-Leena Rönkkö

  Käsityökasvatuksen syventävät opinnot: professori Marja-Leena Rönkkö

  Liikunnan aineopinnot 35 op

  Valintaperusteet

  Liikunnan aineopintojen valintaperusteet löytyvät Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivulta. Hakuaika alkaa 1.3.2024  ja päättyy 31.3.2024.

  Opintojen toteutus

  Opinnot toteutetaan pääsääntöisesti perjantaipäivisin siten, että noin puolet opetuksesta tapahtuu Raumalla ja puolet Turussa.

  Opinnot suoritetaan Jyväskylän yliopiston hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti.

  Lisätietoa opinnoista

  Professori Pasi Koski

  Musiikkikasvatuksen aineopinnot 35 op

  Haku musiikkikasvatuksen aineopintoihin järjestetään joka toinen vuosi. 


  Valintaperusteet 2024 

  Aloituspaikkamäärä ja hakijat

  Opintoihin valitaan opiskelijoita joka toinen vuosi. Opintoihin hakevalta edellytetään

  1. musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op. Mikäli perusopinnot eivät ole suoritettuna valinnan tuloksen julkaisemiseen mennessä, voidaan opiskelija valita opintoihin ehdollisesti. Perusopinnot tulee olla suoritettuna viimeistään 31.7.2024. JA
  2. a) opiskeluoikeus luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa Turun yliopistossa TAI b) opiskeluoikeus jossakin Turun yliopiston tutkinto-ohjelmassa sekä opettajan pedagogiset opinnot. Hakijalta edellytetään, että hän suorittaa perustutkintoa ja että hän on joko suorittanut opettajan pedagogiset opinnot tai hänellä on opiskeluoikeus opettajan pedagogisiin opintoihin. TAI c) luokanopettajan kelpoisuus.

  Syksyllä 2024 alkaviin opintoihin valitaan enintään 16 opiskelijaa, joista enintään kaksi voi olla jo valmistunutta luokanopettajaa.

  Sivuaineopintoryhmään valittuja tulee olla vähintään 12, jotta ryhmä perustetaan. Näiden opiskelijoiden tulee olla opettajankoulutuslaitoksen perustutkinto-opiskelijoita.

  Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden sivuainemäärä on rajoitettu opettajankoulutuslaitoksen resursoimia sivuaineita koskien. (1

  Musiikkikasvatuksen perus- ja aineopinnot (yht. 60 op) antavat aineenopettajan kelpoisuuden opetettavan aineen (musiikki) osalta perusopetukseen sekä 2. opetettavana aineena lukioon.

  Hakeminen ja valinta

  Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella tällä verkkosivulla. Hakuaika alkaa 3.4.2024 ja päättyy 25.4.2024 klo 15.00. Pääset hakulomakkeelle tästä linkistä. 

  Opiskelijat valitaan näyttökokeen perusteella. Kaikille hakukelpoisille hakijoille lähetetään kutsu näyttökokeeseen sähköpostitse: Turun yliopiston opiskelijoille utu-osoitteeseen ja muille hakijoille hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

  Näyttökoe järjestetään 27.-28.5.2024 kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntarakennuksen musiikin tiloissa (Educarium, 1. krs, Assistentinkatu 5, Turku). Näyttökoe on hakijalle yksipäiväinen. Näyttökokeessa hakija laulaa ja soittaa; hakija esittää itse valitsemansa näytteen laulussa ja pianonsoitossa. Lisäksi hakija voi esitellä muiden instrumenttien osaamistaan. Monipuolisuus soittonäytteissä katsotaan eduksi. Hakijaa kohden aikaa on varattu 15 minuuttia. Laulu- ja soittonäytteen pituus tulee olla n. 10 minuutin mittainen. Näyttökokeen sisällön ja ajankäytön hakija suunnittelee ja harjoittelee etukäteen. Näyttökokeen aikataulutoiveita ei voida ottaa vastaan ja näyttökokeen ajankohtaa ei ole mahdollista vaihtaa.

  Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

  Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 10.6.2024. Opintoihin hakeneille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse: Turun yliopiston opiskelijoille utu-osoitteeseen ja muille hakijoille hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Oikaisuaika päättyy 25.6.2024 klo 15.00.

  Opiskelupaikka tulee vahvistaa hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti 25.6.2024 klo 15.00 mennessä. Mikäli vahvistusta ei saada määräaikaan mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan.

  Opinto-oikeuden saaneen on aloitettava opintonsa syksyllä 2024 eli opiskelun aloittamista ei voi lykätä eteenpäin.

  Opinnot toteutetaan opettajankoulutuslaitoksen Turun kampuksella.

  Opinnot suoritetaan Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti.

  Lisätietoa opinnoista

  Yliopisto-opettaja Eveliina Nikali


  (1 OKL:n opiskelija voi suorittaa OKL:n tuottamista sivuaineista

  • kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta
  • käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
  • luokanopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
   • suoraan KM-tutkintoon valitut: enintään kaksi opintokokonaisuutta
  • varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta

  Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa, käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa tai kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa opintonsa syksyllä 2013 ja sen jälkeen aloittaneiden osalta erityisopettajan opinnot 60 op rinnastetaan kahdeksi OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.

  Käsityön aineenopettajaopiskelijoiden osalta monialaiset opinnot 60 op rinnastetaan kahdeksi OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.

  Digitaalinen oppiminen ja opettaminen –opintokokonaisuuksia ja Rauman kampuksella toteutettavia erityispedagogiikan perusopintoja ei rinnasteta OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.

  Opintokokonaisuudella tarkoitetaan perus- tai aineopintokokonaisuutta.

  Em. sivuainekiintiönsä käyttänyt opiskelija voidaan valita sivuaineryhmään, jos ryhmässä on tilaa niiden opiskelijoiden jälkeen, joiden sivuainekiintiö ei vielä ole täynnä.

  Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op, Rauma

  Sähköpostiviestintä tapahtuu Turun yliopiston opiskelijoiden osalta utu-sähköpostiosoitteeseen ja muiden hakijoiden osalta hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

  Sivuainekiintiöt OKL:n opiskelijoille

  OKL:n opiskelija voi suorittaa OKL:n tuottamista sivuaineista

  • kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta
  • käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
  • luokanopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
   • KM-tutkintoon suoraan valitut: enintään kaksi opintokokonaisuutta
  • varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutt

  Luokanopettajan tai käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa tai kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa erityisopettajan opinnot 60 op rinnastetaan kahdeksi OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.

  Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoiden osalta monialaiset opinnot 60 op rinnastetaan kahdeksi OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.

  Digitaalinen oppiminen ja opettaminen –opintokokonaisuuksia ja Rauman kampuksella toteutettavia erityispedagogiikan perusopintoja ei rinnasteta OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.

  Opintokokonaisuudella tarkoitetaan perus- tai aineopintokokonaisuutta.

  Sivuainekiintiönsä käyttänyt opiskelija voidaan valita sivuaineryhmään, jos ryhmässä on tilaa niiden opiskelijoiden jälkeen, joiden sivuainekiintiö ei vielä ole täynnä.

  Sivuainemoduulit

  Sivuaineet on jaettu kahteen moduuliin:

  Rauma

  1. digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op, käsityökasvatuksen perusopinnot, liikunnan perusopinnot, monialaiset opinnot (2. vuosi)
  2. alkukasvatuksen perusopinnot, kuvataidekasvatuksen perusopinnot, musiikkikasvatuksen perusopinnot, taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa, käsityökasvatuksen aineopinnot, liikunnan aineopinnot, monialaiset opinnot (1. vuosi)

  Turku

  1. digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op, liikunnan perusopinnot, musiikkikasvatuksen perusopinnot
  2. alkukasvatuksen perusopinnot, kuvataidekasvatuksen perusopinnot, terveystiedon perusopinnot

  Opiskelija voi tulla valituksi lukuvuodeksi 2024–2025 yhteen aineeseen / sivuainemoduuli 1 ja yhteen aineeseen / sivuainemoduuli 2.  Samassa sivuainemoduulissa olevien aineiden opetus järjestetään samaan aikaan. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämät OKL:n opiskelijoille suunnatut biologian perusopinnot noudattavat Rauman kampuksella pääosin 1. sivuainemoduulin opetusaikoja. Mikäli opiskelija tulee valituksi 1. sivuainemoduulin aineen lisäksi biologian perusopintoihin, tulee hänellä olla mahdollisten ajallisten päällekkäisyyksien vuoksi valmius vastaavaan biologian itseopiskeluun.

  Mikäli opiskelija hakee useampaan samassa sivuainemoduulissa olevaan sivuaineeseen ja olisi tulossa valituksi niihin, paremmalle sijalle nimetty sivuaine katsotaan opiskelijan ensisijaiseksi valinnaksi. Muussa tapauksessa sivuaineille asetetulla järjestyksellä ei ole merkitystä.

  Sivuaineryhmän muodostaminen

  Sivuaineopintoryhmään valittuja tulee olla vähintään 12, jotta ryhmä perustetaan. Näiden opiskelijoiden tulee olla OKL:n perustutkinto-opiskelijoita, joiden sivuainekiintiö ei ole täynnä. Ryhmän perustamisen edellytyksenä on, että sen minimikoko täyttyy kevään haussa. Biologian perusopintojen ryhmäkoko määräytyy ko. laitoksen sääntöjen mukaan.

  Opintoihin valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa niiden opiskelijoiden määrä, jotka vuonna 2023 on hyväksytty opintoihin ja jotka ovat lykänneet opintojen aloittamista syyslukukauteen 2024.

  Kiintiöt

  Opintoihin valitaan enintään 20 opiskelijaa kahdessa kiintiössä:

  1. kiintiössä valitaan 16 käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijaa ja
  2. kiintiössä valitaan 4 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta erillisopiskelijaa.

  Opiskelijat valitaan ryhmätilanteen ja yksilötehtävien perusteella molempiin kiintiöihin erikseen. Mikäli toinen kiintiö jää vajaaksi, voidaan vapaaksi jääneet opiskelupaikat täyttää toisen kiintiön opiskelijoilla. 

  Opintoihin valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa niiden opiskelijoiden määrä, jotka vuonna 2023 on hyväksytty opintoihin ja jotka ovat lykänneet opintojen aloittamista syyslukukauteen 2024.

  Hakukelpoisuus

  Kiintiössä 1 hakijalta edellytetään oman pääaineen (käsityökasvatus) opintoja vähintään 40 op. Suoritusten on oltava opintorekisterissä 31.5.2024 mennessä. Valinta on ehdollinen siihen saakka.

  Kiintiössä 2 voivat hakea henkilöt, joilla on perusopetuksessa opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus, tai ne, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen maisterin tutkinnon ja opettajan pedagogiset opinnot. Opinnot edellyttävät hyvää suomen kielen taitoa. Erilliset monialaiset opinnot ovat ensisijainen väylä saada luokanopettajan kelpoisuus kyseisillä henkilöillä. Opinnot suoritetaan kahdessa vuodessa. Opinnot edellyttävät läsnäoloa Raumalla.

  Hakeminen

  Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella tällä verkkosivulla. Hakuaika alkaa 10.1.2024 klo 8.00 ja päättyy 31.1.2024 klo 15.00 (huom! korjattu päivämäärä.)

  Mikäli OKL:n opiskelija hakee samaan sivuaineeseen laitoksen kummallekin kampukselle, huomioidaan hänet ensisijaisesti oman opiskelukampuksen sivuainevalinnassa. Biologian perusopinnoissa Rauman kampuksen opiskelija voidaan valita Turun kampuksen ryhmään vain, jos vastaavaa sivuaineryhmää ei muodostu Rauman kampukselle.

  Voidakseen tulla valituksi opintoihin opiskelijan tulee suorittaa ao. sivuaineen mahdollinen näyttökoe tmv. hyväksytysti.

  Valinta

  Valintakokeessa arvioidaan erityisesti hakijan laaja-alaista koulutettavuutta ja soveltuvuutta luokanopettajan työhön perusopetuksen luokilla 1-6. Valintakoe arvioidaan asteikolla 0-30 p. Valintakoe koostuu kahdesta ryhmätehtävästä ja kahdesta yksin suoritettavasta tehtävästä. Tehtävät arvioidaan siten, että kummankin ryhmätehtävän arvioi kaksi arvioijaa ja kumpikin antaa pisteet 0-5 p. Yksilötehtävät arvioidaan kukin 0-5 p. (yhteensä 0-30 pistettä.)

  Mikäli hakijat saavat saman yhteispistemäärän, heidän keskinäinen valintajärjestyksensä määritetään haastattelupäivään 6.3.2024 mennessä opintorekisteriin merkittyjen opintojen perusteella. Etusijalle asetetaan hakija, joka on suorittanut opintopisteinä enemmän opettajan pedagogisia opintoja. Mikäli tasapisteissä olevilla hakijoilla on yhtä paljon opettajan pedagogisia opintoja, etusijalla on hakija, joka sai valintakokeen ryhmätehtävistä korkeamman pistemäärän.

  Tulosten julkaiseminen

  Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 22.3.2024. Valinnan tuloksesta tiedotetaan hakeneille sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 9.4.2024 klo 15.00.

  Opiskeluoikeuden käyttö

  Sivuaineopintoihin hyväksytyn tulee ilmoittaa 9.4.2024 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta, perumisesta tai lykkäyksestä. Linkki sähköiseen lomakkeeseen lähetetään valinnan tulosta koskevassa sähköpostissa. Mikäli opiskelijan vahvistusta ei saada 9.4.2024 mennessä, katsotaan hänen luopuneen opiskelupaikastaan. Mikäli opiskelija haluaa tämän jälkeen luopua vastaanottamastaan sivuainepaikasta, tulee se tehdä 23.8.2024 mennessä opintoasioihin (Rauma, opoedu-rauma@utu.fi). Tämän määräajan jälkeen peruttu sivuainepaikka katsotaan käytetyksi sivuainemahdollisuudeksi (ks. sivuainekiintiöt).

  Mahdolliset vapautuneet sivuainepaikat täytetään ensisijaisesti varasijan saaneilla ja toissijaisesti täydentävässä haussa hakeneilla opiskelijoilla. Varasijalta opintoihin valitulle lähetetään tieto hyväksymisestä sähköpostitse. Syyslukukautena 2024 alkaviin opintoihin voidaan hyväksyä opiskelijoita varasijalta 23.8.2024 asti.

  Valituksi tulleella on oikeus suorittaa opinnot lukuvuosina 2024-2025 ja 2025-2026. Perustellusta syystä opiskelija voi anoa opiskelupaikkansa lykkäämistä syyslukukauteen 2025. Perusteltuja syitä ovat: sairaus, varusmies- tai siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, apurahan tai stipendin avulla tapahtuva opiskelu ulkomailla, tutkinto-ohjelmaan tai opintoihin sisältyvä harjoittelu. Lykkäystä anotaan 9.4.2024 mennessä em. paikanvastaanottolomakkeella ja lykkäysperusteesta tulee liittää dokumentti lomakkeeseen. Opinto-oikeuden lykkääminen ei takaa sitä, että sivuaine tarjotaan seuraavana lukuvuotena (ks. ryhmän perustamisen edellytykset).

  Mikäli opiskelija ei suorita opintoja loppuun lukuvuosien 2023-2024 ja 2024-2025 aikana, tulee hänen sopia opintojen loppuun suorittamisesta ao. sivuaineen vastuuhenkilön kanssa.

  Täydennyshaku

  Kevään haussa täyttämättä jääneisiin paikkoihin järjestetään täydennyshaku 2.5.2024 klo 8.00 - 31.5.2024 klo 12.00. Haku tapahtuu tiedekunnan verkkosivulla. Mahdollisten näyttökokeiden tmv. aikatauluista tiedotetaan ennen hakuajan päättymistä. Sivuainekohtaiset valintaperusteet ovat täydennyshaussa samat kuin kevään sivuainehaussa. Mikäli hakija on jo kevään 2024 sivuainehaussa suorittanut ao. sivuaineen teoskuulustelun, ennakkotehtävän tmv. hyväksytysti, hän voi halutessaan hyödyntää ko. suorituksen täydennyshaussa.

  Täydennyshaun valinnan tulos julkaistaan viimeistään 28.6.2024. Valinnan tuloksesta tiedotetaan hakijoille sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 12.7.2024 klo 15.00. Opiskeluoikeuden käyttöä koskevat asiat: ks. kevään haku (paikanvastaanottoaika päättyy 12.7.2024 klo 15.00). Syyslukukautena 2023 alkaviin opintoihin voidaan hyväksyä opiskelijoita varasijalta 23.8.2024 asti. 

  Lisätietoa opinnoista

  Yliopistonlehtori Mikko Snellman

  Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op, Turku

  Kiintiöt ja hakukelpoisuus

  Opintoihin valitaan yhteensä enintään kymmenen opiskelijaa kahdessa kiintiössä:

  1. kiintiössä viisi Turun yliopistossa perustutkintoa suorittavaa aineenopettajaopiskelijaa. Hakijalta edellytetään:

  1. Hakija suorittaa perustutkintoa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa, tai muussa tiedekunnassa perusopetuksessa opetettava aine pääaineena tai sivuaineena. JA
  2. Hakija suorittaa opettajan pedagogisia opintoja lukuvuonna 2023–2024 tai on jo suorittanut ko. opinnot.

  2. kiintiössä viisi Turun yliopistossa perustutkintoa suorittavaa erityisopettajaopiskelijaa. Hakijalta edellytetään:

  JOKO

  1. Hakija suorittaa perustutkintoa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa erityispedagogiikka pääaineena. JA
  2. Hakijalla on opiskeluoikeus opettajan pedagogisiin ja erityisopettajan opintoihin lukuvuonna 2023-2024 tai hakija on jo suorittanut ko. opinnot.  

  TAI

  1. Hakija suorittaa perustutkintoa erityisopettajan tutkinto-ohjelmassa.

  Erityisopettajaopiskelijat huomioidaan vain omassa kiintiössään.

  Toisen kiintiön jäädessä vajaaksi paikat voidaan täyttää toisen kiintiön hakijoilla.

  Näiden lisäksi valitaan Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen kuvataideopettajaksi opiskelevia yhteistyösopimuksen mukaisesti sovittu määrä.

  Valittavien opiskelijoiden määrään vaikuttaa niiden opiskelijoiden määrä, jotka vuonna 2023 on hyväksytty opintoihin ja jotka ovat lykänneet opintojen aloittamista syyslukukauteen 2024.

  Hakeminen ja valinta

  Opintoihin haetaan sähköisellä lomakkeella tällä verkkosivulla. Hakuaika alkaa 1.3.2024 ja päättyy 2.4.2024 klo 15.00. Opiskelijavalinnasta viestiminen tapahtuu sähköpostitse: Turun yliopiston opiskelijalla utu-osoite, Aalto-yliopiston opiskelijalla hakulomakkeessa ilmoitettu osoite.

  Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/14FCFCC950E0F57F 

  Hakijan tulee liittää hakemukseen enintään yhden A4:n pituinen CV-tyyppinen kuvaus elämänkokemuksestaan, jonka katsoo olevan hänelle avuksi opettajan työssä perusopetuksen vuosiluokilla 1-6. Jos hakija ei palauta kuvausta hakuajan päättymiseen mennessä, hän ei voi osallistua haastatteluun.

  Opiskelijat valitaan kuvauksen ja haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään 15.-16.5.2024 kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntarakennuksessa (Educarium, Assistentinkatu 5). Haastattelu on hakijalle yksipäiväinen. Hakukelpoisille hakijoille lähetetään kutsu haastatteluun sähköpostitse viimeistään 22.4.2024. Kutsussa kerrotaan tarkemmat ohjeet sekä tieto haastattelupaikasta ja –ajasta.  Haastatteluaikataulutoiveita ei voida ottaa vastaan ja haastattelun ajankohtaa ei ole mahdollista vaihtaa.

  Kuvauksen ja haastattelun perusteella arvioidaan erityisesti hakijan yleistä soveltuvuutta luokanopettajan työhön perusopetuksen luokilla 1-6. Arviointi tapahtuu asteikolla 0-20 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi opintoihin hakijan on saatava kuvauksesta ja haastattelusta yhteensä vähintään 12 pistettä. Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan järjestykseen 16.5.2024 mennessä opintorekisteriin merkittyjen opettajan pedagogisten opintojen opintojaksojen painotetun keskiarvon perusteella. Jos opettajan pedagogiset opinnot on arvioitu arvosanalla ”hyväksytty”, arviointi katsotaan arvosanaksi 3.

  Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

  Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 7.6.2024. Tuloksesta ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta. Oikaisuaika päättyy 24.6.2024 klo 15.00.

  Opiskelupaikka tulee vahvistaa hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti 24.6.2024  klo 15.00 mennessä. Mikäli vahvistusta ei saada määräaikaan mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan.

  Monialaisten opintojen opinto-oikeus on kaksi lukuvuotta: lukuvuodet 2024–2025 ja 2025–2026. Opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle ja painavasta syystä opintoihin voi saada lisäaikaa.

  Opinnot tulee aloittaa syksyllä 2024. Perustellusta syystä opiskelija voi anoa opiskelupaikkansa lykkäämistä syyslukukauteen 2025. Perusteltuja syitä ovat: sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu, tutkinto-ohjelmaan tai opintoihin sisältyvä harjoittelu. Opiskeluoikeutta voi siirtää kerran. Lykkäystä anotaan opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti.

  Terveystiedon aineopinnot 35 op

  Aloituspaikkamäärä ja hakijat

  Opintokokonaisuuteen valitaan enintään 20 opiskelijaa. Voidakseen tulla hyväksytyksi opintokokonaisuuteen hakijalta edellytetään:

  1. Terveystiedon perusopintoihin vaadittavat opintojaksot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä. JA
  2. Terveystiedon perusopintoihin vaadittavien opintojaksojen opintopistemäärällä painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 2,50 (arviointiasteikko 1-5). Jos terveystiedon perusopinnot on arvioitu arvosanalla ”hyväksytty”, arviointi katsotaan arvosanaksi 3.      

  Sivuaineopintoryhmään valittuja tulee olla vähintään 12, jotta ryhmä perustetaan. Näiden opiskelijoiden tulee olla opettajankoulutuslaitoksen perustutkinto-opiskelijoita.

  Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden sivuainemäärä on rajoitettu opettajankoulutuslaitoksen resursoimia sivuaineita koskien. 1)

  Hakeminen ja valinta

  Opintokokonaisuuteen haetaan sähköisellä lomakkeella tällä verkkosivulla. Hakuaika alkaa 3.4.2024 ja päättyy 28.6.2024 klo 15.00. Pääset hakulomakkeelle tästä linkistä. 

  Opiskelijat valitaan terveystiedon perusopintojen opintojaksojen tarkan opintopistemäärällä painotetun keskiarvon perusteella. Jatkokriteerinä käytetään opintorekisterissä hakuajan päättyessä olevaa opintopistemäärää. Mikäli kiintiö ei täyty Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijoista tai Turun yliopistosta valmistuneista tutkintoaan täydentävistä opiskelijoista, opintoihin voidaan valita erillisopinto-oikeutta hakevia maisterin tutkinnon suorittaneita.

  Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö

  Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 5.7.2024. Opintoihin hakeneille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostitse: Turun yliopiston opiskelijoille utu-osoitteeseen ja muille hakijoille hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua kasvatustieteiden tiedekunnalta 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta. Oikaisuaika päättyy 19.7.2024 klo 15.00. 

  Opiskelupaikka tulee vahvistaa hyväksymiskirjeessä annettujen ohjeiden mukaisesti 1.8.2024 klo 15.00 mennessä. Mikäli vahvistusta ei saada määräaikaan mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan.

  Opiskeluoikeuden saaneen on aloitettava opintonsa syksyllä 2024 eli opintojen aloittamista ei voi lykätä eteenpäin. Opiskeluoikeus myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi. Mikäli opiskelija ei suorita opintoja loppuun lukuvuoden 2024–2025 aikana, tulee hänen sopia vastuuopettajan kanssa opintojen loppuun suorittamisesta.

  Lisätietoa opinnoista

  Yliopistonlehtori Hanna Maijala

  Linkki hakulomakkeelle (vain hakuaikana)


  1) OKL:n opiskelija voi suorittaa OKL:n tuottamista sivuaineista

  • kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta
  • käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
  • luokanopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
   • KM-tutkintoon suoraan valitut: enintään kaksi opintokokonaisuutta
  • varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma: enintään kaksi opintokokonaisuutta
    
  • Luokanopettajan tai käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa tai kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelmassa erityisopettajan opinnot 60 op rinnastetaan kahdeksi OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.
  • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoiden osalta monialaiset opinnot 60 op rinnastetaan kahdeksi OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.
  • Digitaalinen oppiminen ja opettaminen –opintokokonaisuuksia ja Rauman kampuksella toteutettavia erityispedagogiikan perusopintoja ei rinnasteta OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.

  Opintokokonaisuudella tarkoitetaan perus- tai aineopintokokonaisuutta.

  Sivuainekiintiönsä käyttänyt opiskelija voidaan valita sivuaineryhmään, jos ryhmässä on tilaa niiden opiskelijoiden jälkeen, joiden sivuainekiintiö ei vielä ole täynnä.

  Lisätietoja

  Opinnot Raumalla: opoedu-rauma@utu.fi

  Opinnot Turussa: opoedu@utu.fi