Erityisopettajan opinnot 60 op

Turun yliopisto järjestää erityisopettajan opintoja jo valmistuneille luokanopettajille, aineenopettajille ja varhaiskasvatuksen opettajille sekä Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille, luokanopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Erityisopettajan opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Opintojen tuottama kelpoisuus määräytyy opiskelijan suorittamien muiden tutkintojen ja opintojen mukaan.

Lue lisää opettajan kelpoisuuksista!

Opintoihin hakeminen ja niiden suorittaminen

Erillisinä suoritettavat erityisopettajan opinnot luokanopettajille ja aineenopettajille (Turun kampus)

Opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on luokanopettajan kelpoisuus tai aineenopettajan kelpoisuus (ylempi, yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot).

Lisätietoa opinnoista ja vuoden 2023 haun valintaperusteet on luettavissa Opintopolusta. Hakuaika lukuvuoden 2023-2024 opintoihin on auki ajalla 12.12.2022-31.1.2023 (klo 15.00).

Hakijatilasto 2018-2022

 

Erillisinä suoritettavat erityisopettajan opinnot varhaiskasvatuksen opettajille (Rauman kampus)

Opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai jota on täydennetty em. opinnoilla TAI lastentarhanopettajan tutkinto). Myös keväällä 2023 kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksessa (Rauma) suorittava voi hakea opintoihin. Tutkinto tulee olla suoritettu 9.6.2023 mennessä.

Lisätietoa opinnoista ja vuoden 2023 haun valintaperusteet on luettavissa Opintopolusta. Hakuaika lukuvuoden 2023-2024 opintoihin on auki ajalla 12.12.2022-31.1.2023 (klo 15.00).

Erityisopettajan opinnot erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille

Opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille. Opiskelija voi hakea samassa haussa opettajan pedagogisiin opintoihin 60 op ja erityisopettajan opintoihin 60 op. Opinnot tuottavat kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa maisterin tutkinnon suorittaville erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille (erityis)opettajan kelpoisuuden. Opinnot on mahdollista suorittaa myös maisterin tutkinnon jälkeen erillisinä opintoina.

Mikäli opiskelija on aiemmin suorittanut opettajan pedagogiset opinnot, on saanut niihin opinto-oikeuden tai suorittaa niitä parhaillaan, voi hän hakea vain erityisopettajan opintoihin. Halutessaan opiskelija voi hakea vain opettajan pedagogisiin opintoihin, jotka antavat ns. laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden (huom. ei laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuus).

Opintojen suorittaminen

Opettajan pedagogiset opinnot ja/tai erityisopettajan opinnot on suunniteltu suoritettavaksi useamman lukuvuoden aikana siten, että opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan ensin ja tämän jälkeen siirrytään suorittamaan erityisopettajan opintoja. Mikäli opiskelijalla on tarve suorittaa opinnot nopeammassa tahdissa (esimerkiksi, jos on pidemmällä opinnoissaan tai on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot aikaisemmin), suunnitellaan opintojen eteneminen yksilöllisesti kuitenkin tietyin edellytyksin (mm. harjoittelut tietyssä järjestyksessä).

Erityisopettajan opintojen ja opettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa.

Vastaava haku järjestetään myös vuonna 2023 opintonsa erityispedagogiikan pääaineessa syksyllä 2021 ja sitä ennen aloittaneille. Valintaperusteet päätetään vuosittain. 

Kevään 2023 haun valintaperusteet julkaistaan tällä verkkosivulla vuodenvaihteessa.

 

VALINTAPERUSTEET 2022

Hakuaika päättyy 19.4.2022 klo 15.00.

Opettajan pedagogisiin opintoihin valitaan yhteensä enintään 15 opiskelijaa ja erityisopettajan opintoihin yhteensä enintään 15 opiskelijaa.

Hakukelpoisuus

Opintoihin voivat hakea erityispedagogiikan pääaineopiskelijat. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 10 opintopistettä pääaineen opintoja (erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot) hakuajan päättymiseen mennessä. Hakukelpoisuus tarkistetaan hakemukseen liitetyistä dokumenteista.

Hakeminen

Opettajan pedagogisiin opintoihin ja/tai erityisopettajan opintoihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella, joka lisätään tälle sivulle maaliskuun puolessa välissä. Hakuaika päättyy 19.4.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeeseen liitetään ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä sisältää noin yhden A4:n pituisen kirjoitelman aiheesta ”Miksi haluan (erityis)opettajaksi?” ja CV:n, jotka ovat pohjana haastattelulle. Jos hakija ei palauta ennakkotehtävää hakuajan päättymiseen mennessä, hän ei voi osallistua valintahaastatteluun.

Hakulomakkeeseen liitetään lisäksi Turun yliopiston ajantasainen opintosuoritusote. Mikäli hakukelpoisuuteen edellytettyjä opintoja on tehty muualla kuin Turun yliopistossa eivätkä opinnot vielä näy TY:n opintosuoritusotteella, liitetään myös muu ao. oppilaitoksen (esim. avoimen yliopiston) myöntämä opintosuoritusote.

Valintamenettely

Soveltuvuushaastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota sekä näkemystä (erityis)opettajan tehtävistä.

Hakija osallistuu soveltuvuushaastatteluun 4.5.2022 tai 5.5.2022, soveltuvuushaastattelu on hakijalle yksipäiväinen. Sekä opettajan pedagogisiin opintoihin että erityisopettajan opintoihin hakeva osallistuu yhteen, yhteiseen soveltuvuushaastatteluun. Soveltuvuushaastattelu järjestetään etäyhteydellä (muutettu dekaanin päätöksellä 16.3.2022). Kelpoisille hakijoille lähetetään kutsu soveltuvuushaastatteluun 27.4.2022 utu-sähköpostiosoitteeseen. Haastatteluaikataulutoiveita ei voida ottaa vastaan.

Soveltuvuushaastattelu on kaksiosainen, ja sillä arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle (0-10p) sekä yhteistyövalmiuksia (0-10p). Ennakkotehtävä, kirjoitelma ja CV, ovat pohjana haastattelulle. Hakijat valitaan opintoihin soveltuvuushaastattelun pistemäärän (0−20p) perusteella. Voidakseen tulla valituksi opintoihin on soveltuvuushaastattelun molemmat osat suoritettava hyväksytysti väh. 3/10 p.

Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä eikä kaikkia voida kiintiön täyttymisen takia valita, käytetään seuraavia jatkokriteereitä:

1.    Hakemuksen jättämiseen mennessä suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä. Opintopistemäärä tarkistetaan hakemukseen liitetystä Turun yliopiston (ja mahdollisesta muusta) opintosuoritusotteesta. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Ainoastaan maisterin tutkintoa suorittavilla aiemmasta tutkinnosta huomioidaan 180 op riippumatta tutkinnon suorituspaikasta tai laajuudesta.
2.    Erityispedagogiikasta suoritettujen opintojen opintopistemäärä.  Opintopistemäärä tarkistetaan hakemukseen liitetystä Turun yliopiston (ja mahdollisesta muusta) opintosuoritusotteesta.

Mikäli em. valintamenettely ei tuota eroa ko. hakijoiden välille, kaikki ko. hakijat valitaan.

Tulosten julkistaminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Valinnan tulokset julkaistaan 19.5.2022. Tieto valinnan tuloksesta lähetetään hakijoille utu-sähköpostiosoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta opintoihin valitulle tieto hyväksymisestä utu-sähköpostiosoitteeseen. Valintaan tyytymättömän on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

Hakijan on ilmoitettava 10.6.2022 klo 15.00 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai peruuttamisesta lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli vahvistusta ei saada 10.6.2022 klo 15.00 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan.

Jos hyväksytyksi tullut opiskelija valmistuu maisteriksi hakuajan päättymisen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa osoitteeseen opoedu@utu.fi, jotta opiskelija kirjataan erillisten opettajan pedagogisten ja/tai erillisten erityisopettajan opintojen opiskelijaksi kasvatustieteiden tiedekuntaan. Opinto-oikeus myönnetään enintään yhdeksi lukuvuodeksi erillisten opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen ja enintään yhdeksi lukuvuodeksi erillisten erityisopettajan opintojen suorittamiseen (yhteensä enintään kaksi lukuvuotta). Opiskelija saa erillisopinnoista erillistodistuksen.

Opintojen järjestäminen

Opettajan pedagogiset opinnot ja/tai erityisopettajan opinnot on suunniteltu suoritettavaksi lukuvuosina 2022−2025 siten, että opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan pääosin lukuvuonna 2022–2023 ja erityisopettajan opinnot (muut kuin erityispedagogiikan pääaineopintoihin sisältyvät opintojaksot) lukuvuosina 2023–2025. Mikäli opiskelijalla on tarve suorittaa opinnot hitaammassa tai nopeammassa tahdissa (esimerkiksi, jos on pidemmällä opinnoissaan tai on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot aikaisemmin), suunnitellaan opintojen eteneminen yksilöllisesti kuitenkin tietyin edellytyksin (mm. harjoittelut tietyssä järjestyksessä).


ALUSTAVA ohjeellinen ajoitussuunnitelma, opetussuunnitelma 2022-2024 julkaistaan toukokuussa 2022

Lukuvuosi 2022-2023

 • Kielen ja kommunikaation haasteet ja tukeminen (jos ei ole suoritettu etukäteen) 4 op sl                
 • Oppimisen vaikeudet (jos ei ole suoritettu etukäteen) 4 op sl
 • Opettajana ja kasvattajana I (Ohjattu harjoittelu) 4 op sl
 • Oppilaan perustaitojen opettamisen lähtökohtia 4 op sl+kl
 • Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa (jos ei ole suoritettu etukäteen) 4 op kl
 • Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen (jos ei ole suoritettu etukäteen) 4 op kl
 • Ohjattu harjoittelu II 8 op kl

+ kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op (jos ei ole suoritettu etukäteen kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopintoja)
                    
Lukuvuosi 2023–2024

 • Harjoittelu I 3 op sl
 • Inklusiivinen pedagogiikka ja koulujärjestelmä 4 op sl + kl
 • Erityisopettajan monitahoinen yhteistyö (jollei ole suoritettu etukäteen Erityispedagogiikan verkostotyö) 4 op sl
 • Laaja-alaiset oppimisen ja kehityksen haasteet sekä tukeminen (jos ei ole suoritettu etukäteen) 4 op kl
 • Erityiskysymykset (yksi opintojakso seuraavista): 4 op
  • Monikulttuurisuus erityiskasvatuksen kontekstissa kl
  • Liikunta oppimista, hyvinvointia ja koulun toimintakulttuuria edistämässä sl

                                                                                                
Lukuvuosi 2024–2025

 • Erityisopettajan asiantuntijuus ja sen kehittyminen 4 op sl+kl
 • Opettajuuden tutkimus 4 op sl+kl
 • Erityisopetuksen menetelmät 4 op sl+kl
 • Harjoittelu II 5 op sl
 • Harjoittelu III 5 op kl
 • Erityiskasvatuksen organisaatiot ja työ (jos ei ole suoritettu etukäteen) 4 op kl
 • Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op kl


Terveydelliset vaatimukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on rajoituksia. Opettajankoulutuksissa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.
Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.
Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Toimintaympäristön kuvaus
Opettajan ja ohjaajan työ on vaativa asiantuntija- ja ihmissuhdetyö, jossa tieto ja ymmärrys kytkeytyvät käytännön toimintakykyyn. Opettajia ja ohjaajia työskentelee varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa sekä aikuiskoulutuksessa. Opettajan kelpoisuuden saaneita ohjaajia työskentelee edellisten lisäksi monilla muilla tehtäväkentillä, missä ohjausosaamista tarvitaan. Opettajat tukevat työssään kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Ohjaajien tehtäviin kuuluu psykososiaalinen tuki sekä uranvalinnan ja oppimisen ja opiskelun ohjaus. Työnkuva vaihtelee sen mukaan, minkä ikäisten ihmisten parissa opettajat ja ohjaajat työskentelevät. Työ edellyttää kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisissa oppimis- ja kasvatusympäristöissä tapahtuvaa opetus- ja kasvatustoimintaa. Opettajat ja ohjaajat tekevät työtään yhä enemmän rakentavassa yhteistyössä toisten opettajien ja ohjaajien kanssa moniammatillisissa ryhmissä/tiimeissä/verkostoissa.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

 • Riittävä vuorovaikutuskyky toimia ammatin mukaisissa tehtävissä
 • Riittävät kognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot toimia ammatin mukaisissa tehtävissä.
 • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
 • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikostaustaote
Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikostaustasta. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset)

Erityisopettajan opinnot luokanopettajan ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille (Turku ja Rauma)

Opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston Turun ja Rauman kampuksen luokanopettajan tutkinto-ohjelman ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Opinnot tuottavat maisterin tutkinnon suorittaville erityis(luokan)opettajan kelpoisuuden. Opinnot on mahdollista suorittaa myös erillisinä opintoina maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opinnot suoritetaan opiskelijan omalla opettajankoulutuslaitoksen kampuksella (Turussa tai Raumalla).

Opintojen suorittaminen Turussa

Erillisten erityisopettajan opintojen suorittaminen Turussa vie yhden lukuvuoden, syyskuusta huhtikuun loppuun/toukokuun alkupuolelle. Opinnot edellyttävät lukuvuoden aikana myös päätoimista opiskelua, joka tapahtuu päiväaikaan. Lisäksi opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä. Opinnot perustuvat sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, joka painottaa oppimisen sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia prosesseja. Tämän vuoksi opinnot sisältävät paljon läsnäoloa edellyttävää kontaktiopetusta (ryhmäopetusta ja luentoja). Lisäksi opintoihin sisältyy kaksi varsinaista harjoittelua, Harjoittelu II syksyllä ja Harjoittelu III keväällä. Harjoittelupaikan voi valita harjoitteluohjeiden ehtojen mukaisesti. Harjoittelupaikka hyväksytetään harjoittelusta vastaavalla opettajalla. Kevään harjoittelu on myös mahdollista suorittaa omassa erityisopettajan työssä tietyin edellytyksin.

Opinnot pitävät sisällään sekä syksyllä että keväällä yhden pidemmän muutaman kuukauden mittaisen opiskelujakson, johon sisältyy sekä lähi- ja etäopetusta että harjoittelu.

Mikäli opiskelija on päivätyössä, tulee opiskelijan varautua siihen, että opintojen suorittaminen edellyttää ainakin osittain opinto-, virka- tai muuta vapaata.

 Opetussuunnitelmassa 2020-2022 voit tutustua tarkemmin opintojen sisältöihin sekä lukuvuoden 2021-2022 opetusaikatauluihin. HUOM. Uusi opetussuunnitelma 2022-2024 tulee voimaan 1.8.2022 ja se julkaistaan Turun yliopiston opinto-oppaassa loppukeväällä 2022.

Opintojen suorittaminen Raumalla

Opintojen suorittaminen Raumalla vie yhden lukuvuoden, syyskuusta toukokuun alkupuolelle. Opinnot edellyttävät lukuvuoden aikana myös päätoimista opiskelua, joka tapahtuu päiväaikaan. Lisäksi opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä. Opinnot perustuvat sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, joka painottaa oppimisen sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia prosesseja. Tämän vuoksi opinnot sisältävät paljon läsnäoloa edellyttävää kontaktiopetusta (ryhmäopetusta ja luentoja). Kontaktiopetus pyritään järjestämään niin, että kontaktiopetusta on yksi viikko kuukaudessa. Lisäksi opintoihin sisältyy kaksi varsinaista harjoittelua (Harjoittelu II ja Harjoittelu III), joista toinen suoritetaan syksyllä ja toinen keväällä.

Mikäli opiskelija on päivätyössä, tulee opiskelijan varautua siihen, että opintojen suorittaminen edellyttää ainakin osittain opinto-, virka- tai muuta vapaata.

Erityisopettajaopintojen opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa. HUOM. Uusi opetussuunnitelma 2022-2024 tulee voimaan 1.8.2022 ja se julkaistaan Turun yliopiston opinto-oppaassa loppukeväällä 2022.

 

Kevään 2023 haun valintaperusteet julkaistaan tällä verkkosivulla alkuvuodesta 2023.

 

Valintaperusteet 2022

Kasvatustieteiden tiedekunta toteuttaa erityisopettajan opintoja 60 op, jotka luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa tai käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa maisterin tutkinnon suorittaville tuottavat erityis(luokan)opettajan kelpoisuuden. Opinnot on mahdollista suorittaa myös erillisinä maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintoihin valitaan yhteensä enintään 30 opiskelijaa pistejärjestyksessä lukuvuodeksi 2022–2023:

 • OKL:n Turun kampukselta valitaan 15 luokanopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijaa ja
 • OKL:n Rauman kampukselta yhteensä 15 luokanopettajan tutkinto-ohjelman ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijaa, joista enintään kolme voi olla käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijaa.

Mikäli toisen kampuksen kiintiö jää vajaaksi, voidaan paikat täyttää toisen kampuksen hakijoilla pistejärjestyksessä. Opintoihin vuonna 2022 hyväksyttävien opiskelijoiden määrään vaikuttaa vuonna 2021 hyväksytyistä uusista opiskelijoista lukuvuoteen 2022–2023 lykkäystä saaneiden opiskelijoiden määrä.

 

Hakukelpoisuus

Opintoihin voivat hakea luokanopettajan tutkinto-ohjelman (Turku ja Rauma) opiskelijat ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman (Rauma) opiskelijat. Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskelevilta hakijoilta edellytetään kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) hakuajan päättymiseen mennessä. Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskelevilta hakijoilta edellytetään opettajan pedagogisista opinnoista kandidaatin tutkintoon sisältyvän osan suoritukset (38 op) hakuajan päättymiseen mennessä. Hakukelpoisuus tarkistetaan Pepistä hakuajan päätyttyä. Mikäli hakukelpoisuuteen edellytettyjä opintoja on tehty muualla kuin Turun yliopistossa eivätkä opinnot vielä näy Turun yliopiston Pepissä, liitetään hakulomakkeelle ao. oppilaitoksen myöntämä opintosuoritusote tai muu todistus, esim. avoimen yliopiston opintosuoritusote.

Valintaperusteiden ulkopuolinen huomio Turun luokanopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille: Tänä keväänä opintojaksoa Toimivat ja hyvinvoivat kasvatus- ja opetusyhteisöt suorittavat saavat suoritusmerkinnän Peppiin hakuajan päättymiseen mennessä, mikäli tekevät opintojaksoon vaaditut suoritukset (ml. palautekysely) maanantaihin 16.5. mennessä. Ole tarvittaessa yhteydessä opintojakson opettajaan Tiina Annevirtaan. 

Hakeminen

Erityisopettajan opintoihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/829BB89903161A4B (linkki aukeaa 1.4.2022 klo 8.00). Hakuaika päättyy 17.5.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeeseen liitetään ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä sisältää noin yhden A4:n pituisen kirjoitelman aiheesta ”Miksi haluan erityisopettajaksi?” ja CV:n (ansioluettelo), jotka ovat pohjana haastattelulle. Jos hakija ei palauta ennakkotehtävän molempia osia hakuajan päättymiseen mennessä, hän ei voi osallistua valintahaastatteluun.

Mikäli hakukelpoisuuteen edellytettyjä opintoja on tehty muualla kuin Turun yliopistossa eivätkä opinnot vielä näy Turun yliopiston opintosuoritusotteella, liitetään myös ao. oppilaitoksen myöntämä opintosuoritusote tai muu todistus, esim. avoimen yliopiston opintosuoritusote.

Valintamenettely

Hakija osallistuu yksilöhaastatteluun 1.6.2022 tai 2.6.2022, haastattelu on hakijalle yksipäiväinen. Haastattelu järjestetään etäyhteydellä (muutettu dekaanin päätöksellä 16.3.2022). Kelpoisille hakijoille lähetetään kutsu valintahaastatteluun 25.5.2022 utu-sähköpostiosoitteeseen. Haastatteluaikataulutoiveita ei voida ottaa vastaan.

Yksilöhaastattelusta voi saada enintään 10 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritettava haastattelu hyväksytysti (väh. 3/10 pistettä). Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota sekä näkemystä erityisopettajan tehtävistä. Haastattelu perustuu hakijan toimittamaan ennakkotehtävään.

Opiskelijat valitaan opintoihin haastattelusta saatavien pisteiden perusteella. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä eikä molempia voida kiintiön täyttymisen takia valita, ratkaisee järjestyksen:

 1. hakuajan päättymiseen mennessä suoritettujen erityispedagogiikan ja/tai erityisopettajan opintojen opintopistemäärä (tarkistetaan hakemukseen liitetyistä dokumenteista).
 2. kokonaisopintopistemäärä (tarkistetaan hakemukseen liitetyistä dokumenteista). Ainoastaan maisterin tutkintoa suorittavilla aiemmasta tutkinnosta huomioidaan 180 op riippumatta tutkinnon suorituspaikasta tai laajuudesta.

Mikäli em. valintamenettely ei tuota eroa ko. hakijoiden välille, kaikki ko. hakijat valitaan.

Opinnot suoritetaan opiskelijan omalla opettajankoulutuslaitoksen kampuksella (Turussa tai Raumalla).

Opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-opiskelija voi valita opettajankoulutuslaitoksen tuottamista sivuaineista opetusresurssien vuoksi:

 • luokanopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
 • ainoastaan maisterin tutkintoa suorittavat: enintään kaksi opintokokonaisuutta
 • käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta

Opintonsa ao. tutkinto-ohjelmassa syksyllä 2013 ja sen jälkeen aloittavien osalta erityisopettajan opinnot 60 op rinnastetaan kahdeksi OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.

Opintoihin voidaan valita em. sivuainekiintiönsä käyttänyt opiskelija siinä tapauksessa, että opinnoissa on tilaa niiden opiskelijoiden jälkeen, joiden sivuainekiintiö ei ole vielä täynnä.

Tulosten julkistaminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Valinnan tulokset julkaistaan 13.6.2022. Tieto valinnan tuloksesta lähetetään hakijoille utu-sähköpostiosoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta opintoihin valitulle tieto hyväksymisestä utu-sähköpostiosoitteeseen. Valintaan tyytymättömän on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

Hakijan on ilmoitettava 27.6.2022 klo 15.00 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta, peruuttamisesta tai lykkäyksestä (ks. lykkäysperusteet) lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli vahvistusta ei saada 27.6.2022 klo 15.00 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, kotihoidon tuki, apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu, tutkinto-ohjelmaan sisältyvä harjoittelu) opiskelija voi anoa opiskelupaikkansa lykkäämistä lukuvuoteen 2023−2024. Lykkäystä anotaan em. paikanvastaanottolomakkeella 27.6.2022 klo 15.00 mennessä.

Jos valituksi tullut opiskelija valmistuu maisteriksi hakuajan päättymisen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa osoitteeseen opoedu@utu.fi, jotta opiskelija kirjataan erillisten erityisopettajan opintojen opiskelijaksi kasvatustieteiden tiedekuntaan. Tällöin opiskelija saa opinnoista erillistodistuksen.

Terveydelliset vaatimukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on rajoituksia. Opettajankoulutuksissa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Toimintaympäristön kuvaus

Opettajan ja ohjaajan työ on vaativa asiantuntija- ja ihmissuhdetyö, jossa tieto ja ymmärrys kytkeytyvät käytännön toimintakykyyn. Opettajia ja ohjaajia työskentelee varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa sekä aikuiskoulutuksessa. Opettajan kelpoisuuden saaneita ohjaajia työskentelee edellisten lisäksi monilla muilla tehtäväkentillä, missä ohjausosaamista tarvitaan. Opettajat tukevat työssään kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Ohjaajien tehtäviin kuuluu psykososiaalinen tuki sekä uranvalinnan ja oppimisen ja opiskelun ohjaus. Työnkuva vaihtelee sen mukaan, minkä ikäisten ihmisten parissa opettajat ja ohjaajat työskentelevät. Työ edellyttää kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisissa oppimis- ja kasvatusympäristöissä tapahtuvaa opetus- ja kasvatustoimintaa. Opettajat ja ohjaajat tekevät työtään yhä enemmän rakentavassa yhteistyössä toisten opettajien ja ohjaajien kanssa moniammatillisissa ryhmissä/tiimeissä/verkostoissa.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

• Riittävä vuorovaikutuskyky toimia ammatin mukaisissa tehtävissä

• Riittävät kognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot toimia ammatin mukaisissa tehtävissä.

• Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.

• Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikostaustaote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikostaustasta. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

 

Lisätietoja

Opinnot Turussa: opoedu@utu.fi

Opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi