Erityisopettajan opinnot 60 op

Turun yliopisto järjestää erityisopettajan opintoja jo valmistuneille luokanopettajille, aineenopettajille ja varhaiskasvatuksen opettajille sekä Turun yliopiston kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille (syksyllä 2021 tai sitä ennen opintonsa aloittaneet), luokanopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Erityisopettajan opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Opintojen tuottama kelpoisuus määräytyy opiskelijan suorittamien muiden tutkintojen ja opintojen mukaan.

Lue lisää opettajan kelpoisuuksista!

Opintoihin hakeminen ja niiden suorittaminen

Erillisinä suoritettavat erityisopettajan opinnot luokanopettajille ja aineenopettajille (Turun kampus)

Opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on luokanopettajan kelpoisuus tai aineenopettajan kelpoisuus (ylempi, yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot).

Lisätietoa opinnoista ja vuoden 2024 haun valintaperusteet on luettavissa Opintopolusta. Hakuaika lukuvuoden 2024-2025 opintoihin on avoinna 1.12.2023 klo 8.00-31.1.2024 klo 15.00. 

Hakijatilasto 2019-2023

 

Erillisinä suoritettavat erityisopettajan opinnot varhaiskasvatuksen opettajille (Rauman kampus)

Opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai jota on täydennetty em. opinnoilla TAI lastentarhanopettajan tutkinto). Myös keväällä 2024 kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksessa (Rauma) suorittava voi hakea opintoihin. Tutkinto tulee olla suoritettu 7.6.2024 mennessä.

Lisätietoa opinnoista ja vuoden 2024 haun valintaperusteet on luettavissa Opintopolusta. Hakuaika lukuvuoden 2024-2025 opintoihin on avoinna 1.12.2023 klo 8.00-31.1.2024 klo 15.00. 

Opettajan pedagogiset ja erityisopettajan opinnot erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille (syksyllä 2021 tai sitä ennen opintonsa aloittaneet)

VALINTAPERUSTEET 2024

Kasvatustieteiden tiedekunta toteuttaa opettajan pedagogisia opintoja 60 op (suoritetaan 45 op) ja erityisopettajan  opintoja 60  op,  jotka  kasvatustieteiden  tutkinto-ohjelmassa  maisterin tutkinnon suorittaville  erityispedagogiikan  pääaineopiskelijoille  tuottavat  (erityis)opettajan  kelpoisuuden. Opinnot on mahdollista suorittaa myös maisterin tutkinnon jälkeen (erillinen haku, ks. otsikot ylempänä).

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman erityispedagogiikan pääaineopiskelija (syksyllä 2021 ja sitä ennen opintonsa aloittaneet) voi hakea samassa haussa molempiin opintoihin. Mikäli opiskelija on aiemmin suorittanut  opettajan  pedagogiset  opinnot,  on  saanut  niihin  opinto-oikeuden  tai  suorittaa  niitä parhaillaan, voi hän hakea vain erityisopettajan opintoihin. Halutessaan opiskelija voi hakea vain opettajan pedagogisiin opintoihin, jotka antavat ns. yleisen pedagogisen kelpoisuuden (huom. ei laaja-alainen erityisopettajan kelpoisuus).

Opettajan pedagogisiin opintoihin valitaan yhteensä  enintään 3  opiskelijaa  ja erityisopettajan opintoihin yhteensä enintään 3 opiskelijaa.

Vastaavaa hakua ei enää järjestetä vuonna 2025.

HUOM. Syksyllä 2022 ja sen jälkeen kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa aloittaneet erityispedagogiikan pääaineopiskelijat voivat hakea aikuispedagogiikkaan suuntautuneisiin opettajan pedagogisiin opintoihin (ks. lisätietoja täältä).

Hakukelpoisuus

Opintoihin  voivat hakea  kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa  erityispedagogiikan pääaineessa opintonsa syksyllä 2021 tai sitä ennen aloittaneet. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 10 opintopistettä pääaineen opintoja (erityispedagogiikan perus-, aine- ja syventävät opinnot) hakuajan päättymiseen mennessä. Hakukelpoisuus tarkistetaan hakemukseen liitetyistä dokumenteista.

Hakeminen

Hakuaika päättyi 15.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeeseen liitetään ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä sisältää noin yhden A4:n pituisen kirjoitelman aiheesta  ”Miksi haluan  (erityis)opettajaksi?”  JA  CV:n (ansioluettelo).  Jos hakija ei palauta ennakkotehtävän molempia osia hakuajan päättymiseen mennessä, hän ei voi osallistua soveltuvuuden arviointiin.

Kirjoitelma ja CV palautetaan yhtenä tiedostona siten, että tiedostossa on ensimmäisenä CV. Tiedoston jokaisella sivulla tulee olla hakijan nimi. Tiedosto nimetään "Sukunimi Etunimi ennakkotehtävä".

Hakulomakkeeseen   liitetään   lisäksi   Turun   yliopiston  ajantasainen   opintosuoritusote.   Mikäli hakukelpoisuuteen edellytettyjä opintoja on tehty muualla kuin Turun yliopistossa eivätkä opinnot vielä  näy  TY:n  opintosuoritusotteella,  liitetään  myös  muu  ao.  oppilaitoksen  (esim.  avoimen yliopiston) myöntämä opintosuoritusote.

Valintamenettely

Valintamenettelyllä arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota sekä näkemystä (erityis)opettajan tehtävistä.

Hakija  osallistuu  soveltuvuuden  arviointiin  11.4.2024. Soveltuvuushaastattelu järjestetään kasvatustieteiden tiedekuntarakennus Educariumilla. Kelpoisille hakijoille lähetetään kutsu soveltuvuuden arviointiin viimeistään 29.3.2024 (hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen). Aikataulutoiveita ei voida ottaa vastaan.

Soveltuvuuden arviointi on kaksiosainen, ja sillä arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle (0-10,0 p)  sekä  yhteistyövalmiuksia   (0-10,0  p). Hakijat   osallistuvat  arviointitilanteeseen  pareittain. Soveltuvuuden kokonaisarvioinnin tukena toimii hakijan laatima ennakkotehtävä.

Hakijat valitaan opintoihin soveltuvuuden arvioinnin pistemäärän (0−20,0 p) perusteella. Voidakseen tulla valituksi opintoihin on soveltuvuuden arvioinnin molemmat osat suoritettava hyväksytysti väh. 3/10 p.

Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä eikä kaikkia voida kiintiön täyttymisen takia valita, käytetään järjestyksessä seuraavia jatkokriteereitä:

1.  Hakemuksen    jättämiseen    mennessä    suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärä. Opintopistemäärä  tarkistetaan  hakemukseen  liitetystä  Turun  yliopiston  (ja  mahdollisesta muusta)                 opintosuoritusotteesta. Valinnassa    otetaan huomioon       hakuajan      päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Ainoastaan maisterin tutkintoa suorittavilla aiemmasta tutkinnosta huomioidaan 180 op riippumatta tutkinnon suorituspaikasta tai laajuudesta.

2.  Erityispedagogiikasta suoritettujen opintojen opintopistemäärä.  Opintopistemäärä tarkistetaan hakemukseen liitetystä Turun yliopiston (ja mahdollisesta muusta) opintosuoritusotteesta.

Mikäli em. valintamenettely ei tuota eroa ko. hakijoiden välille, kaikki ko. hakijat valitaan.

Tulosten julkistaminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 19.4.2024. Tieto valinnan tuloksesta lähetetään hakijoille hakulomakkeella  ilmoitettuun  osoitteeseen.  Valintaan  tyytymättömän  on  mahdollisuus  jättää kirjallinen oikaisupyyntö tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

Hakijan on ilmoitettava 17.5.2024 klo 15.00 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai peruuttamisesta lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli  vahvistusta  ei  saada 17.5.2024  klo  15.00  mennessä,  katsotaan  hyväksytyn  luopuneen opiskelupaikastaan.

Mikäli    peruutuksia    tulee, lähetetään varasijalta opintoihin valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse  hakulomakkeessa  ilmoitettuun  osoitteeseen.  Varasijoilta  hyväksyminen  päättyy kuitenkin viimeistään 30.8.2024.

Jos hyväksytyksi tullut opiskelija valmistuu maisteriksi hakuajan päättymisen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa osoitteeseen opoedu@utu.fi, jotta opiskelija kirjataan erillisten opettajan pedagogisten ja/tai erillisten erityisopettajan  opintojen opiskelijaksi kasvatustieteiden  tiedekuntaan. Opinto-oikeus myönnetään enintään yhdeksi lukuvuodeksi erillisten opettajan   pedagogisten opintojen suorittamiseen ja enintään yhdeksi lukuvuodeksi erillisten erityisopettajan opintojen suorittamiseen (yhteensä enintään kaksi lukuvuotta). Opiskelija saa erillisopinnoista erillistodistuksen.

Terveydelliset vaatimukset

Alaikäisten  turvallisuuden  sekä  potilas-  ja  asiakasturvallisuuden  edistämiseksi  opiskelijaksi ottamiseen  on  rajoituksia.  Opettajankoulutuksissa  edellytetään,  että  opiskelijaksi  otettava  on terveydentilaltaan  ja  toimintakyvyltään  kykenevä  opintoihin  liittyviin  käytännön  tehtäviin  tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä,  joka  olisi  voinut  estää  hänen  valintansa  opiskelijaksi,  yliopisto  voi  peruuttaa opiskeluoikeuden.  Myös  aiempi  opiskeluoikeuden  peruuttaminen  voi  olla  este  opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Toimintaympäristön kuvaus

Opettajan  ja  ohjaajan  työ  on  vaativa  asiantuntija-  ja  ihmissuhdetyö,  jossa  tieto  ja  ymmärrys kytkeytyvät käytännön toimintakykyyn. Opettajia ja ohjaajia työskentelee varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa sekä aikuiskoulutuksessa.  Opettajan  kelpoisuuden  saaneita  ohjaajia  työskentelee  edellisten  lisäksi monilla muilla tehtäväkentillä, missä ohjausosaamista tarvitaan. Opettajat tukevat työssään kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Ohjaajien tehtäviin kuuluu psykososiaalinen tuki sekä uranvalinnan ja oppimisen ja opiskelun ohjaus. Työnkuva vaihtelee sen mukaan, minkä ikäisten ihmisten parissa opettajat ja ohjaajat työskentelevät. Työ edellyttää kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisissa oppimis- ja kasvatusympäristöissä tapahtuvaa opetus- ja kasvatustoimintaa. Opettajat ja ohjaajat tekevät työtään yhä enemmän rakentavassa yhteistyössä toisten opettajien ja ohjaajien kanssa moniammatillisissa ryhmissä/tiimeissä/verkostoissa.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

• Riittävä vuorovaikutuskyky toimia ammatin mukaisissa tehtävissä

• Riittävät kognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot toimia ammatin mukaisissa tehtävissä.

• Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.

• Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikostaustaote

Opiskelija   voidaan   tietyissä   hyvin   rajoitetuissa   tapauksissa   velvoittaa  esittämään   todistus huumausainetestistä.    Tämä    tulee    lähinnä    kyseeseen tilanteissa, joissa      testaaminen on välttämätöntä  opiskelijan   toimintakyvyn   selvittämiseksi   ja   tiettyjen   laissa   yksityiskohtaisesti määriteltyjen  lisäehtojen  täyttyessä.  Vuonna  2012  tai  myöhemmin  opiskelijaksi  hyväksytyltä opiskelijalta  voidaan opiskelukyvyn arviointia  varten  pyytää  myös otetta  rikostaustasta.  Otetta voidaan  pyytää  vain  niiltä  opiskelijoilta,  joiden  opintoihin  liittyvä  harjoittelu  tai  muut  tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

 

Opintojen järjestäminen

Opettajan pedagogiset opinnot ja/tai erityisopettajan opinnot on suunniteltu suoritettavaksi kahden tai kolmen lukuvuoden (2024−2027) aikana siten, että opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan ensin lukuvuosina 2024–2026 ja erityisopettajan opinnot (muut kuin erityispedagogiikan pääaineopintoihin sisältyvät opintojaksot) sen jälkeen lukuvuosina 2025-2027. Mikäli opiskelijalla on tarve suorittaa opinnot hitaammassa tai nopeammassa tahdissa (esimerkiksi, jos on pidemmällä opinnoissaan tai on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot aikaisemmin), suunnitellaan opintojen eteneminen yksilöllisesti kuitenkin tietyin edellytyksin (mm. harjoittelut tietyssä järjestyksessä). Alla olevan ajoitussuunnitelman opintoja voi tiivistää suorittamalla lukuvuosille 2024-2025 ja 2025-2026 tai vaihtoehtoisesti lukuvuosille 2025-2026 ja 2026-2027 ajoitetut opintojaksot samana lukuvuonna.  

Huom. Kaikkia opettajan pedagogisia (tai erityisopettajan opintoja) ei voi kuitenkaan sisällyttää kandidaatin tutkintoon, vaan vähintään yksi opintojakso tulee sisällyttää maisterin tutkintoon. Opiskelijan suositellaan sisällyttävän maisterin tutkinnon syventäviin opintoihin ainakin opettajan pedagogisten opintojen kaksi opetusharjoittelua (yht. 12 op), joilla opiskelija saa kuitattua syventävien opintojen työelämään perehtymisen osion. 

sl=syyslukukaudella järjestettävä

kl=kevätlukukaudella järjestettävä

Lukuvuosi 2024-2025

Erityisopettajan opinnot:

 • Kielen ja kommunikaation haasteet ja tukeminen 4 op (sl)               
 • Oppimisen edellytykset ja haasteet 4 op (sl)
 • Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa 4 op (kl)
 • Sosiaalisemotionaalisen kehityksen ja käyttäytymisen tukeminen 4 op (kl)

Yllä mainitut opintojaksot opiskelija suorittaa ensisijaisesti osana pääaineensa erityispedagogiikan perus- ja aineopintoja TAI saa ne korvattua aiemmin suoritetuilla erityispedagogiikan perus- ja aineopinnoilla.

 • Johdanto kasvatustieteisiin 4 op (sl)
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op (sl)
 • Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op (kl)
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 3 op (sl)
 • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä 4 op (kl)
 • Oppimisen muuntuvat ympäristöt 7 op (sl tai kl)
 • Oppilaan perustaitojen opettamisen lähtökohtia 4 op (sl+kl) (tulee suorittaa samana syksynä Opettajana ja kasvattajana I ohjatun harjoittelun kanssa)

Opettajan pedagogisten opintojen opetusharjoittelut suoritetaan tässä järjestyksessä:

 • Opettajana ja kasvattajana I (Ohjattu harjoittelu) 4 op (sl)
 • Ohjattu harjoittelu II 8 op (kl)

             

Lukuvuosi 2025–2026

Erityisopettajan opinnot:

 • Laaja-alaiset oppimisen ja kehityksen haasteet sekä tukeminen 4 op (kl)
 • Inklusiivinen pedagogiikka ja koulujärjestelmä 4 op (sl + kl)

Yllä mainitut opintojaksot opiskelija suorittaa ensisijaisesti osana pääaineensa erityispedagogiikan perus- ja aineopintoja TAI saa ne korvattua aiemmin suoritetuilla erityispedagogiikan perus- ja aineopinnoilla  (korvaavuudet merkitään erityisopettajan opintojen kokonaisuuden opintojaksoihin 0 opintopisteenä).

 • Harjoittelu I 3 op (sl)
 • Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op (sl)
  • tulee suorittaa ennen opintojaksoa Erityisopettajan monitahoinen yhteistyö 2 op
 • Erityisopettajan monitahoinen yhteistyö 2 op (sl)
  • Erityispedagogiikan pääaineopiskelija, joka suorittaa erityisopettajan opinnot, suorittaa ensisijaisesti erityisopettajan opintojen monitahoisen yhteistyön opinnot eli opintojaksot Moniammatillisen yhteistyön perusteet sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusaloilla 2 op ja Erityisopettajan monitahoinen yhteistyö 2 op. Mikäli opiskelija ei ole vielä suorittanut pääaineen syventäviin opintoihin kuuluvaa opintojaksoa Erityispedagogiikan monitahoinen yhteistyö 4 op, suorittaa hän sen tilalle yhden valinnaisen syventävien sisältöopintojen opintojakson.
 • Erityiskysymykset (yksi opintojakso seuraavista): 4 op
  • Monikulttuurisuus erityiskasvatuksen kontekstissa 4 op
  • Vammaisuus, ohjaus ja kuntoutus 4 op
  • Saamelainen kasvatus ja saamelaisten koulutus 4 op
  • Soveltava liikunta 4 op
  • Draamalliset ja taidelähtöiset menetelmät erityisopetuksessa 4 op
   • Kolme ensiksi mainittua opintojaksoa opiskelija voi suorittaa myös pääaineensa erityispedagogiikan syventäviin opintoihin ja ne voidaan korvata 0 opintopisteenä erityisopettajan opintoihin.

                                                         
Lukuvuosi 2026–2027

Opettajan pedagogiset opinnot:

 • Opettajuuden tutkimus 4 op (sl+kl)

Erityisopettajan opinnot:

 • Erityiskasvatuksen organisaatiot ja työ 4 op (kl)
  • Tämän opiskelija suorittaa ensisijaisesti osana erityispedagogiikan syventäviä opintoja ja se voidaan korvata erityisopettajan opintoihin 0 opintopisteenä TAI opiskelija saa sen korvattua (0 opintopisteenä) aiemmin KK-tutkintoon suoritetulla vastaavalla opintojaksolla.
 • Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op (kl) 
  • Tämän opiskelija voi suorittaa myös osana erityispedagogiikan syventäviä opintoja ja se voidaan korvata erityisopettajan opintoihin 0 opintopisteenä.

Nämä alla olevat opintojaksot vähintään tulee suorittaa saman lukuvuoden aikana, sillä toteutukset liittyvät toisiinsa:

 • Erityisopettajan asiantuntijuus ja sen kehittyminen 4 op (sl+kl)
 • Erityisopetuksen menetelmät 4 op (sl+kl)
 • Harjoittelu II 5 op (sl) (opettajan pedagogisten opintojen harjoittelut tulee olla suoritettuna ennen)
 • Harjoittelu III 5 op (kl) (opettajan pedagogisten opintojen harjoittelut tulee olla suoritettuna ennen)
Erityisopettajan opinnot luokanopettajan ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille (Turku ja Rauma)

Opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston Turun ja Rauman kampuksen luokanopettajan tutkinto-ohjelman ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Opinnot suoritetaan opiskelijan omalla opettajankoulutuslaitoksen kampuksella (Turussa tai Raumalla).

Opintojen suorittaminen

Opintojen suorittaminen Turussa (luokanopettajille ja aineenopettajille)

Erillisten erityisopettajan opintojen suorittaminen Turussa vie yhden lukuvuoden, syyskuusta huhtikuun loppuun/toukokuun alkupuolelle. Opinnot perustuvat sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, joka painottaa oppimisen sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia prosesseja. Tämän vuoksi opinnoissa on paljon läsnäoloa edellyttävää kontaktiopetusta (ryhmäopetusta ja luentoja). Lisäksi opintoihin sisältyy kaksi varsinaista harjoittelua, Harjoittelu II syksyllä ja Harjoittelu III keväällä. Harjoittelupaikan voi valita harjoitteluohjeiden ehtojen mukaisesti. Harjoittelupaikka hyväksytetään harjoittelusta vastaavalla yliopiston opettajalla.

Opinnoissa on sekä syksyllä että keväällä muutaman kuukauden mittainen opiskelujakso, johon sisältyy sekä lähi- ja etäopetusta että harjoittelu.

Mikäli opiskelija on päivätyössä, tulee opiskelijan varautua siihen, että opintojen suorittaminen edellyttää ainakin osittain opinto-, virka- tai muuta vapaata.

Opintojen suorittaminen Raumalla 

Opintojen suorittaminen Raumalla vie yhden lukuvuoden, syyskuusta toukokuun alkupuolelle. Opinnot edellyttävät lukuvuoden aikana myös päätoimista opiskelua, joka tapahtuu päiväaikaan. Lisäksi opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä. Opinnot perustuvat sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, joka painottaa oppimisen sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia prosesseja. Tämän vuoksi opinnot sisältävät paljon läsnäoloa edellyttävää kontaktiopetusta (ryhmäopetusta ja luentoja). Kontaktiopetus pyritään järjestämään niin, että kontaktiopetusta on yksi viikko kuukaudessa. Lisäksi opintoihin sisältyy kaksi varsinaista harjoittelua (Harjoittelu II ja Harjoittelu III), joista toinen suoritetaan syksyllä ja toinen keväällä. 

Mikäli opiskelija on päivätyössä, tulee opiskelijan varautua siihen, että opintojen suorittaminen edellyttää ainakin osittain opinto-, virka- tai muuta vapaata.

Opetussuunnitelmassa 2022-2024 voit tutustua tarkemmin opintojen sisältöihin sekä lukuvuoden 2022-2023 opetusaikatauluihin:

Opetussuunnitelma 2024-2027 astuu voimaan 1.8.2024. 

Valintaperusteet 2024

Kasvatustieteiden tiedekunta toteuttaa erityisopettajan opintoja 60 op, jotka luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa tai käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa maisterin tutkinnon suorittaville tuottavat erityis(luokan)opettajan kelpoisuuden. Opinnot on mahdollista suorittaa myös erillisinä maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintoihin valitaan yhteensä enintään 30 opiskelijaa pistejärjestyksessä lukuvuodeksi 2024–2025:

 • OKL:n Turun kampukselta valitaan 15 luokanopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijaa ja
 • OKL:n Rauman kampukselta yhteensä 15 luokanopettajan tutkinto-ohjelman ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijaa, joista enintään kuusi voi olla käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijaa.

Mikäli toisen kampuksen kiintiö jää vajaaksi, voidaan paikat täyttää toisen kampuksen hakijoilla pistejärjestyksessä. Opintoihin vuonna 2024 hyväksyttävien opiskelijoiden määrään vaikuttaa vuonna 2023 hyväksytyistä uusista opiskelijoista lukuvuoteen 2024-2025 lykkäystä saaneiden opiskelijoiden määrä.

Hakukelpoisuus

Opintoihin voivat hakea luokanopettajan tutkinto-ohjelman (Turku ja Rauma) opiskelijat ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman (Rauma) opiskelijat.

 • Luokanopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskelevilta hakijoilta edellytetään kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) hakuajan päättymiseen mennessä. Primary Teacher Education -tutkinto-ohjelman opiskelijoilta edellytetään lisäksi suomen kielen taidon todentaminen
 • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelmassa opiskelevilta hakijoilta edellytetään opettajan pedagogisista opinnoista kandidaatin tutkintoon sisältyvän osan suoritukset (38 op) hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakukelpoisuus tarkistetaan hakemukseen liitetyistä dokumenteista. 

Hakeminen

Erityisopettajan opintoihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika päättyy 17.5.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeeseen liitetään ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä sisältää noin yhden A4:n pituisen kirjoitelman aiheesta ”Miksi haluan erityisopettajaksi?” ja CV:n (ansioluettelo), jotka ovat pohjana haastattelulle. Jos hakija ei palauta ennakkotehtävän molempia osia hakuajan päättymiseen mennessä, hän ei voi osallistua valintahaastatteluun.

Hakulomakkeeseen liitetään lisäksi Turun yliopiston ajantasainen opintosuoritusote. Mikäli hakukelpoisuuteen edellytettyjä opintoja on tehty muualla kuin Turun yliopistossa eivätkä opinnot vielä näy Turun yliopiston opintosuoritusotteella, liitetään myös ao. oppilaitoksen myöntämä opintosuoritusote tai muu todistus, esim. avoimen yliopiston opintosuoritusote.

Valintamenettely

Hakija osallistuu yksilöhaastatteluun 30.5.-31.5.2024, haastattelu on hakijalle yksipäiväinen. Haastattelu järjestetään kasvatustieteiden tiedekuntarakennus Educariumilla. Kelpoisille hakijoille lähetetään kutsu valintahaastatteluun 24.5.2024 utu-sähköpostiosoitteeseen. Haastatteluaikataulutoiveita ei voida ottaa vastaan.

Yksilöhaastattelusta voi saada enintään 10 pistettä. Voidakseen tulla valituksi hakijan on suoritettava haastattelu hyväksytysti (väh. 3/10 pistettä). Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota sekä näkemystä erityisopettajan tehtävistä. Haastattelu perustuu hakijan toimittamaan ennakkotehtävään.

Opiskelijat valitaan opintoihin haastattelusta saatavien pisteiden perusteella. Mikäli kahdella tai useammalla hakijalla on sama pistemäärä eikä molempia voida kiintiön täyttymisen takia valita, ratkaisee järjestyksen:

 1. hakuajan päättymiseen mennessä suoritettujen erityispedagogiikan ja/tai erityisopettajan opintojen opintopistemäärä (tarkistetaan hakemukseen liitetyistä dokumenteista).
 2. kokonaisopintopistemäärä (tarkistetaan hakemukseen liitetyistä dokumenteista). Ainoastaan maisterin tutkintoa suorittavilla aiemmasta tutkinnosta huomioidaan 180 op riippumatta tutkinnon suorituspaikasta tai laajuudesta.

Mikäli em. valintamenettely ei tuota eroa ko. hakijoiden välille, kaikki ko. hakijat valitaan.

Opinnot suoritetaan opiskelijan omalla opettajankoulutuslaitoksen kampuksella (Turussa tai Raumalla).

Opettajankoulutuslaitoksen tutkinto-opiskelija voi suorittaa opettajankoulutuslaitoksen tuottamista sivuaineista:

 • luokanopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta
  • KM-tutkintoon suoraan valitut: enintään kaksi opintokokonaisuutta
 • käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma: enintään kolme opintokokonaisuutta

Erityisopettajan opinnot 60 op rinnastetaan kahdeksi OKL:n sivuaineen opintokokonaisuudeksi.

Opintoihin voidaan valita em. sivuainekiintiönsä käyttänyt opiskelija siinä tapauksessa, että opinnoissa on tilaa niiden opiskelijoiden jälkeen, joiden sivuainekiintiö ei ole vielä täynnä.

Tulosten julkistaminen ja opiskeluoikeuden käyttö

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 14.6.2024. Tieto valinnan tuloksesta lähetetään hakijoille utu-sähköpostiosoitteeseen. Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta opintoihin valitulle tieto hyväksymisestä utu-sähköpostiosoitteeseen. Varasijoilta hyväksyminen päättyy kuitenkin viimeistään 30.8.2024. 

Valintaan tyytymättömän on mahdollisuus jättää kirjallinen oikaisupyyntö tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta.

Hakijan on ilmoitettava 28.6.2024 klo 15.00 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta, peruuttamisesta tai lykkäyksestä (ks. lykkäysperusteet) lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana. Mikäli vahvistusta ei saada 28.6.2024 klo 15.00 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus, äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaa, kotihoidon tuki, apurahan/stipendin avulla tapahtuva ulkomailla opiskelu, tutkinto-ohjelmaan sisältyvä harjoittelu) opiskelija voi anoa opiskelupaikkansa lykkäämistä lukuvuoteen 2025−2026. Lykkäystä anotaan em. paikanvastaanottolomakkeella 28.6.2024 klo 15.00 mennessä.

Jos valituksi tullut opiskelija valmistuu maisteriksi hakuajan päättymisen jälkeen, tulee siitä ilmoittaa osoitteeseen opoedu@utu.fi, jotta opiskelija kirjataan erillisten erityisopettajan opintojen opiskelijaksi kasvatustieteiden tiedekuntaan. Tällöin opiskelija saa opinnoista erillistodistuksen.

Terveydelliset vaatimukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on rajoituksia. Opettajankoulutuksissa edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Tarkoituksena ei ole muutenkaan asettaa tarpeettomia esteitä fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen.

Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa.

Toimintaympäristön kuvaus

Opettajan ja ohjaajan työ on vaativa asiantuntija- ja ihmissuhdetyö, jossa tieto ja ymmärrys kytkeytyvät käytännön toimintakykyyn. Opettajia ja ohjaajia työskentelee varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa sekä aikuiskoulutuksessa. Opettajan kelpoisuuden saaneita ohjaajia työskentelee edellisten lisäksi monilla muilla tehtäväkentillä, missä ohjausosaamista tarvitaan. Opettajat tukevat työssään kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Ohjaajien tehtäviin kuuluu psykososiaalinen tuki sekä uranvalinnan ja oppimisen ja opiskelun ohjaus. Työnkuva vaihtelee sen mukaan, minkä ikäisten ihmisten parissa opettajat ja ohjaajat työskentelevät. Työ edellyttää kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisissa oppimis- ja kasvatusympäristöissä tapahtuvaa opetus- ja kasvatustoimintaa. Opettajat ja ohjaajat tekevät työtään yhä enemmän rakentavassa yhteistyössä toisten opettajien ja ohjaajien kanssa moniammatillisissa ryhmissä/tiimeissä/verkostoissa.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

 • Riittävä vuorovaikutuskyky toimia ammatin mukaisissa tehtävissä
 • Riittävät kognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot toimia ammatin mukaisissa tehtävissä.
 • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
 • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikostaustaote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikostaustasta. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Lisätietoja

Opinnot Turussa: opoedu@utu.fi

Opinnot Raumalla: opoedu-rauma@utu.fi