alt=””

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Onko tavoitteenasi hakea tutkinto-opiskelijaksi oikeustieteelliseen tiedekuntaan? Tarvitsetko työelämässä tai järjestötoiminnassa oikeudellista tietoa ja osaamista? Opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille juridiikasta kiinnostuneille.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeusnotaarin (ON) tutkintoon kuuluvia opintoja: Perusopinnot-opintojakso, aineopintojen oikeudenalojen perusteet -opintojaksoja ja aineopintojen muita opintoja. Avoimessa yliopistossa oikeustieteelliset opinnot aloitetaan Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojaksolla.

Opinnot sopivat kaikille oikeustieteellistä tietoa tarvitseville ja tutkinto-opintoihin tähtääville. Tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopistoon voi hakea myös avoimen yliopiston väylän kautta.

Opintotarjonta lukuvuonna 2021 - 2022

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävä opintojakso on tarkoitettu kaikille oikeustieteen opiskelun ja oikeudellisen ajattelun perusteista kiinnostuneille. Opintojakson suoritusta ei voi sisällyttää oikeustieteellisessä tiedekunnassa ON- tai OTM-tutkintoon. Jakson suoritusta ei myöskään huomioida oikeustieteellisen tiedekunnan avoimen yliopiston väylän haussa.

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) tai Johdatus oikeustieteeseen (2 - 5 op) -opintojakson suorittaminen on esitietovaatimuksena avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäville oikeustieteellisen tiedekunnan perusopintojen opintojaksolle ja aineopintojen opintojaksoille. Opintojakso tulee olla suoritettuna ja merkittynä opintorekisteriin ennen kuin ilmoittautuneelle voidaan myöntää opinto-oikeus em. opintoihin. Esitietovaatimuksina voidaan hyväksyä myös muualla suoritettu vastaava opintojakso, ks. ohje alla.

Opintojakson sisältö:

 • Johdatus oikeustieteen yliopisto-opintoihin

 • Oikeus ja oikeudelliset ilmiöt yhteiskunnassa

 • Oikeudelliset käsitteet ja oikeudenalajaotuksen yleispiirteet

 • Oikeudellinen sääntely

 • Lainsäädäntö ja sen synty

 • Oikeuden kansainvälisiä, ylikansallisia ja globaaleja ulottuvuuksia

 • Tuomioistuinten toiminta

 • Oikeudellisen tiedonhaun perusteet

 • Opiskelutaidot

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintojen sisältö: Katso opintojakson sisältö, toteutustavat sekä aikataulut yliopiston opinto-oppaasta:

> Opinto-opas

Verkko-opinnot

Opintojakson voi suorittaa verkossa itsenäisesti ja täysin etäopiskeluna koko lukuvuoden 2021 – 2022 ajan - myös kesällä 2022.

Ilmoittautuminen: Tarkista ajat ilmoittautumispalvelusta. Opintomaksu on 30 euroa.

> Ilmoittautuminen syyslukukauden opintojaksolle 4.8. - 31.12.2021

> Ilmoittautuminen kevätlukukauden / kesän opintojaksolle 4.1. - 19.6.2022

Opintojakso yhteistyöoppilaitoksissa

Opintojakso on tarjonnassa seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Aktiivi-instituutti, Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, HEO Kansanopinto, Päivölän opisto, Tampereen kesäyliopisto (alustavan suunnitelman mukaan myös kesällä 2022), Turku kristillinen opisto, Työväen Akatemia.

Tiedustele opintotarjonnasta suoraan oppilaitoksesta. Opintoihin ilmoittaudutaan ensiin oppilaitokseen. Saat oppilaitokselta sen jälkeen ohjeet ilmoittautumisesta avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Opintojaksoa vastaavien opintojen hyväksyttäminen

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) -opintojaksoa voivat vastata myös muut toisessa korkeakoulussa suoritetut saman tasoiset ja -sisältöiset opinnot. Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Lapin yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset johdatuskurssit ovat suoraan hyväksyttävissä, mutta myös ne pitää hyväksyttää alla olevan ohjeen mukaan. Muiden opintojen vastaavuudet käsitellään tapauskohtaisesti.

Hakemuksen voit tehdä sähköpostitse tai kirjeitse. Hakemukseen tulee sisältyä
1) kuvaus opinnoista, joiden suorittamisen perusteella esitietovaatimusten hyväksymistä haetaan sekä
2) opintorekisteriote tai muu todistus opintosuorituksista.

Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin, sillä hakemus pitää olla hyväksyttynä ja suoritus merkittynä opintorekisteriin ennen kuin sinulle voidaan myöntää opinto-oikeus perusopintoihin tai aineopintojen opintojaksoille.

Vastaavuudesta päättää opintojakson vastuuopettaja. Päätös lähetetään hakijalle sähköpostitse tai postitse noin kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut avoimeen yliopistoon. Vastaavuudesta ei saa merkintää Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintosuoritusrekisteriin.

Lähetä hakemus joko sähköpostitse osoitteella mimaok[at]utu.fi tai postitse osoitteella:
Opintosihteeri Minna Moilanen
Avoin yliopisto-opetus
20014 TURUN YLIOPISTO

Perusopinnot: Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op

Opintojakso järjestetään 30.8.2021 - 24.10.2021 integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opetus pidetään päiväaikaan.

Perusopintojen suorituksen voi hyväksyttää osaksi ON-tutkintoa, jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden tiedekunnassa.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa:

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika on 11.8. - 13.8.2021. Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomaksu 180 euroa.  Esitietovaatimuksena opintojakson opinto-oikeuden saamiselle on Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op -opintojakson suoritus.

> Ilmoittautuminen

Aineopinnot: Oikeudenalojen perusteet -opintojaksot

Opintojaksojen tavoitteena on antaa perustiedot ja kokonaiskuva kunkin oikeudenalan keskeisistä lähtökohdista ja yleisistä opeista sekä niiden yhteyksistä muuhun oikeusjärjestykseen ja -ajatteluun.

ON-tutkintoon sisältyy 16 oikeudenalojen perusteiden opintojaksoa, yhteensä 109 op. Kaikki jaksot järjestetään myös avoimena yliopisto-opetuksena Turussa. Osa oikeudenalojen perusteiden opintojaksoista on tarjonnassa myös yhteistyöoppilaitoksissa.

Turussa järjestettävät opinnot

Opintojaksoja järjestetään Turun yliopistossa integroituna opetuksena päiväaikaan ja avoimen yliopiston itse järjestämänä opetuksena ilta-aikaan tai viikonloppuisin. Opintohin voi sisältyä myös verkko-opiskelua. Integroituna opetuksena järjestettävillä opintojaksoilla kiintiöt ovat 15 - 25 opiskelijaa/jakso.

Opintojen sisältö: Opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa, ks. opetusajat kohdasta Toteutukset:
> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. aina ilmoittautumispalvelusta. Linkit palveluun löytyvät opintojaksojen kohdalta. Esitietovaatimuksena opintojaksojen opinto-oikeuden saamiselle on Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op -opintojakson suoritus.

Syyslukukausi 2021

Kevätlukukausi 2022

Kesä 2022

Yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävät opinnot

Seuraavia oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja järjestetään myös avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa: Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op.

Opinnot ovat tarjonnassa seuraavissa oppilaitoksissa: Aktiivi-instituutti, Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, HEO Kansanopisto, Helsingin seudun kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Päivölän Opisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kristillinen opisto, Työväen Akatemia.

Tiedustele opintotarjonnasta suoraan oppilaitoksesta. Opintoihin ilmoittaudutaan ensiin oppilaitokseen. Saat oppilaitokselta sen jälkeen ohjeet ilmoittautumisesta avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Aineopinnot: Muut opinnot

Syyslukukausi 2021

Kevätlukukausi 2022

Kieli- ja viestintäopinnot

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa seuraavat kieli- ja viestintäopinnot, jotka voi hyväksyttää osaksi ON-tutkintoa. Kieli- ja viestintäopintoja ei huomioida avoimen väylän haussa.

Opinnot järjestetään ilta-aikaan pidettävänä lähiopetuksena Turun yliopistossa.

 • Inledning till juridisk svenska 2 op, tammi - maaliskuu 2022
 • Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
 • Puheviestintä 2 op

> Kieli- ja viestintäopinnot avoimessa yliopistossa

Ohjeita Turun yliopistossa järjestettäviin opintoihin osallistuville

Millaista opiskelu on ja miten opintoja suoritetaan
Tiedot opintojaksojen sisällöstä, opetuksesta, suoritustavoista ja aikatauluista ovat opinto-oppaassa. Linkit oppaaseen löytyvät opintojaksojen esittelyistä.
 • Oikeustieteen opiskelu on pääosin itsenäistä opiskelua oppikirjallisuuden, lakien ja asetusten parissa. Yliopisto-opinnoissa yhden opintopisteen (op) suorittaminen edellyttää keskimäärin noin 27 tunnin työpanosta, mutta oikeustieteen opinnoissa aikaa menee usein enemmän. 5 - 8 opintopisteen opintojaksoon sisältyy yleensä noin 20 t luentoja, loput 110 - 190 t ovat itsenäistä työskentelyä.

Sisältyykö kaikkiin opintojaksoihin Turun yliopistossa pidettävää opetusta? Onko luennoilla läsnäolovelvollisuus? Voiko opintoja suorittaa etäopiskeluna?

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakso suoritetaan verkko-opintoina itsenäisesti opiskellen. Opintojakson voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Myös Sosiaalioikeus 4 op -opintojakson voi suorittaa itsenäisesti etäopiskeluna.
 • Muihin opintojaksoihin sisältyy luento-opetusta. Luentoja järjestetään opintojaksosta riippuen Turun yliopistossa arkisin ilta-aikaan, joissakin opintojaksoissa myös lauantaisin ja sunnuntaisin, tai integroituna opetuksena päiväaikaan. Integroitu opetus tarkoittaa sitä, että avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu kiintiöpaikkoja tiedekunnan järjestämään opetukseen ts. avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen tutkinto-opiskelijoiden kanssa.
 • Luennot ovat yleensä vapaaehtoisia, mutta niille osallistuminen on suositeltavaa ja usein myös välttämätöntä, sillä opettajat käsittelevät luennoilla usein asioita ja jakavat materiaalia, jota ei saa muualta. Jos luennot tai harjoitukset ovat pakollisia, läsnäolovelvollisuudesta ilmoitetaan opinto-oppaassa.

Sisältyykö kaikkiin opintojaksoihin tenttejä? Missä tentit pidetään ja miten niihin ilmoittaudutaan?

 • Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakson suoritustapana ovat itsenäisesti suoritettavat tehtävät.
 • Muissa opintojaksoissa tentti- tai muut suoritustavat vaihtelevat. Suoritustavat ilmoitetaan opinto-oppaassa. Tenttiperiodit ja tenttipäivät ilmoitetaan opintojaksojen tiedoissa opinto-oppaassa.
 • Jos opintojakson suorituksena on tentti, niin jakson opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttimahdollisuutta. Jos ensimmäisestä tentistä ei saa hyväksyttyä suoritusta tai haluaa korottaa arvosanaa, voi osallistua vielä kahteen tenttiin opinto-oikeuden aikana.

Miten paljon opintoja voi suorittaa lukukauden tai lukuvuoden aikana?

 • Keskimääräistä opintopistemäärää, jonka avoimessa yliopistossa oikeustieteellisiin opintoihin osallistuvat opiskelijat suorittavat lukuvuoden aikana, ei voi määritellä. Suurin osa suorittaa alle 20 op lukuvuodessa, muutamat pystyvät työn ohessakin suorittamaan 20 - 40 op, ja jotkut jopa yli 50 op lukuvuoden aikana, mutta se edellyttää jo kokopäiväistä opiskelua, varsinkin, jos arvosanojen tavoitteena on vähintään hyvät tiedot (arvosana 3 tai parempi).
 • Opintojen suorittamiseen vaikuttavat myös opiskelutaidot ja opiskelumotivaatio. Millainen oppija olet ja millaisia oppimisstrategioita osaat käyttää? Millainen olet lukijana ja kirjoittajana ja kuinka rutinoitunut opiskelija olet? Olennaisinta on motivaatio ja sen merkitys oppimiselle ja sille, miten toimit opiskelijana. Jos haluat kehittyä oppijana, kannattaa tutustua esimerkiksi avoimen yliopiston opiskelijoille tarkoitettuihin Opiskelutaito-webinaareihin, ks. Opiskelu avoimessa yliopistossa -sivujen ohjevalikko.
 • Opintojaksojen opinto-oikeuden kesto ilmoitetaan opetusohjelmissa.
 • Jos opiskelet työttömänä työnhakijana, tutustu etukäteen opiskelua koskeviin ohjeisiin.
Ohjeita tutkintoon tähtääville ja avoimen väylän hakuun

Mitä hyötyä avoimen yliopiston opinnoista on, jos tavoitteena on päästä tutkinto-opiskelijaksi?

 • Avoimen yliopiston opinnoilla saat valmiuksia valintakokeisiin ja oikeustieteellisen alan opiskelemiseen: opinnoissa perehdytään oikeudelliseen ajatteluun, käsitteisiin ja terminologiaan. Avoimessa yliopistossa suoritettavat opinnot ovat tutkinto-opintoihin kuuluvia opintoja, joten ne eivät käsittele suoranaisesti tiedekunnan valintakokeiden sisältöjä.
 • Avoimen yliopiston opinnoilla kehität opiskelutekniikkaasi opettelemalla oikeustieteellisen tekstin lukemista, tekemällä erilaisia tehtäviä sekä vastaamalla oikeustapauksiin ja esseekysymyksiin.
 • Suorittamalla opiskelijavalinnan hakukelpoisuusehdoissa määritellyt opinnot, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta. Väylähakuun vaadittavat opinnot on mahdollista suorittaa Turun yliopistossa. Osan väylähakuun vaadittavista opinnoista voi opiskella myös avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa.

Miten opinnot kannattaa aloittaa?

 • Ilmoittaudu ensin Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojaksolle ja suorita jakso mahdollisimman pian. Jakson suorittaminen ja suoritusmerkintä opintorekisterissä on edellytyksenä opinto-oikeuden saamiselle muille oikeustieteellisille opintojaksoille.

Mitä kannattaa ottaa huomioon oman opiskelusuunnitelman laatimisessa? Ohjeita opintojaksojen valitsemiseen?

 • Tarkista syys- ja kevätlukukaudella järjestettävien opintojaksojen ilmoittautumisajat sekä opetus- ja tenttiaikataulut opinto-oppaasta. Laadi niiden perusteella oma opiskeluaikataulusi. Tutustu myös Millaista opiskelu on -ohjeisiin.

 • llmoittaudu opintojaksoille sen jälkeen, kun olet suorittanut Johdatus-jakson. Ota huomioon, että integroituna opetuksena järjestettäville opintojaksoille on yleensä paljon ilmoittautujia ja opiskelijakiintiöt (15 - 30 opiskelijaa/jakso) täyttyvät usein välittömästi ilmoittautumisen alettua. Muille opintojaksoille mahtuu mukaan myöhemminkin.

 • Jos aiot osallistua valintakokeisiin keväällä 2022, sinun kannattaa valita kevätlukukaudella opintojaksoja, joiden opetus ja tentti ovat ennen valintakoekirjojen julkistamista.
 • Voit opiskella myös ON-tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja: Inledning till juridisk svenska, Puheviestinnän perusteet, Suomen kielen kirjallinen viestintä. Kieli- ja viestintäopinnot voi sisällyttää tutkintoon, mutta niitä ei huomioida väylähaussa.

Milloin varmistuvat vuoden 2022 opiskelijavalinnan ja avoimen väylän haun ohjeet? MItä opintojaksoja kannattaa valita väylän hakua varten?

 • Turun yliopistossa vahvistetaan opiskelijavalinnan hakukohteet, valintaperusteet ja kiintiöt vuosittain. Vuoden 2022 hakuohjeet julkaistaan Opintopolussa viimeistään lokakuussa.
 • Yliopiston Avoimen väylä -sivulla on nähtävissä vuoden 2021 valintaperusteet: väylähaussa oikeustieteelliseen tiedekuntaan voitiin ottaa enintään 14 sellaista opiskelijaa, jotka olivat suorittaneet Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymiä oikeustieteellisiä opintojaksoja Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintoina tai erillisten opintojen suoritusoikeudella. Hakijalla oli oltava edellä mainittuja opintoja vähintään 60 opintopistettä, joista oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja vähintään 34 op. Valinnassa opintopistemäärä ei ole ratkaiseva vaan hakupistemäärä. Valintaperusteet sisältävät tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ym.
 • Väylähakuun vaadittavat opinnot voi koota seuraavista avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä opinnoista:
  • perusopinnot (12 op)
  • aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksot (avoimessa yliopistossa tarjolla 16 opintojaksoa, yhteensä 109 op)
  • aineopintojen muut opintojaksot.
 • Väylähaussa ei huomioida Johdanto-kurssia, eikä kieli- ja viestintäopintojen suorituksia.
 • Lue lisää mm. hyväksyttyjen hakupisterajoista Avoimen väylä -sivulta, ks. Ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen > Oikeustieteellinen tiedekunta.

  > Turun yliopiston avoimen väylä -sivu

Opiskelun suunnittelun avuksi:

> Tietoa oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinnoista ja tiedekunnan yleiset määräykset

> ON-tutkintorakenne ja avoimessa yliopistossa suoritettavissa olevat opinnot lv 2021 - 2022

 

Opinnot työelämän tarpeisiin

Opintotarjonnasta voi valita opintojaksoja oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Ota huomioon, että Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I tai aiempi Johdatus oikeustieteeseen 2 - 5 op -kurssi on oltava suoritettuna ennen kuin voi saada opinto-oikeuden muille opintojaksoille. Aineopintojen opintojaksoja järjestetään syys- ja kevätlukukaudella ja myös kesällä.

Kannattaa ottaa huomioon myös, että oikeustieteellisen tiedekunnan integroituna opetuksena järjestettävillä opintojaksoilla on pienet opiskelijakiintiöt, joten näille kursseille eivät aina mahdu mukaan kaikki ilmoittautujat. Avoimen yliopiston itse järjestämässä opetuksessa kiintiöt ovat suuremmat.

Tarkemmat tiedot opintojen sisällöistä ja aikatauluista ovat opetusohjelmissa. Kannattaa tutustua myös tutkintoon tähtääville tarkoitettuihin ohjeisiin, joissa kerrotaan opetuksen ja opiskelun käytännön asioista.

”Työssäni hallintopäällikkönä on ollut hyvä osata oikeustieteellistä termistöä ja menettelytapoja, sillä tehtäviini kuuluu esimerkiksi erilaisten sopimusten tulkintaa. Työtehtävien hoito ja asioiden selvittäminen on nopeampaa ja tehokkaampaa, kun osaan pohtia asioita myös juridisesta näkökulmasta."

"Verrattuna lyhyisiin, muutaman tunnin koulutuksiin, laajemmissa opintojaksoissa pystyy paremmin sisäistämään kokonaisuuksia, oppii ymmärtämään juridiikkaan liittyviä olennaisia termejä ja yksittäisten sanojen merkityksiä sekä asiaan liittyviä taustoja ja lakien alisteisuuksia.”

Ohjeet yhteistyöoppilaitoksen opintoihin osallistuville

Opintotarjonnasta ja ilmoittautumisesta
 • Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan avoimia yliopisto-opintoja on tarjolla myös kansanopistoissa, kesäyliopistoissa ja kansalaisopistoissa. Opinnot sopivat erityisesti välivuoden viettäjille ja valintakokeisiin tähtääville, mutta myös kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille.
 • Tiedot opistoissa järjestettävistä opinnoista löydät opintotarjonnan esittelystä. Kysy tarkemmat tiedot suoraan oppilaitoksesta.
 • Opintoihin ilmoittaudutaan ensin opinnot järjestävään oppilaitokseen niiden omien aikataulujen ja ohjeiden mukaan. Avoimen yliopiston opintomaksun lisäksi opistot voivat laskuttaa opiskelijoilta oman maksunsa.
 • Jokaiselle opintojaksolle on ilmoittauduttava myös avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa. Yhteistyöoppilaitos antaa opiskelijoilleen opetusohjelman linkin ja ohjeet siitä, milloin ilmoittautumisaika alkaa ja päättyy.
 • Yleiset ohjeet ovat llmoittautuminen opintoihin -sivulla.
Opiskelusta ja opintojen suorittamisesta
 • Ennen opintojen alkua avoin yliopisto lähettää opintoryhmälle infokirjeen, jossa on ohjeita opiskelun aloittamiseen, Moodle-oppimisympäristön käyttöön ym.
 • Yhteistyöoppilaitoksen oma opettaja tai tuutori neuvoo ja ohjaa opintojen suorittamisessa.