alt=””

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Onko tavoitteenasi hakea tutkinto-opiskelijaksi oikeustieteelliseen tiedekuntaan? Tarvitsetko oikeudellista tietoa työelämässä tai esimerkiksi järjestötoiminnassa? Opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille juridiikasta kiinnostuneille.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan oikeusnotaarin (ON) tutkintoon kuuluvia opintoja: Perusopinnot-opintojakso, aineopintojen oikeudenalojen perusteet -opintojaksoja ja aineopintojen muita opintoja.

Avoimessa yliopistossa oikeustieteelliset opinnot aloitetaan Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojaksolla. Opintojakson suoritus on edellytyksenä muille opintojaksoille ilmoittautumiselle lukuun ottamatta muutamia aineopintojen Muut opinnot -jaksoja.

Opinnot sopivat kaikille oikeustieteellistä tietoa tarvitseville ja tutkinto-opintoihin tähtääville. Avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetut opinnot antavat mahdollisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopistoon myös avoimen väylän kautta. Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen ei vaikuta hakijan ensikertalaisuuteen.

> Tutkinto-ohjelman esittely
> Avoimen väylä

Tutustu infotallenteeseen, ks. valikko alla!

Opintotarjonta lukuvuonna 2023 - 2024

Opintojaksoja järjestetään Turun yliopistossa lähiopetuksena ja verkko-opintoina sekä avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa.

Alla olevasta valikosta löydät tiedot kaikista opintojaksoista ja ohjeita mm. Johdatus-jakson suorittamisesta. Valikossa ovat yliopiston itse järjestämien opintojaksojen toteutus- ja ilmoittautumisajat sekä jaksokohtaiset linkit opinto-oppaaseen ja ilmoittautumiseen. Oppaassa esitellään jaksojen sisällöt, opetus- ja suoritustavat sekä tarkemmat opetus- ym. aikataulut. Yhteistyöoppilaitosten järjestämistä opinnoista saa tarkemmat tiedot suoraan opistoista.

Koko opintotarjontaan voit tutustua myös opinto-oppaassa. 

> Opinto-opas

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

Opintojakso on tarkoitettu kaikille oikeustieteen opiskelusta ja oikeudellisen ajattelun perusteista kiinnostuneille. Opintojakso järjestetään verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintojakso on esitietovaatimuksena avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettaville oikeustieteen perusopintojen opintojaksolle ja aineopintojen opintojaksoille lukuun ottamatta muutamaa aineopintojen Muut -opinnot -jaksoa. Jakso tulee olla suoritettuna ja merkittynä opintorekisteriin ennen kuin opinto-oikeus muihin opintoihin voidaan myöntää. Esitietovaatimuksina voidaan hyväksyä myös muu vastaava opintojakso, ks. ohje alla.

Opintojakson suoritusta ei voi sisällyttää oikeustieteellisessä tiedekunnassa ON- tai OTM-tutkintoon, eikä sitä otetaan huomioon oikeustieteellisen tiedekunnan avoimen väylän haussa.

Opintojakson sisältö:

 • Johdatus oikeustieteen yliopisto-opintoihin
 • Oikeus ja oikeudelliset ilmiöt yhteiskunnassa
 • Oikeudelliset käsitteet ja oikeudenalajaotuksen yleispiirteet
 • Oikeudellinen sääntely
 • Lainsäädäntö ja sen synty
 • Oikeuden kansainvälisiä, ylikansallisia ja globaaleja ulottuvuuksia
 • Tuomioistuinten toiminta
 • Oikeudellisen tiedonhaun perusteet
 • Opiskelutaidot

Opintojen sisältö: Tutustu opintojakson sisältöön, toteutustapoihin ja aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Verkko-opinnot

Opintojakson voi suorittaa verkossa itsenäisesti ja täysin etäopiskeluna koko lukuvuoden ajan - myös kesällä.

Ilmoittautuminen: Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta. Opintomaksu 30 euroa.

> Ilmoittautuminen syyslukukauden 2023 opintojaksolle 7.8. - 17.12.2023

> Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2024 opintojaksolle 3.1. - 19.6.2024

Opintojakso yhteistyöoppilaitoksissa

Opintojakso on tarjonnassa seuraavissa opistoissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Helsingin aikuisopisto, HEO Kansanopisto, Hiiden opisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Linnasmäen opisto, Päivölän opisto, Tampereen kesäyliopisto (alustavasti myös kesällä 2024), Työväen Akatemia.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja suoraan opistosta ja ilmoittaudu ensin opistoon. Saat opistosta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Opintojaksoa vastaavien opintojen hyväksyttäminen

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) -opintojaksoa vastaa Turun yliopistossa aiemmin suoritettu Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso (2 - 5 op).

Jaksoa voivat vastata myös muut toisessa korkeakoulussa suoritetut saman tasoiset ja -sisältöiset opinnot. Helsingin yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Lapin yliopiston opetussuunnitelmien mukaiset johdatuskurssit ovat suoraan hyväksyttävissä, mutta myös ne pitää hyväksyttää alla olevan ohjeen mukaan. Muiden opintojen vastaavuudet käsitellään tapauskohtaisesti.

Lähetä hakemus sähköpostitse opintosihteeri Minna Moilaselle, minna.moilanen@utu.fi

Hakemukseen tulee sisältyä
1) kuvaus opinnoista, joiden suorittamisen perusteella esitietovaatimusten hyväksymistä haetaan, ja
2) opintorekisteriote tai muu todistus opintosuorituksesta.

Lähetä hakemuksesi hyvissä ajoin, sillä hakemus pitää olla hyväksyttynä ja suoritus merkittynä opintorekisteriin ennen kuin sinulle voidaan myöntää opinto-oikeus muille opintojaksoille.

Vastaavuudesta päättää opintojakson vastuuopettaja. Päätös lähetetään hakijalle sähköpostitse noin kahden viikon kuluessa siitä, kun hakemus on saapunut avoimen yliopisto-opetuksen opintosihteerille. Vastaavuudesta ei saa merkintää Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintosuoritusrekisteriin.

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun II 3 op

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävä opintojakso on tarkoitettu kaikille oikeustieteen opiskelun ja oikeudellisen ajattelun perusteista kiinnostuneille ja Johdatus I -jakson suorittaneille. Opintojakson voi suorittaa verkko-opintoina itsenäisesti ja täysin etäopiskeluna sekä syys- että kevätlukukaudella.

Opintojakson suoritusta ei voi sisällyttää oikeustieteellisen tiedekunnan ON- tai OTM-tutkintoon, eikä jaksoa otetaan huomioon oikeustieteellisen tiedekunnan avoimen väylän haussa. Tutkinto-opinnoissa opintojakso on tarkoitettu oikeustieteen sivuaineopiskelijoille ja lisäksi se kuuluu yhteiskuntaopin opetettavan aineen opintoihin.

Opintojakson sisältö:

 • Johdatus oikeustieteen yliopisto-opintoihin
 • Oikeudelliset käytännöt ja käsitteet
 • Oikeudellinen argumentaatio
 • Oikeustieteellisen kirjoittamisen perusteet
 • Oikeuden eurooppalaiset, kansainväliset ja globaalit ulottuvuudet
 • Erilaiset oikeudelliset lähteet

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojakson sisältöön, toteutustapoihin ja aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Esitietovaatimuksena opintojakson opinto-oikeuden saamiselle on Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) -opintojakson tai vastaavan jakson suoritus. Opintomaksu on 45 euroa. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen syyslukukauden opintojaksolle alkaa 8.8. - 28.9.2023

> Ilmoittautuminen kevätlukukauden opintojaksolle alkaa 5.12.2023 - 26.1.2024

Perusopinnot: Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op

Opintojakso järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena syyslukukaudella 2023. Opetus pidetään päiväaikaan.

Perusopintojen suorituksen voi hyväksyttää osaksi ON-tutkintoa, jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden tiedekunnassa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa:

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Esitietovaatimuksena opintojakson opinto-oikeuden saamiselle on Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op -opintojakson tai vastaavan jakson suoritus (ks. lisätietoja Johdatus-jakson esittelystä). Kiintiö 20 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintomaksu 180 euroa. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 7.8. - 24.8.2023

Aineopinnot: Oikeudenalojen perusteet -opintojaksot

Oikeudenalojen perusteet -opintojaksojen tavoitteena on antaa perustiedot ja kokonaiskuva kunkin oikeudenalan keskeisistä lähtökohdista ja yleisistä opeista sekä niiden yhteyksistä muuhun oikeusjärjestykseen ja -ajatteluun.

ON-tutkintoon sisältyy 16 oikeudenalojen perusteiden opintojaksoa, yhteensä 109 op. Kaikki jaksot järjestetään myös avoimena yliopisto-opetuksena. Osa jaksoista on tarjonnassa myös yhteistyöoppilaitoksissa.

Turussa lähiopetuksena ja verkossa järjestettävät opinnot

Opintojaksoja järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena päiväaikaan ja erikseen ilta-aikaan (klo 16 jälkeen) tai viikonloppuisin järjestettävänä avoimena yliopisto-opetuksena. Verkko-opintoihin voi osallistua joustavasti paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttipalvelussa suoritettavia tenttejä. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun yliopiston lisäksi muissa korkeakouluissa useilla paikkakunnilla. Moode-tentit suoritetaan verkossa.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa (linkki jakson nimessä). Opetusajat löytyvät oppaan kohdasta Toteutukset.

Ilmoittautuminen: Esitietovaatimuksena opintojaksojen opinto-oikeuden saamiselle on Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op -opintojakson tai vastaavan jakson suoritus (ks. lisätietoja Johdatus-jakson esittelystä). Opiskelijavalinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

Syyslukukausi 2023

Kevätlukukausi 2024

Yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävät opinnot

Oikeudenalojen perusteiden jaksoja järjestetään myös seuraavissa opistoissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, HEO Kansanopisto, Helsingin aikuisopisto, Helsingin seudun kesäyliopisto, Hiiden opisto, Linnasmäen opisto Päivölän Opisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto, Työväen Akatemia.

Opistot järjestävät seuraavia jaksoja, mutta tarjonta vaihtelee opistoittain: Esineoikeus 7 op, Eurooppaoikeus 6 op, Hallinto-oikeus 7 op, Kansainvälinen oikeus 6 op, Oikeushistoria 6 op, Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op, Rikosoikeus 8 op, Työoikeus 7 op, Valtiosääntöoikeus 7 op.

Ilmoittautuminen: Esitietovaatimuksena opintojaksojen opinto-oikeuden saamiselle on Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) -opintojakson tai vastaavan jakson suoritus. Kysy lisätietoja suoraan opistosta ja ilmoittaudu ensin opistoon. Saat opistosta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Aineopinnot: Muut opinnot

Opintojaksoja järjestetään verkko-opintoina, joista osa suoritetaan itsenäisesti opiskellen.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojaksojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa (linkki jakson nimessä). Opetusajat löytyvät oppaan kohdasta Toteutukset.

Ilmoittautuminen: Tarkista esitietovaatimukset, opiskelijakiintiöt, ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Jos opinnoissa on opiskelijakiintiö, opiskelijat valitaan lmoittautumisjärjestyksessä.

Syyslukukausi 2023

Kevätlukukausi 2024 

Kieli- ja viestintäopinnot

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa seuraavat kieli- ja viestintäopinnot, jotka voi hyväksyttää osaksi ON-tutkintoa. Kieli- ja viestintäopintoja ei huomioida avoimen väylän haussa.

 • Inledning till juridisk svenska 2 op, verkko-opinnot kevätlukukaudella 2024
 • Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op, verkko-opinnot kevätlukukaudella 2024
 • Puheviestintä 2 op

> Kieli- ja viestintäopinnot avoimessa yliopistossa

Ohjeita opiskelun suunnitteluun

Katso infotallenne

Mitä oikeustieteen opintoja voi opiskella Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa? Miten valitsen itselleni sopivia opintoja ja miten opiskelu kannattaa aloittaa? Miten opintoja järjestetään ja onko luennoilla läsnäolovelvollisuus? Missä tentit pidetään?

Voiko avoimen väylän hakuun vaadittavat opinnot suorittaa täysin etänä? Mitä ovat avoimen väylän hakupisteet ja miten paljon hakupisteitä tarvitsen hakuun?

Sopivatko opinnot työelämän tarpeisiin?

Muuan muassa näihin kysymyksiin saat vastauksia ja ohjeita opiskelua suunnitteleville tarkoitetusta tallenteesta.

> Infotallenne

Tietoa oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinnoista

Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa kaksiportaisen tutkintorakenteen tutkintonimikkeet ovat oikeusnotaari (ON, alempi korkeakoulututkinto, 180 op) ja oikeustieteen maisterin tutkinto (OTM, ylempi korkeakoulututkinto, 120 op).

Voit tutustua tutkintojen esittelyyn ja niihin sisältyviin opintoihin tiedekunnan sivulla:

> Tietoa oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinnoista

Ohjeita oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille

Tiedekunnan tutkinto-opiskelijoita koskevat samat arvosanojen korotussäännöt tiedekunnassa ja avoimessa yliopisto-opetuksessa. Tutkinto-opiskelija voi suorittaa avoimia yliopisto-opintoja tutkintoonsa tietyin ehdoin.

Avoimen väylän kautta valituille väylän haussa huomioidut opinnot hyväksiluetaan automaattisesti, eikä näitä opintoja voi enää suorittaa uudelleen tutkinto-opiskelijana tai hyväksilukea uudelleen. Mikäli opiskelija on suorittanut opintojakson avoimessa yliopistossa, eikä ole hyödyntänyt jaksoa avoimen väylän haussa, hän voi päättää, hakeeko avoimen yliopiston opintojakson hyväksilukua vai suorittaako opintojakson vielä uudelleen tiedekunnan opetuksena.

> Lue ohjeet intrasta