Avoimen väylä

Avoimen väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Hakukohteesta riippuen haussa voidaan hyväksyä myös erillisellä opinto-oikeudella suoritetut opinnot (erilliset opinnot).

 • Turun yliopistossa väylähaku järjestetään erillishakuna kerran vuodessa. Seuraavan vuoden opiskelijavalintaa koskevat tiedot julkaistaan Opintopolku-palvelussa viimeistään lokakuun lopussa. Turun kauppakorkeakoulun väylän haun ohjeet pyritään julkaisemaan jo elokuun alussa.
 • Vuoden 2023 opiskelijavalinnassa avoimen väylän hakuaika on totuttua aiemmin, 15.3. - 30.3.2023 (klo 15). Hakukohteissa vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna ajoissa niin, että voit liittää niistä todistuksen tai suoritusotteen hakemukseesi viimeistään 31.5.2023. Huom! Kasvatusalan avoimen väylän haku on osa kevään toista yhteishakua, jonka aikataulu poikkeaa osin muusta avoimen väylän hausta, lue lisää täältä.
 • Hakukohteita on kaikissa tiedekunnissa, mutta kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei järjestetä avoimen väylän hakua. Väylän kautta täytettäviä aloituspaikkoja on rajoitetusti.
 • Opiskeluoikeus myönnetään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Poikkeuksena ovat ympäristötiede ja varhaiskasvatus, joissa oikeus myönnetään väylän haun kautta vain alempaan korkeakoulututkintoon.
 • Jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden yliopistossa, avoimen väylän haussa vaaditut opinnot luetaan hyväksi hakemaasi tutkinto-ohjelmaan.

Hakuohjeet

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain/hakukohteittain. Tutustu ennen hakemista hakukohteen valintaperusteisiin Opintopolussa hakeminen-välilehdellä ja tarkista hakukelpoisuutesi!

 • Avoimen väylän haku on tarkoitettu yleensä niille, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa tai tutkinnon suoritusoikeutta.
 • Hakijalta ei yleensä edellytetä yleistä korkeakoulukelpoisuutta (esim. ylioppilastutkintoa). Tarkista mahdolliset poikkeukset hakukohteen valintaperusteista.
 • Jos sinulla on jo tutkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, tutustu mahdollisuuteen hakea suoraan maisteriopintoihin.
 • Jos sinulla on jo opinto-oikeus tiettyyn pääaineeseen tai koulutusohjelmaan Turun yliopistossa, et voi saada siihen uutta opinto-oikeutta.
 • Hakukohteen valintaperusteissa määritellään, mitä opintoja sinun on suoritettava, jotta voit hakea avoimen väylän haussa. Opiskelijavalinta tehdään useimmiten opintojen määrän ja opintomenestyksen sekä hakijan kielitaidon perusteella. Lisäksi voidaan käyttää muita valintaperusteita.
 • Hakijoilta edellytettävien opintojen vähimmäismäärä vaihtelee vähintään 15 opintopisteestä 85 opintopisteeseen.
 • Useimmiten opinnot voivat olla suoritettu myös muussa kuin Turun avoimessa yliopisto-opetuksessa. Poikkeuksia ovat mm. oikeustiede ja kauppatieteet - tarkista aina hakukohteen valintaperusteet.
 • Valintakokeita ei ole, lukuun ottamatta varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelman soveltuvuuskoetta.
 • Avoimen väylän haussa on opiskelijapaikkoja rajoitetusti.
Hakuaika ja hakeminen

Avoimen väylän haku järjestetään erillishakuna kerran vuodessa. Hakuaika alkaa 2.5.2022 ja päättyy 16.5.2022 klo 15.00

 • Täytä sähköinen hakulomake Opintopolku-palvelussa.
 • Hakulomake löytyy Opintopolusta hakukohteen hakeminen-välilehdeltä hakuaikana.
 • Valintaperusteiden mukaiset opinnot tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Tiedekunnasta riippuen voit hakea yhteen tai useampaan hakukohteeseen per tiedekunta.
 • Jos haet useampaan saman tiedekunnan (ei koske kasvatustieteiden tiedekuntaa) avoimen väylän hakukohteeseen, sinun tulee laittaa hakukohteet mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Tiedekuntakohtaisesti sinulle tarjotaan vain mieluisuusjärjestyksessä korkeimmalle sijalle asettamaasi paikkaa, johon voi tulla hyväksytyksi.

Voit olla hakijana samana keväänä sekä yhteishaussa että avoimella väylällä. Voit hakea myös samaan hakukohteeseen molemmissa hauissa. Yhteishakuun voit osallistua, jos sinulla on yleinen korkeakoulukelpoisuus. Opiskelupaikan voi kuitenkin ottaa vastaan vain yhdestä hakukohteesta.

Hakemuksen liitteet

Sinun tulee liittää hakemukseen tiedostona todistus/todistukset niistä opinnoista, joiden perusteella haet opiskeluoikeutta. Liitteet voi liittää joko samanaikaisesti kun täytät ja lähetät hakemuksen tai ne voi liittää hakemukseen sen lähettämisen jälkeen viimeistään 23.5.2022 klo 15:00.

Valinnan tuloksista ilmoittaminen ja opiskelupaikan vastaanotto
 • Sinulle ilmoitetaan valinnan tuloksesta viimeistään 8.7.2022
 • Valinnan tuloksesta ilmoitetaan joko kirjeitse tai sähköpostilla.
 • Opiskelupaikka on vastaanotettava viimeistään 15.7.2022 klo 15.00.
 • Avoimen väylältä vastaanotettua opiskelupaikkaa koskee ns. yhden opiskelupaikan säännös.
 • Avoimen väylältä vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa myös hakijan ensikertalaisuuteen myöhemmissä opiskelijavalinnoissa.

Avoimen väylän hakukohteet Turun yliopistossa 2022

Kasvatustieteiden tiedekunta
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teknillinen tiedekunta

Voit hakea yhteen tai useampaan hakukohteeseen seuraavista

Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
UTUlähettiläs Marjaana Rapala
Opiskellessani avoimessa yliopistossa sain todellisen käsityksen siitä, onko haluamani ala juuri sopiva minulle.
Marjaana Rapala
mediatutkimuksen ja valtio-opin opiskelija

Ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen

Yleisiä ohjeita

Jos aiot hakea Turun yliopistoon avoimen väylän kautta, tarkista aina seuraavan opiskelijavalinnan hakukohteet ja ohjeet kuten hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet Opintopolusta ja laadi hyvissä ajoin oma opiskelusuunnitelmasi hakuun vaadittavien opintojen suorittamiseksi.

 • Ota huomioon, että joissakin hakukohteissa voidaan hyväksyä vain Turun yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia avoimia yliopisto-opintoja (kuten oikeustieteellisen tiedekunnan ja pääasiassa myös Turun kauppakorkeakoulun väylähaussa). Useimmissa hakukohteissa hyväksytään myös muiden korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja.
 • Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa ei ole ”väyläopintojen linjoja”, vaan väylän hakuihin sopiviin opintoihin ilmoittaudutaan tavallisten ohjeiden mukaisesti - kaikkiin opintoihin aina erikseen.
 • Väylähaussa hakevilta vaadittavien opintojen määrä vaihtelee hakukohteesta riippuen. Opinnot ovat suoritettavissa yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Opinnot mitoitetaan opintopisteinä (op): yhden opintopisteen suorittaminen vaatii noin 27 t opiskelua (sisältää myös osallistuminen opetukseen). Opintojen tulee olla suoritettuina hakuohjeissa ilmoitettuun päivämäärään mennessä.
 • Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen on sivutoimista opiskelua, joten siihen ei saa valtion opintotukea. Jos opiskelet työttömänä työnhakijana, ks. Opiskelu työttömänä avoimessa yliopistossa -ohjeet.
 • Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien opintojen suorittaminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen hakiessasi tutkinto-opiskelijaksi.
 • Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen suoritukset tallennetaan yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Väylähaussa vaadittavat opinnot ovat hyväksi luettavissa ko. tutkintoon (ks. hoitotieteen opintoja koskevat tarkemmat tiedot).
Humanistinen tiedekunta

Humanistisessa tiedekunnassa vuoden 2022 opiskelijavalinnassa on mahdollisuus hakea avoimen väylän kautta kaikkiin sekä humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) että filosofian maisterin (FM) tutkintoihin johtaviin tutkinto-ohjelmiin Turun ja Porin kampuksilla. Avoimen väylän kautta ei ole mahdollista hakea pelkän maisterivaiheen sisältäviin tutkinto-ohjelmiin.

 • Avoimen väylän haussa haetaan suoraan pääaineeseen tai tutkinto-ohjelmaan. Väylällä voi hakea enintään kahteen hakukohteeseen. Hakijoita voidaan hyväksyä 1 - 5 per oppiaine/tutkinto-ohjelma.
 • Valinnassa etusijalla ovat sellaiset hakijat, joilla ei ole aktiivista tutkinnonsuoritusoikeutta missään korkeakoulussa tai joilla ei ole korkeakoulututkintoa.
 • Hakijalta edellytetään vähintään 50 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja. Opintoihin tulee sisältyä hakukohteesta tai vastaavalta alalta vähintään hyvin tiedoin (arvosana 3/5) suoritetut perusopinnot tai vastaava kokonaisuus, joka on laajuudeltaan vähintään 25 opintopistettä. Lisäksi hakijalta edellytetään toisen kotimaisen kielen kirjallista taitoa tai vieraan kielen kirjallista taitoa.

  Hakukohteesta riippuen voidaan myös edellyttää, että hakijan aiempiin alan opintoihin tulee sisältyä vähintään 5 op:n laajuinen vähintään erinomaisin tiedoin (arvosana 4/5) suoritettu menetelmäopintojakso.
 • Valintaan vaikuttavat hakijan opintomenestys, opintojen laatu ja hakijan opintosuunnitelmassaan osoittama motivaatio.
 • Väylähakuun voidaan hyväksyä myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Tiedekunta ei tee ennakkoarviota toisen korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisten opintojen soveltuvuudesta hakukohteen vaadituiksi pohjaopinnoiksi.
 • Lue tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista Opintopolusta. Linkit hakukohteisiin ovat yllä olevassa valikossa.

Turun yliopisto järjestää avoimena yliopisto-opetuksena hakuihin sopivia perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Opintoja järjestetään integroituna opetuksena Turussa ja Porin kampuksella sekä verkko-opintoina. Tutustu opintotarjontaan:
> Humanistisen tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkintoihin sopivista opinnoista: hum-info@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on vuoden 2022 opiskelijavalinnassa mahdollisuus hakea väylän kautta kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelmaan.

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma (kasvatustieteen kandidaatin, KK, ja kasvatustieteen maisterin, KM, tutkinto, Turku):

 • Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan pääaineisiin valitaan avoimen yliopiston väylän valinnassa yhteensä enintään 21 opiskelijaa. Aloituspaikoista vähintään 15 on kiintiöity ensikertalaisille hakijoille.
 • Tässä valinnassa voi hakea vain yhteen em. pääaineeseen.
 • Hakijalla tulee olla avoimena yliopisto-opetuksena suoritetut
  • hakukohteen perusopinnot (vähintään 25 op) vähintään hyvin tiedoin (HYV=arvosana 3) ja väh. 25 op laajuinen sivuainekokonaisuus.
   TAI
  • hakukohteen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op), joista aineopinnot tulee olla suoritettuna vähintään hyvin tiedoin (HYV=arvosana 3). Aineopintoihin tulee sisältyä tai niiden lisäksi on oltava suoritettuna hakukohteen tutkielma tai vastaava.
 • Em. opintokokonaisuuksista tulee olla loppumerkinnät/kokonaisuusmerkinnät, eli opintosuoritusotteesta tai muusta todistuksesta tulee näkyä kokonaisuudesta saatu arvosana ja kokonaisuuden opintopistemäärä.
 • Hakijalta edellytetään myös hyvää suomen kielen taitoa.
 • Valinnassa huomioon otettavat opinnot eivät saa sisältyä aiempaan korkeakoulututkintoon. Ns. vanhamuotoisen lastentarhanopettajan tutkinnon (huom. ei kandidaatin tutkinnon) suorittaneiden kohdalla voidaan huomioida myös ao. tutkintoon sisältyvät kasvatustieteen perusopinnot.
 • Opiskelijat valitaan opintosuorituksista saatavien pisteiden perusteella.

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma (kasvatustieteiden kandidaatin tutkinto, KK, Rauma):

 • Tutkinto-ohjelmaan valitaan 20 opiskelijaa avoimen väylän valinnassa. Avoimen väylän kautta opiskeluoikeuden saaneet suorittavat kandidaatin tutkinnon 2 vuodessa.
 • Valintamenettely on kaksivaiheinen: ensimmäinen vaihe perustuu hakijan toimittamiin todistuksiin avoimessa yliopisto-opetuksessa/korkeakoulussa suoritetuista opinnoista ja toinen vaihe on soveltuvuuskoe.
 • Soveltuvuuskokeeseen kutsuttavilta hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot:
  • yliopistolliset kasvatustieteen perusopinnot (vähintään 25 op/15 ov) JA
  • jokin muu sivuaineopinnoiksi kelpaava yliopistollinen opintokokonaisuus (vähintään 25 op/15 ov) TAI kasvatustieteen aineopinnot (vähintään 35 op/20 ov).
 • Mikäli hakukelpoisuuden tuottavat opinnot sisältyvät aiempaan tutkintoon tulee huomata, että toiseen, vähintään saman tasoiseen tutkintoon sisältyviä opintoja voidaan hyväksilukea kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon opinnoiksi enintään 45 op.
 • Hakijalta edellytetään myös hyvää suomen kielen taitoa.
 • Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen perusteella.

Lue tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista Opintopolusta. Linkit hakukohteisiin löytyvät yllä olevasta valikosta.

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan ja kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Opintoja toteutetaan oppiaineesta riippuen verkko-opintoina sekä monimuoto-opintoina Turussa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Aikuiskasvatustieteen aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turussa. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään myös sivuaineiksi sopivia opintoja kuten psykologian, sosiaalitieteiden ja monien muiden alojen opintokokonaisuuksia.

> Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Väylähakuun sopivat myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaiset opinnot.

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkintoihin sopivista opinnoista:

Opinnot Turussa: opoedu@utu.fi
Opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellisessä tiedekunnassa on vuoden 2022 opiskelijavalinnassa mahdollisuus hakea avoimen väylän kautta terveystieteiden koulutukseen (terveystieteiden kandidaatti TtK ja terveystieteiden maisteri TtM), jossa pääaineena on hoitotiede. Hakijoita valitaan enintään kymmenen.

 • Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan terveysalan koulutuksen tai sosiaali- ja terveysalan tutkinnon: joko opistoasteen 2,5-vuotisen koulutuksen ja sen lisäksi vähintään 9 kk:n erikoistumiskoulutuksen tai opistoasteella tai ammattikorkeakoulutuksessa vähintään 3,5-vuotisen koulutuksen.
 • Hakijalta edellytetään terveystieteiden kandidaatin/maisterin tutkintoihin soveltuvia opintoja vähintään 85 opintopistettä.
 • Väylähaussa vaadittavat perus- ja aineopinnot hoitotieteen pääaineessa (60 op) ovat sisällytettävissä ko. tutkintoon. Lisäksi vaaditaan vähintään 25 opintopisteen laajuiset terveystieteiden, kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen opinnot. Näistä opinnoista osa voidaan sisällyttää tutkintoon.
 • Valinnassa ei huomioida avoimessa yliopistossa ennen vuotta 2012 suoritettuja opintoja. Hoitotieteen opintojen osalta tämä määräaika koskee vain aineopintokokonaisuuden opintoja.

Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta

 • Linkki hakukohteeseen löytyy Avoimen väylä -sivun valikosta (yllä).

Turun yliopiston avoimessa yliopistossa on mahdollisuus opiskella väylähakuun edellytettävistä opinnoista hoitotieteen aineopinnot 35 op sekä kasvatustieteen perusopinnot 25 op ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op. Opinnot voi suorittaa joustavasti verkko-opintoina.  

> Hoitotieteen opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Väylähakuun sopivat myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaiset opinnot.

Lisätietoja hoitotieteen avoimen väylän hakuun ja tutkinto-opinnoista: opo-hoitotiede@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Avoimen väylän haussa 2022 tarjolla ovat kaikki matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan pääaineet lukuunottamatta yhdistettyä luokanopettajan ja aineenopettajan koulutus. Tavoitetutkinnot ovat luonnontieteiden kandidaatti (LuK) sekä filosofian maisteri (FM), paitsi ympäristötieteessä, jossa opiskeluoikeus myönnetään vain alempaan korkeakoulututkintoon (LuK). Turun yliopistossa ei ole tarjolla FM-koulutusta ympäristötieteessä.

Hakukohteiden määrää väylähaussa ei ole rajattu, mutta hakijan tulee asettaa saman tiedekunnan hakukohteet hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Tiedekuntakohtaisesti hakijalle tarjotaan vain hänen mieluisuusjärjestyksessä korkeimmalle sijalle asettamaansa paikkaa, johon hän on hyväksyttävissä. Avoimen väylän lisäksi voit hakea yhteisvalinnassa, mikäli täytät hakukelpoisuusvaatimukset.

 • Hakijoilta edellytetään yleistä korkeakoulukelpoisuutta kemian ja maantieteen hakukohteissa
 • Vaikka hyvän suomen kielen taidon vaatimus on kirjattu vain edellä mainittuihin hakukohteisiin, kaikissa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan hakukohteissa opetus annetaan alemmassa tutkinnossa suomeksi ja hyvä suomen kielen taito on sekä väylä- että tutkinto-opinnoissa menestymisen edellytys.
 • Valinnassa etusijalla ovat sellaiset hakijat, joilla ei ole aktiivista tutkinnonsuoritusoikeutta missään korkeakoulussa tai joilla ei ole korkeakoulututkintoa.
 • Opiskelijat valitaan opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen määrän perusteella. Mikäli hakukohteen vaatimuksiin on kirjattu vähimmäiskeskiarvo, heikommalla opintomenestyksellä ei voi tulla valituksi.
 • Hakukohteesta riippuen hakijoilta edellytettävien opintojen määrä vaihtelee. Vaatimuksiin kirjattu opintopistemäärä on ehdoton minimi, eikä vähemmillä pisteillä voi tulla valituksi. Jossain määrin vaadittu pistemäärä heijastelee hakukohteen hakupainetta. Tilastot aiemmista hakijoiden- ja hyväksyttyjen määristä avoimen väylän valinnassa löydät Hakijatilastot-sivulta.
 • Jos väylähakuun vaadittavia opintoja ei järjestetä avoimena yliopisto-opetuksena, voit hakea erillisten opintojen opinto-oikeutta tai tutustua muiden avointen yliopistojen tarjontaan, mikäli hakukelpoisuusvaatimuksissa ei erikseen vaadita Turun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Toisen korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisista opinnoista ei anneta ennakkoarviota vaan suoritettujen opintojen soveltuvuus hakukohteen vaadituiksi pohjaopinnoiksi arvioidaan hakemusta käsiteltäessä.
 • Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta. Hakukohteiden linkit löydät tältä Avoimen väylä -sivulta, ks. yllä.

Turun yliopiston opinnot avoimena yliopisto-opetuksena:

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään moniin hakukohteisiin sopivia oppiaineiden opintojaksoja, perus- ja aineopintokokonaisuuksia sekä kieli- ja viestintäopintoja. Avoimessa yliopistossa voi esimerkiksi opiskella suurimman osan ympäristötieteen LuK-tutkintoon (180 op) kuuluvista opinnoista. Opintoja järjestetään oppiaineesta riippuen integroituna opetuksena Turussa ja verkko-opintoina.

> Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkintoihin sopivista opinnoista:
info-ml@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa:
hakijapalvelut@utu.fi

Oikeustieteellinen tiedekunta

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan vuoden 2022 erillisvalinnassa tutkinto-opiskelijaksi enintään 14 sellaista opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymiä oikeustieteellisiä opintojaksoja Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintoina tai erillisten opintojen suoritusoikeudella suoritettuina Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintovaatimusten mukaisina yliopisto-opintoina.

Hyväksytyt opiskelijat otetaan suorittamaan sekä oikeusnotaarin (ON) että oikeustieteen maisterin (OTM) tutkintoa.

 • Aloituspaikoista 7 paikkaa on varattu ensikertalaisille hakijoille.
 • Koko valinnassa ovat etusijalla hakijat, joilla ei ole aktiivista tutkinnonsuoritusoikeutta missään korkeakoulussa.
 • Hakijalla on oltava suoritettuna valintaperusteissa tarkemmin määriteltyjä opintoja vähintään 60 opintopistettä. Jokaisen opintosuorituksen arvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvä). Lisäksi hakijalta edellytetään ruotsin ja englannin kielen taitoa, ks. valintaperusteet.
 • Valinnassa ei huomioida Johdatus oikeustieteeseen -opintojaksoa (2 - 5 op) tai Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojaksoa (2 op), eikä kieli- ja viestintäopintoja. Kieli- ja viestintäopinnot hyväksi luetaan tutkintoon, jos saat opiskeluoikeuden.
 • Oikeustieteen avoimen väylän kautta hakijoiden määrä on kasvanut viime vuosina ja kiintiö on paljon pienempi kuin hakijoiden määrä (ks. hakijatilastot, linkki sivun alareunassa). Avoimen väylän kautta voi hakea, kun on suorittanut 60 op hyvin tiedoin, mutta valituksi tuleminen on edellyttänyt viime vuosina noin 80 - 100 opintopistettä suoritettuna hyvin tiedoin.
 • Valinnassa opintopistemäärä ei ole ratkaiseva vaan hakupistemäärä. Hakupisteet lasketaan opintojaksojen arvosanoista: arvosanasta 3 tai hyväksytty saa kolme hakupistettä, arvosanasta 4 neljä ja arvosanasta 5 saa viisi hakupistettä.
 • Alin hakupistemäärä tutkinto-opiskelijaksi päässeillä on vaihdellut viimeisen viiden vuoden aikana 47 - 72 hakupisteen välillä. Ensikertalaisten jonossa keväällä 2021 alin hyväksytty pistemäärä oli 61 pistettä.
 • Väylähakuun vaadittavien opintojen suorittaminen edellyttää tavallisesti kahden - neljän vuoden opiskelua.
 • Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta. Linkki hakukohteeseen löytyy Avoimen väylä -sivulla olevasta valikosta (yllä).

Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Oikeustieteellisen tiedekunnan avoin yliopisto-opetus järjestetään pääasiassa integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Joitakin opintojaksoja järjestetään myös avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Opintotarjonta ja ohjeita opiskeluun on koottu opintojen esittelysivulle:

> Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot avoimena yliopisto-opetuksena

Lisätietoja avoimen väylän hausta ja tutkinnoista: opolaw@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Teknillinen tiedekunta

Teknillisessä tiedekunnassa avoimen väylän kautta voi hakea tietotekniikan (TkK + DI), tietojenkäsittelytieteiden (LuK + FM) sekä biokemian (LuK + FM) koulutuksiin. Teknillisen tiedekunnan bio-, kone- ja materiaalitekniikan koulutuksiin ei ole avoimen väylän valintaa.

Hakukohteiden määrää väylähaussa ei ole rajattu, mutta hakijan tulee asettaa saman tiedekunnan hakukohteet hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Tiedekuntakohtaisesti hakijalle tarjotaan vain hänen mieluisuusjärjestyksessä korkeimmalle sijalle asettamaansa paikkaa, johon hän on hyväksyttävissä. Avoimen väylän lisäksi voit hakea yhteisvalinnassa, mikäli täytät hakukelpoisuusvaatimukset.

 • Hakijoilta edellytetään yleistä korkeakoulukelpoisuutta biokemian hakukohteessa.
 • Vaikka myös hyvän suomen kielen taidon vaatimus on kirjattu vain biokemian hakukohteeseen, kaikissa teknillisen tiedekunnan hakukohteissa opetus annetaan alemmassa tutkinnossa pääosin suomeksi ja hyvä suomen kielen taito on sekä väylä- että tutkinto-opinnoissa menestymisen edellytys.
 • Valinnassa etusijalla ovat sellaiset hakijat, joilla ei ole aktiivista tutkinnonsuoritusoikeutta missään korkeakoulussa tai joilla ei ole korkeakoulututkintoa.
 • Opiskelijat valitaan opintomenestyksen ja suoritettujen opintojen määrän perusteella. Mikäli hakukohteen vaatimuksiin on kirjattu vähimmäiskeskiarvo, heikommalla opintomenestyksellä ei voi tulla valituksi.
 • Hakijoilta edellytettävien opintojen määrä vaihtelee hakukohteittain. Vaatimuksiin kirjattu opintopistemäärä on ehdoton minimi, eikä vähemmillä pisteillä voi tulla valituksi. Jossain määrin vaadittu pistemäärä heijastelee hakukohteen hakupainetta. Tilastot aiemmista hakijoiden- ja hyväksyttyjen määristä avoimen väylän valinnassa löydät Hakijatilastot-sivulta.
 • Tietojenkäsittelytieteisiin sekä tieto- ja viestintätekniikkaan voi hakea myös avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien, Defa-hankkeen maksuttomien opintojen perusteella.
 • Jos väylähakuun vaadittavia opintoja ei järjestetä avoimena yliopisto-opetuksena, voit hakea erillisten opintojen opinto-oikeutta tai tutustua muiden avointen yliopistojen tarjontaan, mikäli hakukelpoisuusvaatimuksissa ei erikseen vaadita Turun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Toisen korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisista opinnoista ei anneta ennakkoarviota vaan suoritettujen opintojen soveltuvuus hakukohteen vaadituiksi pohjaopinnoiksi arvioidaan hakemusta käsiteltäessä.
 • Lue tarkemmat tiedot Opintopolusta. Hakukohteiden linkit löydät tältä Avoimen väylä -sivulta, ks. yllä.

Turun yliopiston opinnot avoimena yliopisto-opetuksena:

Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään moniin hakukohteisiin sopivia oppiaineiden opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia sekä kieli- ja viestintäopintoja. Opintoja järjestetään oppiaineesta riippuen integroituna opetuksena Turussa ja verkko-opintoina.

> Teknillisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkintoihin sopivista opinnoista:
info-ml@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa:
hakijapalvelut@utu.fi

Turun kauppakorkeakoulu

Avoimen väylähaussa v. 2022 voidaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon suoritusoikeus myöntää 40 hakijalle. Kiintiö on Turun ja Porin yksiköiden yhteinen ja hakija voi hakea näistä vain toiseen yksikköön. Hakijan tulee valita, kumpaan yksikköön hakee.

 • Avoimen väylässä voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa vaaditut opinnot. KTK/KTM-tutkintoa avoimen yliopiston väylän kautta eivät voi kuitenkaan hakeutua suorittamaan samalla tai vastaavalla koulutusalalla yliopistotasoisen tutkinnon suorittaneet.
 • Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 60 opintopistettä valintaperusteissa määriteltyjä Turun kauppakorkeakoulun avoimen yliopiston opintoja ja kieliopintoja hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Lue tarkemmat tiedot valintaperusteista Opintopolusta:
  > Turku
  > Pori

Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus järjestetään pääasiassa integroituna opetuksena Turun yliopistossa ja jonkin verran opintoja järjestetään myös Porin yksikössä. Joitakin kursseja voi opiskella myös verkossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Tutustu opintotarjontaan ja ohjeisiin:

> Turun kauppakorkeakoulun opinnot avoimena yliopisto-opetuksena, Turku, Pori
> Turun kauppakorkeakoulun väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Lisätietoja avoimen väylän hausta:
Turku: tseopintotoimisto@utu.fi
Porin yksikkö: poriopintotoimisto@utu.fi

Lisätietoja opiskelusta avoimessa yliopistossa: avoin-tse@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan voi vuoden 2022 avoimen väylän haussa hakea seuraaviin valtiotieteiden kandidaatin (VTK, 120 op) ja valtiotieteiden maisterin (VTM, 180 op) koulutusohjelmiin: filosofia, poliittinen historia, sosiaalitieteet (sosiaalipolitiikka, sosiologia, taloussosiologia), valtio-oppi.

Väylän kautta ei voi hakea logopedian, psykologian ja sosiaalityön tutkintoihin.

 • Avoimen väylän haussa haetaan suoraan pääaineeseen. Yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan voi avoimen yliopiston väylältä hakea kahteen hakukohteeseen.
 • Hakijalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottava pohjakoulutus ja hyvä suomen kielen taito.
 • Avoimen väylän valinnassa etusijalla ovat ne hakijat, joilla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta missään suomalaisessa korkeakoulussa tai jotka eivät ole jo suorittaneet korkeakoulututkintoa.
 • Hakijalla tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä vähintään seuraavat opinnot:
  • pääaineen tai saman sisältöisen lähitieteenalan vähintään 25 op laajuiset perusopinnot vähintään hyvin tiedoin
  • perusopinnot tai muu vähintään 15 op laajuinen opintokokonaisuus yhdestä VTK-tutkintoon hyväksyttävästä sivuaineesta vähintään hyvin tiedoin
  • yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset toisen kotimaisen kielen opinnot ja yhden vieraan kielen opintosuoritus.
 • Väylähakuun voidaan hyväksyä myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja.
 • Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen arvosanojen perusteella.
 • Opiskelijoita voidaan valita enintään 3 filosofian koulutusohjelmaan, 5 poliittisen historian koulutusohjelmaan, 12 sosiaalitieteiden koulutusohjelmaan, 5 valtio-opin koulutusohjelmaan.
 • Katso tarkemmat tiedot hakukelpoisuudesta ja valintaperusteista hakukohteittain Opintopolusta. Linkit hakukohteisiin ovat yllä olevassa valikossa.

Turun yliopiston opinnot avoimena yliopisto-opetuksena:

Turun yliopisto järjestää avoimena yliopisto-opetuksena hakukohteisiin sopivia oppiaineiden perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Oppiaineesta riippuen opintoja järjestetään integroituna lähiopetuksena Turussa tai verkko-opintoina. Opintoja on tarjolla myös avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Tutustu opintotarjontaan:

> Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Lisätietoja avoimen väylän hakuun ja tutkintoihin sopivista opinnoista: opo-yht@utu.fi

Lisätietoja hakemisesta Opintopolussa: hakijapalvelut@utu.fi

Tilastotietoa avoimen väylän hausta

Vuoden 2021 opiskelijavalinnassa Turun yliopistoon haki avoimen yliopiston väylän kautta 449 hakijaa, joista hyväksyttiin 198. > Hakijatilastot

Samu Warinowski
Onko sinulla ala, jonne ei vielä paikka auennut, mutta haluaisit jo päästä opintojen pariin? Voin lämpimästi suositella avointa yliopistoa kaikille!
Samu Warinowski
tietojenkäsittelytieteiden opiskelija

Opiskelukokemuksia avoimesta yliopisto-opetuksesta