Mitä on terveys ja hyvä hoitaminen? Miten hoitotieteellistä tutkimusta tehdään? Miten tutkimustietoa voi hyödyntää käytännön hoitotyössä?

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät hoitotieteen opinnot antavat mahdollisuuden tarkastella hoitotyötä tutkitun ja teoriatiedon pohjalta.

Hoitotieteestä voi opiskella aineopintokokonaisuuden (35 op) ja yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot sopivat hoitotieteen kysymyksistä ja hoitotyön kehittämisestä kiinnostuneille, erityisesti terveysalan ammattilaisille ja terveystieteiden tutkinto-opinnoista kiinnostuneille.

Hoitotieteen aineopinnot 35 op on tarkoitettu terveysalan tutkinnon suorittaneille: opintoihin voivat ilmoittautua terveysalan AMK-tutkinnon tai terveysalan opistoasteisen tutkinnon sekä hoitotieteen perusopinnot hyvin tiedoin (25 op/15 ov) suorittaneet. Avoimen väylä tarjoaa mahdollisuuden hakea TtK- ja TtM-tutkinnon suoritusoikeutta avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella.

> Terveystieteiden koulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Hoitotieteen aineopinnot 35 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu hoidon ja hoitotieteen filosofian, hoitotieteen teorian ja hoitotieteen tutkimusmetodikaan perusteiden hyvä tuntemus. Opintoihin sisältyy tieteelliseen tietoon perustuvan tutkielman laatiminen opiskelijan valitsemasta hoitotieteen kannalta keskeisestä aiheesta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Hoidon ja hoitotieteen filosofia I 7 op
 • Hoitotieteen teoria I 7 op
 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1 6 op
 • Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op
 • Tilastolliset analyysimenetelmät, harjoitukset 1 op
 • Tutkielmaseminaari 4 op
 • Kandidaatintutkielma 6 op

Opintokokonaisuus alkaa syyskuussa 2024 ja opetus kestää 31.12.2025 saakka.

Verkko-opinnot järjestetään ilta-aikaan Turun yliopistossa. Opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta tenttejä, jotka suoritetaan Exam-tenttipalvelussa. Tenttipalvelu on käytettävissä Turussa ja useilla muilla korkeakoulupaikkakunnilla.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Lue ohjeet hakemisesta ja opiskelijavalinnasta alta. Tarkista ilmoittautumisaika ym. tiedot linkistä.

> Ilmoittautuminen 14.8. - 28.8.2024

HOITOTIETEEN OPINTOJAKSOJA

Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op tai 2 op

Opintojakso kuuluu hoitotieteen aineopintoihin ja sen voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona. Opinnoissa käydään läpi mm. tutkimusmenetelmien peruskäsitteet, tutkimusprosessin pääpiirteet, erilaiset aineiston keruu- ja analyysimenetelmät sekä tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja tutkimusetiikka.

Opintojakson voi opiskella 2 tai 6 opintopisteen laajuisena kevätlukukaudella 2025. 6 op:en laajuinen jakso järjestetään verkko-opintoina, joihin sisältyy verkkotyöskentelyä ja luentotallenteita sekä Exam-tentti. 2 op:en laajuisen suorituksen voi tehdä itsenäisesti opiskellen. Siihen sisältyy luentotallenteita (20 t) ja artikkeleja.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Voit ilmoittautua opintoihin, jos olet suorittanut terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hyvin tiedoin. Tarkista ilmoittautumisaika, opiskelijakiintiö, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 2 op:en jaksolle 9.12. -
> Ilmoittautuminen 6 op:en jaksolle 9.12. - 

Design-ajattelua sosiaali- ja terveydenhuoltoon 5 op

Alustavan suunnitelman mukaan opinnot toteutetaan tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa kevätlukukaudella 2025. Tutkinto-opinnoissa jakso kuuluu TtM-tutkinnon vapaasti valittaviin syventäviin opintoihin.

Opintojakso sisältää 9 luentoseminaaria, joissa keskitytään design-ajattelun prosessiin ja menetelmiin sekä idean kaupallistamiseen. Opintojaksolla ratkotaan työelämässä havaittuja terveydenhuollon haasteita moniammatillisissa ryhmissä ja toteutetaan projektityö terveydenhuollon haasteen ratkaisemiseksi design ajattelun prosessin ja menetelmien mukaan.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista opintomaksut, kiintiöt ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.12. -

Terveydenhuollon hallinto ja johtaminen -opintojaksoja

Opintojaksot voi suorittaa itsenäisesti opiskellen kirjatentteinä ajalla 1.10.2024 - 31.8.2025. Tentit suoritetaan Exam-tenttipalvelussa Turussa tai muiden korkeakoulujen tenttipalvelussa. Opintojaksoilla ei edellytetä pohjakoulutusta.

Opintojen sisältö ja opetuohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintojaksoille voi ilmoittautua 14.8.2024 - 29.5.2025. Tarkista opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

Ohjeita hoitotieteen aineopintojen 35 op opiskelua suunnitteleville ja tutkintoon tähtääville

Hakeminen avoimen yliopiston hoitotieteen aineopintoihin

Ketkä voivat ilmoittautua hoitotieteen aineopintojen opiskelijaksi? Pääsevätkö kaikki halukkaat suorittamaan aineopintoja?

 • Voit ilmoittautua avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin hoitotieteen aineopintoihin, jos olet suorittanut terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai terveysalan opistoasteisen tutkinnon sekä hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hyvin tiedoin. Perusopintoja ei ole mahdollista suorittaa Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena.
 • Opintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 100 opiskelijaa. Opiskelijavalinnan edellytykset tulee täyttyä, jotta voi saada opinto-oikeuden. Jos on jäänyt ilman opinto-oikeutta, on syynä yleensä ollut se, ettei ilmoittautujalla ole ollut vaadittavaa pohjakoulutusta.

Milloin aineopinnot alkavat? Voiko jotain opintoja aloittaa myös lukuvuoden aikana?

 • Aineopinnot alkavat vuosittain syyskuussa ja ilmoittautumisaika opintoihin on elokuussa. Opinto-oikeuden aineopintokokonaisuuteen voivat saada vain tällöin ilmoittautuneet ja hyväksytyksi tulleet, joten aineopintoja ei voi aloittaa kesken lukuvuoden.
 • Kevätlukukaudella on mahdollisuus opiskella erikseen yksittäisinä opintoina Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op -opintojakso. Opintojaksolle voit ilmoittautua, jos olet suorittanut terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hyvin tiedoin. 
 • Jos tavoitteenasi on hakea yliopistoon terveystieteiden koulutukseen ja haluat suorittaa etukäteen tutkintoon sisältyviä opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja myös avoimen väylähakuun vaadittavia opintoja, voit opiskella muita TtK-tutkintoon hyväksiluettavia opintoja, joita on tarjolla koko lukuvuoden ajan. Voit opiskella esimerkiksi lääketieteellisen tiedekunnan valinnaisia opintojaksoja, kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai niiden yksittäisiä jaksoja. Valinnaisopinnoksi soveltuvia opintoja ovat myös mm. Sote-akatemian opintokokonaisuus ja yksittäiset opintojaksot.

Millaista hoitotieteen opiskelu on avoimessa yliopistossa?

Onnistuuko opiskelu työn ohella? Voiko opintoja suorittaa etäopiskeluna?

 • Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina (hybridiopetus) ilta-aikaan Turun yliopistossa.
 • Aineopintoihin kuuluu 7 opintojaksoa ja ne suoritetaan opetusohjelmassa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Viidellä jaksolla on läsnäolovelvollisuus.
 • Kaikkiin jaksoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, yliopiston opettajien luentoja, työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä.
 • Osa opinnoista on reaaliaikaista etäopetusta, kuten opintoryhmätyöskentelyä ja ensimmäisen, Hoidon ja hoitotieteen filosofia I 7 op -opintojakson luennot (myös tallenteena). Opintojen muut luennot ovat tallenteina Moodle-alueelta katsottavissa tiettyinä aikoina.
 • Kuulustelut toteutetaan joustavasti suoritettavina sähköisinä Exam-tentteinä, joita voi suorittaa Exam-tenttipalvelun tiloissa Turussa, Raumalla ja Porissa sekä myös muiden korkeakoulujen Exam-tenttitiloissa.

Kuinka kauan aineopintojen suorittaminen kestää? Kuinka nopeasti ne ovat suoritettavissa?

 • Aineopintojen opetusohjelma kattaa kolme lukukautta (syyslukukaudesta 2024 syyslukukauteen 2025). Opintojen suorittaminen etenee tänä aikana opetusohjelman mukaan, eikä niitä ole mahdollista opiskella tätä nopeammin.
 • Opinto-oikeus on voimassa kahden lukuvuoden ajan. Väliin jääneitä tenttejä ja tehtäviä voi suorittaa vielä opetusohjelman päättymisen jälkeen maksullisesti.
Tavoitteena hakeminen Turun yliopiston terveystieteiden koulutukseen?

Olen kiinnostunut hakemaan tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylähaun kautta. Mitä väylähakuun vaadittavia opintoja voin suorittaa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa?

 • Väylähaun valintaperusteet vahvistetaan vuosittain. Ks. lisätietoja opiskelijavalinnasta ja väylähausta Hakeminen yliopistoon -sivuilta.
 • Turun yliopiston avoimessa yliopistossa voi opiskella hoitotieteen aineopinnot (35 op) ja jos tähtäät hoitotieteen pedagogisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehtoon, voit opiskella kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op).

Voinko opiskella hoitotieteen aineopintoja avoimessa yliopistossa ja hakea Turun yliopistoon samalla kertaa sekä yhteishaun (valintakoe) että avoimen yliopiston väylän kautta?

 • Voit hakea. Jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden kumman tahansa valintatavan kautta, avoimessa yliopistossa suorittamasi TtK-tutkintoon kuuluvat opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkinto-opintojasi tietyin ehdoin. Jotta voit hakea avoimen väylän kautta, sinun pitää suorittaa valintaperusteissa ilmoitetut opinnot.
 • Katso myös koulutuksen esittely yliopiston Opiskelijaksi-sivulta.