Mitä on terveys ja hyvä hoitaminen? Miten hoitotieteellistä tutkimusta tehdään? Miten tutkimustietoa voi hyödyntää käytännön hoitotyössä?

Hoitotieteen opinnot avoimessa yliopistossa antavat mahdollisuuden tarkastella hoitotyötä tutkitun ja teoriatiedon pohjalta. Opinnot sopivat hoitotieteen kysymyksistä ja hoitotyön kehittämisestä kiinnostuneille, erityisesti terveysalan ammattilaisille ja terveystieteiden tutkinto-opinnoista kiinnostuneille.

Hoitotieteen aineopinnot (35 op) on tarkoitettu terveysalan tutkinnon suorittaneille - opintoihin voivat ilmoittautua terveysalan AMK-tutkinnon tai hoitotieteen perusopinnot (25 op / 15 ov) hyvin tiedoin suorittaneet. Avoimen yliopiston väylä tarjoaa mahdollisuuden hakea TtK- ja TtM-tutkinnon suoritusoikeutta avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella.

Hoitotieteen aineopinnot 35 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu hoidon ja hoitotieteen filosofian, hoitotieteen teorian ja hoitotieteen tutkimusmetodikaan perusteiden hyvä tuntemus. Opintoihin sisältyy tieteelliseen tietoon perustuvan tutkielman laatiminen opiskelijan valitsemasta hoitotieteen kannalta keskeisestä aiheesta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Hoidon ja hoitotieteen filosofia I 7 op
 • Hoitotieteen teoria I 7 op
 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1 6 op
 • Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op
 • Tilastolliset analyysimenetelmät, harjoitukset 1 op
 • Tutkielmaseminaari 4 op
 • Kandidaatintutkielma 6 op

Aineopinnot alkavat 5.9.2022 ja ne järjestetään verkko-opintoina ja lisäksi Satasairaalassa Porissa.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina ilta-aikaan Turun yliopistossa. Opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta tenttejä, jotka suoritetaan Exam-tenttipalvelussa. Tenttipalvelu on käytettävissä Turussa ja useilla muilla korkeakoulupaikkakunnilla.

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisaika ym. tiedot linkistä. Lue ohjeet hakemisesta ja opiskelijavalinnasta alta.

> Ilmoittautuminen verkko-opintoihin 11.8. - 2.9.2022

OPINNOT SATASAIRAALASSA PORISSA
Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan Satasairaalaan. Tiedustelut: kehittämisylihoitaja Marita Koivunen, marita.koivunen@satasairaala.fi

Hoitotieteen opintojaksoja

Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op

Opintojakso kuuluu hoitotieteen aineopintoihin ja sen voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona. Opinnoissa käydään läpi mm. tutkimusmenetelmien peruskäsitteet, erilaiset aineiston keruu- ja analyysimenetelmät sekä tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointi.

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina helmi-toukokuussa 2023. Opintoihin sisältyy verkkotyöskentelyä ja luentotallenteita ajastettuna tiettynä ajankohtana sekä Exam-tentti.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintoihin voit ilmoittautua, jos olet suorittanut terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hyvin tiedoin. Tarkista esitietovaatimukset, ilmoittautumisaika, opiskelijakiintiö, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 8.12. alkaen

Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS

The course concentrates on health technology in clinical nursing and health care. The possibilities of health technology are addressed from various perspectives: artificial intelligence, robotics, IoT, augmented and virtual reality, smart hospital, smart home and gamification. The topics concerning the multidisciplinary development process of health technology, feasibility, usability and implementation of health technology into health care are also explored.

Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 op -opintojakso sopii sote- ja eri alojen asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään asiantuntemustaan terveysteknologian kehittämisessä, arvioinnissa ja toteuttamisessa. Opinnoissa keskitytään terveysteknologian mahdollisuuksiin, kuten tekoälyyn, robotiikkaan, IoT:n, lisättyyn- ja virtuaalitodellisuuteen, älysairaalaan, älykkääseen kotiympäristöön sekä pelillistämiseen kliinisen hoitotyön ja terveydenhuollon alalla. Lisäksi opinnoissa käsitellään terveysteknologian monialaista kehitysprosessia, toteutettavuutta, käytettävyyttä ja terveysteknologian käyttöönottoa.

Online course / verkkokurssi alkaa tammikuussa 2023

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Study Guide / Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisaika, opiskelijakiintiö, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.
> Registration / Ilmoittautuminen 8.12. alkaen

Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintojaksoja

Opintojaksot opiskellaan itsenäisesti ja suoritetaan kirjatenttinä. Tentit suoritetaan 1.10.2022 - 30.6.2023 Exam-tenttipalvelussa Turussa tai muiden korkeakoulujen tenttipalvelussa. Opintojaksoilla ei edellytetä pohjakoulutusta.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika opintojaksoille on 11.8. - 25.11.2022. Tarkista opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

Ohjeita hoitotieteen aineopintojen 35 op opiskelua suunnitteleville ja tutkintoon tähtääville

Hakeminen avoimen yliopiston hoitotieteen aineopintoihin

Ketkä voivat ilmoittautua hoitotieteen aineopintojen opiskelijaksi? Pääsevätkö kaikki halukkaat suorittamaan aineopintoja?

 • Voit ilmoittautua avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin hoitotieteen aineopintoihin, jos olet suorittanut terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hyvin tiedoin.
 • Jos pohjakoulutuksesi on terveysalan opistotasoinen tutkinto, voit ilmoittautua aineopintoihin, mikäli olet suorittanut hoitotieteen perusopinnot hyvin tiedoin. Perusopintoja ei ole mahdollista suorittaa Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena.
 • Opintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 100 opiskelijaa. Opiskelijavalinnan edellytykset tulee täyttyä, jotta voi saada opinto-oikeuden. Jos on jäänyt ilman opinto-oikeutta, on syynä yleensä ollut se, ettei ilmoittautujalla ole ollut vaadittavaa pohjakoulutusta.

Milloin aineopinnot alkavat? Voiko jotain opintoja aloittaa myös lukuvuoden aikana?

 • Aineopinnot alkavat vuosittain syyskuussa ja ilmoittautumisaika opintoihin on elokuussa. Opinto-oikeuden aineopintokokonaisuuteen voivat saada vain tällöin ilmoittautuneet ja hyväksytyksi tulleet, joten aineopintoja ei voi aloittaa kesken lukuvuoden.
 • Kevätlukukaudella on mahdollisuus opiskella erikseen yksittäisinä opintoina Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op -opintojakso. Opintojaksolle voit ilmoittautua, jos olet suorittanut terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hyvin tiedoin. 
 • Jos tavoitteenasi on hakea yliopistoon terveystieteiden koulutukseen ja haluat suorittaa etukäteen tutkintoon sisältyviä opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja myös avoimen väylähakuun vaadittavia opintoja, voit opiskella muita TtK-tutkintoon hyväksiluettavia opintoja, joita on tarjolla koko lukuvuoden ajan. Voit opiskella esimerkiksi lääketieteellisen tiedekunnan valinnaisia opintojaksoja, kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai niiden yksittäisiä jaksoja. Valinnaisopinnoksi soveltuvia opintoja ovat myös mm. Sote-akatemian opintokokonaisuus ja yksittäiset opintojaksot.

Millaista hoitotieteen opiskelu on avoimessa yliopistossa?

Onnistuuko opiskelu työn ohella? Voiko opintoja suorittaa etäopiskeluna?

 • Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina (hybridiopetus) ilta-aikaan Turun yliopistossa.
 • Aineopintoihin kuuluu seitsemän opintojaksoa ja ne suoritetaan opetusohjelmassa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Viidellä opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus.
 • Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, yliopiston opettajien luentoja, työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä.
 • Osa opinnoista on reaaliaikaista etäopetusta, kuten opintoryhmätyöskentely ja ensimmäisen, Hoidon ja hoitotieteen filosofia I 7 op -opintojakson luennot (tulee myös tallenne). Opintojen muut luennot ovat tallenteina Moodle-alueelta katsottavissa opintojen aikana tiettyinä aikoina.

 • Kuulustelut toteutetaan joustavasti suoritettavina sähköisinä Exam-tentteinä, joita voi suorittaa Exam-tenttipalvelun tiloissa Turussa, Raumalla ja Porissa sekä myös muiden korkeakoulujen Exam-tenttitiloissa.

Kuinka kauan aineopintojen suorittaminen kestää? Kuinka nopeasti ne ovat suoritettavissa?

 • Aineopintojen opetusohjelma kattaa kolme lukukautta (syyslukukaudesta 2022 syyslukukauteen 2023). Opintojen suorittaminen etenee tänä aikana opetusohjelman mukaan. Opintoja ei ole mahdollista suorittaa tätä nopeammin.
 • Lukuvuonna 2022 - 2023 myönnetty opinto-oikeus on voimassa kahden lukuvuoden ajan. Väliin jääneitä tenttejä ja tehtäviä voi suorittaa vielä opetusohjelman päättymisen jälkeen maksullisesti.
Tavoitteena hakeminen Turun yliopiston terveystieteiden koulutukseen?

Olen kiinnostunut hakemaan tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylähaun kautta. Mitä väylähakuun vaadittavia opintoja voin suorittaa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa?

 • Väylähaun valintaperusteet vahvistetaan vuosittain. Ks. lisätietoja opiskelijavalinnasta ja väylähausta Hakeminen yliopistoon -sivuilta.
 • Turun yliopiston avoimessa yliopistossa voi opiskella hoitotieteen aineopinnot (35 op) ja jos tähtäät hoitotieteen pedagogisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehtoon, voit opiskella kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op).

Voinko opiskella hoitotieteen aineopintoja avoimessa yliopistossa ja hakea Turun yliopistoon samalla kertaa sekä yhteishaun (valintakoe) että avoimen yliopiston väylän kautta?

 • Voit hakea. Jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden kumman tahansa valintatavan kautta, avoimessa yliopistossa suorittamasi TtK-tutkintoon kuuluvat opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkinto-opintojasi tietyin ehdoin. Jotta voit hakea avoimen väylän kautta, sinun pitää suorittaa valintaperusteissa ilmoitetut opinnot.
 • Katso myös koulutuksen esittely yliopiston Opiskelijaksi-sivulta.

 

Tutustu opiskelijatarinoihin hoitotieteen laitoksen blogissa!

"Sata lasissa"

"Avoimen väylältä sisään opinnot ja lapsi kainalossa"

Tutustu myös muihin lääke- ja terveystieteellisiin opintoihin avoimessa yliopistossa!