Mitä on terveys ja hyvä hoitaminen? Miten hoitotieteellistä tutkimusta tehdään? Miten tutkimustietoa voi hyödyntää käytännön hoitotyössä?

Hoitotieteen opinnot avoimessa yliopistossa antavat mahdollisuuden tarkastella hoitotyötä tutkitun ja teoriatiedon pohjalta.

Opinnot sopivat hoitotieteen kysymyksistä ja hoitotyön kehittämisestä kiinnostuneille, erityisesti terveysalan ammattilaisille ja terveystieteiden tutkinto-opinnoista kiinnostuneille.

Hoitotieteen aineopinnot (35 op) on tarkoitettu terveysalan tutkinnon suorittaneille: opintoihin voivat ilmoittautua terveysalan AMK-tutkinnon tai hoitotieteen perusopinnot hyvin tiedoin suorittaneet. Avoimen yliopiston väylä tarjoaa mahdollisuuden hakea TtK- ja TtM-tutkinnon suoritusoikeutta avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella.

> Avoimen yliopiston väylä

Hoitotieteen aineopinnot 35 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu hoidon ja hoitotieteen filosofian, hoitotieteen teorian ja hoitotieteen tutkimusmetodikaan perusteiden hyvä tuntemus. Opintoihin sisältyy tieteelliseen tietoon perustuvan tutkielman laatiminen opiskelijan valitsemasta hoitotieteen kannalta keskeisestä aiheesta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Hoidon ja hoitotieteen filosofia I 7 op
 • Hoitotieteen teoria I 7 op
 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1 6 op
 • Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op
 • Tilastolliset analyysimenetelmät, harjoitukset 1 op
 • Tutkielmaseminaari 4 op
 • Kandidaatintutkielma 6 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina ilta-aikaan Turun yliopistossa. Opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta tenttejä, jotka suoritetaan Exam-tenttipalvelussa. Tenttipalvelu on käytettävissä Turussa ja useilla muilla korkeakoulupaikkakunnilla. Opinnot alkavat 5.9.2022

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisaika ym. tiedot linkistä. Lue ohjeet hakemisesta ja opiskelijavalinnasta alta.

> Ilmoittautuminen verkko-opintoihin 11.8. - 2.9.2022

Hoitotieteen opintojaksoja

Design ajattelua terveydenhuoltoon 3 tai 5 op

Opinnot toteutetaan tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa 16.2.2023 alkaen. Opintojakson voi suorittaa 3 tai 5 opintopisteen laajuisena. Tutkinto-opinnoissa jakso kuuluu TtM-tutkinnon vapaasti valittaviin syventäviin opintoihin.

 • Design ajattelua terveydenhuoltoon 3 op: Ongelmasta ratkaisuun 2 op ja Ratkaisusta bisnekseksi 1 op.
 • Design ajattelua terveydenhuoltoon 5 op: Ongelmasta ratkaisuun 2 op, Ratkaisusta bisnekseksi 1 op ja kirjallinen työ 2 op.

Opintojakso sisältää 9 luentoseminaaria, joissa keskitytään design ajattelun prosessiin ja menetelmiin sekä idean kaupallistamiseen. Opintojaksolla opiskelijat ratkovat työelämässä havaittuja terveydenhuollon haasteita moniammatillisissa ryhmissä. Ryhmätyöskentelyn aikana opiskelijat toteuttavat projektityön terveydenhuollon haasteen ratkaisemiseksi design ajattelun prosessin ja menetelmien mukaan.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö yhteensä 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnot ovat maksuttomia. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen jaksolle (3 op) 21.12.2022 - 10.2.2023

> Ilmoittautuminen jaksolle (5 op) 21.12.2022 - 10.2.2023

Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS

The course is suitable for professionals in the social and health sectors and in various fields interested to learn about the possibilities of health technology and to develop expertise in the development, evaluation and implementation of health technology in clinical nursing and health care contexts.

The studies focus on the key concepts and opportunities of health technology and digitalisation as part of clinical nursing and healthcare. The focus is on the interdisciplinary processes of health technology development, evaluation and implementation. The application of health technology in real clinical nursing contexts and the critical evaluation of health technology in its development and deployment will also be addressed.

Digitalisation Supporting Clinical Nursing -opintojaksolla ovat keskeisiä terveysteknologian monialaiset kehittämis-, arviointi- ja käyttöönottoprosessit. Lisäksi opinnoissa käsitellään terveysteknologian soveltamista todellisissa kliinisissä hoitotyön konteksteissa sekä terveysteknologian kriittistä arviointia sen kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Opintojakso soveltuu sotealan, lääketieteen tekniikan ja terveysteknologian sekä muiden alojen asiantuntijoille, jotka ovat kiinnostuneita tutustumaan digitalisaation mahdollisuuksiin kliinisen hoitotyön ja terveydenhuollon konteksteissa. Opintojakso sopii hyvin myös terveystieteiden tutkinto-opinnoista kiinnostuneille ja terveysteknologian opiskelijoille.

Local Studies / Lähiopinnot Turun yliopistossa 18.1. - 31.3.2023

See the study guide for information on the implementation and methods for completing the course.

Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Study Guide / Opinto-opas

> Registration (see In English) / Ilmoittautuminen 8.12.2022  - 12.1.2023

Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op tai 2 op

Opintojakso kuuluu hoitotieteen aineopintoihin ja sen voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona. Opinnoissa käydään läpi mm. tutkimusmenetelmien peruskäsitteet, tutkimusprosessin pääpiirteet, erilaiset aineiston keruu- ja analyysimenetelmät sekä tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja tutkimusetiikka.

Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op -opintojakso järjestetään verkko-opintoina helmi-toukokuussa 2023. Opinnot alkavat viikolla 9. Opintoihin sisältyy verkkotyöskentelyä ja luentotallenteita ajastettuna tiettynä ajankohtana sekä Exam-tentti.

Opintojakson voi opiskella myös 2 opintopisteen laajuisina verkko-opintoina. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 2 op -opintoihin sisältyy luentotallenteita (20 t, katsottavissa verkossa omaan tahtiin) ja artikkelimateriaalia. Opinnot ovat suoritettavissa 14.11.2022 - 31.7.2023.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintoihin voit ilmoittautua, jos olet suorittanut terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hyvin tiedoin. Tarkista ilmoittautumisaika, opiskelijakiintiö, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 6 op -opintojaksolle 8.12.2022 - 15.2.2023

> Ilmoittautuminen 2 op -opintojaksolle 1.11.2022 - 16.6.2023

Terveydenhuollon hallinto ja johtajuus -opintojaksoja

Opintojaksot opiskellaan itsenäisesti ja suoritetaan kirjatenttinä. Tentit suoritetaan 1.10.2022 - 30.6.2023 Exam-tenttipalvelussa Turussa tai muiden korkeakoulujen tenttipalvelussa. Opintojaksoilla ei edellytetä pohjakoulutusta.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika opintojaksoille on 11.8.2022 - 30.4.2023. Tarkista opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

Ohjeita hoitotieteen aineopintojen 35 op opiskelua suunnitteleville ja tutkintoon tähtääville

Hakeminen avoimen yliopiston hoitotieteen aineopintoihin

Ketkä voivat ilmoittautua hoitotieteen aineopintojen opiskelijaksi? Pääsevätkö kaikki halukkaat suorittamaan aineopintoja?

 • Voit ilmoittautua avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin hoitotieteen aineopintoihin, jos olet suorittanut terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hyvin tiedoin.
 • Jos pohjakoulutuksesi on terveysalan opistotasoinen tutkinto, voit ilmoittautua aineopintoihin, mikäli olet suorittanut hoitotieteen perusopinnot hyvin tiedoin. Perusopintoja ei ole mahdollista suorittaa Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena.
 • Opintoihin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 100 opiskelijaa. Opiskelijavalinnan edellytykset tulee täyttyä, jotta voi saada opinto-oikeuden. Jos on jäänyt ilman opinto-oikeutta, on syynä yleensä ollut se, ettei ilmoittautujalla ole ollut vaadittavaa pohjakoulutusta.

Milloin aineopinnot alkavat? Voiko jotain opintoja aloittaa myös lukuvuoden aikana?

 • Aineopinnot alkavat vuosittain syyskuussa ja ilmoittautumisaika opintoihin on elokuussa. Opinto-oikeuden aineopintokokonaisuuteen voivat saada vain tällöin ilmoittautuneet ja hyväksytyksi tulleet, joten aineopintoja ei voi aloittaa kesken lukuvuoden.
 • Kevätlukukaudella on mahdollisuus opiskella erikseen yksittäisinä opintoina Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op -opintojakso. Opintojaksolle voit ilmoittautua, jos olet suorittanut terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai hoitotieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hyvin tiedoin. 
 • Jos tavoitteenasi on hakea yliopistoon terveystieteiden koulutukseen ja haluat suorittaa etukäteen tutkintoon sisältyviä opintoja avoimessa yliopisto-opetuksessa ja myös avoimen väylähakuun vaadittavia opintoja, voit opiskella muita TtK-tutkintoon hyväksiluettavia opintoja, joita on tarjolla koko lukuvuoden ajan. Voit opiskella esimerkiksi lääketieteellisen tiedekunnan valinnaisia opintojaksoja, kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot tai niiden yksittäisiä jaksoja. Valinnaisopinnoksi soveltuvia opintoja ovat myös mm. Sote-akatemian opintokokonaisuus ja yksittäiset opintojaksot.

Millaista hoitotieteen opiskelu on avoimessa yliopistossa?

Onnistuuko opiskelu työn ohella? Voiko opintoja suorittaa etäopiskeluna?

 • Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina (hybridiopetus) ilta-aikaan Turun yliopistossa.
 • Aineopintoihin kuuluu seitsemän opintojaksoa ja ne suoritetaan opetusohjelmassa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Viidellä opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus.
 • Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä, yliopiston opettajien luentoja, työskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja tenttejä.
 • Osa opinnoista on reaaliaikaista etäopetusta, kuten opintoryhmätyöskentely ja ensimmäisen, Hoidon ja hoitotieteen filosofia I 7 op -opintojakson luennot (tulee myös tallenne). Opintojen muut luennot ovat tallenteina Moodle-alueelta katsottavissa opintojen aikana tiettyinä aikoina.

 • Kuulustelut toteutetaan joustavasti suoritettavina sähköisinä Exam-tentteinä, joita voi suorittaa Exam-tenttipalvelun tiloissa Turussa, Raumalla ja Porissa sekä myös muiden korkeakoulujen Exam-tenttitiloissa.

Kuinka kauan aineopintojen suorittaminen kestää? Kuinka nopeasti ne ovat suoritettavissa?

 • Aineopintojen opetusohjelma kattaa kolme lukukautta (syyslukukaudesta 2022 syyslukukauteen 2023). Opintojen suorittaminen etenee tänä aikana opetusohjelman mukaan. Opintoja ei ole mahdollista suorittaa tätä nopeammin.
 • Lukuvuonna 2022 - 2023 myönnetty opinto-oikeus on voimassa kahden lukuvuoden ajan. Väliin jääneitä tenttejä ja tehtäviä voi suorittaa vielä opetusohjelman päättymisen jälkeen maksullisesti.
Tavoitteena hakeminen Turun yliopiston terveystieteiden koulutukseen?

Olen kiinnostunut hakemaan tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylähaun kautta. Mitä väylähakuun vaadittavia opintoja voin suorittaa Turun yliopiston avoimessa yliopistossa?

 • Väylähaun valintaperusteet vahvistetaan vuosittain. Ks. lisätietoja opiskelijavalinnasta ja väylähausta Hakeminen yliopistoon -sivuilta.
 • Turun yliopiston avoimessa yliopistossa voi opiskella hoitotieteen aineopinnot (35 op) ja jos tähtäät hoitotieteen pedagogisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehtoon, voit opiskella kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op).

Voinko opiskella hoitotieteen aineopintoja avoimessa yliopistossa ja hakea Turun yliopistoon samalla kertaa sekä yhteishaun (valintakoe) että avoimen yliopiston väylän kautta?

 • Voit hakea. Jos saat tutkinnonsuoritusoikeuden kumman tahansa valintatavan kautta, avoimessa yliopistossa suorittamasi TtK-tutkintoon kuuluvat opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkinto-opintojasi tietyin ehdoin. Jotta voit hakea avoimen väylän kautta, sinun pitää suorittaa valintaperusteissa ilmoitetut opinnot.
 • Katso myös koulutuksen esittely yliopiston Opiskelijaksi-sivulta.

 

Tutustu opiskelijatarinoihin hoitotieteen laitoksen blogissa!

"Sata lasissa"

"Avoimen väylältä sisään opinnot ja lapsi kainalossa"

Tutustu myös muihin lääke- ja terveystieteellisiin opintoihin avoimessa yliopistossa!