Lääketieteellisen tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavia lääke- ja terveystieteellisiä opintoja, joissa perehdytään terveydenhuollon kysymyksiin tutkimukseen perustuvan tiedon avulla. Opinnot ovat Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hyväksymien opetussuunnitelmien mukaisia.

Avoimessa yliopistossa opintoja tarjotaan ammattitaidon kehittämiseen kaikille, jotka työssään tarvitsevat opintojen sisältöön liittyvää tietoa. Opinnot sopivat myös yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille lääketieteestä kiinnostuneille, jotka haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Opinnot sopivat myös alan tutkinto-opintoja suunnitteleville. Suoritukset voi hyväksyttää osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintoja. Hoitotieteen opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea avoimen yliopiston väylän kautta terveystieteiden maisterin tutkintoon. Lue lisää Tavoitteena tutkinto? -sivuilta.

Lääketiede

Biolääketiede

 • Biofarmasia, farmakokinetiikka ja -genetiikka 4 op
 • Ihmisen rakenne ja toiminta, osa I (tuki- ja liikuntaelimistö) 3 op
 • Kehitys- ja lisääntymisbiologia 3 op
 • Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede 8 op -opintokokonaisuus
 • Molekyylilääketieteen kurssi: Luennot 3 op
 • Neurobiologia 4 op
 • Toksikologian ja riskinarvioinnin perusteet 5 op

Gerontologia

 • Gerontologian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
  Johdatus gerontologiaan 5 op
  Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op
  Ikääntyminen murroksessa 5 op
  Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arvionti 5 op
  Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op

Hoitotiede

 • Hoitotieteen aineopinnot 35 op

Sote-akatemian opinnot

Asklepios-ohjelma: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus